EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AG0010

Fælles holdning (EF) nr. 10/2009 af 9. januar 2009 fastlagt af Rådet i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (EØS-relevant tekst )

OJ C 75E , 31.3.2009, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 75/1


FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 10/2009

fastlagt af Rådet den 9. januar 2009

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 af … om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 75 E/01)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

i henhold til proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens meddelelse af 10. januar 2007 med titlen »En energipolitik for Europa« understreges det, hvor vigtigt det er at gennemføre det indre marked for elektricitet og naturgas i fuldt omfang. Bedre regulering af sektoren på fællesskabsplan anføres som en vigtig foranstaltning for opfyldelsen af dette mål.

(2)

Ved Kommissionens afgørelse 2003/796/EF i 2003 (4) nedsattes en uafhængig rådgivende gruppe for elektricitet og gas, »Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas« (»ERGEG«), for at lette samrådet, koordineringen og samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne og mellem disse myndigheder og Kommissionen med det formål at styrke det indre marked for elektricitet og naturgas. Gruppen består af repræsentanter for de nationale regulerende myndigheder, som er etableret i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet (5) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas (6).

(3)

ERGEG har siden sin oprettelse bidraget positivt til videreudviklingen af det indre marked for elektricitet og gas. Der er imidlertid et udbredt ønske i sektoren og er i øvrigt foreslået af ERGEG selv, at det frivillige samarbejde mellem de nationale regulerende myndigheder nu bør foregå inden for en fællesskabsstruktur med klare beføjelser og myndighed til at vedtage individuelle reguleringsbeslutninger i en række specifikke tilfælde.

(4)

Det Europæiske Råd opfordrede i marts 2007 Kommissionen til at foreslå foranstaltninger med henblik på oprettelse af en uafhængig mekanisme til sikring af samarbejdet mellem de nationale reguleringsmyndigheder.

(5)

På grundlag af konsekvensanalysen i relation til ressourcebehovene hos en central enhed konkluderedes det, at en uafhængig central enhed indebærer flere fordele på lang sigt end andre løsningsmodeller. Der bør derfor oprettes et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (»agenturet«).

(6)

Agenturet bør sikre, at de reguleringsopgaver, der varetages af de nationale regulerende myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…/EF af … om fælles regler for det indre marked for elektricitet (7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/…/EF af … om fælles regler for det indre marked for naturgas (7), koordineres effektivt og om nødvendigt suppleres på fællesskabsplan. I denne forbindelse er det nødvendigt at garantere agenturets uafhængighed, dets tekniske og reguleringsmæssige kapacitet og dets åbenhed og effektivitet.

(7)

Agenturet bør overvåge det regionale samarbejde mellem transmissionssystemoperatører i elektricitets- og gassektoren og udførelsen af de opgaver, der er overdraget det europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet (»ENTSO for elektricitet«) og det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas (»ENTSO for gas«). Det er afgørende, at agenturet inddrages for at sikre, at samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører forløber effektivt og åbent til gavn for det indre marked for elektricitet og naturgas.

(8)

Agenturet spiller en vigtig rolle i udarbejdelsen af ikke-bindende overordnede retningslinjer, som netreglerne skal være i tråd med. Det vil også være hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med agenturets formål, at det spiller en rolle i revisionen af netreglerne (både når de indføres og ved ændringer) for at sikre, at de er i tråd med de ikke-bindende overordnede retningslinjer, før agenturet kan indstille dem til vedtagelse af Kommissionen.

(9)

Der bør etableres en ramme, inden for hvilken de nationale regulerende myndigheder kan samarbejde. Denne ramme skal sikre ensartet anvendelse af lovgivningen om det indre marked for elektricitet og gas i hele Fællesskabet. Hvad angår forhold, der berører mere end én medlemsstat, bør agenturet have beføjelse til at vedtage individuelle beslutninger. Denne beføjelse bør under visse betingelser omfatte tekniske spørgsmål, reguleringsordningen for elektricitets- og gasinfrastruktur, der forbinder eller vil kunne forbinde mindst to medlemsstater, og, hvis alle andre muligheder er udtømt, indrømmelse af undtagelser, for så vidt angår anvendelsen af reglerne for det indre marked, for nye samkøringslinjer for elektricitet og ny gasinfrastruktur beliggende i mere end én medlemsstat.

(10)

Eftersom agenturet har et overblik over de nationale regulerende myndigheder, bør det have en rådgivende funktion over for Kommissionen i spørgsmål vedrørende markedsregulering. Det bør også have pligt til at underrette Kommissionen, hvis det finder, at samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører ikke giver de fornødne resultater, eller at en national regulerende myndighed, der har truffet en beslutning i strid med retningslinjerne, ikke i tilstrækkelig grad er indstillet på at følge op på agenturets udtalelse.

(11)

Agenturet bør også kunne opstille ikke-bindende retningslinjer for at bistå regulerende myndigheder og markedsaktører med at udbrede god praksis.

(12)

Agenturets struktur bør tilpasses de særlige behov, der gør sig gældende for regulering på energiområdet. Det er især vigtigt, at der tages fuldt hensyn til de nationale regulerende myndigheders specifikke rolle og uafhængighed.

(13)

Bestyrelsen bør have de fornødne beføjelser til at opstille budgettet, kontrollere dets gennemførelse, udarbejde vedtægter, vedtage finansielle bestemmelser og udnævne direktøren. Der bør benyttes en rotationsordning ved fornyelse af de medlemmer af bestyrelsen, som udnævnes af Rådet, således at der sikres balance i medlemsstaternes deltagelse over tid.

(14)

Agenturet bør have de fornødne beføjelser til at varetage de reguleringsmæssige funktioner effektivt og frem for alt uafhængigt. Regulerende myndigheders uafhængighed er ikke blot et centralt princip for god forvaltning, men også en grundlæggende forudsætning for tilliden til markedet. Med forbehold af, at medlemmerne optræder på vegne af deres respektive nationale myndigheder, bør repræsentantskabet derfor handle uafhængigt af alle markedsinteresser og ikke søge eller modtage instrukser fra nogen medlemsstats regering, Kommissionen eller nogen anden offentlig eller privat enhed.

(15)

På de områder, hvor agenturet har beslutningsbeføjelser, bør de berørte parter for at sikre hurtig sagsbehandling kunne appellere en beslutning til et klagenævn, som bør være en del af agenturet, men uafhængigt af både dets administrative og dets regulerende struktur. Af kontinuitetshensyn bør udnævnelsen eller nybeskikkelsen af medlemmer af klagenævnet give mulighed for delvis udskiftning af nævnet.

(16)

Agenturet bør primært finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget og ved gebyrer og frivillige bidrag. Navnlig bør de finansielle ressourcer, hvormed de regulerende myndigheder i dag i fællesskab bidrager til deres samarbejde på fællesskabsplan, fremover stilles til rådighed for agenturet. Fællesskabets budgetprocedure bør fortsat være gældende for alle tilskud, der konteres Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionen udføres af Revisionsretten i henhold til artikel 91 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8).

(17)

Agenturet bør have et fagligt højt kvalificeret personale. Det bør især drage fordel af kompetencen og erfaringerne hos udstationeret personale fra de nationale regulerende myndigheder, Kommissionen og medlemsstaterne. Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt henholdsvis »vedtægten« og »ansættelsesvilkårene«) fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (9) og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, finder anvendelse på agenturets personale. Bestyrelsen bør vedtage de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger i samråd med Kommissionen.

(18)

Agenturet bør anvende de almindelige regler om aktindsigt i dokumenter beroende hos fællesskabsorganer. Bestyrelsen bør fastsætte de praktiske foranstaltninger med henblik på beskyttelse af forretningsmæssigt følsomme data og persondata.

(19)

Lande, der ikke er medlemmer af Fællesskabet, bør have mulighed for at deltage i agenturets arbejde i henhold til passende aftaler, der indgås af Fællesskabet.

(20)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (10).

(21)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at vedtage de nødvendige retningslinjer i situationer, hvor agenturet får beføjelse til at træffe beslutning om vilkår og betingelser for adgang og operativ sikkerhed i forbindelse med grænseoverskridende infrastruktur. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(22)

Målet for denne forordning, nemlig samarbejde på fællesskabsplan mellem de nationale regulerende myndigheder, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Oprettelse og juridisk status

Artikel 1

Oprettelse

1.   Ved denne forordning oprettes et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (»agenturet«).

2.   Formålet med agenturet er at bistå de regulerende myndigheder, som er omhandlet i artikel 34 i direktiv 2009/…/EF og artikel 38 i direktiv 2009/…/EF, med på fællesskabsplan at udføre de reguleringsopgaver, der varetages i medlemsstaterne, og om nødvendigt koordinere disse myndigheders indsats.

3.   Indtil agenturets egne lokaler står klar, har det til huse i Kommissionens lokaler.

Artikel 2

Juridisk status

1.   Agenturet er et fællesskabsorgan med status som juridisk person.

2.   Agenturet har i hver medlemsstat den videstgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3.   Agenturet repræsenteres af direktøren.

Artikel 3

Sammensætning

Agenturet omfatter:

a)

en bestyrelse, der varetager de i artikel 12 nævnte opgaver

b)

et repræsentantskab, der varetager de i artikel 14 nævnte opgaver

c)

en direktør, der varetager de i artikel 16 nævnte opgaver

d)

et klagenævn, der varetager de i artikel 18 nævnte opgaver.

Artikel 4

Arten af agenturets retsakter

Agenturet kan:

a)

afgive udtalelser og henstillinger rettet til transmissionssystemoperatører

b)

afgive udtalelser rettet til regulerende myndigheder

c)

afgive udtalelser og henstillinger rettet til Kommissionen

d)

træffe relevante individuelle beslutninger i specifikke sager, jf. artikel 7, 8 og 9.

KAPITEL II

Opgaver

Artikel 5

Generelle opgaver

Agenturet kan på anmodning af Kommissionen eller på eget initiativ afgive udtalelse til Kommissionen om alle spørgsmål af relevans for formålet med dets oprettelse.

Artikel 6

Opgaver vedrørende samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører

1.   Agenturet afgiver udtalelse til Kommissionen om udkast til vedtægter, medlemsfortegnelse og udkast til forretningsorden for ENTSO for elektricitet i henhold til artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (7) og for ENTSO for gas i henhold til artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 af … om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (7).

2.   Agenturet overvåger varetagelsen af de opgaver, der påhviler ENTSO for elektricitet i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. …/2009 og ENTSO for gas i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. …/2009.

3.   Agenturet kan afgive udtalelse

a)

til ENTSO for elektricitet i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/2009 og til ENTSO for gas i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/2009 om netregler, og

b)

til ENTSO for elektricitet i henhold til artikel 9, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. …/2009 og til ENTSO for gas i henhold til artikel 9, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. …/2009 om udkastet til årligt arbejdsprogram og udkastet til ikke-bindende 10-årig netudviklingsplan.

4.   Agenturet afgiver en behørigt begrundet udtalelse og henstillinger til ENTSO for elektricitet og ENTSO for gas og til Kommissionen, hvis det mener, at det udkast til årligt arbejdsprogram eller det udkast til ikke-bindende 10-årig netudviklingsplan, det har fået forelagt i henhold til artikel 9, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. …/2009 og artikel 9, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. …/2009, ikke bidrager til ikke-diskrimination, en reel konkurrence og et effektivt fungerende marked eller et tilstrækkeligt niveau i den grænseoverskridende sammenkobling, der er åben for tredjepartsadgang.

Agenturet forelægger et udkast til ikke-bindende overordnede retningslinjer for Kommissionen, når det bliver anmodet herom i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/2009 og artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/2009. Agenturet reviderer udkastet til ikke-bindende overordnede retningslinjer og forelægger det for Kommissionen igen, når det bliver anmodet herom i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. …/2009 og artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. …/2009.

Agenturet afgiver en begrundet udtalelse til ENTSO for elektricitet og ENTSO for gas om netreglerne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 7, i forordning (EF) nr. …/2009 og artikel 6, stk. 7, i forordning (EF) nr. …/2009.

Agenturet forelægger netreglerne for Kommissionen og kan henstille, at de vedtages i henhold til artikel 6, stk. 9, i forordning (EF) nr. …/2009 og artikel 6, stk. 9, i forordning (EF) nr. …/2009. Agenturet udarbejder og forelægger et udkast til netregler for Kommissionen, når det bliver anmodet herom i henhold til artikel 6, stk. 10, i forordning (EF) nr. …/2009 og artikel 6, stk. 10, i forordning (EF) nr. …/2009.

5.   Agenturet afgiver en behørigt begrundet udtalelse til Kommissionen i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. …/2009 og artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. …/2009, hvis ENTSO for elektricitet og ENTSO for gas har undladt at gennemføre en netregel, der er udarbejdet i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/2009 og artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/2009, eller en netregel, der er fastsat i henhold til artikel 6, stk. 1-10, i disse forordninger, men som ikke er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 6, stk. 11, i disse forordninger.

6.   Agenturet overvåger og analyserer gennemførelsen af de netregler og retningslinjer, som Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 6, stk. 11, i forordning (EF) nr. …/2009, og artikel 6, stk. 11, i forordning (EF) nr. …/2009, deres virkning på harmoniseringen af gældende regler, der tager sigte på at lette markedsintegrationen, samt på ikke-diskrimination, reel konkurrence og et effektivt fungerende marked, og aflægger rapport til Kommissionen.

7.   Agenturet overvåger det i artikel 12 i forordning (EF) nr. …/2009 og artikel 12 i forordning (EF) nr. …/2009 omhandlede regionale samarbejde mellem transmissionssystemoperatører og tager ved udarbejdelsen af sine udtalelser, henstillinger og beslutninger behørigt hensyn til resultaterne af dette samarbejde.

Artikel 7

Opgaver vedrørende de nationale regulerende myndigheder

1.   Agenturet vedtager individuelle beslutninger om tekniske spørgsmål i overensstemmelse med direktiv 2009/…/EF, direktiv 2009/…/EF, forordning (EF) nr. …/2009 eller forordning (EF) nr. …/2009.

2.   Agenturet kan i overensstemmelse med sit arbejdsprogram eller på anmodning af Kommissionen vedtage ikke-bindende retningslinjer for at bistå regulerende myndigheder og markedsaktører med at udbrede god praksis.

3.   Agenturet fremmer samarbejdet mellem de nationale regulerende myndigheder og mellem regulerende myndigheder på regionalt plan og tager ved udarbejdelsen af sine udtalelser, henstillinger og beslutninger behørigt hensyn til resultaterne af dette samarbejde. Hvor der efter agenturets opfattelse er behov for bindende regler for et sådant samarbejde, fremsætter det passende anbefalinger til Kommissionen.

4.   Agenturet afgiver på anmodning af en regulerende myndighed eller Kommissionen udtalelse om, hvorvidt en afgørelse truffet af en regulerende myndighed er i overensstemmelse med de i direktiv 2009/…/EF, direktiv 2009/…/EF, forordning (EF) nr. …/2009 eller forordning (EF) nr. …/2009 omhandlede retningslinjer.

5.   Hvis en national regulerende myndighed ikke følger tilstrækkeligt op på en i stk. 4 omhandlet udtalelse fra agenturet inden fire måneder efter at have modtaget udtalelsen, underretter agenturet Kommissionen.

6.   Hvis en national regulerende myndighed i et bestemt tilfælde har problemer med anvendelsen af de i direktiv 2009/…/EF, direktiv 2009/…/EF, forordning (EF) nr. …/2009 eller forordning (EF) nr. …/2009 omhandlede retningslinjer, kan den anmode agenturet om en udtalelse. Agenturet afgiver udtalelse, efter at have hørt Kommissionen, inden fire måneder efter modtagelsen af en sådan anmodning.

7.   Agenturet træffer beslutning om vilkår og betingelser for adgang og operativ sikkerhed i forbindelse med infrastruktur for elektricitet og gas, der forbinder eller vil kunne forbinde mindst to medlemsstater (i det følgende benævnt »grænseoverskridende infrastruktur«), i overensstemmelse med artikel 8.

Artikel 8

Opgaver vedrørende vilkår og betingelser for adgang og operativ sikkerhed i forbindelse med grænseoverskridende infrastruktur

1.   I forbindelse med grænseoverskridende infrastruktur træffer agenturet kun beslutning om de reguleringsspørgsmål, der hører under de nationale regulerende myndigheders kompetence, herunder eventuelt vilkår og betingelser for adgang og operativ sikkerhed,

a)

når de kompetente nationale regulerende myndigheder ikke har kunnet nå til enighed inden seks måneder efter, at sagen blev forelagt for den sidste af disse regulerende myndigheder, eller

b)

efter fælles anmodning fra de kompetente nationale regulerende myndigheder.

De kompetente nationale regulerende myndigheder kan i fællesskab anmode om, at tidsrummet i litra a) forlænges med højst seks måneder.

I forbindelse med sin beslutning hører agenturet de nationale regulerende myndigheder og relevante transmissionssystemoperatører og underrettes om forslag og bemærkninger fra alle de berørte transmissionssystemoperatører.

2.   Vilkår og betingelser for adgang til grænseoverskridende infrastruktur omfatter:

a)

procedure for kapacitetstildeling

b)

tidsramme for tildeling

c)

deling af indtægter fra overbelastning

d)

afgifter opkrævet hos brugerne af infrastrukturen, jf. artikel 17, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. …/2009 og artikel 35, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/…/EF.

3.   Hvis en sag er forelagt for agenturet i henhold til stk. 1,

a)

træffer agenturet sin beslutning, inden der er gået seks måneder fra forelæggelsen

b)

kan agenturet om nødvendigt træffe en midlertidig beslutning med henblik på at beskytte forsyningssikkerheden eller den operative sikkerhed i forbindelse med den pågældende infrastruktur.

4.   Kommissionen kan vedtage retningslinjer for de situationer, hvor agenturet bliver kompetent til at træffe beslutning om vilkår og betingelser for adgang og operativ sikkerhed i forbindelse med grænseoverskridende infrastruktur. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 31, stk. 2, i denne forordning.

Artikel 9

Andre opgaver

1.   Agenturet kan, hvis alle andre muligheder er udtømt, indrømme undtagelser i henhold til artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. …/2009. Agenturet kan ligeledes indrømme undtagelser i henhold til artikel 35, stk. 4, i direktiv 2009/…/EF, hvor det drejer sig om infrastruktur beliggende på mere end én medlemsstats område.

2.   Agenturet afgiver efter anmodning fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. …/2009 eller artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. …/2009 en udtalelse om de nationale regulerende myndigheders beslutninger om certificering.

Artikel 10

Høring

I forbindelse med udførelsen af sine opgaver foretager agenturet tidligt i forløbet omfattende høring af markedsdeltagere, transmissionssystemoperatører, forbrugere, slutbrugere og, når det er relevant, konkurrencemyndigheder, uden at dette berører deres respektive kompetence, på en åben og gennemsigtig måde, navnlig når dets opgaver vedrører transmissionssystemoperatører.

KAPTEL III

Organisation

Artikel 11

Bestyrelsen

1.   Bestyrelsen består af seks medlemmer. Hvert medlem har en suppleant. Et medlem og dettes suppleant udnævnes af Kommissionen, og fem medlemmer og deres suppleanter af Rådet. Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode er fire år og kan fornyes én gang. Den første mandatperiode skal være seks år for halvdelen af medlemmernes og deres suppleanters vedkommende.

2.   Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Næstformanden erstatter automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv. Formandens og næstformandens mandatperiode er to år og kan fornyes én gang. Formandens og næstformandens mandatperiode udløber under alle omstændigheder, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører.

3.   Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøder. Formanden for repræsentantskabet eller en af det udpeget person fra repræsentantskabet og agenturets direktør deltager i drøftelserne, medmindre bestyrelsen beslutter andet for så vidt angår direktøren. Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder mindst to gange om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af formanden eller på anmodning af Kommissionen eller af mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan indbyde personer med potentielt relevante synspunkter til at overvære bestyrelsesmøderne som observatør. Bestyrelsesmedlemmerne kan, såfremt forretningsordenen tillader det, bistås af rådgivere og eksperter. Bestyrelsens sekretariatsfunktioner varetages af agenturet.

4.   Bestyrelsen vedtager sine beslutninger med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer.

5.   Hvert medlem har én stemme. Bestyrelsens forretningsorden indeholder de nærmere bestemmelser for:

a)

afstemningsreglerne, særlig reglerne for, på hvilket grundlag et medlem kan handle på vegne af et andet medlem, samt i givet fald også reglerne for, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig

b)

rotationsreglerne i forbindelse med fornyelsen af de medlemmer af bestyrelsen, som udnævnes af Rådet, således at der sikres balance i medlemsstaternes deltagelse over tid.

6.   Et medlem af bestyrelsen kan ikke være medlem af repræsentantskabet.

7.   Medlemmerne af bestyrelsen forpligter sig til at handle uafhængigt ud fra almene samfundshensyn. De afgiver med henblik herpå en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der berører deres uafhængighed, eller at de har visse direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer, der skal være skriftlige, offentliggøres og afgives hvert år.

Artikel 12

Bestyrelsens opgaver

1.   Bestyrelsen udnævner direktøren efter samråd med repræsentantskabet og efter i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, at have opnået dets positive udtalelse i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2.

2.   Bestyrelsen udpeger formelt medlemmerne af repræsentantskabet i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1.

3.   Bestyrelsen udpeger formelt medlemmerne af klagenævnet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1.

4.   Bestyrelsen sikrer, at agenturet varetager sit kommissorium og udfører de pålagte opgaver i overensstemmelse med denne forordning.

5.   Senest den 30. september hvert år vedtager bestyrelsen efter samråd med Kommissionen og efter repræsentantskabets godkendelse i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, agenturets arbejdsprogram for det følgende år og fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Arbejdsprogrammet vedtages med forbehold af den årlige budgetprocedure og offentliggøres.

6.   Bestyrelsen vedtager og, hvis det er relevant, ajourfører et flerårigt program. Ajourføringen foretages på grundlag af en evalueringsrapport, der er udarbejdet af en uafhængig ekstern ekspert på bestyrelsens anmodning. Disse dokumenter offentliggøres.

7.   Bestyrelsen udøver sine budgetmæssige beføjelser i overensstemmelse med artikel 20-23.

8.   Efter samtykke fra Kommissionen træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt den skal acceptere testamentariske gaver eller donationer eller tilskud fra andre fællesskabskilder eller andre frivillige bidrag fra medlemsstaterne eller fra deres regulerende myndigheder. De finansieringskilder, der anføres i dette stykke, behandles eksplicit i den udtalelse, som bestyrelsen afgiver i henhold til artikel 23, stk. 5.

9.   Bestyrelsen udøver i samråd med repræsentantskabet disciplinær myndighed over direktøren.

10.   Bestyrelsen fastlægger om nødvendigt agenturets personalepolitik i henhold til artikel 27, stk. 2.

11.   Bestyrelsen vedtager de særlige bestemmelser om aktindsigt i agenturets dokumenter i overensstemmelse med artikel 29.

12.   Bestyrelsen vedtager og offentliggør årsrapporten om agenturets virksomhed på grundlag af det i artikel 16, stk. 8, omhandlede udkast og fremsender den senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Årsrapporten omfatter en af repræsentantskabet godkendt særskilt afdeling om agenturets reguleringsvirksomhed det pågældende år.

13.   Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og offentliggør den.

Artikel 13

Repræsentantskabet

1.   Repræsentantskabet består af:

a)

overordnede repræsentanter for de regulerende myndigheder, jf. artikel 34, stk. 1, i direktiv 2009/…/EF og artikel 38, stk. 1, i direktiv 2009/…/EF, og en suppleant pr. medlemsstat udpeget blandt nuværende overordnede embedsmænd hos disse myndigheder samt

b)

en repræsentant for Kommissionen uden stemmeret.

2.   Repræsentantskabet vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Næstformanden erstatter formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv. Formandens og næstformandens mandatperiode er to og et halvt år og kan fornyes. Formandens og næstformandens mandatperiode udløber under alle omstændigheder, når deres medlemskab af repræsentantskabet ophører.

3.   Repræsentantskabet træffer beslutning med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer. Hvert medlem eller suppleant har én stemme.

4.   Repræsentantskabet vedtager selv sin forretningsorden og offentliggør den. De nærmere afstemningsregler, særlig reglerne for, hvornår et medlem kan handle på vegne af et andet medlem, samt i givet fald også reglerne for, hvornår repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, fastsættes i forretningsordenen. Forretningsordenen kan foreskrive specifikke arbejdsmetoder for behandlingen af spørgsmål, der opstår i forbindelse med regionale samarbejdsinitiativer.

5.   Repræsentantskabet handler uafhængigt i udførelsen af de opgaver, der pålægges det ved denne forordning, uden at dette berører de medlemmer, der handler på vegne af deres respektive regulerende myndigheder, og det må ikke søge eller modtage instrukser fra medlemsstaternes regeringer, fra Kommissionen eller fra offentlige eller private enheder.

6.   Repræsentantskabets sekretariatsfunktioner varetages af agenturet.

Artikel 14

Repræsentantskabets opgaver

1.   Repræsentantskabet afgiver udtalelse til direktøren om de i artikel 5-9 omhandlede udtalelser, henstillinger og beslutninger, der behandles med henblik på vedtagelse. Repræsentantskabet bistår desuden inden for sine beføjelser direktøren med vejledning vedrørende varetagelsen af dennes opgaver.

2.   Repræsentantskabet afgiver udtalelse til bestyrelsen om den ansøger, der skal udnævnes til direktør i henhold til artikel 12, stk. 1, og artikel 15, stk. 2. Repræsentantskabet træffer denne beslutning med et flertal på tre fjerdedele af medlemmerne.

3.   Repræsentantskabet godkender i henhold til artikel 12, stk. 5, og artikel 16, stk. 6, og i overensstemmelse med det i henhold til artikel 22, stk. 1, foreløbige budgetforslag agenturets arbejdsprogram for det følgende år og forelægger det inden den 1. september for bestyrelsen til vedtagelse.

4.   Repræsentantskabet godkender i henhold til artikel 12, stk. 12, og artikel 16, stk. 8, årsrapportens særskilte afdeling om agenturets reguleringsvirksomhed.

Artikel 15

Direktøren

1.   Agenturet ledes af en direktør, der handler i overensstemmelse med de retningslinjer, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, andet punktum, og hvis det er fastsat i denne forordning, i overensstemmelse med repræsentantskabets udtalelser. Når bortses fra bestyrelsens og repræsentantskabets respektive roller i forbindelse med direktørens opgaver, må direktøren ikke søge eller modtage instrukser fra nogen regering, fra Kommissionen eller fra nogen offentlig eller privat enhed.

2.   Direktøren udnævnes af bestyrelsen med repræsentantskabets positive udtalelse på grundlag af sine præstationer, kvalifikationer og erfaring fra en liste med mindst tre ansøgere, som er indstillet af Kommissionen efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser. Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne af det pågældende udvalg.

3.   Direktørens embedsperiode er fem år. Inden for de sidste ni måneder af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, der navnlig behandler:

a)

direktørens arbejdsindsats

b)

agenturets opgaver og behov i de følgende år.

Vurderingen i henhold til litra b) udarbejdes med bistand fra en uafhængig ekstern ekspert.

4.   Bestyrelsen kan efter indstilling fra Kommissionen og under hensyn til vurderingsrapporten og repræsentantskabets udtalelse om denne vurdering, og kun såfremt det kan begrundes med agenturets opgaver og behov, forlænge direktørens embedsperiode én gang med højst tre år.

5.   Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge direktørens embedsperiode. Inden for én måned inden forlængelsen af embedsperioden kan direktøren opfordres til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne af det pågældende udvalg.

6.   Hvis direktørens embedsperiode ikke forlænges, forbliver direktøren i embedet, indtil efterfølgeren er udnævnt.

7.   Direktøren kan kun afskediges efter beslutning truffet af bestyrelsen og med repræsentantskabets positive udtalelse. Repræsentantskabet træffer en sådan beslutning med et flertal på tre fjerdedele af medlemmerne.

8.   Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode direktøren om at aflægge beretning om udførelsen af dennes opgaver og pligter.

Artikel 16

Direktørens opgaver

1.   Direktøren repræsenterer agenturet og er ansvarlig for dets ledelse.

2.   Direktøren forbereder bestyrelsens møder. Direktøren deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

3.   Direktøren affatter og offentliggør de i artikel 5-9 omhandlede udtalelser, henstillinger og beslutninger, der er blevet godkendt af repræsentantskabet.

4.   Direktøren er ansvarlig for gennemførelsen af agenturets årlige arbejdsprogram efter vejledning fra repræsentantskabet og under bestyrelsens administrative kontrol.

5.   Direktøren træffer de nødvendige foranstaltninger, især udarbejdelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at agenturet fungerer i overensstemmelse med denne forordning.

6.   Hvert år udarbejder direktøren et udkast til agenturets arbejdsprogram for det følgende år og forelægger det for repræsentantskabet og Kommissionen inden den 30. juni samme år.

7.   Direktøren udarbejder et foreløbigt budgetforslag over agenturet i henhold til artikel 22, stk. 1, og gennemfører agenturets budget i henhold til artikel 23.

8.   Hvert år udarbejder direktøren et udkast til årsrapport med en særskilt afdeling om agenturets reguleringsvirksomhed og en afdeling om finansielle og administrative anliggender.

9.   Direktøren udøver de i artikel 27, stk. 3, nævnte beføjelser over for agenturets personale.

Artikel 17

Klagenævn

1.   Klagenævnet består af seks ordinære medlemmer og seks suppleanter, der udpeges blandt nuværende og tidligere overordnede embedsmænd hos de nationale regulerende myndigheder, konkurrencemyndigheder eller andre nationale institutioner eller fællesskabsinstitutioner, og som har relevant erfaring inden for energisektoren. Klagenævnet vælger selv sin formand. Klagenævnets afgørelser træffes med kvalificeret flertal på mindst fire ud af de seks medlemmer. Klagenævnet indkaldes efter behov.

2.   Klagenævnets medlemmer udpeges efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser af bestyrelsen efter indstilling fra Kommissionen og efter samråd med repræsentantskabet.

3.   Klagenævnets medlemmers mandatperiode er fem år. Den kan fornyes. Klagenævnets medlemmer træffer afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke bundet af nogen form for instrukser. De kan ikke udøve andre funktioner i agenturet, bestyrelsen eller repræsentantskabet. Et medlem af klagenævnet kan ikke afskediges i vedkommendes mandatperiode, medmindre medlemmet er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, og bestyrelsen efter høring af repræsentantskabet træffer beslutning herom.

4.   Medlemmerne af klagenævnet må ikke deltage i behandlingen af en klage, hvis de har en personlig interesse i sagen, eller hvis de tidligere har været involveret som repræsentanter for en af sagens parter, eller hvis de har været med til at træffe den beslutning, som klagen vedrører.

5.   Hvis et medlem af klagenævnet af en af de i stk. 4 omhandlede grunde eller af andre grunde mener, at et af de øvrige medlemmer ikke bør deltage i behandlingen af en klage, underretter det førstnævnte medlem klagenævnet herom. Enhver part i en klagesag kan gøre indsigelse mod et medlem af klagenævnet med henvisning til en hvilken som helst af de i stk. 4 omhandlede grunde, eller hvis medlemmet mistænkes for partiskhed. Der kan ikke gøres indsigelse med henvisning til medlemmernes nationalitet, og en klage kan ikke antages til behandling, hvis klageren efter at have fået kendskab til et forhold, der kan begrunde en indsigelse, har taget processuelle skridt ud over at gøre indsigelse mod sammensætningen af klagenævnet.

6.   Klagenævnet træffer uden deltagelse af det berørte medlem beslutning om, hvordan det skal forholde sig i de i stk. 4 og 5 omhandlede tilfælde. Med henblik på denne beslutning erstattes det pågældende medlem i klagenævnet af vedkommendes suppleant, medmindre suppleanten selv befinder sig i en lignende situation. I så fald udpeger formanden en anden blandt suppleanterne.

7.   Medlemmerne af klagenævnet forpligter sig til at handle uafhængigt ud fra almene samfundshensyn. De afgiver med henblik herpå en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der berører deres uafhængighed, eller at de har visse direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer, der skal være skriftlige, offentliggøres og afgives hvert år.

Artikel 18

Klager

1.   Alle fysiske og juridiske personer, herunder nationale regulerende myndigheder, kan påklage en i artikel 7, 8 og 9 omhandlet beslutning, som er rettet til den pågældende, eller en beslutning, som, selv om den formelt er rettet til en anden person, er af direkte og personlig interesse for den pågældende.

2.   Klagen tillige med begrundelsen indgives skriftligt til agenturet inden to måneder efter, at beslutningen er meddelt den pågældende, eller, hvis dette ikke er sket, inden to måneder efter offentliggørelsen af agenturets beslutning. Klagenævnet træffer afgørelse i klagesagen senest to måneder efter klagens indgivelse.

3.   En klage indgivet i henhold til stk. 1 har ikke opsættende virkning. Klagenævnet kan dog, hvis det finder det berettiget, udskyde anvendelsen af den påklagede beslutning.

4.   Hvis klagen kan antages til behandling, undersøger klagenævnet, om den er velbegrundet. Klagenævnet opfordrer i det omfang, det finder det nødvendigt, parterne i klagesager til at fremsætte deres bemærkninger til klagenævnets egne eller andre parters indlæg i klagesagen inden for nærmere fastsatte tidsfrister. Parterne i klagesager har ret til at fremlægge deres synspunkter mundtligt.

5.   Klagenævnet kan inden for rammerne af denne artikel udøve de beføjelser, der ligger inden for agenturets kompetence, eller hjemvise sagen til agenturets kompetente organ. Sidstnævnte er bundet af klagenævnets afgørelse.

6.   Klagenævnet vedtager selv sin forretningsorden og offentliggør den.

7.   Afgørelser truffet af klagenævnet offentliggøres af agenturet.

Artikel 19

Indbringelse af sager for Retten i Første Instans og Domstolen

1.   Der kan anlægges sag ved Retten i Første Instans eller Domstolen i overensstemmelse med traktatens artikel 230 for at gøre indsigelse mod en afgørelse truffet af klagenævnet eller, såfremt der ikke har været adgang til at indbringe sagen for klagenævnet, mod en beslutning truffet af agenturet.

2.   Hvis agenturet undlader at træffe en beslutning, kan der anlægges et passivitetssøgsmål ved Retten i Første Instans eller Domstolen i overensstemmelse med traktatens artikel 232.

3.   Agenturet træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme den afgørelse, der træffes af Retten i Første Instans eller Domstolen.

KAPITEL IV

Finansielle bestemmelser

Artikel 20

Agenturets budget

1.   Agenturets indtægter udgøres navnlig af

a)

et tilskud fra Fællesskabet opført på Den Europæiske Unions almindelige budget (Kommissionens sektion)

b)

gebyrer til agenturet i henhold til artikel 21

c)

eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne eller deres regulerende myndigheder, jf. artikel 12, stk. 8

d)

eventuelle testamentariske gaver, donationer eller andre tilskud, jf. artikel 12, stk. 8.

2.   Udgifterne omfatter udgifter til personale, administration, infrastruktur og drift.

3.   Indtægter og udgifter skal balancere.

4.   Der udarbejdes for hvert regnskabsår, som altid følger kalenderåret, overslag over agenturets indtægter og udgifter, og overslaget opføres på agenturets budget.

Artikel 21

Gebyrer

1.   Der betales gebyrer til agenturet for anmodninger om beslutninger om undtagelser i henhold til artikel 9, stk. 1.

2.   De i stk. 1 nævnte gebyrer fastsættes af Kommissionen.

Artikel 22

Opstilling af budgettet

1.   Senest den 15. februar hvert år udarbejder direktøren et foreløbigt budgetforslag, der omfatter driftsudgifterne og det planlagte arbejdsprogram for det følgende regnskabsår, og fremsender dette foreløbige budgetforslag til bestyrelsen tillige med en foreløbig stillingsfortegnelse. Hvert år udarbejder bestyrelsen på grundlag af direktørens foreløbige budgetforslag et overslag over agenturets indtægter og udgifter i det følgende regnskabsår. Bestyrelsen fremsender dette overslag tillige med et udkast til stillingsfortegnelse til Kommissionen senest den 31. marts. Inden overslaget vedtages, fremsendes det af direktøren udarbejdede budgetforslag til repræsentantskabet, der kan afgive udtalelse om forslaget.

2.   Overslaget fremsendes af Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt »budgetmyndigheden«) tillige med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

3.   På grundlag af overslagene opfører Kommissionen på det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, den finder nødvendige vedrørende stillingsfortegnelsen og størrelsen af det tilskud, der skal konteres Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til traktatens artikel 272.

4.   Budgetmyndigheden vedtager agenturets stillingsfortegnelse.

5.   Agenturets budget udarbejdes af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Det justeres om fornødent i overensstemmelse hermed.

6.   Bestyrelsen underretter omgående budgetmyndigheden, hvis den agter at gennemføre et projekt, der kan få betydelige finansielle virkninger for finansieringen af agenturets budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger. Bestyrelsen underretter desuden Kommissionen. Hvis en af budgetmyndighedens parter agter at fremsætte en udtalelse, meddeler den inden seks uger efter datoen for underretningen om projektet agenturet, at den har til hensigt at afgive en sådan udtalelse. Hvis budgetmyndigheden ikke reagerer på bestyrelsens underretning, kan agenturet gå videre med den planlagte transaktion.

Artikel 23

Gennemførelse af og kontrol med budgettet

1.   Direktøren varetager opgaverne som anvisningsberettiget og gennemfører agenturets budget.

2.   Senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår sender agenturets regnskabsfører det foreløbige regnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten. Agenturets regnskabsfører sender desuden beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. marts det følgende år. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer institutionernes og de decentrale organers foreløbige regnskaber i overensstemmelse med artikel 128 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (11) (»finansforordningen«).

3.   Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige regnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes desuden til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.   Efter at have modtaget Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige regnskab i overensstemmelse med artikel 129 i finansforordningen udarbejder direktøren på eget ansvar agenturets endelige regnskab og sender det til bestyrelsen til udtalelse.

5.   Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige regnskab.

6.   Senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår fremsender direktøren dette endelige regnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.   Det endelige regnskab offentliggøres.

8.   Senest den 15. oktober sender direktøren sit svar på Revisionsrettens bemærkninger. Han sender desuden en kopi af dette svar til bestyrelsen og Kommissionen.

9.   På anmodning af Europa-Parlamentet forelægger direktøren i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i finansforordningen alle de oplysninger for Europa-Parlamentet, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

10.   Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

Artikel 24

Finansielle bestemmelser

De for agenturet gældende finansielle bestemmelser udarbejdes af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. Disse bestemmelser kan kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, hvis specifikke operationelle behov i forbindelse med agenturets virksomhed gør det nødvendigt, og kun med Kommissionens forudgående samtykke.

Artikel 25

Forholdsregler mod svig

1.   Med henblik på bekæmpelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (12) ubegrænset anvendelse på agenturet.

2.   Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (13), og vedtager omgående de nødvendige bestemmelser, som gælder for alle agenturets ansatte.

3.   Det fastsættes udtrykkeligt i finansieringsafgørelserne og de dertil knyttede gennemførelsesaftaler og -instrumenter, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler udbetalt af agenturet og hos det personale, der er ansvarligt for tildelingen af disse midler.

KAPITEL V

Generelle bestemmelser

Artikel 26

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

Artikel 27

Personale

1.   Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, finder anvendelse på agenturets personale, herunder dets direktør.

2.   Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser i overensstemmelse med de i artikel 110 i vedtægten fastsatte ordninger.

3.   Agenturet udøver over for personalet de beføjelser, som er overdraget ansættelsesmyndigheden i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og til den myndighed, der i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter.

4.   Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser, der gør det muligt at ansætte nationale eksperter, som medlemsstaterne udsender til agenturet.

Artikel 28

Agenturets ansvar

1.   Hvad angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af agenturet eller af dets ansatte som led i udøvelsen af deres hverv. Domstolen har kompetence til at afgøre enhver tvist vedrørende erstatning for sådanne skader.

2.   De ansattes personlige økonomiske og disciplinære ansvar over for agenturet bestemmes efter de for agenturets ansatte gældende relevante regler.

Artikel 29

Aktindsigt

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (14) gælder for de dokumenter, som beror hos agenturet.

2.   Bestyrelsen vedtager senest den … (15) nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.   De afgørelser, agenturet træffer i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan indklages for ombudsmanden eller indbringes for Domstolen på de betingelser, som er fastsat i henholdsvis artikel 195 og 230 i traktaten.

Artikel 30

Tredjelandes deltagelse

1.   Agenturet er åbent for deltagelse af tredjelande, som har indgået aftaler med Fællesskabet, der indebærer, at de har indført og anvender fællesskabslovgivningen vedrørende energi og, hvis det er relevant, vedrørende miljø og konkurrenceevne.

2.   I de relevante bestemmelser i disse aftaler fastsættes arten og omfanget og de proceduremæssige aspekter af disse landes deltagelse i agenturets arbejde, herunder bestemmelser om finansielle bidrag og personale.

Artikel 31

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 32

Sprogordninger

1.   Bestemmelserne i Rådets forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (16) finder anvendelse på agenturet.

2.   Bestyrelsen træffer beslutning om agenturets interne sprogordninger.

3.   De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

KAPITEL VI

Afsluttende bestemmelser

Artikel 33

Evaluering

1.   Kommissionen foretager med bistand fra en uafhængig ekstern ekspert en evaluering af agenturets aktiviteter. Denne evaluering omfatter agenturets resultater og arbejdsmetoder sammenholdt med dets mål, mandat og opgaver, således som de er defineret i denne forordning og i agenturets årlige arbejdsprogrammer.

2.   Resultaterne af evalueringen fremsendes til repræsentantskabet, som udfærdiger henstillinger vedrørende ændringer i forordningen, agenturet og dets arbejdsmetoder og forelægger dem for Kommissionen, som dernæst kan fremsende dem til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med sin egen holdning og relevante forslag.

3.   Kommissionen forelægger den første evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet inden for fire år efter den første direktørs tiltræden. Derefter forelægger Kommissionen en evalueringsrapport mindst hvert femte år.

Artikel 34

Ikrafttræden og overgangsforanstaltninger

1.   Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Artikel 5-10 finder først anvendelse fra den … (17).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den …

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand


(1)  EUT C 211 af 19.8.2008, s. 23.

(2)  EUT C 172 af 5.7.2008, s. 55.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 18. juni 2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 9. januar 2009 og Europa-Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  EUT L 296 af 14.11.2003, s. 34.

(5)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37.

(6)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57.

(7)  EUT L …

(8)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(10)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(11)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(12)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(13)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(14)  EFT L 145 af 31.5.2001. s. 43.

(15)  Seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(16)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385.

(17)  18 måneder efter forordningens ikrafttræden.


RÅDETS BEGRUNDELSE

I.   INDLEDNING

1.

Kommissionen forelagde den 19. september 2007 et forslag til forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, der er baseret på artikel 95 i traktaten, i en pakke sammen med fire andre forslag vedrørende det indre marked for energi.

2.

Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse om hele pakken henholdsvis den 10. (1) og den 22. april 2008 (2).

3.

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse (3) den 18. juni 2008 og godkendte 73 ændringer. Kommissionen har ikke forelagt et ændret forslag.

4.

Den 9. januar 2009 vedtog Rådet sin fælles holdning i overensstemmelse med artikel 251 i traktaten.

II.   FORMÅLET MED FORSLAGET

5.

Forslaget er en del af tredje pakke vedrørende det indre marked for energi sammen med direktivet om fælles regler for det indre marked for naturgas, forordningen om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet, direktivet om fælles regler for det indre marked for elektricitet og forordningen om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. Det bidrager til at etablere den regulering, der er nødvendig for gøre markedsåbningen helt effektiv og skabe et indre marked for gas og elektricitet ved at oprette et agentur med det formål at bistå de regulerende myndigheder med på fællesskabsplan at udføre de reguleringsopgaver, der varetages nationalt, og om nødvendigt koordinere disse myndigheders indsats.

III.   ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

6.   Generelle bemærkninger

6.1.

Kommissionen har accepteret alle de ændringer, som Rådet har foretaget i forslaget.

6.2.

Af de 73 ændringer, som Europa-Parlamentet har vedtaget, har Rådet fulgt Kommissionen og

accepteret følgende 25 ændringer:

fuldt ud (nogle af dem omformuleret): 9, 12, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 58, 59 og 66

delvis/i princippet/i ånden: 3, 4, 11 (første del), 13, 15, 16, 40, 44, 51, 57, 61, 64, 68 og 76 og

forkastet følgende 25 ændringer: 8, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 46, 50, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 67, 69, 71 og 73 på grund af indhold, form eller af konsekvenshensyn.

6.3.

Rådet har afveget fra Kommissionens holdning og

indholdsmæssigt accepteret ændring 65 og

forkastet følgende 23 ændringer: 5, 6, 7, 10, 11 (anden del), 14, 19, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 70, 72, 74 og 75.

7.   Specifikke bemærkninger

7.1.

De af EP's ændringer, hvor Rådet har afveget fra Kommissionens holdning:

a)

Rådet har accepteret ændring 65 (i tråd med, at direktøren skal handle i nøje overensstemmelse med repræsentantskabets instrukser).

b)

Rådet har forkastet ovennævnte 23 ændringer (punkt 6.3) af følgende årsager:

i)

ændring 5: overlapper de opgaver, som Kommissionen allerede udfører, og er ikke i tråd med de opgaver, der er fastsat i Kommissionens forslag

ii)

ændring 6: ingen merværdi og urigtig, idet der fortsat vil være et samarbejde mellem de nationale regulerende myndigheder uden for de rammer, som agenturet tilvejebringer

iii)

ændring 7: gør anvendelsesområdet for agenturet uklart og strider imod den ikke-bindende karakter af nogle af dets retsakter

iv)

ændring 10: blander de nationale regulerende myndigheders uafhængighed, der er sikret ved elektricitets- og gasdirektiverne, med agenturets organers uafhængighed

v)

ændring 11 (anden del): ingen merværdi og ikke i overensstemmelse med direktørens opgaver

vi)

ændring 14: ikke i overensstemmelse med forordningens dispositive bestemmelser

vii)

ændring 19: blander agenturets retsakter med dets opgaver som beskrevet i artikel 5-10

viii)

ændring 24: artikel 30 (tredjelandes deltagelse) er tilstrækkelig til at sikre passende inddragelse af tredjelande i agenturets arbejde

ix)

ændring 26: Rådet noterer sig, at Kommissionen kun kunne acceptere denne ændring i forbindelse med individuelle beslutninger i specifikke sager på nøje definerede vilkår. Rådet finder desuden ikke, at der er grundlag for at uddelegere Kommissionens beføjelser i disse spørgsmål, og bemærker endvidere, at ændringen ville begrænse agenturets beføjelser til kun at omfatte tekniske regler, selv om agenturets udtalelser også bør omfatte markedsregler

x)

ændring 27 og 28: er stort set dækket ind med artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 3, og artikel 8, stk. 1, tredje afsnit

xi)

ændring 31: agenturet kan ikke sikre samarbejde mellem de regulerende myndigheder

xii)

ændring 32 og 33: disse opgaver hører normalt under Kommissionens ansvarsområde

xiii)

ændring 39: overlapper med opgaver fastsat i direktiv 2004/67 om naturgasforsyningssikkerheden og direktiv 2005/89 om foranstaltninger til fremme af elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer

xiv)

ændring 42: artikel 7 i forslaget er rettet mod de nationale regulerende myndigheder og ikke mod TSO'er

xv)

ændring 35, 41 og 43: ændring 35 og 41 overlapper hinanden, ligesom de sammen med ændring 43 overlapper de opgaver, som Kommissionen allerede udfører i medfør af direktiverne for elektricitet og gas.

xvi)

ændring 70: strider imod (c) de nationale bidrags frivillige karakter og (ca) fungerer ikke i praksis

xvii)

ændring 72: det kan fastsættes i repræsentantskabets forretningsorden, hvordan det bør afgive udtalelser

xviii)

ændring 74: det bør være op til Kommissionen at afgøre, om og i hvilket omfang høringer skal inddrages, når den foretager sin evaluering

xix)

ændring 75: den tidsfrist, der lægges op til i denne ændring, er for kort til, at der kan foretages en meningsfuld evaluering.

7.2.

I Kommissionens forslag har Rådet foretaget visse andre ændringer (i indhold og/eller form), således at der etableres et regulerende agentur, som er uafhængigt af medlemsstaterne og Kommissionen og får nøje definerede opgaver, der præcist afspejler dets opgaver i henhold til direktiverne og forordningerne om elektricitet og gas. Agenturet koncentrerer sig om opgaver, der involverer mere end én medlemsstat med hensyn til bindende afgørelser. Dets inddragelse i tekniske spørgsmål (indførelse af netregler) er blevet styrket, men er stadig af rådgivende art. Der gives generelt mulighed for, at de nationale organer kan spille deres rolle (f.eks. en totrinsmetode til fastlæggelse af vilkår og betingelser for adgang og operativ sikkerhed i forbindelse med grænseoverskridende infrastruktur (artikel 8). I forbindelse med alle disse opgaver foretages en passende høring af markedsdeltagerne og myndighederne på nationalt plan (artikel 8, stk. 1, og artikel 10), og der tages behørigt hensyn til resultaterne af det regionale samarbejde mellem transmissionssystemoperatørerne og mellem de regulerende myndigheder (artikel 6, stk. 6, og artikel 7, stk. 3).

Der indføres med den fælles holdning (artikel 13) et stærk repræsentantskab, der sammensættes af overordnede repræsentanter for de nationale regulerende myndigheder, og en direktør for agenturet, som handler i overensstemmelse med repræsentantskabet. Der fastsættes også bestemmelser om en trimmet, effektiv bestyrelse (artikel 11) med seks medlemmer (som foreslået af Europa-Parlamentet i ændring 44), hvoraf fem udpeges af Rådet og én af Kommissionen, med en delvis rotationsordning, så medlemsstaterne sikres passende deltagelse over længere tid. For at forbedre den demokratiske kontrol er bestemmelserne om gennemsigtighed blevet væsentligt styrket, f.eks. vedrørende bestyrelsesmedlemmernes interesser (f.eks. artikel 11, stk. 7).

Med henblik på tilpasninger af agenturet i lyset af de opnåede erfaringer indføres der med den fælles holdning en evalueringsmekanisme (artikel 33, stk. 2), som skal modtage et stærkt input fra repræsentantskabet.


(1)  EUT C 172 af 5.7.2008, s. 55.

(2)  EUT C 211 af 19.8.2008, s. 23.

(3)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Top