EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XG0522(01)

Rådets konklusioner om opfølgning af Kommissionens hvidbog "Et nyt afsæt for europæisk ungdom"

EFT C 119 af 22.5.2002, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XG0522(01)

Rådets konklusioner om opfølgning af Kommissionens hvidbog "Et nyt afsæt for europæisk ungdom"

EF-Tidende nr. C 119 af 22/05/2002 s. 0006 - 0006


Rådets konklusioner

om opfølgning af Kommissionens hvidbog "Et nyt afsæt for europæisk ungdom"

(2002/C 119/04)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION -

som tager følgende i betragtning:

(1) Kommissionens hvidbog "Et nyt afsæt for europæisk ungdom" er resultatet af en omfattende høringsproces, der har stået på siden udgangen af 1999. Dette initiativ, der har nydt medlemsstaternes, de skiftende formandskabers og Europa-Parlamentets uforbeholdne støtte, indeholder forslag om en ny ramme for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet.

(2) Rådet (uddannelse og ungdom) hilste på samlingen den 29. november 2001 under belgisk formandskab med stor interesse offentliggørelsen af hvidbogen og forslagene heri velkommen og foreslog en fortsat dybtgående debat med henblik på at få fastlagt rammerne for det fremtidige samarbejde.

(3) Hvidbogen blev forelagt på et seminar i Gent den 26.-28. november 2001, hvor dens betydning som et første skridt imod en mere fuldstændig, sammenhængende og tværsektoriel ungdomspolitik blev understreget, navnlig af de unge.

(4) På generaldirektørernes møde den 10. december 2001 blev drøftelserne om de højt prioriterede emner og metoder, der foreslås i hvidbogen, om høring af de unge og om ønsket om at inddrage kandidatlandene i debatten bragt et skridt videre, og behovet for, at holdninger så vidt muligt fastlægges, og afgørelser træffes under den enkelte medlemsstats interne høringsproces, blev påpeget,

SOM HENVISER til de af medlemsstaterne afgivne svar i det af formandskabet udarbejdede spørgeskema om hvidbogens hovedspørgsmål,

1. ERKENDER, at Europa-Kommissionens hvidbog "Et nyt afsæt for europæisk ungdom", der er udarbejdet efter en omfattende høring af alle relevante aktører på ungdomsområdet, og som Rådet (uddannelse og ungdom) hilste velkommen den 29. november 2001, forudsætter, at der skabes et nyt europæisk samarbejde på ungdomsområdet og lægger fundamentet, hvorpå en ramme for dette område kan påbegyndes opstillet

2. FINDER, at den af Kommissionen foreslåede metode, nemlig samarbejde på ungdomsområdet under anvendelse af den åbne koordinationsmetode i en særligt tilpasset form og under hensyntagen til ungdomsdimensionen i sektorpolitikken på andre områder, både er hensigtsmæssig og gennemførlig, når det drejer sig om at styrke samarbejdet mellem stater og gøre ungdomsdimensionen mere synlig og forståelig for unge mennesker i hele Europa

3. ERKLÆRER SIG ENIG i betydningen af de emner, som hvidbogen foreslår at prioritere højt på det særlige ungdomsområde, nemlig deltagelse i samfundslivet, volontørtjeneste, information og forskning

4. UDTRYKKER SIN TILFREDSHED MED, at den åbne koordinationsmetode, som foreslået i hvidbogen, anvendes på ungdomsområdet i en særligt tilpasset form, hvis konkrete gennemførelse Rådet endnu ikke har fastlagt i detaljer, under fuld iagttagelse af medlemsstaternes kompetence og i overensstemmelse med nærhedsprincippet med henblik på at styrke samarbejdet på ungdomsområdet på en fleksibel måde

5. UNDERSTREGER behovet for, under iagttagelse af prioriteringen i hvidbogen, at inddrage ungdomsdimensionen i politik og programmer i andre sektorer både på nationalt og europæisk plan samt for yderligere at udforske begrebet unges selvforsørgelse med henblik på at vedtage hensigtsmæssige foranstaltninger

6. ANERKENDER betydningen af den rolle, ungdommen spiller, når den deltager i samarbejdsprocessen både på nationalt og europæisk plan

7. SLÅR endvidere FAST, at kandidatlandene på passende måde skal inddrages i den i hvidbogen foreslåede samarbejdsproces på ungdomsområdet

8. FORPLIGTER SIG TIL at gå videre med arbejdet med at opstille en ramme (fælles mål, tidsplan, arbejdsmetoder og opfølgning) for samarbejdet på ungdomsområdet med henblik på vedtagelse heraf på den kommende samling i Rådet (uddannelse og ungdom) den 30. maj 2002.

Top