EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0319(04)

Meddelelse fra Kommissionen — Støtte til redning og omstrukturering og støtte til lukning i stålindustrien (meddelt under nummer K(2002) 315) (EØS-relevant tekst)

OJ C 70, 19.3.2002, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 108 - 109

52002XC0319(04)

Meddelelse fra Kommissionen — Støtte til redning og omstrukturering og støtte til lukning i stålindustrien (meddelt under nummer K(2002) 315) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. C 070 af 19/03/2002 s. 0021 - 0022


Meddelelse fra Kommissionen

Støtte til redning og omstrukturering og støtte til lukning i stålindustrien

(meddelt under nummer K(2002) 315)

(2002/C 70/05)

(EØS-relevant tekst)

1. STØTTE TIL REDNING OG OMSTRUKTURERING AF KRISERAMTE VIRKSOMHEDER

I sin meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Rådgivende Udvalg for EKSF "Statusrapport om den europæiske stålindustris konkurrenceevne"(1), der blev vedtaget den 5. oktober 1999, gav Kommissionen udtryk for, hvor vigtigt det er at opretholde strenge regler for stålindustrien efter EKSF-traktatens udløb den 23. juli 2002. Europa-Parlamentet, medlemsstaterne, Det Rådgivende Udvalg for EKSF samt stålvirksomhederne og deres sammenslutninger har også anmodet om strenge statsstøtteregler for stålindustrien.

Kommissionen finder, at denne målsætning kan opfyldes ved at fokusere på de former for statsstøtte, som ifølge tidligere erfaringer og under hensyntagen til stålindustriens karakteristika har de mest fordrejende virkninger for konkurrencen i sektoren. Dette er tilfældet med investeringsstøtte og støtte til redning og omstrukturering.

For så vidt angår investeringsstøtte forbyder de reviderede multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter(2) ("de multisektorale rammebestemmelser") denne form for støtte til stålindustrien.

For så vidt angår støtte til redning og omstrukturering tager Kommissionen som udgangspunkt, at Kommissionen og Rådet i forbindelse med de seneste beslutninger truffet i 1993 på grundlag af EKSF-traktatens artikel 95 blev enige om ikke at træffe yderligere beslutninger af denne art for at redde stålvirksomheder i Fællesskabet. Efterfølgende har stålvirksomhederne været aktive på markedet vel vidende, at der ikke ville blive tale om yderligere omstruktureringsstøtte. Hvis dette skulle ændre sig i fremtiden, er der ikke nogen garanti for, at stålvirksomhederne ikke vil mindske deres bestræbelser på at reducere omkostningerne og styrke deres konkurrenceevne til stor fare for den enorme indsats, der allerede er gjort.

Under disse omstændigheder mener Kommissionen, at støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder i stålindustrien, som defineret i bilag B til de multisektorale rammebestemmelser, ikke er forenelig med fællesmarkedet.

2. STØTTE TIL LUKNING

I henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), kan støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene betragtes som forenelig med fællesmarkedet. Kommissionen finder, at på baggrund af den nuværende overkapacitet i Europa og på verdensplan, og den ineffektivitet, den medfører, samt forbuddet mod støtte til redning og omstrukturering i stålindustrien kan støtte til fremme af strukturelle justeringer bidrage til at udvikle en sundere stålindustri. Følgende former for støtte til virksomheder i stålindustrien, som defineret i bilag B til de multisektorale rammebestemmelser, kan derfor betragtes som forenelige med fællesmarkedet:

2.1. Støtte til dækning af stålvirksomheders ydelser til arbejdstagere, som er blevet afskediget eller har ladet sig førtidspensionere, forudsat at:

- de pågældende ydelser er direkte forbundet med hel eller delvis lukning af jern- og stålanlæg, hvortil der ikke allerede er godkendt lukningsstøtte

- ydelserne ikke overstiger de beløb, der normalt udbetales i henhold til medlemsstaternes gældende regler, og

- støtten ikke overstiger 50 % af disse ydelser.

2.2. Støtte til stålvirksomheder, som indstiller produktionen af stålprodukter permanent, forudsat at:

- de opnåede selvstændig retsevne inden den 1. januar 2002

- de regelmæssigt fremstillede stålprodukter indtil den dato, hvor støtten blev anmeldt

- de ikke har reorganiseret deres produktions- eller anlægsstrukturer siden den 1. januar 2002

- de lukker og afmonterer anlæg, der anvendes til produktion af stålprodukter, senest seks måneder efter produktionens ophør eller seks måneder efter Kommissionens godkendelse af støtten, alt efter hvilket tidspunkt der er det seneste

- de ikke allerede har fået godkendt støtte til lukningen af deres anlæg, samt

- støtten ikke overstiger den bogførte restværdi af de anlæg, der skal lukkes, heri ikke medregnet eventuelle opskrivninger efter den 1. januar 2002, som overstiger den nationale inflationssats.

2.3. Støtte til stålvirksomheder, der opfylder betingelserne i punkt 2.2, men som direkte eller indirekte kontrolleres af, eller selv direkte eller indirekte kontrollerer en virksomhed, der selv er en stålvirksomhed, kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet, forudsat at:

- den virksomhed, der skal lukkes, i faktisk og retlig henseende er adskilt fra koncernstrukturen i mindst seks måneder, inden støtten ydes

- en uafhængig revisor, der er godkendt af Kommissionen, har bekræftet, at regnskabet for den virksomhed, der skal lukkes, giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, og

- der er sket en reel og påviselig nedskæring af produktionskapaciteten, som med tiden vil give industrien som helhed en mærkbar fordel i form af mindre produktionskapacitet for stålprodukter igennem en periode på fem år efter tidspunktet for den støttede lukning eller den sidste udbetaling af støtte, der er godkendt i henhold til dette punkt, hvis den foretages senere.

3. AMELDELSESFORPLIGTELSE

Alle planer om at yde støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder i stålindustrien og om støtte til lukning i denne sektor skal anmeldes individuelt.

4. FORANSTALTNINGER

4.1. Kommissionen foreslår som foranstaltning i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 1, at støtte til virksomheder i stålindustrien, som defineret i bilag B til de multisektorale rammebestemmelser, fra og med den 24. juli 2002 udelukkes fra anvendelsesområdet for de eksisterende ordninger for redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, som defineret i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder(3).

4.2. Medlemsstaterne opfordres til at give deres udtrykkelige samtykke til de foreslåede foranstaltninger senest 20 arbejdsdage efter den dato, de blev meddelt. Modtager Kommissionen ikke noget svar, vil den antage, at den pågældende medlemsstat ikke kan tilslutte sig de foreslåede foranstaltninger.

5. ANVENDELSE AF DENNE MEDDELELSE

Denne meddelelse finder anvendelse fra den 24. juli 2002 indtil den 31. december 2009.

6. IKKE-ANMELDT STØTTE TIL STÅLINDUSTRIEN

Kommissionen vil undersøge, om støtte, der er givet til stålindustrien uden dens tilladelse, er forenelig med fællesmarkedet, på grundlag af de kriterier, der gjaldt på tidspunktet for tildeling af støtten.

(1) KOM(1999) 453 endelig.

(2) EFT 70 af 19.3.2002.

(3) EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2.

Top