EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002IG1122(02)

Initiativ fra Kongeriget Danmark med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols personale

OJ C 286, 22.11.2002, p. 20–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002IG1122(02)

Initiativ fra Kongeriget Danmark med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols personale

EF-Tidende nr. C 286 af 22/11/2002 s. 0020 - 0024


Initiativ fra Kongeriget Danmark med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols personale

(2002/C 286/10)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen)(1), særlig artikel 30, stk. 3,

under henvisning til initiativ fra Kongeriget Danmark,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Europols Styrelsesråd, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Vedtægten for Europols personale som fastsat ved Rådets retsakt af 3. december 1998(2), i det følgende benævnt "vedtægten", bør ændres, især for at indføre særlige bestemmelser for tjenestemænd i Europol, der gør tjeneste i tredjelande, i betragtning af de særlige levevilkår i disse lande.

(2) Det tilkommer Rådet med enstemmighed at fastsætte de nærmere bestemmelser for Europols personale og senere ændringer hertil -

VEDTAGET FØLGENDE RETSAKT:

Artikel 1

Vedtægten ændres således:

1) Artikel 43 affattes således: "Artikel 43

1. Europol-ansattes vederlag omfatter en grundløn, familietillæg og eventuelle andre tillæg. Vederlaget udbetales i euro i Nederlandene.

2. Uanset stk. 1 kan en tjenestemand, der ved afgørelse truffet af direktøren forflyttes til et andet tjenestested end Nederlandene, vælge at få sin løn udbetalt i det lands valuta, hvor han gør tjeneste. I så fald tilpasses vederlaget, eksklusiv eventuelle uddannelsestillæg i medfør af artikel 3, stk. 1, første afsnit, og artikel 3, stk. 2, i bilag 5, efter de obligatoriske indeholdelser, der er fastsat i denne vedtægt eller i eventuelle gennemførelsesbestemmelser hertil, og det beregnes på grundlag af den tilsvarende vekselkurs. Under særlige, velbegrundede omstændigheder kan direktøren helt eller delvis foretage denne udbetaling i en anden valuta end den, der anvendes på tjenestestedet, efter regler, der sikrer, at købekraften opretholdes.

3. Den gældende justeringskoefficient beregnes til en sats, der er over, under eller lig med 100 % som besluttet af direktøren, idet den skal afspejle de seneste justeringskoefficienter vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 64 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne med eventuelle ændringer. Direktøren underretter straks Europols Styrelsesråd om eventuelle beslutninger i henhold til dette stykke. Hvis det imidlertid for et givet lands vedkommende konstateres, at ændringen i leveomkostningerne målt på grundlag af justeringskoefficienten og den tilsvarende vekselkurs har oversteget 5 % siden sidste tilpasning, træffer direktøren afgørelse om foreløbige foranstaltninger med henblik på tilpasning af justeringskoefficienten og underretter snarest muligt styrelsesrådet herom."

2) Følgende nye afsnit IIIA indsættes: "AFSNIT IIIA

Tjenestemænd, der gør tjeneste i et tredjeland

Artikel 100a

Uden at dette berører vedtægtens øvrige bestemmelser, indeholder bilag 9 særlige undtagelsesbestemmelser for tjenestemænd, der gør tjeneste i et tredjeland."

3) Artikel 7, stk. 4, i bilag 5 affattes således: "4. Ovenstående bestemmelser gælder for ansatte, hvis tjenestested og hjemsted ligger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater. Ansatte, hvis hjemsted ligger uden for dette område, har én gang pr. kalenderår mod forevisning af behørig dokumentation for sit eget vedkommende og - såfremt han har ret til husstandstillæg - for sin ægtefælle og de personer, som han i henhold til artikel 2 har forsørgerpligt over for, ret til refusion af de faktiske udgifter til rejse til hjemstedet eller til refusion af rejseudgifterne til et andet sted, når sidstnævnte ikke overstiger førstnævnte.

Såfremt ægtefællen og de i artikel 2, stk. 2, omhandlede personer ikke bor sammen med den ansatte på tjenestestedet, har de imidlertid én gang pr. kalenderår mod forevisning af behørig dokumentation ret til refusion af udgifterne til rejse fra hjemstedet til tjenestestedet eller til refusion af de faktiske rejseudgifter til et andet sted, når sidstnævnte ikke overstiger førstnævnte.

Disse bestemmelser gælder også for tjenestemænd, hvis tjenestested ligger uden for EU-medlemsstaternes område, men i sådanne tilfælde kan direktøren træffe begrundet afgørelse om, at tjenestemanden har ret til refusion i overensstemmelse med første og andet afsnit to gange pr. kalenderår."

4) Følgende afsnit tilføjes i afdeling 3 i bilag 5: "G. Bosættelsespenge

Artikel 17

1. En tjenestemand, der har måttet skifte bopæl på grund af direktørens afgørelse om at forflytte tjenestemanden til et andet tjenestested, har krav på bosættelsespenge svarende til en måneds grundløn for en tjenestemand, som har ret til husstandstillæg, eller en halv måneds grundløn i andre tilfælde.

Når to ægtefæller, der er tjenestemænd i Europol, begge har ret til bosættelsespenge, udbetales disse kun til den ægtefælle, der har den højeste grundløn.

Bosættelsespengene korrigeres med den justeringskoefficient, der er fastsat for tjenestemandens tjenestested.

2. Bosættelsespengene beregnes efter tjenestemandens familiemæssige status og løn på tidspunktet for forflyttelsen til et nyt tjenestested.

3. Hvis tjenestemanden anmoder herom, udbetales halvdelen af bosættelsespengene på forhånd. Den anden halvdel udbetales, når det er bevist, at tjenestemanden og, hvis han har ret til husstandstillæg, hans familie har taget bopæl på det sted, hvor han skal gøre tjeneste.

4. Uanset stk. 2 gælder det, at hvis en tjenestemand, som har ret til husstandstillæg, tager bopæl uden sin familie på tjenestestedet, får han kun halvdelen af den godtgørelse, han normalt ville være berettiget til. Den anden halvdel får han udbetalt, når hans familie flytter til tjenestestedet, såfremt dette sker inden for et år efter forflyttelsen. Hvis tjenestemanden, inden hans familie er flyttet til tjenestestedet, skal gøre tjeneste på det sted, hvor familien har bopæl, er han ikke af den grund berettiget til bosættelsespenge."

5) Følgende bilag tilføjes:

"Bilag 9

Særlige undtagelsesbestemmelser for tjenestemænd, der gør tjeneste i et tredjeland

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

I dette bilag fastsættes særlige undtagelsesbestemmelser for tjenestemænd i Europol, der gør tjeneste i et tredjeland.

Artikel 2

Efter beslutning truffet af direktøren i tjenestens interesse kan tjenestemændene forflyttes til et tredjeland.

En tjenestemand må ikke forflyttes for en længere periode end varigheden af tjenestemandens kontrakt.

Artikel 3

For at muliggøre efteruddannelseskurser af begrænset varighed kan direktøren træffe beslutning om at ansætte en tjenestemand, der gør tjeneste i et tredjeland, i en midlertidig stilling i Europols hovedkvarter. Denne ansættelse må ikke vare længere end tjenestemandens kontrakt. Direktøren kan på grundlag af almindelige gennemførelsesbestemmelser træffe beslutning om, at tjenestemanden i den periode, han er midlertidigt ansat, fortsat er underlagt visse bestemmelser i dette bilag, med undtagelse af artikel 5, 8 og 9.

AFDELING 2

Forpligtelser

Artikel 4

Tjenestemanden skal gøre tjeneste på det sted, hvortil han forflyttes i tjenestens interesse.

Artikel 5

Når Europol stiller en bolig til rådighed for tjenestemanden, skal denne tage bopæl der, hvis boligen på rimelig måde passer til hans familie, over for hvem han har forsørgerpligt.

AFDELING 3

Arbejdsvilkår

Artikel 6

Tjenestemanden har for hvert kalenderår ret til en årlig ferie på tre arbejdsdage for hver måned, i hvilken han har gjort tjeneste.

Artikel 7

1. Ved tiltrædelse og fratrædelse af tjenesten i et tredjeland giver en del af et år ret til en ferie på tre arbejdsdage for hver hele måned, i hvilken der er gjort tjeneste, en del af en måned på mere end 15 dage ret til en ferie på tre arbejdsdage og en del af en måned på 15 dage eller derunder ret til to en halv arbejdsdag.

2. Hvis en tjenestemand ved det løbende kalenderårs udgang, af grunde, der ikke kan betegnes som tjenstlige, ikke har taget hele sin årlige ferie, kan overførslen af ferie til det følgende år ikke overstige 15 arbejdsdage.

AFDELING 4

Indtægter og familietillæg

Artikel 8

1. Der fastsættes en godtgørelse for levevilkårene, som afhængigt af det sted, hvor tjenestemanden gør tjeneste, udgør en procentdel af et referencebeløb. Dette referencebeløb består af den samlede grundløn, udlandstillæg, husstandstillæg og børnetilskud minus de obligatoriske fradrag i henhold til vedtægten eller gennemførelsesforordningerne hertil.

Godtgørelsen for levevilkårene fastsættes som anført i det følgende.

Der tages hensyn til følgende parametre ved fastsættelsen af godtgørelsen for levevilkårene:

- sundheds- og hospitalsforhold

- sikkerhedsforhold

- klimaforhold

disse tre parametre korrigeres med koefficienten 1:

- grad af isolering

- andre lokale forhold

disse to parametre korrigeres med koefficienten 0,5.

Hver parameter tillægges værdien:

0: når vilkårene må anses for normale, uden dog at svare til de sædvanlige forhold i Den Europæiske Union

2: når vilkårene må anses for vanskelige i forhold til de sædvanlige forhold i Den Europæiske Union

4: når vilkårene må anses for meget vanskelige i forhold til de sædvanlige forhold i Den Europæiske Union.

Godtgørelsen fastsættes som en procentdel af det referencebeløb, der er omhandlet i stk. 1, efter følgende skala:

- 10 % når værdien er lig 0

- 15 % når værdien er større end 0, men mindre end eller lig med 2

- 20 % når værdien er større end 2, men mindre end eller lig med 5

- 25 % når værdien er større end 5, men mindre end eller lig med 7

- 30 % når værdien er større end 7, men mindre end eller lig med 9

- 35 % når værdien er større end 9, men mindre end eller lig med 11

- 40 % når værdien er større end 11.

Godtgørelsen for levevilkårene, der fastsættes for hvert tjenestested, tages op til vurdering hvert år og revideres i givet fald af direktøren efter udtalelse fra Personaleudvalget.

2. Når levevilkårene på tjenestestedet bringer tjenestemandens fysiske sikkerhed i fare, får han midlertidigt ved en særlig, begrundet beslutning truffet af direktøren udbetalt en ekstra godtgørelse. Denne fastsættes som en procentdel af det i stk. 1, første afsnit, omhandlede referencebeløb

- til 5 %, når myndigheden henstiller til sine ansatte ikke at installere deres familie på det pågældende tjenestested

- til 10 %, når myndigheden beslutter midlertidigt at nedskære antallet af ansatte, der gør tjeneste på det pågældende tjenestested.

Artikel 9

1. Hvis en tjenestemands faktiske uddannelsesomkostninger for et barn, over for hvem der består forsørgerpligt, og som regelmæssigt modtager heltidsundervisning i en uddannelsesinstitution på primær- eller sekundærtrinnet i det land, hvor tjenestemanden gør tjeneste, overstiger loftet over uddannelsestillægget i artikel 3 i bilag 5, har tjenestemanden desuden ret til et ekstra tillæg til dækning af de faktiske uddannelsesomkostninger på op til højst to gange loftet over uddannelsestillægget i artikel 3 i bilag 5.

2. Hvis barnet regelmæssigt modtager heltidsundervisning på en videregående uddannelsesinstitution, er uddannelsestillægget på 150 % af det beløb, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i bilag 5.

3. Uddannelsestillægget udbetales ved fremlæggelse af dokumentation.

Artikel 10

1. De godtgørelser, en tjenestemand har til gode, udbetales efter begrundet ansøgning fra tjenestemanden enten i euro eller det lands valuta, hvor han gør tjeneste.

2. Bosættelsespenge kan efter tjenestemandens valg udbetales enten i euro eller det lands valuta, hvor han gør tjeneste. I sidstnævnte tilfælde korrigeres godtgørelsen med Europols justeringskoefficient for det land, hvor tjenestemanden gør tjeneste, og konverteres efter den tilsvarende vekselkurs.

AFDELING 5

Bestemmelser vedrørende godtgørelse af udgifter

Artikel 11

1. Den tjenestemand, som har fået stillet en bolig til rådighed, jf. artikel 5 og 13, og som af årsager, han ikke har indflydelse på, må skifte bopæl på tjenestestedet, får i henhold til bestemmelserne for flytning godtgjort omkostningerne i forbindelse med flytning af personligt bohave ved en særlig, begrundet beslutning fra direktøren og ved fremlæggelse af dokumentation.

2. Tjenestemanden får i dette tilfælde godtgjort de faktiske bosættelsesudgifter ved fremlæggelse af dokumentation inden for et loft, der svarer til bosættelsespengene som omhandlet i artikel 17 i bilag 5.

Artikel 12

1. Den tjenestemand, som på sit tjenestested er indlogeret på et hotel, fordi den i artikel 5 nævnte bolig endnu ikke har kunnet tildeles ham eller ikke længere står til hans rådighed, eller som ikke har kunnet tage sin bolig i besiddelse af årsager, han ikke har indflydelse på, modtager for sig og sin familie ved fremlæggelse af hotelregninger godtgørelse af udgifter til hotel, der forinden er godkendt af direktøren. Tjenestemanden modtager desuden halvdelen af de dagpenge, der er omhandlet i artikel 9 i bilag 5, medmindre direktøren træffer en særlig beslutning om, at der foreligger force majeure.

2. Såfremt den ansatte ikke kan blive indlogeret på et hotel, vil han efter forudgående aftale med direktøren have ret til godtgørelse af de faktiske udgifter til leje af en midlertidig bolig.

Artikel 13

Dersom Europol ikke stiller en bolig til rådighed for tjenestemanden, får han godtgjort sin husleje på betingelse af, at den lejede bolig svarer til det niveau, hans stilling kræver, og til sammensætningen af hans familie, over for hvem han har forsørgerpligt. Europols direktør fastsætter et loft over de rimelige lejeudgifter på det sted, hvor tjenestemanden gør tjeneste, der skal afspejle det loft over lejeudgifter, der gælder for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, som beklæder lignende stillinger på samme tjenestested.

Artikel 14

Ved den endelige udtræden af tjenesten eller i tilfælde af tjenestemandens død afholder Europol på de af direktøren fastsatte betingelser de faktiske udgifter enten til flytningen af tjenestemandens personlige bohave fra det sted, hvor det befinder sig på det tidspunkt, til hans hjemsted eller til transporten af hans personlige bohave fra tjenestestedet til hans hjemsted.

Artikel 15

Dersom tjenestemanden ikke har fået stillet et tjenestekøretøj til rådighed til sit tjenstlige transportbehov i direkte tilknytning til udøvelsen af sit hverv, modtager han kilometerpenge for anvendelse af sit private køretøj. Direktøren fastsætter størrelsen af dette beløb.

AFDELING 6

Social sikring

Artikel 16

Tjenestemanden, hans ægtefælle, hans børn og andre personer, over for hvem han har forsørgerpligt, er forsikret i tilfælde af hjemsendelse af lægelige årsager i akutte eller særlig akutte tilfælde, og det påhviler alene Europol at afholde denne præmieudgift.

Artikel 17

Tjenestemanden, hans ægtefælle, hans børn og andre personer, over for hvem han har forsørgerpligt, er omfattet af en forsikring, der dækker de faktisk afholdte udgifter til sygdom, der måtte opstå på tjenestestedet. En eventuel tillægspræmie til dækning af denne risiko betales alene af Europol.

Artikel 18

1. Tjenestemandens ægtefælle, børn og andre personer, over for hvem han har forsørgerpligt, dækkes af en forsikring mod ulykker, der måtte indtræffe uden for Den Europæiske Union.

2. Tjenestemanden, hans ægtefælle, hans børn og andre personer, over for hvem han har forsørgerpligt, er omfattet af en forsikring mod materiel skade og personskade påført tredjemand, der måtte opstå uden for Den Europæiske Union.

3. Halvdelen af præmierne til de i denne artikel omhandlede forsikringer betales af tjenestemanden og den anden halvdel af Europol.

AFDELING 7

Uddannelsestillæg for tjenestemænd, der vender tilbage efter en forflyttelse

Artikel 19

1. En tjenestemand, der vender tilbage efter at have gjort tjeneste i et tredjeland, og som ikke modtager noget udlandstillæg i Nederlandene, har ret til det uddannelsestillæg, der er nævnt i artikel 3 i bilag 5, således at et barn, over for hvem han har forsørgerpligt, og hvis uddannelse i tredjelandet var på et andet sprog end barnets modersmål, kan fortsætte sin uddannelse i Nederlandene på det sprog, som barnet modtog undervisning på i tredjelandet.

2. Retten til det uddannelsestillæg, der er nævnt i stk. 1, gælder i en periode på højst seks år fra forflyttelsestidspunktet, men under ingen omstændigheder længere end varigheden af tjenestemandens kontrakt.

3. Tjenestemanden skal indgive ansøgning om tillægget i denne artikel inden et år efter at være vendt tilbage fra tjeneste i et tredjeland."

Artikel 2

Denne retsakt træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Artikel 3

Denne retsakt offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i ...

På Rådets vegne

...

Formand

(1) EFT C 316 af 27.11.1995, s. 2.

(2) EFT C 26 af 30.1.1999, s. 23. Senest ændret ved afgørelse af 13. juni 2002 (EFT C 150 af 22.6.2002, s. 2).

Top