EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AR0307

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass)

OJ C 121, 30.4.2004, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 121/10


Regionsudvalgets udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass)«

(2004/C 121/03)

REGIONSUDVALGET HAR —

under henvisning til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass), KOM(2003) 797 endelig — 2003/0307 (COD),

under henvisning til Rådets beslutning af 14. januar 2004 om i henhold til EF-traktatens artikel 265, stk. 1, artikel 149 og artikel 150 at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,

under henvisning til formandens beslutning af 26. september 2003 om at henvise det forberedende arbejde til Underudvalget for Kultur og Uddannelse,

under henvisning til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000 om større gennemsigtighed i kvalifikationer,

under henvisning til aktionsplanen for mobilitet, der blev godkendt på Det Europæiske Råds møde i Nice i december 2000,

under henvisning til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Barcelona i marts 2002 om gennemsigtigheden i eksamens- og afgangsbeviser i EU,

under henvisning til Kommissionens meddelelse af 21. november 2001: »Realiseringen af et europæisk område for livslang læring«,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/613/EF af 10. juli 2001 om at fremme og udbrede brugen af dokumenter, som øger gennemsigtigheden i kvalifikationer, med henblik på at skabe et fælles europæisk kvalifikationsområde,

under henvisning til Kommissionens meddelelse af 13. februar 2002 om en aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet,

under henvisning til Rådets resolution af 3. juni 2002 om kvalifikationer og mobilitet,

under henvisning til Rådets resolution af 27. juni 2002 om livslang læring,

under henvisning til Københavnserklæringen af 30. november 2002 og Rådets resolution af 19. december 2002 om fremme af styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse,

under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om Fremme af ophold i andre europæiske lande som led i vekseluddannelse, herunder lærlingeuddannelse (CdR 431/97 fin) (1), og Regionsudvalgets udtalelse om de nye Socrates-, Leonardo- og Ungdom for Europa-programmer (CdR 226/98 fin) (2),

under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 307/2003 rev. 1), som blev vedtaget af Underudvalget for Kultur og Uddannelse den 19. februar 2004 med Luigi Florio, kommunalrådsmedlem i Asti (IT/PPE), som ordfører,

og ud fra følgende betragtninger:

1)

Den manglende gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer er en af de vigtigste faktorer, der stadig lægger sten i vejen for personers, især unges, mobilitet inden for Den Europæiske Union;

2)

det er vigtigt at løse dette problem for gennem mobilitet at kunne fremme livslang læring og dermed bidrage til at hæve kvaliteten i almene uddannelser og erhvervsuddannelser;

3)

de seneste års udvikling i EU i retning af øget samarbejde om almen uddannelse og erhvervsuddannelse til forbedring af gennemsigtigheden har brug for et kvalitetsspring, der fører til integrering af de eksisterende instrumenter i en samlet ramme;

4)

det er af afgørende betydning at følge lovgivningsinitiativerne op med ledsagende foranstaltninger, der fremmer kendskabet til de nye normer og øger deres anvendelse;

5)

de lokale og regionale myndigheder spiller en væsentlig rolle i EU's uddannelsespolitik, dels på grund af deres egen kompetence på området, dels på grund af deres mere direkte kontakt med borgerne —

på sin 54. plenarforsamling den 21.-22. april 2004 (mødet den 21. april) vedtaget følgende udtalelse:

1.   Regionsudvalgets synspunkter

1.1

Regionsudvalget bifalder Kommissionens hensigt om at opstille en samlet ramme for gennemsigtighed af kvalifikationer og kompetencer som ønsket i Rådets resolution af 19. december 2002 om fremme af styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse.

1.2

Regionsudvalget har allerede ved tidligere lejligheder fremhævet betydningen af at øge gennemsigtigheden i disse sektorer for at rydde de sidste hindringer af vejen for personers mobilitet inden for EU i studiemæssigt og arbejdsmæssigt øjemed. Der bør tages særligt hensyn til personer med et handicap.

1.3

Regionsudvalget minder om, at de instrumenter, der i øjeblikket står til rådighed for EU's borgere, f.eks. den fælles europæiske cv-formular, tillægget til eksamensbevis, dokumentet Europass-uddannelse samt tillæggene til erhvervskvalifikationsbeviser og den europæiske sprogmappe, som de nationale myndigheder har under udarbejdelse, har den begrænsning, at de kun opfylder enkeltstående, specifikke behov, at de er fastlagt inden for forskellige initiativer, og at de normalt forvaltes separat. Dette indebærer, at man kan kende et eller flere af disse instrumenter, men være uvidende om andre, hvilket især går ud over ansøgerne, men også er uheldigt for den, der skal gennemgå ansøgningerne.

1.4

Regionsudvalget er enig med Kommissionen i, at det er muligt at opnå en endnu bedre udnyttelse af ovennævnte instrumenter ved hjælp af rationaliserings- og forenklingsinitiativer, der bør følges op på EU-plan af lovgivningsinitiativer, som tager sigte på at koordinere og strømline de forskellige instrumenter. Dette underbygges også af de resultater, der er opnået i nogle lande, hvor en koordineret promovering af sådanne instrumenter har medført større synlighed, lettere adgang og større effektivitet.

1.5

Regionsudvalget tilslutter sig Kommissionens ønske om at udskifte dokumentet Europass-uddannelse, der blev fastsat ved beslutning 1999/51/EF, med et lignende dokument med et større anvendelsesområde, hvor man kan registrere alle udlandsophold i Europa, som gennemføres i uddannelsesøjemed, og som opfylder bestemte kvalitetskriterier.

1.6

Regionsudvalget deler Kommissionens ønske om i hver medlemsstat at oprette ét kompetent organ, som på nationalt plan har ansvaret for at koordinere alle aktiviteterne i forbindelse med Europass.

1.7

Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at forudse forskellige former for inddragelse af de lokale myndigheder, som spiller en relevant rolle på uddannelsesområdet, og hvis direkte kontakt med borgerne kan være af afgørende betydning for forslagets succes.

2.   Regionsudvalgets anbefalinger

Anbefaling nr. 1

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Denne ramme skal bestå i en dokumentportefølje med et fælles mærkenavn og et fælles logo, hvori der kan optages andre dokumenter i overensstemmelse med porteføljens formål, som understøttes af passende informationssystemer, og som på såvel europæisk som på nationalt plan er sikret offentlig opmærksomhed i kraft af vedvarende informationstiltag.

Denne ramme skal bestå i en dokumentportefølje med et fælles mærkenavn og et fælles logo, hvori der kan optages andre dokumenter i overensstemmelse med porteføljens formål, som understøttes af passende informationssystemer, og som på såvel europæisk som på nationalt, regionalt og lokalt plan er sikret offentlig opmærksomhed i kraft af vedvarende informationstiltag.

Begrundelse

Ændringen tager hensyn til den fundamentale rolle, som de regionale og lokale myndigheder kan spille ved at fremme brugen af Europass.

Anbefaling nr. 2

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Det er derfor nødvendigt at sikre, at de foranstaltninger, der iværksættes som led i denne beslutning, hænger sammen med og kompletterer andre relevante politikker, instrumenter og foranstaltninger.

Det er derfor nødvendigt at sikre, at de foranstaltninger, der iværksættes som led i denne beslutning, hænger sammen med og kompletterer andre relevante politikker, instrumenter og foranstaltninger. Disse bør samtidig forenkles.

Begrundelse

Ændringen tager hensyn til behovet for en administrativ forenkling med henblik på at lette brugen af det nye instrument.

Anbefaling nr. 3

Efter betragtning 10 tilføjes følgende nye betragtning:

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

(11)

I forbindelse med dette initiativ bør høring af de lokale og regionale myndigheder vies særlig opmærksomhed i betragtning af deres kompetence på uddannelsesområdet og deres direkte kontakt med borgerne.

Begrundelse

Ændringen tager hensyn til forskellige medlemsstaters føderale karakter og til de regionale og lokale myndigheders væsentlige rolle inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

Anbefaling nr. 4

Artikel 2, stk. 2

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Europass-dokumenterne skal være forsynet med Europass-logoet.

Europass-dokumenterne skal være forsynet med Europass-logoet og EU-flaget.

Begrundelse

EU-flaget bør forefindes på alle officielle dokumenter fra EU for at gøre det lettere at genkende det instrumentet, EU har foreslået.

Anbefaling nr. 5

Artikel 8, stk. 1

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Med henblik på gennemførelsen af denne beslutning samarbejder Kommissionen og de relevante nationale myndigheder om at oprette og administrere et internetbaseret informationssystem for Europass, hvori der indgår elementer, som skal administreres på europæisk plan, og elementer, som skal administreres på nationalt plan.

Med henblik på gennemførelsen af denne beslutning samarbejder Kommissionen og de relevante nationale, regionale og lokale myndigheder om at oprette og administrere et internetbaseret informationssystem, der skal give oplysninger om for Europass, enten via internettet eller i givet fald gennem andre medier, som sikrer handicappedes adgang til information. hvori der indgår Systemet kommer til at bestå af elementer, som skal administreres på europæisk plan, og elementer, som skal administreres på nationalt, regionalt og lokalt plan. Mulighederne for adgang til information om Europass skal sikres.

Begrundelse

Ændringen tager hensyn til forskellige medlemsstaters føderale karakter og til de regionale og lokale myndigheders væsentlige rolle inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

Anbefaling nr. 6

Artikel 9, stk. 2, litra a)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

i samarbejde med de relevante nationale organer, koordinere løsningen af opgaver i forbindelse med tilrådighedsstillelse eller udstedelse af Europass-dokumenter, eller eventuelt selv varetage udførelsen af de pågældende opgaver

i samarbejde med de relevante nationale, regionale og lokale organer, koordinere løsningen af opgaver i forbindelse med tilrådighedsstillelse eller udstedelse af Europass-dokumenter, eller eventuelt selv varetage udførelsen af de pågældende opgaver

Begrundelse

Ændringen tager hensyn til forskellige medlemsstaters føderale karakter og til de regionale og lokale myndigheders væsentlige rolle inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

Anbefaling nr. 7

Artikel 10, litra a)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

sørger for passende pr- og informationstiltag på europæisk og nationalt plan, som støtter og om nødvendigt integrerer de nationale Europass-kontorers initiativer

sørger for passende pr- og informationstiltag på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan – bl.a. gennem de regionale og lokale myndigheders deltagelse i formidling af oplysninger direkte til borgerne – tiltag, som støtter og om nødvendigt integrerer de nationale Europass-kontorers initiativer.

Begrundelse

Ændringen tager hensyn til den fundamentale rolle, som de regionale og lokale myndigheder kan spille ved at fremme brugen af Europass. De lokale og regionale myndigheder bør inddrages i de planlagte aktioner og oplysningskampagner.

Bruxelles, den 21. april 2004

Peter STRAUB

Formand for

Regionsudvalget


(1)  EFT C 180 af 11.6.1998, s. 43.

(2)  EFT C 51 af 22.9.1999, s. 77.


Top