EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC1122(02)

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (EØS-relevant tekst)

OJ C 286, 22.11.2002, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC1122(02)

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. C 286 af 22/11/2002 s. 0013 - 0015


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte

(2002/C 286/05)

(EØS-relevant tekst)

Sag nr.: XT 04/01

Medlemsstat: Tyskland

Region: Rheinland-Pfalz

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Fremstød for et strukturændringsprogram, som forvaltes af delstaten Rheinland-Pfalz' arbejds-, social- og sundhedsministerium (uddannelsesforanstaltninger for virksomhed i Rheinland-Pfalz)

Retsgrundlag: Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede individuelle støtte, der er ydet virksomheden: For at kunne iværksætte støtteordningen vil et årligt beløb på ca. 2 mio. DEM (1022583,76 EUR) være nødvendigt

Maximal støtteintensitet: Til særskilte uddannelsesforanstaltninger i store virksomheder: 25 % af de støtteberettigede omkostninger

Til særskilte uddannelsesforanstaltninger i små og mellemstore virksomheder: 35 % af de støtteberettigede omkostninger

Til almene uddannelsesforanstaltninger i store virksomheder: 50 % af de støtteberettigede omkostninger

Til almene uddannelsesforanstaltninger i små og mellemstore virksomheder: 70 % af de støtteberettigede omkostninger

Det er muligt at forhøje ovennævnte støtteintensitet ved uddannelsesforanstaltninger med 10 % til fordel for ugunstigt stillede arbejdstagere

Gennmførelsestidspunkt: Fra den 1.5.2001 kan der ydes støtte i henhold til ordningen

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Støtteordningen gennmføres indtil den 31.12.2006. Støtteperioden for foranstaltninger i henhold til støtteordningen skal være afsluttet senest den 30.6.2007

Støttens formål: Ved hjælp af støtten til erhvervsmæssige kvalifikationsforanstaltninger vil arbejdstagere, der er truet af arbejdsløshed, kunne få nye chancer i deres nuværende job og på arbejdsmarkedet generelt

Virksomheder, som på grund af strukturelle ændringer er nødt til at ændre kvalifikationerne for deres ansætte, vil via støtten bedre kunne forberede deres ansatte på de ændrede krav

For at målet med ensartethed i levevilkår skal kunne opfyldes, skal specielt beskæftigelsen i landets struktursvage områder støttes. Derfor skal virksomheder, som etablerer sig eller har til hensigt at udvide personalet i landets struktursvage regioner, fordi de ikke kan finde kvalificeret arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked, modtage kvalifikationsstøtte til foranstaltninger til fordel for disse nye medarbejdere efter indgåelse af kontrakten

Der kan således både være tale om generelle og om specifikke uddannelsesforanstaltninger: Dette skal afgøres i hvert enkelt tilfælde

Berørte sektorer: Støtteordningen gælder ifølge forordning (EF) nr. 68/2001 i alle sektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten: Landesamt für Soziales Jugend und Versorgung

Referat 63

Rheinallee 97-101 D - 55118 Mainz

Sag nr.: XT 65/01

Medlemsstat: Italien

Region: Den selvstyrende provins Trento

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Fremgangsmåder og vilkår for gennemførelse af uddannelsesforanstaltninger, der er berettigede til samfinansiering fra Den Europæiske Socialfond under "Udvikling af efteruddannelse, af smidighed på arbejdsmarkedet og af virksomhedens konkurrenceevne med fortrinsret til SMV" (foranstaltning D1) i den selvstyrende provins Trentos operationelle program - mål 3 - Den Europæiske Socialfond 2000-2006

Retsgrundlag: Deliberazione della giunta provinciale n. 2920 d.d. 9.11.2001 avente ad oggetto: Modalità e termini di presentazione e di valutazione dei progetti rientranti nella Misura D1 del FSE - "Sviluppo delle formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI" la quale da applicazione alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II D.P.G. 33-51/Leg. d.d. 27.12.2000 (pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 04/I-II del 23.1.2001) sottoposte ad una clausola sospensiva dell'efficacia e alle disposizioni della deliberazione della giunta provinciale n. 527 d.d. 9.3.2001

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede individuelle støtte, der er ydet virksomheden: 2764200 EUR for 2001, 7745000 EUR for 2002

Maksimal støtteintensitet: Særlig uddannelse for store virksomheder: intensitet på højst 25 %

Særlig uddannelse for SMV: intensitet på højst 35 %

Generel uddannelse for store virksomheder: intensitet på højst 50 %

Generel uddannelse for store SMV: intensitet på højst 70 %

Ovennævnte procenter forhøjes med 10 procentpoint, når modtagerne af uddannelsen er handicappede, indvandrere, dårligt uddannede og unden eksamensbeviser eller passende kundskaber, langtidsledige eller kvinder, der skal genindsluses på arbejdsmarkedet

Gennemførelsestidspunkt: 20.11.2001

Støtteordningens eller det individuelle støttepojekts varighed: 31.12.2002

Støttens formål: Støtten vedrører såvel generel som særlig uddannelse

For så vidt angår definitionen af generel uddannelse, har man vedtaget samme ordlyd som i forordning (EF) nr. 68/2001, idet denne ordlyd anses for tilstrækkelig klar og udtømmende: "Ved generel uddannelse forstås indlæring af almene færdigheder, som arbejdstageren ikke kun kan benytte til udførelsen af sine nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver i den støttemodtagende virksomhed, men som i vid udstrækning kan anvendes i andre virksomheder eller på andre arbejdspladser, og som derfor i høj grad forbedrer arbejdstagerens mulighed for ansættelse."

Berørte sektorer: Alle erhvervsgrene

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten: Provincia autonoma di Trento - Servizio addestramento e formazione professionale Via Gilli, 3 I - 38100 Trento

Andre oplysninger: Da der er tale om en støtteordning, er det ikke muligt at give en beskrivelse af projektets indhold med henblik på at godtgøre, at dette svarer til definitionen af generel uddannelse

Den forudgående kontrolprocedure, provinsen har fastsat med henblik på at sikre, at den højeste støtteintensitet kun tildeles projekter vedrørende generel uddannelse, foreskriver:

- at støttemodtageren ved forelæggelse af projektet afgiver erklæring om dettes indhold af generel eller særlig uddannelse

- at et udvalg (som omhandlet i punkt 5 i provinsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2990 af 9.11.2001) på forhånd vurderer, om de enkelte projekter vedrører særlig eller generel uddannelse: Udfaldet af denne vurdering anføres i et vurderingsskema, der undertegnes af de sagkyndige og indføres i udvalgets mødereferat

- at provinsen efter at have foretaget ovennævnte vurdering fastsætter, hvilken finansieringsintensitet der skal anvendes på de enkelte projekter

- at provinsen derefter vedtager retsakten om finansiering af projekterne, hvori gengives udvalgets vurdering af, om der er tale om (generel eller særlig) uddannelse for hvert enkelt projekts vedkommende

- at provinsen i meddelelsen om støtten underretter hver enkelt støttemodtager om udfaldet af udvalgets vurdering og dermed om den finansieringsintensitet, der skal finde anvendelse på vedkommende

Det skal endvidere anføres, at det pågældende udvalg består af:

- tre sagkyndige i uddannelse og vurdering af uddannelsesforanstaltninger, der kommer fra andre provinser (alle er særlig fagkyndige universitetslærere)

- en embedsmand fra provinsen, der udnævnes af provinsstyrelsen

Sag nr.: XT 68/01

Medlemstat: Italien

Region: Den selvstyrende provins Trento

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Fremgangsmåder og vilkår for gennemførelse af uddannelsesforanstaltninger for arbejdstagere i beskæftigelse i henhold til artikel 6, stk. 4, i lov nr. 53 af 8. marts 2000 og under henvisning til forvaltningen af de i arbejds- og socialministeriets dekret nr. 167 af 6. juni 2001 omhandlede midler

Retsgrundlag: Deliberazione della giunta provinciale n. 3106 d.d. 23 novembre 2001 in attuazione del decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 6 giugno 2001 n. 167 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22.6.2001 serie generale n. 143)

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede individuelle støtte, der er ydet virksomheden: Statens tildeling til provinsen: 902036000 ITL svarende til 465862,72 EUR for 2001

Maksimal støtteintensitet: Særlig uddannelse for store virksomheder: intensitet på højst 25 %

Særlig uddannelse for SMV: intensitet på højst 35 %

Generel uddannelse for store virksomheder: intensitet på højst 50 %

Generel uddannelse for SMV: intensitet på højst 70 %

Ovennævnte procenter forhøjes med 10 procentpoint, når modtagerne af uddannelsen er handicappede, indvandrere, dårligt uddannede og uden eksamnsbeviser eller passende kundskaber, langtidsledige eller kvinder, der skal genindsluses på arbejdsmarkedet

Gennemførelsestidspunkt: 12.12.2001

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 31.12.2001

Støttens formål: Støtten vedrører såvel generel som særlig uddannelse.

For så vidt angår definitionen af generel uddannelse, har man vedtaget samme ordlyd som i forordning (EF) nr. 68/2001, idet denne ordlyd anses for tilstrækkelig klar og udtømmende: "Ved generel uddannelse forstås indlæring af almene færdigheder, som arbejdstageren ikke kun kan benytte til udførelsen af sine nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver i den støttemodtagende virksomhed, men som i vid udstrækning kan anvendes i andre virksomheder eller på andre arbejdspladser, og som derfor i høj grad forbedrer arbejstagerens mulighed for ansættelse."

Berørte sektorer: Alle erhvervsgrene

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten: Provincia autonoma di Trento - Servizio addestramento e formazione professionale Via Gilli, 3 I - 38100 Trento

Andre oplysninger: Da der er tale om en støtteordning, er det ikke muligt at give en beskrivelse af projektets indhold med henblik på at godtgøre, at dette svarer til definitionen af generel uddannelse

Den forudgående kontrolprocedure, provinsen har fastsat med henblik på at sikre, at den højeste støtteintensitet kun tildeles projekter vedrørende generel uddannelse, foreskriver:

- at støttemodtageren ved forelæggelse af projektet afgiver erklæring om dettes indhold af generel eller særlig uddannelse

- at et udvalg (som omhandlet i punkt 5 i provinsstyrelsens bekendtgørelse nr. 3106 af 23.11.2001) på forhånd vurderer, om de enkelte projekter vedrører særlig eller generel uddannelse: Udfaldet af denne vurdering anføres i et vurderingsskema, der undertegnes af de sagkyndige og indøres i udvalgets mødereferat

- at provinsen efter at have foretaget ovennævnte vurdering fastsætter, hvilken finansieringsintensitet der skal anvendes på de enkelte projekter

- at provinsen derefter vedtager retsakten om finansiering af projekterne, hvori gengives udvalgets vurdering af, om der er tale om (generel eller særlig) uddannelse for hvert enkelt projekt vedkommende

- at provinsen i meddelelsen om støtten underretter hver enkelt støttemodtager om udfaldet af udvalgets vurdering og dermed om den finansieringsintensitet, der skal finde anvendelse på vedkommende

Det skal endvidere anføres, at det pågældende udvalg består af:

- tre sagkyndige i uddannelse og vurdering af uddannelsesforanstaltninger, der kommer fra andre provinser (alle er særlig fagkyndige universitetslærere)

- en embedsmand fra provinsen, der udnævnes af provinsstyrelsen

Top