EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC1122(01)

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser

OJ C 286, 22.11.2002, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC1122(01)

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser

EF-Tidende nr. C 286 af 22/11/2002 s. 0010 - 0012


Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser

(2002/C 286/04)

Med denne offentliggørelse åbnes der mulighed for at fremsætte indsigelser, jf. artikel 7 i nævnte forordning. Enhver indsigelse mod denne ansøgning skal fremsættes via myndighederne i en medlemsstat senest seks måneder efter denne offentliggørelse. Offentliggørelsen er begrundet i de forhold, som er beskrevet nedenfor, navnlig i punkt 4.6, der giver grundlag for at betragte ansøgningen som berettiget efter forordning (EØF) nr. 2081/92.

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2081/92

REGISTRERINGSANSØGNING: ARTIKEL 5

BOB (x) BGB ( )

Nationalt sagsnummer: 13/2001

1. Medlemsstatens ansvarlige myndighed Navn: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Adresse: Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma

Tlf. (39) 06 481 99 68

Fax (39) 06 420 131 26

E-post: qualità@politicheagricole.it

2. Ansøgende sammenslutning 2.1. Navn: Associazione regionale produttori olivicoli - ARPO.

2.2. Adresse: Via Emilia, 106, I-47900 Rimini.

2.3. Sammensætning: producent/forarbejdningsvirksomhed (x) andet ( ).

3. Produktets art: klasse 1.5 - fedtstoffer - ekstra jomfruolie.

4. Varespecifikation (sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)

4.1. Navn: Colline di Romagna.

4.2. Beskrivelse: ekstra jomfruolie med følgende kendetegn:

- farve: grøn-gylden

- lugt: mellemkraftig til kraftig olivenduft

- smag: frugtagtig olivensmag med svagt bittert og/eller skrapt anstrøg

- paneltest: >= 7

- syreindhold i alt, udtrykt i oliesyre i vægt: højst 0,5 g pr. 100 g olie

- peroxidtal: <= 12 meq O2/kg

- oliesyre: >= 72 %

- tocoferoler: >= 70 mg/kg.

4.3. Geografisk område: Området for dyrkning og forarbejdning af oliven og tilberedning af olie til fremstilling af ekstra jomfruolie Colline di Romagna, omfatter en del af provinserne Rimini og Forlì-Cesena, beliggende i regionen Emilia-Romagna. Den geografiske afgrænsning er anført i produktionsspecifikationen.

4.4. Bevis for oprindelse: Lige fra den villanovianske tidsalder frem til middelalderen og videre indtil begyndelsen af det 20. århundrede vidner utallige bl.a. kirkelige og administrative kilder om oliventræets tilstedeværelse på Romagnas højdedrag og om olivenoliens betydning i Romagnas landbrugsøkonomi.

Ved århundredets begyndelse udvindes olien i 22 af provinsens kommuner, og alle oliven, der bringes til presning, er høstet i provinsen. I de år er der stor opmærksomhed omkring olivendyrkningen, som det fremgår af trykningen af et blad, "Ulivo e olio", i Rimini i 1901. I århundredets første år har også "Rivista agraria romagnola" en fast spalte med oplysninger og rådgivning om olivendyrkning. Olivendyrkningen nyder godt af det særlige mikroklima, som - sammen med passende dyrkningsmetoder - resulterer i en olie med ganske særlige fortrin, der adskiller sig fra andre olier ved sine særlige kemiske og organoleptiske egenskaber.

Produktion, forarbejdning og aftapning finder sted inden for det afgrænsede område. At også aftapningen finder sted inden for dette afgrænsede område, skyldes, at det for at bevare Colline di Romagna-oliens særlige egenskaber og kvalitet er nødvendigt, at den kontrol, der foretages af tredjeinstansen, overvåges af de pågældende producenter. For disse er den beskyttede oprindelsesbetegnelse af afgørende betydning og giver dem - helt i overensstemmelse med forordningens målsætninger - mulighed for at supplere deres indtægter. Endvidere finder aftapningen traditionelt sted i det pågældende geografiske område. For at sikre, at produktet kan spores, skal jordbrugere og presse- og aftapningsvirksomheder, som agter at markedsføre ekstra jomfruolie med denne betegnelse, lade deres olivenlunde og forarbejdnings- og aftapningsanlæg opføre i særlige registre, der føres og holdes ajour af kontrolinstansen. Denne opgiver hvert år mængden af fremstillede oliven, med angivelse af de pågældende presse- og aftapningsanlæg.

4.5. Fremstillingsmetode: Ekstra jomfruolie Colline di Romagna fremstilles af følgende olivensorter, som må dyrkes i olivenlundene i følgende procentdele: Correggiolo, mindst 60 %, Leccino, højst 40 %. Andre, mindre sorter, såsom Pendolino, Moraiolo og Rossina, må tegne sig for højst 10 % af planterne i olivenlundene.

Ukrudtsbekæmpelse og bekæmpelse af de alvorligste skadedyr finder sted efter de bestemmelser om integreret bekæmpelse, der er gældende i regionen Emilia-Romagna.

Olivenhøsten ligger mellem den 20. oktober og den 15. december hvert år. Frugterne høstes direkte fra planten, manuelt eller med mekaniske hjælpemidler, idet berøring med jorden undgås. Det er forbudt at anvende abscissionsfremmende midler. Olivenfrugterne transporteres og opbevares i passende ventilerede beholdere af hårdt og inert materiale. Olivenfrugterne skal forarbejdes senest to dage efter høst. Olivenproduktionen er fastsat til højst 7000 kg pr. ha for specialiserede olivenlunde og til 60 kg for spredte træer. Olien udvindes udelukkende med mekaniske og fysiske processer i olivenpresser, der er beliggende i området, efter forudgående fjernelse af blade og vask af frugterne. Olieudbyttet må ikke overstige 18 %. Oliepastaen må ikke overstige 27 °C under oliefremstillingen. "Genpresning" og anvendelse af kemiske eller biokemiske produkter som hjælpestoffer ved udvindingen er forbudt.

4.6. Tilknytning: Af de naturbetingede faktorer skal nævnes jordbundsforholdene og særlig de mikroklimatiske forhold, som har direkte indflydelse på oliens kemiske og organoleptiske egenskaber. Olivenerne høstes tidligt, inden frugten er helt moden, hvilket giver mulighed for fremstilling af olie af særlig høj kvalitet. Jordbunden er generelt af mellemfin til leret tekstur med et højt kalkindhold og god struktur, hvilket fremmer olivenplanternes vækst. De mikroklimatiske forhold, som især skyldes regnmængden, der er koncentreret i forårs- og efterårsmånederne, og de lave årlige gennemsnitstemperaturer, som begrænser planternes vegetative udvikling til april-oktober, medfører gradvis og sen modning af frugterne, hvilket giver olien en høj kemisk og organoleptisk kvalitet. De menneskelige faktorer gør sig især gældende i de lokale olivenbønders historiske tilknytning til dyrkningen, som giver sig udslag i anvendelsen af traditionelle landbrugsmetoder og ønsket om at bevare oliventræet i det lokale område.

Olivendyrkningen er udbredt i hele provinsen Rimini, navnlig på bakkedragene bag kysten, og breder sig til provinsen Forlì-Cesena på de lave og mellemhøje bakkedrag. I disse områder er olivendyrkning, sammen med vindyrkning, den eneste mulige træafgrøde. Hertil benyttes marginale jorder på stærkt skrånende terræn, som er vanskelige at opdyrke. Denne afgrøde bliver herved et vigtigt element i det agrare landskab.

Sorten Correggiolo er den mest udbredte olivenplante i området og giver olien sine typiske kendetegn. Sorten udviser i øvrigt god modstandskraft over for kulde, og som følge af frugternes sene og gradvise modning samt de stedlige jordbunds- og klimaforhold kan der produceres en olie af høj kvalitet med helt specielle lokale karaktertræk.

4.7. Kontrolinstans Navn: Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità

Adresse: Via Aldo Moro, 22, I-40068 San Lazzaro di Savena - Bologna.

4.8. Mærkning: Ekstra jomfruolie Colline di Romagna skal forhandles i hermetisk lukkede færdigpakninger til fødevarer, i følgende størrelser (i liter): 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 3,00 - 5,00.

Navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse, Colline di Romagna, skal optræde på etiketten med tydelig og uudslettelig skrift, så betegnelsen klart kan skelnes fra etikettens øvrige angivelser. Produktionsåret for de oliven, olien er fremstillet af, skal anføres på etiketten. Det er forbudt at anføre supplerende geografiske henvisninger eller stedsangivelser, der nøje falder sammen med kommuner i produktionsområdet.

4.9. Krav i nationale bestemmelser: -

EF-nr.: IT/00211/2001.10.12.

Dato for modtagelse af den fuldstændige ansøgning: 8. juli 2002.

Top