EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51998AC0452

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om afsætning af prydplanteformeringsmateriale«

OJ C 157, 25.5.1998, p. 33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AC0452

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om afsætning af prydplanteformeringsmateriale«

EF-Tidende nr. C 157 af 25/05/1998 s. 0033


Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om afsætning af prydplanteformeringsmateriale« (98/C 157/10)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 26. januar 1998 under henvisning til EF-traktatens artikel 43 og 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Landbrug og Fiskeri, som udpegede Antoon Stokkers til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 5. marts 1998.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 353. plenarforsamling af 25. og 26. marts 1998, mødet den 25. marts 1998, med 111 stemmer for, 1 imod og 2 hverken for eller imod, følgende udtalelse.

1. Indledning

1.1. Produktionen af prydplanter spiller en stor rolle inden for EU's landbrug. Tilfredsstillende resultater af dyrkningen af prydplanter afhænger i stor udstrækning af formeringsmaterialets kvalitet og sundhed. Af hensyn til fri og uhindret EU-samhandel og for at sikre, at køberne i hele EU får formeringsmateriale, som er sundt og af god kvalitet, er det vigtigt at indføre harmoniserede betingelser på EU-plan. I maj 1996 iværksatte Kommissionen SLIM-initiativet (enklere lovgivning for det indre marked). Initiativet havde til formål at finde midler til at forenkle lovgivningen for det indre marked. Der blev udvalgt 4 områder til et pilotprojekt, heriblandt prydplantesektoren, som blev udvalgt på grund af problemerne med gennemførelsen i national lov og iværksættelsen af lovgivningen. En såkaldt SLIM-gruppe fremsatte henstillinger med henblik på at forenkle prydplantedirektivet. I det foreliggende forslag fra Kommissionen er der taget hensyn til henstillingerne fra SLIM-gruppen og udtalelser fra medlemsstaterne og erhvervsorganisationerne. Kommissionens forslag er baseret på art. 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Det er udformet som en fuldstændig udgave af det eksisterende direktiv 91/682/EØF, hvori ændringerne er understreget.

2. Generelle bemærkninger

2.1. Det er lykkedes Kommissionen at foretage en række ændringer, som indebærer en forenkling. Kommissionen lægger hovedansvaret for opfyldelse af kvalitetskravene på de vigtigste led i kæden, nemlig dem, der beskæftiger sig med produktion og formering af udgangsmaterialet og med import af udgangsmaterialet. ØSU godkender denne indfaldsvinkel. Efter dets mening giver dette køberne af udgangsmateriale en tilfredsstillende kvalitetsgaranti, samtidig med at unødvendigt bureaukrati undgås.

2.2. Også importen af udgangsmateriale behandles i forslaget på velafbalanceret vis. Man behøver derfor ikke frygte hverken konkurrencefordrejning eller risiko for, at der opstår en parallel kanal, som kunne underminere kvalitetsgarantisystemet i EU.

2.3. Derimod har ØSU indvendinger imod de mange tilfælde, hvor Kommissionens forslag giver mulighed for at benytte proceduren i direktivets artikel 22, som lægger op til mere detaljerede regler. Under de særlige bemærkninger behandles dette punkt nærmere.

2.4. ØSU mener, at det er nødvendigt med en nærmere definition på de begreber, som benyttes i dette forslag. Navnlig skorter det på en definition på »prydplanter« og på »formeringsmateriale« og »leverandører«. Formålet er at forhindre, at forslagets sigte undermineres af udtryk, som kan fortolkes på forskellige måder. Dette spørgsmål behandles nærmere under punkt 3.

3. Særlige bemærkninger

3.1. Afsnit I (Anvendelsesområde)

3.1.1. Artikel 1

ØSU anser forbindelsen mellem forslaget og forordning (EF) nr. 338/97 for at være uklar. For de planter, som falder ind under denne forordning, og som ikke må forhandles, er den nævnte tilføjelse overflødig. For planter, som falder ind under forordning (EF) nr. 338/97, men som gerne må forhandles, gælder det foreliggende direktiv derimod.

3.2. Afsnit II (Definitioner)

3.2.1. Artikel 3

ØSU konstaterer, at »prydplanter« ikke er defineret i direktivforslaget. Det henstilles at medtage en klar beskrivelse af dette begreb i direktivet.

3.2.2. Artikel 3, stk. 1 (Definition af formeringsmateriale)

ØSU foreslår at ændre definitionen på formeringsmateriale til følgende: »Formeringsmateriale: frø, plantedele og alt andet plantemateriale, som tjener til eller kan tjene til formering og produktion af prydplanter.« Med denne ændring omfatter direktivet alt formeringsmateriale, således at der ved en senere ændring af formålet ikke behøver opstå diskussion.

3.2.3. Artikel 3, stk. 2 (Definition af leverandør)

Det henstilles, at man i definitionen på »leverandør« stiller det krav, at leverandøren skal være registreret hos den kompetente instans, og at han skal opfylde direktivets bestemmelser. Sigtet er at undgå, at anerkendelse inden for rammerne af plantesundhedsdirektivet (77/93/EØF) giver mulighed for at omgå det foreliggende direktivs bestemmelser.

3.2.4. Artikel 3, stk. 4 (Officielt ansvarligt organ)

ØSU foreslår, at »Officielt ansvarligt organ« ændres til »Ansvarlig myndighed«. Baggrunden er, at også en ikke-officiel myndighed principielt bør kunne fungere som officielt ansvarligt organ, dersom det offentlige har overdraget sine opgaver på dette felt til dette organ; det offentlige skal dog fortsat have det endelige ansvar. Med den nuværende formulering fremsættes det unødvendige krav, at der skal være tale om en offentlig myndighed.

3.2.5. Artikel 3, stk. 9 (Laboratorium)

ØSU mener ikke, at det med hensyn til anerkendelse af laboratorier er nødvendigt at opstille nærmere regler via artikel 22-proceduren (artikel 8, stk. 3; artikel 3, stk. 4 og 9 og artikel 15, stk. 2).

3.3. Afsnit III (Krav, som formeringsmateriale skal opfylde)

3.3.1. Artikel 6, stk. 1

ØSU mener, at ordene »i det mindste ved en visuel undersøgelse« bør udgå. Der findes nogle sygdomme såsom virusinfektioner, som kun kan konstateres via laboratorietests, men der er ikke tale om såkaldte karantænesygdomme. Når der er tale om denne type virusinfektioner, skal det konstateres, i hvilket omfang udgangsmaterialet er smittet. I den forbindelse opereres der med visse tolerancegrænser. Endvidere mener ØSU, at finansieringsmaterialets levedygtighed udtrykkeligt bør medregnes blandt mindstekvalitetskravene.

3.3.2. Artikel 6, stk. 4

ØSU mener, at den foreslåede bestemmelse om kvalitetskrav til blomsterløg kun vil være tilstrækkelig for nogle få planter. Kommissionen opfordres derfor til i samråd med relevante sagkyndige at supplere denne bestemmelse, således at den bliver passende for alle løgplanter, knolde og rodplanter.

3.4. Afsnit IV (Krav, som leverandører af formeringsmateriale skal opfylde)

3.4.1. Artikel 8

ØSU mener, at det de steder i artikel 8 og efterfølgende artikler, hvor der tales om »godkendelse«, er at foretrække at ændre denne formulering til »registrering«. En henvisning til direktiv 77/93/EØF virker forvirrende og bør derfor udgå. En godkendelse i henhold til dette direktiv behøver ikke betyde, at kravene i det foreliggende direktiv er opfyldt. Ordene »godkendelse« og »registrering« kan i øvrigt udgå i hele teksten, dersom man i definitionen på »leverandør« medtager kravet om registrering.

3.4.2. Artikel 9, stk. 1, 3. tankestreg

Henvisningen til et godkendt laboratorium virker forvirrende, fordi der i så fald er behov for en definition på »godkendt laboratorium« samt en nærmere beskrivelse af, hvilke analysemetoder der skal benyttes.

3.4.3. Artikel 9, stk. 4

ØSU mener ikke, at der for denne artikels vedkommende er behov for en artikel 22-procedure.

3.5. Afsnit V (Afsætning og mærkning af formeringsmateriale)

3.5.1. Artikel 11, stk. 3

ØSU mener ikke, at der for emballering af formeringsmateriale, som anføres i dette afsnit, er behov for at tage direktivets artikel 22 i brug.

3.6. Afsnit VIII (Kontrolforanstaltninger og generelle bestemmelser)

3.6.1. Artikel 21

De fritagelser, som der sigtes til i denne artikel, bør efter ØSU's mening ikke omfatte den nødvendige kontrolinfrastruktur.

Bruxelles, den 25. marts 1998.

Tom JENKINS

Formand for Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Top