EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AG0014

Fælles holdning (EF) nr. 14/2009 af 16. februar 2009 fastlagt af Rådet i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nedsættelse af Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Telekommunikation (GERT) (EØS-relevant tekst )

OJ C 75E , 31.3.2009, p. 67–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 75/67


FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 14/2009

fastlagt af Rådet den 16. februar 2009

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 af … om nedsættelse af Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Telekommunikation (GERT)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 75 E/05)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

i henhold til proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (5), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (6), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (8) (i det følgende samlet benævnt »rammedirektivet og særdirektiverne«) tager sigte på oprettelse af et indre marked for elektronisk kommunikation inden for Fællesskabet, samtidig med at der sikres et højt niveau for investeringer, innovation og forbrugerbeskyttelse gennem øget konkurrence.

(2)

Det er nødvendigt, at EU-regelsættet anvendes ensartet i alle medlemsstater, for at der med succes kan udvikles et indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. EU-regelsættet fastsætter de mål, der skal opfyldes, og rammer for de nationale tilsynsmyndigheders handlinger, samtidig med at det giver dem fleksibilitet til på visse områder at anvende reglerne i lyset af nationale forhold.

(3)

Begrundet i behovet for at sikre udvikling af en konsekvent reguleringspraksis og ensartet anvendelse af EU-regelsættet har Kommissionen i henhold til sin afgørelse 2002/627/EF af 29. juli 2002 om nedsættelse af de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (9) nedsat De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG), der rådgiver og bistår Kommissionen i udviklingen af det indre marked og mere generelt fungerer som grænseflade mellem nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen.

(4)

ERG har bidraget positivt til en konsekvent reguleringspraksis ved at lette samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen. Denne tilgang, der går ud på at opbygge større sammenhæng mellem de nationale tilsynsmyndigheder gennem udveksling af oplysninger og viden om praktiske erfaringer, har vist sig at være vellykket i den korte tid, den har været anvendt. Det vil være nødvendigt med fortsat og intensiveret samarbejde og koordination mellem nationale tilsynsmyndigheder for at videreudvikle det indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

(5)

Dette kræver en styrkelse af ERG og en anerkendelse af den i EU-regelsættet som Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Telekommunikation (i det følgende benævnt »GERT«). GERT bør hverken være et fællesskabsagentur eller have status som juridisk person. GERT bør erstatte ERG og yde ekspertise og skabe tillid på grund af sin uafhængighed, kvaliteten af sin rådgivning og information, gennemsigtigheden i de procedurer og metoder, den opererer efter, og den omhu, hvormed den udfører sine opgaver.

(6)

GERT bør ved at samle ekspertisen ét sted bistå de nationale tilsynsmyndigheder uden at erstatte de nuværende funktioner eller overlappe det arbejde, der udføres fra anden side, samt bistå Kommissionen i udførelsen af dennes opgaver.

(7)

GERT bør fortsætte ERG's arbejde, udvikle samarbejdet mellem nationale tilsynsmyndigheder og mellem nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen for at sikre, at EU-regelsættet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester anvendes ensartet i alle medlemsstater, og dermed bidrage til udviklingen af det indre marked.

(8)

GERT bør også fungere som et organ for refleksion, debat og rådgivning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen inden for elektronisk kommunikation. GERT bør således rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter anmodning eller på eget initiativ.

(9)

GERT's arbejde bør fokusere på den forudgående regulering af de elektroniske kommunikationsmarkeder, navnlig i forbindelse med markedsanalyseproceduren. GERT bør udføre sine opgaver i samarbejde med eksisterende grupper og udvalg, og uden at det berører disses rolle, bl.a. Kommunikationsudvalget nedsat ved direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), Frekvensudvalget nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (10), Frekvenspolitikgruppen nedsat ved Kommissionens afgørelse 2002/622/EF af 26. juli 2002 om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (11) og Kontaktudvalget nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv- spredningsvirksomhed (12).

(10)

Målene for denne forordning, nemlig videreudviklingen af en konsekvent reguleringspraksis gennem intensiveret samarbejde og koordination mellem nationale tilsynsmyndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen, bl.a. ved udveksling af oplysninger for at videreudvikle det indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne i betragtning af denne forordnings anvendelsesområde i hele EU og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Genstand, anvendelsesområde og opgaver

Artikel 1

Genstand, anvendelsesområde og formål

1.   Der nedsættes en rådgivende gruppe af de nationale tilsynsmyndigheder vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, benævnt Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Telekommunikation (»GERT«).

2.   GERT handler inden for anvendelsesområdet for direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) og direktiv 2002/19/EF, 2002/20/EF, 2002/21/EF, 2002/22/EF og 2002/58/EF (særdirektiverne), dvs. i spørgsmål vedrørende økonomisk regulering af de elektroniske kommunikationsmarkeder.

3.   GERT udfører sine opgaver uafhængigt, upartisk og gennemsigtigt. GERT forfølger i alle sine aktiviteter de samme mål som de nationale tilsynsmyndigheder, jf. artikel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet). GERT bidrager navnlig til at udvikle det indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og gøre det mere velfungerende, idet den bestræber sig på at sikre en ensartet anvendelsen af EU-regelsættet for elektronisk kommunikation.

4.   GERT fremmer samarbejdet mellem de nationale tilsynsmyndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen og rådgiver Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Artikel 2

GERT's ansvarsområder vedrørende anvendelsen af EU-regelsættet

1.   GERT:

a)

udvikler og videreformidler bedste reguleringspraksis til de nationale tilsynsmyndigheder, som f.eks. fælles fremgangsmåder, metoder eller retningslinjer for EU-regelsættets gennemførelse

b)

yder efter anmodning bistand til de nationale tilsynsmyndigheder i reguleringsspørgsmål, bl.a. ved at afgive udtalelser om tvister mellem parter i forskellige medlemsstater som omhandlet i artikel 21 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) eller ved at bistå de nationale tilsynsmyndigheder i forbindelse med analysen af de relevante markeder som omhandlet i nævnte direktivs artikel 16

c)

afgiver udtalelser om Kommissionens udkast til afgørelser/beslutninger, henstillinger og retningslinjer, jf. stk. 2

d)

aflægger rapport eller yder rådgivning på anmodning af Kommissionen eller på eget initiativ og rådgiver efter anmodning eller på eget initiativ Europa-Parlamentet og Rådet om alle spørgsmål vedrørende elektronisk kommunikation, som hører under dens kompetence

e)

bistår efter anmodning Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen samt de nationale tilsynsmyndigheder med at videreformidle bedste reguleringspraksis til tredjelande.

2.   De i stk. 1, litra c), omhandlede udkast til beslutninger, henstillinger og retningslinjer omfatter:

a)

afgørelser og udtalelser vedrørende udkast til nationale tilsynsmyndigheders foranstaltninger vedrørende markedsafgrænsning, udpegelse af virksomheder med en stærk markedsposition og anvendelsen af midler som omhandlet i artikel 7 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

b)

henstillinger og retningslinjer vedrørende form, indhold og detaljeringsgrad af underretninger som omhandlet i artikel 7a i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

c)

henstillinger om relevante produkt- og tjenestemarkeder som omhandlet i artikel 15 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

d)

beslutninger om udpegelse af transnationale markeder som omhandlet i artikel 15 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

e)

henstillinger om harmonisering som omhandlet i artikel 19 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

f)

afgørelser om, hvorvidt en national tilsynsmyndighed må træffe foranstaltninger i særlige tilfælde som omhandlet i artikel 8 i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet).

3.   De nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen tager i videst mulig udstrækning hensyn til udtalelser, rådgivning eller bedste reguleringspraksis vedtaget af GERT.

KAPITEL II

GERT's organisation

Artikel 3

Sammensætning

1.   GERT sammensættes af direktørerne eller repræsentanter på højt plan for de nationale tilsynsmyndigheder i hver enkelt medlemsstat, der har hovedansvaret for det løbende tilsyn med markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

2.   Der udpeges én repræsentant for hver medlemsstat.

3.   Kommissionen har observatørstatus og repræsenteres på et passende niveau.

4.   Nationale tilsynsmyndigheder fra stater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og EU-tiltrædelseskandidatlande har observatørstatus og repræsenteres på et passende niveau.

Artikel 4

Arbejdsgang

1.   GERT vedtager selv sin forretningsorden og offentliggør den.

2.   GERT vedtager sine udtalelser, bedste reguleringspraksis og rapporter med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer. Hvert medlem har én stemme.

De nærmere afstemningsregler, herunder reglerne for, hvornår et medlem kan handle på vegne af et andet medlem, samt reglerne for, hvornår GERT er beslutningsdygtig, og fristerne for mødeindkaldelse fastsættes i forretningsordenen. Forretningsordenen kan også indeholde procedurer for afstemning ved hasteprocedure.

Udtalelser, bedste reguleringspraksis og rapporter, som GERT har vedtaget, offentliggøres og skal angive en national tilsynsmyndigheds forbehold, hvis den anmoder herom.

3.   GERT vælger sin formand og sine næstformænd blandt sine medlemmer, såfremt forretningsordenen tillader det. Formandens og næstformændenes mandatperiode er ét år. Formanden og næstformændene repræsenterer GERT.

4.   Formanden indkalder til GERT's plenarmøder, der finder sted mindst fire gange om året som ordinære møder. Ekstraordinære møder indkaldes desuden på initiativ af formanden eller på anmodning af Kommissionen eller mindst en tredjedel af GERT's medlemmer. Formanden udarbejder dagsordenen for mødet og offentliggør den.

5.   GERT's arbejde kan efter behov foregå i ekspertarbejdsgrupper.

6.   Kommissionen indbydes til alle GERT's plenarmøder og kan indbydes til at deltage i ekspertarbejdsgruppernes møder.

7.   Eksperter fra EØS-stater og EU-tiltrædelseskandidatlande kan deltage som observatører i GERT's møder. GERT kan indbyde andre eksperter og observatører til at deltage i møderne.

KAPITEL III

Almindelige bestemmelser

Artikel 5

Høring

Når det er relevant, hører GERT, før den vedtager udtalelser, bedste reguleringspraksis eller rapporter, interesserede parter og giver dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden for en rimelig frist. GERT offentliggør resultaterne af høringsproceduren, jf. dog artikel 8.

Artikel 6

Åbenhed og ansvar

1.   GERT udfører sine aktiviteter i fuld åbenhed. GERT sikrer, at offentligheden og alle interesserede parter modtager objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger, især om resultaterne af dens arbejde.

2.   GERT vedtager hvert år, og efter samråd med Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, et arbejdsprogram for det følgende år, fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og offentliggør det. GERT offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter.

3.   Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode GERT om at orientere dem om relevante spørgsmål i forbindelse med GERT's aktiviteter.

Artikel 7

Oplysninger til GERT

Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder giver GERT de oplysninger, den anmoder om for at kunne udføre sine opgaver. Oplysningerne forvaltes efter bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Artikel 8

Fortrolig behandling af oplysninger

GERT offentliggør eller videregiver ikke oplysninger, som den behandler eller modtager, og som ønskes behandlet fortroligt, til tredjeparter.

GERT's medlemmer, observatører og alle andre er forpligtet til ikke at videregive oplysninger, som de har fået kendskab til gennem arbejdet i GERT eller i ekspertarbejdsgrupperne, hvis den rådgivning, der er anmodet om, eller det spørgsmål, der behandles, er af fortrolig art.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft den 31. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den …

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand


(1)  EUT C 224 af 30.8.2008, s. 50.

(2)  EUT C 257 af 9.10.2008, s. 51.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 24. september 2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 16. februar 2009 og Europa-Parlamentets holdning af …

(4)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(5)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 7.

(6)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.

(7)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.

(8)  EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

(9)  EFT L 200 af 30.7.2002, s. 38.

(10)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(11)  EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49.

(12)  EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60.


RÅDETS BEGRUNDELSE

I.   INDLEDNING

Den 16. november 2007 vedtog Kommissionen sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation (1). Den 19. november 2007 modtog Rådet Kommissionens forslag (2).

Europa-Parlamentet afgav sin førstebehandlingsudtalelse den 24. september 2008.

Regionsudvalget afgav udtalelse den 19. juni 2008 (3).

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 29. maj 2008 (4).

Kommissionen ændrede sit forslag den 5. november 2008 (5).

Rådet vedtog sin fælles holdning den 16. februar 2009.

II.   FORMÅL

Den foreslåede forordning, som indgår i det EU-regelsæt for elektronisk kommunikation, Kommissionen foreslog i november 2007, tager sigte på at oprette et nyt fællesskabsorgan. Dette skal inden for rammedirektivets og særdirektivernes anvendelsesområde bidrage til gøre det indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester mere velfungerende, især med henblik på udvikling af tværeuropæisk elektronisk kommunikation. Organet skal fungere som ekspertisecenter for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester på EU-plan og kan i den forbindelse trække på de nationale tilsynsmyndigheders erfaring. Anvendelsen af regelsættet for elektronisk kommunikation vil således være mere konsekvent og ensartet, hvilket vil skærpe konkurrencen og forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

III.   ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1.   Generelle bemærkninger

Selv om Rådet har valgt en anden form for retsakt end den af Kommissionen foreslåede er de fleste af Europa-Parlamentets førstebehandlingsændringer indarbejdet i den fælles holdning, enten ordret, delvis eller i princippet.

Den indeholder ligeledes en række nye ændringer, der har til formål at oprette et fleksibelt og uafhængigt organ, som får en privatretlig struktur.

En del af Europa-Parlamentets ændringer er ikke gengivet i den fælles holdning, fordi Rådet har besluttet, at de er unødvendige eller uacceptable, eller fordi bestemmelser fra Kommissionens oprindelige forslag i flere tilfælde er blevet slettet eller stærkt omarbejdet.

Rådet har især vedtaget sin fælles holdning for at forbedre og styrke de nuværende strukturer, især Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder (ERG). Det foreslåede nye organ skal erstatte ERG og forbedre dens arbejdsgang for at sikre større gennemsigtighed og effektivitet i beslutningstagningen. Rådet har valgt at formalisere ERG i en EF-forordning og at definere dens opgaver, dens funktionsmåde og dens forbindelser med EU-institutionerne mere præcist. Dette nye organ, som benævnes Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Telekommunikation (GERT), skal ikke være et fællesskabsagentur og ikke have status som juridisk person. Det får en privatretlig struktur. GERT bliver således et fleksibelt og effektivt organ, som handler uafhængigt inden for rammerne af sine beføjelser, især inden for rammedirektivets og særdirektivernes anvendelsesområde.

Rådet har tilføjet eller ændret en række bestemmelser for at sikre, at GERT's sammensætning er klar, dens interne organisation proportionel med dens beføjelser og beslutningstagningen enkel og effektiv. Rådet har ligesom Europa-Parlamentet fundet det vigtigt, at det nye organ udfører sine aktiviteter på en gennemsigtig måde og aflægger rapport til EF-institutionerne.

2.   Specifikke bemærkninger

a)   Indhold, anvendelsesområde og formål

Rådet er enigt med Kommissionen og Europa-Parlamentet i, at der skal oprettes et nyt organ for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester inden for det indre marked (ændring 7-13). Det nye organ, som skal være rådgivende, skal bistå de nationale tilsynsmyndigheder og hjælpe Kommissionen med at udføre sine opgaver (ændring 12). Det skal også fungere som et organ for reflektion, debat og rådgivning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på området elektronisk kommunikation og rådgive disse efter anmodning eller på eget initiativ (ændring 17-18 og 52). Det skal erstatte ERG (Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder), som for øjeblikket rådgiver og bistår Kommissionen med udviklingen af det indre marked (ændring 13). Det skal fortsætte ERG's arbejde, videreføre samarbejdet mellem nationale tilsynsmyndigheder indbyrdes og mellem nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen for at sikre, at det fælles regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester anvendes ensartet i alle medlemsstater, og dermed bidrage til udviklingen af det indre marked (ændring 11, 48-49 og 53).

Rådet er enigt med Kommissionen og Europa-Parlamentet i, at det nye organs aktiviteter skal foregå inden for rammedirektivets og særdirektivernes anvendelsesområde og defineres klart (ændring 47-50, 56-60, 64, 69, 75-78, 80, 85, 87, 91-92, 97, 98, 99 og 105). Ligesom Europa-Parlamentet mener Rådet, at GERT ligeledes skal udarbejde og videreformidle bedste reguleringspraksis, herunder fælles fremgangsmåder, metoder eller retningslinjer for regelsættets gennemførelse, til de nationale tilsynsmyndigheder (ændring 53). Det er ligeledes enigt med de to institutioner i, at ENISA (Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed) ikke bør blive et element i dette nye organ, som ikke bør have beføjelser på EU-plan for så vidt angår spørgsmål om net- og informationssikkerhed (ændring 9-10, 24, 27, 36, 50, 56, 65, 89, 107, litra d), og 143).

I modsætning til Europa-Parlamentet finder Rådet, at navnet GERT (Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Telekommunikation) vil være mere egnet til dette nye organ end BERT (Nævnet for Europæiske Tilsynsmyndigheder på Teleområdet) (ændring 47). Selv om Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at der er behov for et mere solidt grundlag for oprettelsen af et sådant organ (ændring 8), mener det, at GERT hverken bør have karakter af et agentur eller status som juridisk person (ændring 14 og 51). Ligesom Europa-Parlamentet mener Rådet, at GERT bør kunne yde ekspertise og skabe tillid på grund af sin uafhængighed, kvaliteten af den rådgivning, den yder, og den information, den formidler, åbenheden i de procedurer og metoder, den opererer efter, og den omhu, hvormed den udfører sine opgaver (ændring 12). Rådet finder, at det er nødvendigt at indføre GERT ved en EF-forordning med henblik på videreudvikling af en konsekvent reguleringspraksis gennem intensiveret samarbejde og koordination mellem nationale tilsynsmyndigheder og disse myndigheder og Kommissionen, for at videreudvikle det indre marked for elektroniske kommunikationstjenester.

Ifølge proportionalitetsprincippet kan man ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det forfulgte mål. Rådet skønner, at dette mål kan nås ved hjælp af GERT, som er et lettere og mindre bureaukratisk organ end et fællesskabsagentur.

For så vidt angår GERT's opgaver finder Rådet i modsætning til Europa-Parlamentet, at GERT's aktiviteter især bør koncentreres om spørgsmål vedrørende økonomisk regulering af de elektroniske kommunikationsmarkeder, idet beføjelser, der ikke er klart fastlagt på forhånd, udelukkes (ændring 16, 19, 20, 22, 26, 28, 68, 70, 71, 79, 81-84, 86, 93, 95, 102, 103, 104 og 106). Rådet er ikke enigt med Europa-Parlamentet i, at GERT ligeledes bør rådgive markedsaktørerne (ændring 15 og 54), fordi det finder, at GERT bør kunne udføre sine opgaver uafhængigt og undgå enhver interessekonflikt. Selv om Rådet finder det hensigtsmæssigt, at GERT bestræber sig på at udføre sine opgaver i samarbejde med de eksisterende grupper og udvalg, finder det det ikke hensigtsmæssigt, at GERT rådgiver disse grupper og udvalg (ændring 81-84 og 88).

b)   Sammensætning og arbejdsgang

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at det nye organ skal sammensættes af cheferne på højt plan for de nationale tilsynsmyndigheder i hver enkelt medlemsstat, der har hovedansvaret for det løbende tilsyn med markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, og at det skal omfatte et medlem for hver medlemsstat. Det er ligeledes enigt i, at Kommissionen skal have status som observatør (ændring 108), og at det nye organ skal have en formand og næstformænd, der er valgt blandt medlemmerne (ændring 109). Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at det nye organ skal udføre sine opgaver uafhængigt, upartisk og åbent (ændring 112) og træffe sine beslutninger med et flertal på to tredjedele af medlemmerne (ændring 111). Rådet finder ligesom Europa-Parlamentet, at de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen i videst mulig udstrækning skal tage hensyn til GERT's udtalelser (ændring 72).

Rådet kan tilslutte sig den forenkling af det nye organs struktur og opgaver, som Europa-Parlamentet foreslår, især i forhold til den af Kommissionen foreslåede struktur (ændring 107, litra d) og e), 115, 117, 119-120, 122, 125, 129-130, 138 og 143-147), og er enigt med Europa-Parlamentet i visse dele af arbejdsgangen som f.eks. det nye organs vedtagelse af en forretningsorden (ændring 111) eller indkaldelse af møder (ændring 110).

Rådet er imidlertid positivt indstillet over for en lettere og mindre bureaukratisk organisatorisk og finansiel struktur end den af Europa-Parlamentet foreslåede. Rådet finder det ikke nødvendigt for en tilfredsstillende udførelse af GERT's opgaver, at der oprettes et repræsentantskab eller en stilling som administrerende direktør (ændring 107, 108, 114, 126-127, 131, 133-139 og 142). For at sikre GERT's uafhængighed finder Rådet, at GERT ikke bør modtage hverken fuldstændig eller delvis finansiering fra fællesskabsbudgettet (ændring 37, 51, 168, 149-151 og 153-154). For at sikre anvendelsen af subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet er Rådet af den opfattelse, at det hverken er nødvendigt eller står i forhold til GERT's opgaver at vælge formen fællesskabsagentur (ændring 14, 51, 163 og 168). Hvad angår varigheden på to og et halvt år for formandens og næstformændenes mandat finder Rådet et kortere mandat på et år mere passende (ændring 109).

c)   Åbenhed og fortrolighed

Rådet er ligesom Europa-Parlamentet af den opfattelse, at, hvis det er relevant, skal GERT, før den udsender udtalelser, bedste reguleringspraksis eller rapporter, høre de interesserede parter og give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden for en rimelig frist.

Resultaterne af samrådsproceduren bør i princippet offentliggøres, og de nationale tilsynsmyndigheders forbehold bør på disses anmodning være angivet deri (ændring 156). Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at GERT skal udføre sine aktiviteter i fuld åbenhed (ændring 31).

Det er ligeledes enigt i princippet om, at GERT skal offentliggøre sit årsprogram og en årlig rapport om sine aktiviteter og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om sine aktiviteter, selv om de af Europa-Parlamentet foreslåede organisatoriske ordninger er udformet anderledes end Rådets (ændring 101,118, 124, 136, 139-142 og 152). Rådet finder ligesom Europa-Parlamentet, at GERT skal overholde fortrolighedsprincippet (ændring 39-40 og 96). Rådet finder især, at GERT ikke må videregive oplysninger, som den behandler eller modtager, og som ønskes behandlet fortroligt, til tredjeparter. Desuden skal GERT's medlemmer, observatører og alle andre være forpligtet til ikke at videregive oplysninger, som de har fået kendskab til gennem arbejdet i GERT eller i ekspertarbejdsgrupperne.


(1)  KOM(2007) 699 endelig.

(2)  Dok. 15408/07.

(3)  EUT C 257 af 9.10.2008, p. 68.

(4)  TEN/327-329 — CESE 984/2008 — 2007/0247 (COD) — 2007/0248 (COD) — 2007/0249 (COD).

(5)  KOM(2008) 720 endelig


Top