EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0383

Forslag til Rådets forordning om en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp.

/* KOM/2000/0383 endelig udg. - CNS 2000/0171 */

EFT C 337E af 28.11.2000, p. 103–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0383

Forslag til Rådets forordning om en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp. /* KOM/2000/0383 endelig udg. - CNS 2000/0171 */

EF-Tidende nr. C 337 E af 28/11/2000 s. 0103 - 0108


Forslag til RÅDETS FORORDNING om en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp.

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Dette forslag vedrører de internationale forpligtelser, som Fællesskabet har indgået inden for rammerne af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis.

Denne konvention, der pålægger Kommissionen at bevare de marine levende ressourcer i Antarktis. (CCAMLR), blev godkendt ved Rådets afgørelse 81/691/EØF [1] og trådte for Fællesskabets vedkommende i kraft den 21. maj 1982.

[1] EFT L 252 af 5.91981, s. 26.

CCAMLR vedtog på sit XVIII. årlige møde i november 1999 bevarelsesforanstaltning 170/XVIII om en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp.

Denne bevarelsesforanstaltning bliver fra den 9. maj 2000 bindende for de kontraherende parter, der ikke har fremsat indsigelse. Derfor skal Fællesskabet iværksætte konventionen.

Formålet med denne forordning er at gennemføre de forpligtelser, der i den forbindelse påhviler Fællesskabet og dets medlemsstater, i EU-lovgivningen.

Hovedformålene med denne nye foranstaltning er at bekæmpe illegalt fiskeri, at kontrollere den internationale handel med Dissostichus spp., at identificere herkomsten for ladninger og partier, der indføres til eller udføres fra de CCAMLR-kontraherende parters område, at fastslå, hvorvidt fisk fanget i konventionsområdet er fanget i overensstemmelse med CCAMLR's bevarelsesforanstaltninger, og at indsamle oplysninger for at lette den videnskabelige evaluering af bestandene.

De parter, der ikke er CCAMLR-kontraherende parter, opfordres til at deltage i iværk sættelsen af dokumentationsordningen og dermed udlevere fangstdokumentblanketterne til de fartøjer, der fører deres flag.

Denne ordning er et vigtigt element i det kompleks, der med tiden skal gøre det muligt effektivt at bekæmpe ulovligt fiskeri efter de fiskearter, som CCAMLR forvalter.

Gennemførelsesbestemmelserne til fangstdokumentationsordningen fastsættes ved Kommis sionens gennemførelsesforordning.

Kommissionen foreslår, at Rådet vedtager denne forordning.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen [2],

[2] EFT C

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet [3], og

[3] EFT C

ud fra følgende betragtninger:

(1) Konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, herefter benævnt "konventionen", blev godkendt ved Rådets afgørelse 81/691/EØF [4] og trådte for Fællesskabets vedkommende i kraft den 21. maj 1982.

[4] EFT L 252 af 5.9.1981, s. 26.

(2) Denne konvention udgør rammen for det regionale samarbejde om bevarelse og forvaltning af de marine levende ressourcer i Antarktis gennem oprettelsen af en Kommission for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis, i det følgende benævnt "CCAMLR", og gennem vedtagelsen af bevarelsesforanstaltninger, der bliver bindende for de kontraherende parter.

(3) På det XVIII. årlige møde i november 1999 vedtog CCAMLR bevarelses foranstaltning 170/XVIII om en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp.

(4) Indførelsen af en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp. tager sigte på at øge kontrollen med den internationale handel med denne art og at identificere oprindelsen for enhver Dissostichus spp., der indføres fra eller udføres til territorier, der hører under CCAMLR's kontraherende parter.

(5) Fangstdokumentet skal ligeledes gøre det muligt at fastslå, om Dissostichus spp. er blevet fisket i konventionsområdet i overensstemmelse med CCAMLR's bevarelses foranstaltninger, og at indsamle fangstoplysninger, der kan lette den videnskabelige evaluering af bestandene.

(6) Bevarelsesforanstaltning 170/XVIII er blevet obligatorisk for alle de kontraherende parter fra den 9. maj 2000. Det er derfor nødvendigt, at EF gennemfører den.

(7) Det er nødvendigt at indføre pligt til at fremlægge et fangstdokument ved alle indførsler af Dissostichus spp., for at CCAMLR kan nå bevarelsesmålene for denne art.

(8) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastlæggelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [5] -

[5] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Denne forordning fastlægger de generelle principper og betingelser vedrørende Fællesskabets anvendelse af den dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp., som CCAMLR har vedtaget.

Artikel 2

Bestemmelserne i denne forordning gælder for:

a) enhver omladning eller landing af Dissostichus spp., som foretages af et EF-fiskerfartøj

b) enhver indførsel i eller udførsel eller genudførsel fra Fællesskabet af Dissostichus spp.

Artikel 3

I denne forordning forstås ved:

a) "Dissostichus spp.": fisk af arten Dissostichus eliginoides (sort kulmule) eller af arten Dissostichus mawsoni (antarktisk torskefisk)

b) "fangstdokument": et dokument, der indeholder de oplysninger, der er nævnt i bilag I og er udfyldt i overensstemmelse med modellen i bilag II

c) "CCAMLR-område": det anvendelsesområde, som er defineret i artikel I i Konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, herefter benævnt "CCAMLR".

KAPITEL II

Flagstatens forpligtelser

Artikel 4

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle fartøjer, der fører deres flag, og som har tilladelse til at fiske efter Dissostichus spp., ved hver landing eller omladning af Dissostichus spp. har udfyldt fangstdokumentet behørigt.

Artikel 5

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det behørigt udfyldte fangstdokument medfølger ved hver omladning af Dissostichus spp. til fartøjer, der fører deres flag.

Artikel 6

Medlemsstaterne udleverer fangstdokumenter til alle fiskerfartøjer, der fører deres flag, og som har tilladelse til at fiske efter Dissostichus spp., og kun til disse fartøjer.

Artikel 7

Medlemsstaterne sørger for, at alle fangstdokumenter, de udsteder, har et særligt identifikationsnummer, som består af:

a) fire cifre, hvoraf de to er landekoden, som fastlagt af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), efterfulgt af de to sidste cifre i det år, hvor dokumentet er udstedt, og

b) et trecifret sekvensnummer (begyndende med 001) med henblik på at angive den rækkefølge, hvori formularerne til fangstdokumenterne udleveres.

De påfører ligeledes hvert fangstdokument nummeret på den fiskeritilladelse, som de har udstedt til det fartøj, der fører deres flag.

KAPITEL III

Skibsførerens forpligtelser

Artikel 8

1. Inden landingen eller omladningen af Dissostichus spp. skal den fører af et EF-fiskerfartøj, som har modtaget et eller flere fangstdokumenter, sørge for, at alle de obligatoriske oplysninger, der er nævnt i bilag I, er korrekt angivet i fangstdokumentet.

2. Hvis en landing eller omladning omfatter fangster af de to Dissostichus-arter, registrerer føreren i fangstdokumentet den samlede vægt af den landede eller omladede fangst med angivelse af vægten for hver art.

3. Hvis en landing eller omladning omfatter de to Dissostichus-arter fanget i forskellige underområder og/eller statistikafsnit, anfører føreren vægten af hver art, der er fanget i hvert underområde eller statistikafsnit, i fangstdokumentet.

4. Føreren giver via de hurtigste elektroniske midler, han råder over, fartøjets flagmedlemsstat meddelelse om fangstdokumentets nummer, fartøjets afsejlingsdato, arterne, behandlingsform(er), landet nettovægt og fangstområde(r), landings- eller omladningsdato, landingshavn og -land eller omladningsfartøj, og anmoder endvidere flagmedlemsstaten om et individuelt valideringskodenummer.

Artikel 9

Efter at flagmedlemsstaten har bekræftet, at den fangst, der skal landes eller omlades, svarer til fiskerfartøjets tilladelse, tildeler den via de hurtigste elektroniske midler føreren et særligt kodenummer. Føreren anfører dette kodenummer på fangstdokumentet.

Artikel 10

1. Straks efter hver landing eller omladning af Dissostichus spp. skal føreren af et EF-fiskerfartøj, der har modtaget et eller flere fangstdokumenter:

a) ved omladning sørge for, at fangstdokumentet underskrives af føreren for det fartøj, fangsten omlades til

b) ved landing sørge for, at fangstdokumentet underskrives af en ansvarlig person fra landingshavnen samt af den person, der modtager fangsten i landingshavnen.

2. Hvis fangsten opdeles ved landingen, giver føreren en kopi af fangstdokumentet til hver person, der modtager en del af fangsten. På den udleverede kopi anfører føreren mængde og oprindelse for den fangst, som er modtaget af den pågældende person, som han får til at kvittere for modtagelsen.

3. EF-fiskerfartøjets fører undertegner og tilsender via de hurtigste elektroniske midler, han råder over, flagmedlemsstaten en kopi, eller, hvis den landede fangst er blevet opdelt, underskrevne kopier af fangstdokumenterne. Han sender ligeledes en kopi af det underskrevne dokument til hver person, der modtager en del af fangsten.

Artikel 11

Føreren opbevarer de originale underskrevne fangstdokumenter og sender dem til flagmedlemsstaten senest en måned efter fangstsæsonens afslutning.

Artikel 12

1. Føreren af et EF-fartøj, til hvilket fangsten omlades straks efter landingen af Dissostichus spp., sørger for, at det fangstdokument, han modtager fra de fartøjer, der har foretaget omladningen, underskrives af en officiel repræsentant for landingshavnen samt af den person, der modtager fangsten i landingshavnen.

2. Hvis fangsten opdeles ved landingen, fremlægger føreren en kopi af fangstdokumentet til hver person, der modtager en del af fangsten. På kopien af det således overdragne dokument anfører føreren mængden og oprindelsen for den fangst, som denne person har modtaget, og han sørger for, at pågældende underskriver dokumentet.

3. Føreren underskriver og fremsender via de hurtigste elektroniske midler, han råder over, en kopi, eller, hvis fangsten er blevet opdelt, underskrevne kopier af fangstdokumenterne til de flagstater, der har udstedt dokumenterne. Han sender en kopi af dokumentet til hver person, der modtager en del af fangsten.

KAPITEL IV

Medlemsstatens forpligtelser ved landing, indførsel, udførsel og genudførsel af Dissostichus spp.

Artikel 13

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastslå oprindelsen for enhver Dissostichus spp., der indføres til deres område eller udføres fra deres område, og til at fastslå, om disse arter er blevet fanget i overensstemmelse med CCAMLR's bevarelsesforanstaltninger, såfremt disse arter hidrører fra konventionsområdet.

Artikel 14

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der ved hver landing af Dissostichus spp. i deres havne medfølger et behørigt udfyldt fangstdokument.

Artikel 15

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hver ladning Dissostichus spp., som indføres til eller udføres fra deres område, ledsages af et eller flere fangstdokumenter, der gælder for udførsel eller genudførsel af den tilsvarende samlede mængde Dissostichus spp., som findes i ladningen.

2. Medlemsstaterne sørger for, at toldmyndighederne eller andre kompetente officielle repræsentanter anmoder om og undersøger importdokumentationen vedrørende hver ladning Dissostichus spp., der indføres på deres område, for at kontrollere, at den er ledsaget af et eller flere gyldige fangstdokumenter, der gælder for udførsel eller genudførsel af den tilsvarende samlede mængde Dissostichus spp., som findes i ladningen. Disse repræsentanter kan også undersøge indholdet af alle ladninger for at kontrollere oplysningerne i nævnte dokumenter.

3. Et gyldigt Dissostichus-fangstdokument skal for udførsler opfylde følgende betingelser:

a) Dokumentet skal indeholde alle de oplysninger, der er nævnt i bilag I, og være påført alle de krævede underskrifter, og

b) dokumentets oplysninger skal attesteres og stemples og underskrives af en officiel repræsentant for eksportmedlemsstaten.

Artikel 16

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hver ladning Dissostichus spp., som genudføres fra deres område, ledsages af et eller flere fangstdokumenter, der gælder for genudførsel af den tilsvarende samlede mængde Dissostichus spp., som findes i ladningen.

Et Dissostichus-fangstdokument er gyldigt for genudførsler, hvis det svarer til modellen i bilag III og indeholder de i artikel 18 nævnte oplysninger.

KAPITEL V

Eksportørens forpligtelser

Artikel 17

For hver ladning Dissostichus spp., der skal udføres fra landingsmedlemsstaten, skal eksportøren i hvert fangstdokument anføre:

a) den i dokumentet angivne mængde af hver art af Dissostichus spp. i ladningen

b) navn og adresse for ladningens importør samt importsted

c) sit navn og sin adresse.

Efter at have underskrevet hvert fangstdokument sørger han for, at eksportmedlemsstatens kompetente myndighed attesterer, at fangstdokumentet er gyldigt.

Artikel 18

I tilfælde af genudførsel skal reeksportøren anføre:

a) nettovægten af alle arter af de produkter, der skal genudføres, samt nummeret på det fangstdokument, som vedrører hver enkelt art og produkt

b) navn og adresse for ladningens importør, importstedet og eksportørens navn og adresse.

Han skal derefter sørge for, at reeksportmedlemsstatens kompetente myndighed godkender disse oplysninger.

KAPITEL VI

Datatransmission

Artikel 19

Flagmedlemsstaten tilsender straks CCAMLR's sekretariat, med kopi til Kommissionen, de kopier, der omhandles i artikel 10 og 12.

Artikel 20

Medlemsstaterne tilsender med henblik på fremsendelse til CCAMLR's sekretariat Kommissionen navnet på den eller de nationale myndigheder (med angivelse af navne, adresser, telefon- og telefaxnumre), der skal udstede og godkende fangstdokumenterne.

Artikel 21

Medlemsstaterne tilsender hver tredje måned med henblik på fremsendelse til CCAMLR's sekretariat Kommissionen kopierne af de fangstdokumenter, der er godkendt med henblik på udførsel eller genudførsel, og som de har udstedt eller modtaget på deres område.

Medlemsstaterne tilsender hvert år med henblik på fremsendelse til CCAMLR's sekretariat Kommissionen fangstdokumenternes oplysninger om oprindelsen og mængden af Dissostichus spp., indført til eller udført fra deres område.

KAPITEL VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 22

Kommissionen kan efter proceduren i artikel 23, stk. 2, ændre de tekniske aspekter af artikel 7 til 12 og bilag I, II og III med henblik på at gennemføre bevarelsesforanstaltninger, som CCAMLR har vedtaget.

Artikel 23

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur, der er nedsat ved artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 [6].

[6] EFT L 389 af 31.12.1992, s. 1.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til en måned.

Artikel 24

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

BILAG I

DISSOSTICHUS-FANGSTDOKUMENT

Fangstdokumentet indeholder følgende oplysninger:

i) navn, adresse og telefon- og telefaxnumre for den myndighed, der har udstedt licensen

ii) fartøjets navn, hjemstedshavn, nationale registreringsnummer, radiokaldesignal og i givet fald registreringsnummer hos Lloyd's

iii) nummeret på den licens eller fiskeritilladelse, der alt efter tilfældet er udstedt til fartøjet

iv) vægten af hver Dissostichus-art for hver landet eller omladet produkttype, opdelt:

a) på CCAMLR-underområde eller -statistikafsnit, hvis fangsten hidrører fra konventionsområdet, og/eller

b) på FAO-område, -underområde eller -statistikafsnit, hvis fangsten ikke hidrører fra konventionsområdet

v) datoerne for den periode, hvor fangsten er sket

vi) i tilfælde af landing dato og landingshavn, og i tilfælde af omladning datoen, omladningsfartøjets navn, flagstat og nationalt registreringsnummer, og

vii) navn, adresse og telefon- og telefaxnumre for den eller de personer, der har modtaget fangsten, samt mængden af hver art og typen af det modtagne produkt.

BILAG II

MODEL TIL DISSOSTICHUS-FANGSTDOKUMENTET

>TABELPOSITION>

BILAG III

MODEL TIL DISSOSTICHUS-GENUDFØRSELSDOKUMENTET

>TABELPOSITION>

Top