EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AE1404

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til foderstofhygiejne" (KOM(2003) 180 endelig — 2003/0071 (COD))

OJ C 32, 5.2.2004, p. 97–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AE1404

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til foderstofhygiejne" (KOM(2003) 180 endelig — 2003/0071 (COD))

EU-Tidende nr. C 032 af 05/02/2004 s. 0097 - 0100


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til foderstofhygiejne"

(KOM(2003) 180 endelig - 2003/0071 (COD))

(2004/C 32/21)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 30. april 2003 under henvisning til EF-traktatens artikel 37 og 152 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til EØSU's Faglige Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø, som udpegede John Donnelly til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 14. oktober 2003.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 403. plenarforsamling af 29. og 30. oktober 2003, mødet den 30. oktober, følgende udtalelse med 84 stemmer for, 2 imod og 5 hverken for eller imod.

1. Indledning

1.1. De senere års forskellige foderstofkriser har vist, at alvorlige fejltagelser i alle led af foderstofkæden kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser. Tidligere er disse omkostninger mere eller mindre blevet dækket af offentlige midler. Selv om det overvejende er forurenede fodermidler, der har været årsag til disse kriser, er det de europæiske landbrugere og forbrugere, som har mærket de alvorlige økonomiske konsekvenser.

1.2. Direktiv 95/69/EF(1) om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere udgør et solidt grundlag for foderstofsikkerhed, men er begrænset til produkter, som er omfattet af direktiv 70/524/EØF(2) og 82/471/EØF(3).

1.3. De senere års erfaringer har vist, at det er nødvendigt at foretage en overordnet evaluering af bestemmelserne om foderstofhygiejne samt tage hensyn til behovet for at sikre et højt niveau af beskyttelse for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

1.4. Erfaringerne har også vist, at der er behov for en integreret tilgang til foderstofsikkerhed, så denne også omfatter primærproduktionen og transport frem til og inklusive markedsføring eller eksport af foderstoffer.

1.5. Sporbarhed gør det enklere at trække foderstoffer og fødevarer tilbage. Den ene foderstofkrise efter den anden har vist, at der er problemer på dette område. Der er som svar herpå blevet opstillet et generelt krav under artikel 9 i forordning (EF) nr. 178/2002(4).

1.6. Mens industrien - ifølge de generelle fødevarebestemmelser og, af nyere dato, forordning (EF) nr. 178/2002(5) - bærer hovedansvaret for, at der produceres sikre fødevarer, er dette princip ikke blevet anvendt i forhold til foderstofkæden.

2. Resumé af forslaget

2.1. Man ønsker med forslaget at opnå, at alle foderstoftyper er sikre, at alle foderstofvirksomheder drives i overensstemmelse med harmoniserede hygiejnekrav samt at sporbarheden forbedres.

2.2. Forslaget fastslår princippet om, at det er foderstofvirksomhedens leder, der har hovedansvaret for foderstofsikkerheden. Kravet om, at foderstofvirksomhedslederne skal stille finansielle garantier, hænger sammen med dette ansvar.

2.3. Forslaget fremmer en integreret fremgangsmåde med henblik på at sikre foderstofsikkerhed igennem hele foderstofkæden startende med primærproduktionen af foderstoffer og frem til og med fodring af dyr, som anvendes i fødevareproduktionen. Foderstofvirksomheder kan kun drives, hvis de er registreret eller godkendt i henhold til disse bestemmelser.

2.4. Ifølge forslaget skal der ske en almindelig gennemførelse af procedurer baseret på HACCP-principperne (hazard analysis and critical control points), der sammen med anvendelsen af god hygiejnepraksis skal styrke foderstofvirksomhedsledernes ansvar. Ifølge forslaget kræves der imidlertid en vis fleksibilitet især for mindre virksomheders vedkommende.

2.5. Kommissionen foreslår, at man indfører nationale og EF-vejledninger i god praksis til at hjælpe foderstofvirksomhedsledere i alle led af foderstofkæden med at overholde foderstofhygiejnebestemmelserne og med at anvende HACCP-principperne.

2.6. Der foreslås indført et princip om fastsættelse af mikrobiologiske kriterier på basis af videnskabelige risikokriterier.

2.7. Hvad angår import af foderstoffer fra tredjelande fastslår forslaget de principper, der er opstillet i forslaget til forordning om offentlig foderstof- og fødevarekontrol(6), dvs. at importerede foderstoffer mindst er af tilsvarende standard som foderstoffer produceret i Fællesskabet.

2.8. Rådets direktiv 95/69/EF(7) og direktiv 98/51/EF(8) om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF og betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere foreslås ophævet.

3. Generelle bemærkninger

3.1. EØSU mener, at bestemmelserne om foderstofhygiejne bør revideres og udvides til at omfatte hele foderstofkæden.

3.2. EØSU bifalder, at forslaget tager hensyn til principperne om fødevaresikkerhed, som er udførligt beskrevet i Kommissionens hvidbog om fødevaresikkerhed(9), herunder især:

a) Der skal ske en systematisk gennemførelse af jord til bord-politikken,

b) foderstofsikkerhedspolitikken skal være baseret på en omfattende og integreret helhedsstrategi,

c) forædlere af fodermidler bærer hovedansvaret for kontrollen med fødevare- og fodersikkerhed og

d) risikoanalysen er udgangspunktet for foderstofsikkerhedspolitikken.

3.3. EØSU forstår og er tilfreds med, at forslaget også tager hensyn til visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 178/2002(10), bl.a.:

a) for at tilvejebringe et effektivt fungerende indre marked for sikre foderstoffer og et højt niveau hvad angår dyrs og menneskers sundhed samt et sikkert miljø,

b) for at sikre sporbarhed for foderstoffer,

c) for at give foderstofvirksomhedslederne det primære ansvar for foderstofsikkerheden, når deres produkter eller aktiviteter kan have en negativ indvirkning på foderstofsikkerheden,

d) for at give medlemsstaterne ansvaret for at håndhæve foderstof- og fødevarelovgivningen samt

e) for at sørge for, at kun sikre foderstoffer markedsføres.

3.4. EØSU bifalder, at forslaget er i form af en forordning, da dette sikrer ensartet anvendelse i hele det indre marked og muliggør omgående opdatering, så man kan tage hensyn til den seneste teknologiske og videnskabelige udvikling.

4. Særlige bemærkninger

4.1. EØSU ser positivt på kravene vedrørende god fodringspraksis i forslagets Bilag III, men mener, at man kun ved brug af EF-vejledninger kan garantere en konsekvent gennemførelse i alle medlemsstater.

4.2. EØSU er enig med Kommissionen i, at der bør være en ordning for registrering og godkendelse af alle foderstofvirksomheder foretaget af medlemsstatens kompetente myndighed for at sikre sporbarhed fra fremstillingsvirksomheden til den endelige bruger.

4.3. EØSU henstiller, at kravet i Bilag III om, at strøelse bør "skiftes hyppigt", bør erstattes med "skiftes hyppigt afhængig af omstændighederne". Det vil mindske risikoen for en ufleksibel håndhævelse af forordningen.

4.4. Udvalget bifalder princippet om fleksibilitet. Imidlertid bør Kommissionen og medlemsstaterne inden for rammerne af Den Stående Komité fastsætte klarere definitioner, så man undgår forskellige fortolkninger.

4.5. Udvalget accepterer, at svigt i ethvert led af foderstof- og fødevarekæden kan få betydelige økonomiske konsekvenser. Man bør beskytte sig mod sådanne svigt ved hjælp af finansielle garantier. Udvalget mener imidlertid, at Kommissionen i sit forslag ikke har givet en tilstrækkelig præcis beskrivelse af disse finansielle garantier eller af, hvordan de skal udformes. I betragtning af dette spørgsmåls betydning er det vigtigt, at Kommissionen nøje omhyggeligt overvåger alle krav vedrørende finansielle garantier, især med henblik på hvordan de primære producenter og foderstofindustrien berøres økonomisk.

4.6. Udvalget anbefaler kraftigt, at Kommissionen rådfører sig med alle relevante interessenter for at fastslå, hvilke risici der kan dækkes af den foreslåede finansielle garanti, og hvordan denne finansielle garanti kan udformes på en både omkostningseffektiv og praktisk måde, så man sikrer tilstrækkelig dækning af de samlede omkostninger i tilfælde af hygiejnebrister inden for foderstof- og fødevarekæden.

4.7. Udvalget gentager(11), at fordi kontrollen med importvarer fra tredjelande også er afgørende for at sikre foderstofsikkerheden i EU, er man nødt til grundigt at overveje spørgsmålet om en finansiel garanti for sikkerheden af de foderstoffer, som EU importerer.

4.7.1. Udvalget mener, at forslaget i sin nuværende form kan indebære, at importører af foderstoffer til EU pålægges en urimelig byrde, der kan resultere i øgede omkostninger. Kommissionen må derfor forsøge at sikre, at eksportører af foderstoffer til EU også opfylder deres forpligtelser og sørger for deres produkters sikkerhed.

4.7.2. Udvalget understreger derfor nødvendigheden af at sikre størst mulig ansvarlighed hos eksportører af foderstoffer til EU i henhold til de relevante artikler i WTO's aftale om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger; for at kunne bistå eksportører fra udviklingslande er det efter udvalgets mening påkrævet med støttestrukturer, således at den fornødne overensstemmelse kan verificeres på oprindelsesstedet.

4.7.3. Man bør gøre alt for at sikre, at de eksport-import-aftaler, der udarbejdes inden for rammerne af Grain and Feed Trade Association (GAFTA), er gennemsigtige, retfærdige og overholder princippet om ligebehandling.

4.8. Udvalget bemærker, at reglerne om medicinsk behandling af foderstoffer ikke behandles i forslaget.

5. Sammenfatning

5.1. EØSU støtter forslaget til en forordning, som sikrer foderstofsikkerheden fra primærproduktionen til markedsføring eller eksport af foderstoffer.

5.2. EØSU går ind for, at der anvendes EF-vejledninger, så man sikrer ensartet anvendelse af forordningen.

5.3. EØSU gentager, hvor vigtigt det er, at eksportører af foderstofingredienser til EU holdes ansvarlig for deres produkters kvalitet af de behørige EU-myndigheder ved hjælp af eksisterende internationale samarbejdsmekanismer såsom Codex Alimentarius og Verdenshandelsorganisations regler inden for sundheds- og plantesundhedsområdet.

5.4. Udvalget henstiller til Kommissionen at undersøge, hvordan samtlige foderstofvirksomheder berøres af kravet om finansielle garantier.

Bruxelles, den 30. oktober 2003.

Roger Briesch

Formand for

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(1) EFT L 332 af 30.12.1995.

(2) EFT L 270 af 14.12.1970.

(3) EFT L 213 af 21.7.1982.

(4) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1-4.

(5) EFT L 213 af 21.7.1982.

(6) KOM(2002) 377 endelig - EFT C 95 af 23.4.2003.

(7) EFT L 332 af 30.12.1995.

(8) EFT L 208 af 24.7.1998.

(9) KOM(1999) 719 endelig - EFT C 204 af 18.7.2000.

(10) EFT L 213 af 21.7.1982.

(11) EFT C 234 af 30.9.2003.

BILAG

til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

Følgende ændringsforslag blev forkastet, men opnåede mindst en fjerdedel af de afgivne stemmer:

Punkt 4.1

Punktet erstattes af følgende tekst:

"EØSU opfordrer Kommissionen til i forordningen at optage en positivliste over foderstoffer."

Begrundelse

Med en positivliste bliver det fastlagt, hvad der overhovedet må anvendes som foderstoffer. Dermed kunne man undgå mange tilfælde af usikkerhed i forbindelse med fødekæden lige til forbrugeren.

Afstemningsresultat

For: 29, imod: 57, hverken for eller imod: 7.

Top