EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den fælles markedsordning for landbrugsprodukter i EU

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1308/2013 — fælles markedsordning for landbrugsprodukter

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Den har til formål at stabilisere markeder og forebygge eskalering af markedskriser ved at tilvejebringe et sikkerhedsnet til landbrugsmarkeder vha. markedsinterventionsredskaber (offentlig intervention* og støtte til privat oplagring) og ekstraordinære foranstaltninger. Den omhandler desuden de nødvendige foranstaltninger vedrørende gennemsigtighed på markedet, så landbrugsproducenter bedre kan træffe beslutninger om produktion og investering i lyset af markedsudviklingen.
 • Formålet er at forbedre produktiviteten og kvaliteten på produktionsniveauet, øge efterspørgslen og hjælpe landbrugssektorerne i EU med bedre at kunne tilpasse sig til ændringer på markedet og øge deres konkurrenceevne gennem bistand til specifikke sektorer (især frugt og grøntsager samt vin).
 • Den søger at opfordre til samarbejde i fødevareforsyningskæden gennem producentorganisationer* og brancheorganisationer* (organisationer, som repræsenterer aktører i fødevareforsyningskæden, der beskæftiger sig med produktion af handel med og/eller forarbejdning af produkter i specifikke sektorer).
 • Den fastsætter mindstekrav til kvalitet (handelsnormer), regler og betingelser, som skal sikre kvaliteten i produktionsprocessen og af produkterne. Den fastsætter reglerne for anvendelse af fakultative forbeholdte udtryk for værdiforøgende produktegenskaber eller produktionsprocesser for en række produkter. Den fastlægger desuden regler for handel med landbrugsprodukter og specifikke regler for konkurrence.
 • Forordningen er blevet ændret ad flere omgange, senest ved forordning(EU) 2020/2220, som indfører overgangsregler for den fælles landbrugspolitik for perioden 2021-2022.

HOVEDPUNKTER

De vigtigste regler, der er fastsat i forordningen, er inddelt i flere dele. Europa-Kommissionen gives beføjelse til at vedtage yderligere delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som uddyber disse regler.

 

 • 1.

  Det indre marked

  Afdelingen om det indre marked er opdelt i en række afsnit og kapitler.

  Markedsintervention

  Forordningen fastsætter regler om markedsintervention for en defineret liste over produkter på følgende områder:

  Offentlig intervention og støtte til privat oplagring

  Forordningen fastsætter regler om markedsintervention for så vidt angår:

  • offentlig intervention, hvor produkterne opkøbes og oplagres af EU-regeringer eller deres agenturer, indtil de afsættes, og
  • støtte til oplagring af produkter af organisationer i den private sektor.

  Forordningen giver Kommissionen beføjelse til at vedtage:

  • delegerede retsakter for at sikre, at sådanne produkter er egnede til langtidsopbevaring og er af sund og sædvanlig handelskvalitet (se delegeret forordning(EU) 2016/1238)
  • gennemførelsesretsakter, som omhandler forhold som for eksempel minimumslagerkapacitet for interventionsoplagringssteder (se gennemførelsesforordning(EU) 2016/1240).

  Støtteordninger

  Forordningen indeholder regler om en række støtteordninger.

  • Vedrørende uddeling af frugt og grøntsager samt mælk og mælkeprodukter på uddannelsesinstitutioner (såkaldte skoleordninger):
   • skal EU-landene udarbejde en gennemførelsesstrategi for ordningen på nationalt eller regionalt plan
   • er der flere regler i forordning(EU) 2017/40, forordning(EU) 2017/39 og forordning(EU) 2020/600.
  • Vedrørende olivenolie- og spiseolivensektoren:
   • udarbejder producentorganisationerne og/eller deres sammenslutninger treårige arbejdsprogrammer til fordel for Grækenland, Frankrig og Italien
   • er der flere regler i forordning(EU) nr. 615/2014, forordning(EU) nr. 611/2014 og forordning(EU) 2020/600.
  • Vedrørende frugt- og grøntsagssektoren:
   • er der regler om driftsfonde og driftsprogrammer, om national finansiel bistand og en national strategi for sådanne programmer
   • er der flere regler i forordning(EU) nr. 543/2011, forordning(EU) 2020/743, forordning(EU) 2020/884 og forordning(EU) 2020/600.
  • Vedrørende vinsektoren:
  • Vedrørende biavlssektoren:
  • Vedrørende humlesektoren:
   • er der fastsat detaljerede regler i forordning(EU) nr. 738/2010.
  • Vedrørende tilladelsesordningen for plantning af vinstokke:

  EU-reglerne for fastsættelse af priser og andre parametre, der er nødvendige for markedsforanstaltninger til diverse landbrugsprodukter, er fastsat i forordning(EU) nr. 1370/2013 (se resumé).

  Afsætning og producentorganisationer

  Forordningen fastsætter regler for afsætning og producentorganisationer, som omhandler følgende områder:

  Afsætning

  • Handelsnormer — produkter, der er omhandlet i denne afdeling, skal overholde normerne for at kunne afsættes i EU. Detaljerede regler er fastsat i:
   • forordning(EU) nr. 29/2012 og forordning EØF) nr. 2568/91 vedrørende olivenolie
   • forordning(EU) nr. 1333/2011 vedrørende bananer
   • forordning EU) nr. 543/2011 vedrørende frugt og grøntsager
   • forordning(EU) 2019/934 og forordning(EU) 2019/935 vedrørende vin
   • forordning(EF) nr. 589/2008 vedrørende æg
   • forordning(EF) nr. 617/2008 vedrørende rugeæg
   • forordning(EF) nr. 543/2008 vedrørende fjerkrækød
   • forordning(EF) nr. 566/2008 vedrørende kød af hornkvæg
   • forordning(EF) nr. 1850/2006 vedrørende humle.
  • Der er regler vedrørende ordninger til fremme af landbrugsprodukters og fødevarers unikke karakteristika (forordning(EU) nr. 1151/2012). Disse omfatter aspekter såsom beskyttede oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser, traditionelle betegnelser samt præsentation og mærkning (se resumé). Der er fastsat detaljerede regler for vinsektoren i forordning (EU) 2019/33 (se resumé) og forordning(EU) 2019/34.

  Individuelle sektorer (sukker, vin og mælk)

  • Detaljerede regler er fastsat for:
   • sukker i forordning(EF) nr. 967/2006
   • mælk i forordning(EU) 880/2012 og forordning(EU) 511/2012
   • vin i forordning(EU) 2018/273 og forordning(EU) 2018/274 (fortegnelse over vindyrkningsarealer, handel, dokumentation, erklæringer, kontroller).

  Producentorganisationer og brancheorganisationer

  • Disse organisationer skal opfylde specifikke krav og forfølge specifikke mål for at kunne anerkendes og fritages fra visse EU-konkurrenceregler.
  • Regler og obligatoriske bidrag kan udvides til økonomiske aktører, som ikke er en del af en sådan organisation.
  • Der er fastsat detaljerede regler i Kommissionens delegerede forordning(EU) 2016/232 og for frugt- og grøntsagssektoren i Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2017/892.
  • Specifikke regler for humleproducentgrupper er fastsat i forordning (EF) nr. 1299/2007.

   

 • 2.

  Samhandel med ikke-EU-lande

  Forordningen fastsætter regler om import- og eksportlicenser, importtold, toldkontingenter, beskyttelsesforanstaltninger og eksportrestitutioner.

  Der er fastsat flere regler i:

  • forordning(EU) 2015/1538 for så vidt angår ansøgninger om importlicens
  • Kommissionens delegerede forordning(EU) 2016/1237 og Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2016/1239
  • forordning(EU) 2019/2163 om yderligere importtold
  • Kommissionens forordning(EU) nr. 642/2010 om definition af metoderne til beregning af importtold i kornsektoren
  • Kommissionens delegerede forordning(EU) 2020/760 og Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/761, sammen med Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/1988 og Kommissionens delegerede forordning(EU) 2020/1987 om administration af import- og eksporttoldkontingenter.

   

 • 3.

  Konkurrenceregler

  Forordningen fastsætter regler om:

  • konkurrence og landbrug
   • disse gælder for alle aftaler, afgørelser og former for praksis omhandlet i artikel 101, stk. 1, og artikel 102 i TEUF, som vedrører produktion af eller handel med landbrugsprodukter
   • disse regler gælder ikke for landbrugere og sammenslutninger for så vidt angår målene i den fælles landbrugspolitik samt aftaler og samordnet praksis blandt anerkendte brancheorganisationer
  • statsstøtte til landbrug.

   

 • 4.

  Generelle regler

  Ekstraordinære foranstaltninger

  • Foranstaltninger mod markedsforstyrrelser, som giver mulighed for at reagere effektivt over for truende markedsforstyrrelser som følge af betydelige prisstigninger eller -fald på markeder i eller uden for EU eller andre begivenheder og omstændigheder, som i betydelig grad forstyrrer eller truer med at forstyrre markedet, hvis situationen eller dens virkninger på markedet sandsynligvis fortsætter eller forværres. Sådanne foranstaltninger vedrører i sagens natur en bestemt trussel eller forstyrrelse.
  • Der er eksempler på anvendelse af ekstraordinære foranstaltninger i:
   • forordning(EU) nr. 1263/2014 vedrørende mejeriprodukter på tidspunktet for russisk embargo mod eksport fra EU
   • forordning(EU) 2020/592, forordning(EU) 2020/1275, forordning(EU) 2020/884 og forordning EU) 2020/600 vedrørende frugt- og grøntsagssektoren samt vinsektoren på tidspunktet for covid-19-pandemien og forordning(EU) 2020/133 og 2020/419 til afhjælpning af USA’s pålæggelse af afgifter på vinimport
   • forordning(EU) 2015/1853 om støtte til husdyravlere på tidspunktet for krisen i mejeri- og svinekødssektorerne i 2015.
  • Foranstaltninger vedrørende dyresygdomme og tab af forbrugernes tillid på grund af offentlige, animalske eller planterelaterede sundhedsrisici. De omhandler følgende sektorer:
   • oksekød og kalvekød
   • mælk og mælkeprodukter
   • svinekød
   • fårekød og gedekød
   • æg
   • fjerkrækød.
  • Denne type foranstaltninger blev eksempelvis gennemført via Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2018/1507 om ekstraordinære markedsstøtteforanstaltninger for æg- og fjerkrækødsmarkedet i Polen (efter udbrud af fugleinfluenza).
  • Specifikke problemer:
   • nødforanstaltninger vedrørende plantning af vinstokke på tidspunktet for covid-19-pandemien findes i forordning(EU) 2020/601.
  • Aftaler og afgørelser i perioder med alvorlige skævheder på markederne:
   • der er eksempelvis fastsat specifikke regler under covid-19-pandemien i forordning(EU) 2020/593, forordning(EU) 2020/594 og forordning(EU) 2020/599.

  Meddelelser og indberetning

  Reglerne om meddelelser og indberetning er fastsat i forordning(EU) 2017/1185.

  Reserve til kriser i landbrugssektoren

  Midler fra reserven kan stilles til rådighed i år, hvor der er behov for supplerende støtte i sektoren.

Hvornår gælder forordningen fra?

BAGGRUND

Den fælles landbrugspolitiks regler om finansiering, forvaltning og overvågning er fastsat i forordning(EU) nr. 1306/2013 (se resumé).

Kommissionen har fremsat forslag om en reform af den fælles landbrugspolitik, som sigter mod at fremme en bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugssektor, som kan bidrage betydeligt til den europæiske grønne pagt (se resumé), især vedrørende jord til bord-strategien (se resumé) og biodiversitetsstrategien (se resumé). Forslagene fokuserer især på at:

 • sikre en retfærdig aftale og en stabil økonomisk fremtid for landbrugere
 • fastsætte et højere ambitionsniveau på miljø- og klimaområdet
 • styrke landbrugsproducenternes position i fødevareforsyningskæden.

VIGTIGE BEGREBER

Offentlig intervention: hvor produkter opkøbes af de kompetente myndigheder i EU-medlemsstaterne og oplagres af disse, indtil de afsættes.
Producentorganisationer: organisationer af producenter, som er dannet for at øge den kollektive forhandlingsposition, særligt ved at forfølge specifikke mål, der er omhandlet i forordningens artikel 152.
Brancheorganisationer: organisationer af producenter og forarbejdningsvirksomheder eller handlende i forsyningskæden, særligt ved at forfølge specifikke mål, der er omhandlet i forordningens artikel 157.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning(EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671-854).

Efterfølgende ændringer af forordning(EU) nr. 1308/2013 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — Afsnit VII — De fælles regler om konkurrence, fiskale spørgsmål og indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne — Kapitel 1 — Konkurrencereglerne — 1. afdeling — Regler for virksomhederne — Artikel 101 (tidl. artikel 81 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 88-89).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — Afsnit VII — De fælles regler om konkurrence, fiskale spørgsmål og indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne — Kapitel 1 — Konkurrencereglerne — 1. afdeling — Regler for virksomhederne — Artikel 102 (tidl. artikel 82 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 89).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549-607).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1-29).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1-675).

Se den konsoliderede udgave.

Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/1988 af 11. november 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 510/2014 for så vidt angår forvaltningen af importtoldkontingenter efter »først til mølle«-princippet (EUT L 422 af 14.12.2020, s. 4-136).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2020/1987 af 14. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår stillelse og frigivelse af sikkerhed i forvaltningen af toldkontingenter baseret på den kronologiske rækkefølge, som ansøgningerne indgives i (EUT L 422 af 14.12.2020, s. 1-3).

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2020/1275 af 6. juli 2020 om ændring af delegeret forordning(EU) 2020/592 om midlertidige ekstraordinære foranstaltninger, der fraviger visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i frugt- og grøntsagssektoren og vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og foranstaltningerne i den forbindelse (EUT L 300 af 14.9.2020, s. 26-31).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/1028 af 15. juli 2020 om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af fersk eller kølet kød af kvæg på mindst otte måneder i henhold til gennemførelsesforordning(EU) 2020/596 (EUT L 227 af 16.7.2020, s. 8-9).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/1029 af 15. juli 2020 om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød i henhold til gennemførelsesforordning(EU) 2020/595 (EUT L 227 af 16.7.2020, s. 10-11).

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2020/884 af 4. maj 2020 om fravigelse i2020 som følge af covid-19-pandemien af delegeret forordning(EU) 2017/891 for så vidt angår frugt- og grøntsagssektoren og af delegeret forordning (EU) 2016/1149 for så vidt angår vinsektoren (EUT L 205 af 29.6.2020, s. 1-8).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2020/760 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter (EUT L 185 af 12.6.2020, s. 1-23).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/761 af 17. december 2019 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 510/2014 for så vidt angår forvaltningsordningen for toldkontingenter med licenser (EUT L 185 af 12.6.2020, s. 24-252).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2020/743 af 30. marts 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/891 for så vidt angår beregningen af værdien af producentorganisationers afsatte produktion i frugt- og grøntsagssektoren (EUT L 176 af 5.6.2020, s. 1-3).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/600 af 30. april 2020 om fravigelse af gennemførelsesforordning(EU) 2017/892, gennemførelsesforordning(EU) 2016/1150, gennemførelsesforordning(EU) nr. 615/2014, gennemførelsesforordning(EU) 2015/1368 og gennemførelsesforordning(EU) 2017/39 for så vidt angår foranstaltninger til afhjælpning af den krise, som covid-19-pandemien har forårsaget (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 40-45).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/601 af 30. april 2020 om nødforanstaltninger til fravigelse af artikel 62 og 66 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår gyldigheden af tilladelser til plantning af vinstokke og rydning i tilfælde af planlagt genplantning (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 46-49).

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2020/591 af 30. april 2020 om midlertidig ekstraordinær støtte til privat oplagring af visse oste og om forudfastsættelse af støtten (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 1-5).

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2020/592 af 30. april 2020 om midlertidige ekstraordinære foranstaltninger, der fraviger visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i frugt- og grøntsagssektoren og vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og foranstaltningerne i den forbindelse (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 6-12).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/593 af 30. april 2020 om bemyndigelse til, at der indgås aftaler og træffes afgørelser om foranstaltninger til stabilisering af markedet i kartoffelsektoren (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 13-16).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/594 af 30. april 2020 om bemyndigelse til, at der indgås aftaler og træffes afgørelser om foranstaltninger til stabilisering af markedet i sektoren for levende træer og andre levende planter, løg, rødder og lign. samt afskårne blomster og blade (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 17-20).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/595 af 30. april 2020 om ydelse af støtte til privat oplagring af fårekød og gedekød og om forudfastsættelse af støtten (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 21-25).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/596 af 30. april 2020 om ydelse af støtte til privat oplagring af fersk og kølet kød af kvæg på mindst otte måneder og om forudfastsættelse af støtten (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 26-30).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/597 af 30. april 2020 om ydelse af støtte til privat oplagring af smør og om forudfastsættelse af støtten (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 31-33).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/598 af 30. april 2020 om ydelse af støtte til privat oplagring af skummetmælkspulver og om forudfastsættelse af støtten (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 34-36).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/599 af 30. april 2020 om bemyndigelse til, at der indgås aftaler og træffes afgørelser om produktionsplanlægning i sektoren for mælk og mejeriprodukter (EUT L 140 af 4.5.2020, s. 37-39).

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2020/419 af 30. januar 2020 om fravigelse af delegeret forordning (EU) 2016/1149 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren (EUT L 84 af 20.3.2020, s. 1-4).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2020/133 af 30. januar 2020 om fravigelse af gennemførelsesforordning(EU) 2016/1150 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren (EUT L 27 af 31.1.2020, s. 24-26).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2019/2163 af 17. december 2019 om fastsættelse af udløsende mængder for 2020 og 2021 med henblik på eventuel anvendelse af tillægsimporttold for visse frugter og grøntsager (EUT L 328 af 18.12.2019, s. 58-60).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse(EU) 2019/974 af 12. juni 2019 om godkendelse af de nationale programmer til forbedring af produktion og afsætning af biavlsprodukter forelagt af medlemsstaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 (EUT L 157 af 14.6.2019, s. 28-30).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/935 af 16. april 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår analysemetoder til bestemmelse af vinavlsprodukters fysiske, kemiske og organoleptiske egenskaber og meddelelser om medlemsstaternes beslutninger om forhøjelser af det naturlige alkoholindhold (EUT L 149 af 7.6.2019, s. 53-57).

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2019/934 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår vindyrkningsområder, hvor alkoholindholdet kan forhøjes, de tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for produktion og konservering af vinavlsprodukter, minimumsalkoholindholdet for biprodukter og deres bortskaffelse samt offentliggørelsen af OIV-dossierer (EUT L 149 af 7.6.2019, s. 1-52).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2019/33 af 17. oktober 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, restriktioner for anvendelsen, ændringer af produktspecifikationer, annullering af beskyttelsen og mærkning og præsentation (EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2-45).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2019/34 af 17. oktober 2018 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, ændringer af produktspecifikationer, registret over beskyttede betegnelser, annullering af beskyttelsen og anvendelsen af symboler, og om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår et passende kontrolsystem (EUT L 9 af 11.1.2019, s. 46-76).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2018/1507 af 10. oktober 2018 om ekstraordinære markedsstøtteforanstaltninger for æg- og fjerkrækødsmarkedet i Polen (EUT L 255 af 11.10.2018, s. 7-11).

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2018/273 af 11. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning(EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning(EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning(EU) 2015/560 (EUT L 58 af 28.2.2018, s. 1-59).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2018/274 af 11. december 2017 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser og meddelelser, om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og til Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 (EUT L 58 af 28.2.2018, s. 60-95).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2017/1182 af 20. april 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får samt indberetning af markedspriser for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 74-99).

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2017/1183 af 20. april 2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 100-102).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning(EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter og ændring og ophævelse af flere af Kommissionens forordninger (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 113-130).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2017/891 af 13. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sanktioner i disse sektorer og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) nr. 543/2011 (EUT L 138 af 25.5.2017, s. 4-56).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2017/892 af 13. marts 2017 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår sektorerne for frugt og grøntsager og forarbejdede frugt og grøntsager (EUT L 138 af 25.5.2017, s. 57-91).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2017/40 af 3. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner og om ændring af forordning(EU) nr. 907/2014 (EUT L 5 af 10.1.2017, s. 11-19).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2017/39 af 3. november 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner (EUT L 5 af 10.1.2017, s. 1-10).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2016/1237 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår bestemmelserne for anvendelse af ordningen med import- og eksportlicenser og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår bestemmelserne om frigivelse og fortabelse af sikkerhed, der er stillet for sådanne licenser, om ændring af Kommissionens forordning(EF) nr. 2535/2001, (EF) nr. 1342/2003, (EF) nr. 2336/2003, (EF) nr. 951/2006, (EF) nr. 341/2007 og (EF) nr. 382/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning(EF) nr. 2390/98, (EF) nr. 1345/2005, (EF) nr. 376/2008 og (EF) nr. 507/2008 (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 1-14).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2016/1238 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 15-43).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2016/1239 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ordningen for import- og eksportlicenser (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 44-70).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 71-127).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1150 af 15. april 2016 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren (EUT L 190 af 15.7.2016, s. 23-71).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2016/1149 af 15. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren og om ændring af Kommissionens forordning(EF) nr. 555/2008 (EUT L 190, 15.7.2016, s. 1-22).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2016/232 af 15. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår visse aspekter af producentsamarbejdet (EUT L 44 af 19.2.2016, s. 1-4).

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2015/1853 af 15. oktober 2015 om midlertidig ekstraordinær støtte til landbrugere inden for husdyrsektorerne (EUT L 271 af 16.10.2015, s. 25-30).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) 2015/1368 af 6. august 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår støtte til biavlssektoren (EUT L 211 af 8.8.2015, s. 9-16).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) 2015/1366 af 11. maj 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår støtte til biavlssektoren (EUT L 211 af 8.8.2015, s. 3-6).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) nr. 1263/2014 af 26. november 2014 om ydelse af midlertidig undtagelsesvis støtte til mælkeproducenter i Estland, Letland og Litauen (EUT L 341 af 27.11.2014, s. 3-5).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) nr. 615/2014 af 6. juni 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1306/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår arbejdsprogrammer for støtte til olivenolie- og spiseolivensektoren (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 95-102).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) nr. 611/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 1308/2013 om programmer til støtte for sektoren for olivenolie- og spiseoliven (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 55-61).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning(EU) nr. 880/2012 af 28. juni 2012 om supplering af Rådets forordning(EF) nr. 1234/2007 hvad angår tværnationalt samarbejde og producentorganisationernes kontraktforhandlinger i mælke- og mejerisektoren (EUT L 263 af 28.9.2012, s. 8-9).

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) nr. 511/2012 af 15. juni 2012 om meddelelser vedrørende producent- og brancheorganisationer og kontraktforhandlinger og -forhold, jf. Rådets forordning(EF) nr. 1234/2007, i mælke- og mejerisektoren (EUT L 156 af 16.6.2012, s. 39-40).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) nr. 29/2012 af 13. januar 2012 om handelsnormer for olivenolie (EUT L 12 af 14.1.2012, s. 14-21).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning(EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning(EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1-163).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning(EU) nr. 133/2011 af 14. februar 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager (EUT L 41 af 15.2.2011, s. 4-5).

Kommissionens forordning(EU) nr. 738/2010 af 16. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for betalinger til tyske producentorganisationer i humlesektoren (EUT L 216 af 17.8.2010, s. 11-13).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning(EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning(EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5-22).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning(EF) nr. 617/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning(EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for rugeæg og kyllinger af fjerkræ (EUT L 168 af 28.6.2008, s. 5-16).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning(EF) nr. 589/2008 af 23. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning(EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg (EUT L 163 af 24.6.2008, s. 6-23).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning(EF) nr. 566/2008 af 18. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning(EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår afsætning af kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammelt (EUT L 160 af 19.6.2008, s. 22-25).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning(EF) nr. 543/2008 af 16. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning(EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for fjerkrækød (EUT L 157 af 17.6.2008, s. 46-87).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning(EF) nr. 1299/2007 af 6. november 2007 om anerkendelse af producentsammenslutningerne i humlesektoren (kodificeret udgave) (EUT L 289 af 7.11.2007, s. 4-7).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning(EF) nr. 1850/2006 af 14. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser for certificering af humle og humleprodukter (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 72-87).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning(EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning(EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 22-31).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning(EØF) nr. 2568/91 af 11. juli 1991 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder (EUT L 248 af 5.9.1991, s. 1-83).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 18.06.2021

Top