EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002AE0674

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om EF-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskiftelige bugserede redskaber samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer" (KOM(2002) 6 endelig — 2002/0017 (COD))

OJ C 221, 17.9.2002, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE0674

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om EF-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskiftelige bugserede redskaber samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer" (KOM(2002) 6 endelig — 2002/0017 (COD))

EF-Tidende nr. C 221 af 17/09/2002 s. 0005 - 0007


Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om EF-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskiftelige bugserede redskaber samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer"

(KOM(2002) 6 endelig - 2002/0017 (COD))

(2002/C 221/02)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 12. februar 2002 under henvisning til EF-traktatens artikel 95 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som udpegede Philippe Levaux til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 8. maj 2002.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 391. plenarforsamling af 29.-30. maj 2002, mødet den 29. maj 2002, følgende udtalelse enstemmigt.

1. Forslagets sigte

1.1. Det er i forbindelse med harmoniseringen af godkendelsesprocedurerne blevet nødvendigt at bringe bestemmelserne i Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer på linje med bestemmelserne i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil og i Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

1.2. Det foreliggende direktivforslag udgør anden etape i omskrivningen af direktiv 74/150/EØF med henblik på bl.a. at udvide anvendelsesområdet til særlige klasser af traktorer, påhængskøretøjer og udskiftelige bugserede redskaber.

1.3. Kommissionen understreger, at den for at optimere tekstens anvendelighed og opnå større gennemsigtighed ved udarbejdelsen af forslaget har forsøgt at fjerne unødvendige regler og forenkle lovteksternes gennemførelse.

1.4. Ved at foreslå, at den europæiske EF-godkendelse erstatter de nationale godkendelser, tager Kommissionen udgangspunkt i en fuldstændig harmonisering på fællesskabsniveau.

1.5. Ved udarbejdelsen af forslaget er der ligeledes blevet taget højde for visse internationale regelsæt, herunder fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa og fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling.

1.6. Endelig vurderer Kommissionen, at forslaget til direktiv vil bidrage til at fremskynde de administrative foranstaltninger, som fabrikanterne skal udføre for at markedsføre deres produkter.

1.7. Samtidig vil forslaget medføre, at fabrikanterne ikke længere behøver at fremstille en række tekniske varianter for at kunne overholde de forskellige nationale krav; i stedet kan de nøjes med lade deres nye typer af køretøjer EF-typegodkende i en enkelt medlemsstat.

2. Generelle bemærkninger

2.1. Direktivet vedrører en vigtig aktivitetssektor, hvis europæiske produktion skønnes at have en værdi af omkring 16 mia. EUR.

2.2. Sektoren giver direkte beskæftigelse til 140000 personer fordelt på 5000 virksomheder og indirekte beskæftigelse til 150000 andre inden for distribution og salg.

2.3. Med hensyn til tendensen inden for sektoren konstateres en lettere produktionsvækst på lang sigt og en styrkelse af samhandlen inden for Fællesskabet og med tredjelande (hovedsagelig USA og Centraleuropa).

2.4. ØSU konstaterer med tilfredshed, at Kommissionen har afsat så rummelige tidsfrister til implementeringen af det foreslåede direktiv, at fabrikanterne kan nå at indrette sig efter de nye harmoniserede procedurer.

3. Særlige bemærkninger

3.1. ØSU konstaterer, at anvendelsesområdet for direktiv 74/150/EØF var begrænset til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer. Anvendelsesområdet for det foreslåede direktiv er mere vidtfavnende, idet det omfatter traktorer generelt, hvad enten de er udstyret med hjul eller bælter, samt påhængskøretøjer og udskiftelige bugserede redskaber hertil.

3.2. ØSU bemærker, at udskiftelige køretøjsmonterede redskaber ikke omtales i direktivforslaget. For at gøre teksten mere forståelig og læselig ville det være yderst nyttigt, hvis det blev nævnt i direktivets betragtninger, at sådanne redskaber er omfattet af et andet direktiv.

3.3. ØSU foreslår derfor, at der til direktivforslagets betragtninger føjes et nyt punkt 2a med følgende ordlyd: "Udskiftelige køretøjsmonterede redskaber til land- og skovbrugsformål er omfattet af direktiv 98/37/EF om 'maskiner'(1) under hensyntagen til de arbejdssikkerhedsmæssige aspekter".

3.4. ØSU har taget Kommissionens konsekvensanalyse til efterretning. Det pointerer, at direktivforslaget vedrører både de store virksomheder, som fremstiller traktorer, og de små og mellemstore underleverandører af udstyr, som fordeler sig jævnt over hele EU. Med én enkelt typegodkendelse vil disse virksomheder få lettere ved at eksportere deres produktion.

3.5. Mens det er indlysende, at harmoniseringen af procedurerne og EF-typegodkendelsen vil medvirke til at fremme dynamikken i det indre marked, bør det også give mulighed for at stimulere eksporten til tredjelande, og navnlig hinsides Centraleuropa, idet mange lande i dette område allerede har ansøgt om optagelse i EU.

3.6. ØSU bifalder Kommissionens bestræbelser på at harmonisere procedurerne og skabe én enkelt EF-typegodkendelse, som i sidste instans vil sætte fabrikanterne i stand til at udøve deres aktiviteter på gennemsigtige og velafbalancerede konkurrencevilkår, idet de navnlig på det arbejdssikkerhedsmæssige område kommer til at disponere over et fælles regelsæt for anvendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer og redskaber hertil.

3.7. ØSU tilslutter sig Kommissionens målsætninger, når denne i konklusionen på direktivforslagets begrundelse vurderer, "at forslaget til direktiv vil bidrage til at forenkle og fremskynde de administrative foranstaltninger, som fabrikanterne skal udføre for at markedsføre deres produkter".

3.8. Efter at have gennemgået procedurerne, undtagelserne, særreglerne for bestemte køretøjstyper og bilagene til direktivforslaget må ØSU imidlertid konstatere, at der er tale om en kompliceret ordning med henvisninger til de til dato mere end 43 særdirektiver, som er opregnet i bilag II, kapitel B, del I, Liste over særdirektiver.

3.9. På den baggrund mener ØSU, at den pågældende lovgivning fortsat må karakteriseres som kompliceret, selv om man har forsøgt at tydeliggøre den, og at fabrikanternes administrative byrde ikke vil blive lettet i nævneværdigt omfang.

3.10. ØSU bemærker, at Kommissionen i artikel 21 har fastsat, at den skal bistås af et særligt udvalg om tilpasning til den tekniske udvikling, der består af repræsentanter for medlemsstaterne. Dette udvalg kan tage problemer op i tilknytning til klassifikationen af nyt materiel i de enkelte klasser, navnlig de såkaldte 4WD'er, som for nylig har gjort deres indtog på markedet.

3.11. ØSU beklager, at udvalget udelukkende skal beskæftige sig med tilpasning til den tekniske udvikling, og at det ikke kan gå ind i en evaluering af de nye procedurers reelle indvirkning på forenklingen og fremskyndelsen af de administrative foranstaltninger. Da dette er et af de argumenter, som Kommissionen slår kraftigst på i sin begrundelse for direktivforslaget, bør man efter ØSU's opfattelse undgå den overdrevne knopskydning af udvalg og observatorier og fastsætte, at dette "tilpasningsudvalg" tre år efter direktivets ikrafttræden skal vurdere forbedringer med sigte på forenkling og fremskyndelse af de administrative procedurer, som undertiden er forbundet med den tekniske udvikling.

3.12. ØSU bemærker, at medlemsstaterne i henhold til direktivforslagets artikel 23 skal have bragt deres lovgivning på linje med direktivet inden den 31. december 2004, og at de nye bestemmelser skal gælde fra den 1. januar 2005.

3.13. Samtidig bemærker ØSU, at EF-typegodkendelsen i henhold til artikel 24 skal erstatte de nationale typegodkendelser - hvilket jo er direktivforslagets egentlige formål - for hver enkelt køretøjsklasse, lige så snart alle de relevante særdirektiver er blevet vedtaget. Det fremgår af oversigten i direktivforslagets bilag II, kapitel B, del I, Liste over særdirektiver, at sådanne særdirektiver allerede findes for mange køretøjstypers vedkommende, og at de finder anvendelse i deres nuværende form.

For disse køretøjstypers vedkommende bør EF-typegodkendelsen derfor finde anvendelse, samtidig med at de nye bestemmelser træder i kraft, dvs. den 1. januar 2005, jf. artikel 23.

3.14. Når det gælder køretøjsklasser, som endnu ikke er omfattet af særdirektiver, eller hvor eksisterende direktiver skal ændres, foreslår Kommissionen at udskyde anvendelsen af EF-typegodkendelsen:

- for nye køretøjstyper til 3 år efter den dato, hvor det sidste særdirektiv, som skal vedtages, træder i kraft;

- for alle køretøjer til 6 år efter den dato, hvor det sidste særdirektiv, som skal vedtages, træder i kraft.

3.15. Da der ikke er givet nogen tidsfrist for, hvornår disse sidste særdirektiver skal være offentliggjort, er ØSU usikker på, hvornår direktivforslaget rent faktisk vil være fuldt implementeret, og hvornår alle de påregnede positive følgevirkninger omsider kan forventes at indtræffe.

3.16. ØSU finder det påkrævet, at fabrikanterne og medlemsstaterne får en rimelig frist til at indrette sig efter de nye bestemmelser; af hensyn til eksporten er det dog samtidig så presserende vigtigt for fabrikanterne at kunne råde over én enkelt typegodkendelse, at ØSU foreslår de nævnte tidsfrister på 3 og 6 år afkortet til hhv. 2 og 4 år.

4. Konklusioner

4.1. ØSU støtter Kommissionens bestræbelser på at harmonisere proceduren for EF-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer og godkender det foreslåede direktiv.

4.2. ØSU håber, at vedtagelsen af direktivet vil kunne bidrage til at sætte skub i eksporten inden for denne innovative og konkurrencedygtige sektor. Samtidig foreslås det, at Kommissionen foretager en undersøgelse af de nye økonomiske fremtidsmuligheder, som vil åbne sig for de europæiske fabrikanter, så snart medlemsstaterne har implementeret denne EF-typegodkendelse.

4.3. ØSU udtrykker ønske om, at Kommissionen fastsætter en præcis tidsfrist for, hvornår de sidste særdirektiver skal være offentliggjort, samt at den afkorter tidsfristen for implementering af EF-typegodkendelsen, efter at særdirektiverne er blevet vedtaget, således at fabrikanterne kan udvikle deres marked med et bedre overblik.

4.4. ØSU beklager, at selv om det foreslåede direktiv har til formål at forenkle og fremskynde de administrative foranstaltninger, så lægger det ikke op til en evaluering af de nye bestemmelsers effekt i så henseende. For at lette Kommissionens arbejde og undgå oprettelsen af et nyt organ, bør denne evalueringsopgave overlades til det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som oprettes i medfør af artikel 21, og til hvilket medlemsstaterne frit kan udpege passende repræsentanter.

Bruxelles, den 29. maj 2002.

Göke Frerichs

Formand for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

(1) EFT L 207 af 23.7.1998.

Top