EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1305/2013 — støtte til udvikling af landdistrikterne

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Forordningen:

 • fastlægger, hvordan Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) bidrager til udviklingen af landdistrikterne og landbrugssektoren i perioden 2014-2020, så den bliver:
  • modstandsdygtig, konkurrencedygtig og innovativ
  • klimavenlig og miljømæssigt afbalanceret
  • socialt inkluderende
 • fastlægger de regler, der regulerer EU’s støtte til udvikling af landdistrikterne, der er finansieret ELFUL
 • forklarer ELFUL’s målsætninger og hvordan den arbejder.

Den blev ændret ved forordning (EU) 2017/2393, der indførte en række tekniske ændringer til de fem forordninger om EU’s fælles landbrugspolitik:

HOVEDPUNKTER

Formål

ELFUL sigter mod at:

 • fremme landbrugets konkurrenceevne
 • sikre, at naturressourcerne forvaltes bæredygtigt, og at foranstaltninger til håndtering af klimaforandringer gennemføres effektivt
 • opnå en afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne på tværs af EU, herunder skabelse og opretholdelse af beskæftigelse.

Prioriteter

EU støtter foranstaltninger, der opfylder seks prioriterede målsætninger:

 • 1.

  fremme af vidensoverførsel og innovation

 • 2.

  styrkelse af levedygtigheden og konkurrenceevnen for alle typer landbrug og den bæredygtige forvaltning af skove

 • 3.

  fremme af fødevarekædens organisation, herunder behandling og afsætning af landbrugsprodukter, dyrevelfærd og risikostyring

 • 4.

  genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbrug og skovbrug

 • 5.

  fremme af ressourceeffektivitet og overgang til lavemissionsøkonomi

 • 6.

  fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne.

EU-landene og -regionerne kan også fokusere på spørgsmål, der er særligt vigtige for deres område, f.eks.:

 • unge landbrugere
 • små bedrifter
 • bjergområder
 • kvinder i landdistrikterne
 • modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og biodiversitet.

Budget

 • Budgettet for ELFUL blev fastsat til 99,3 mia. EUR i 2015. Mindst 30 % af budgettet skal bruges til foranstaltninger til at beskytte miljøet og bekæmpe klimaforandringer, og 5 % er afsat til udvikling af lokale strategier.
 • Den delegerede forordning (EU) 2015/791 reviderer fordelingen af støtte i budgettet til landdistriktsprogrammerne (bilag I i forordning (EU) nr. 1305/2013).

Ændring i 2017 af forordningen

Forordning (EU) 2017/2393, der trådte i kraft den 1. januar 2018, tilstræber at forenkle og forbedre landbrugernes adgang til finansiering i henhold til den fælles landbrugspolitik. Den indfører bl.a.:

 • et sektorspecifikt redskab til indkomststabilisering, der yder kompensation til landbrugere, der er ramt af alvorlige indkomstfald
 • støtte til forsikringsaftaler i de tilfælde, hvor mere end 20 % af en landbrugers gennemsnitlige årlige produktion ødelægges, f.eks. som følge af ugunstige vejrforhold.

Gennemførelse

Forordningen kræver, at politikken for udvikling af landdistrikter er i overensstemmelse med andre politikker på området. Der er udarbejdet regler på EU-plan for at sikre, at EU-finansiering bruges effektivt, og for at minimere overlapninger og uoverensstemmelser.

Covid-19-pandemien

Ændringsforordning (EU) 2020/872 yder ekstraordinær, midlertidig støtte til landbrugere og SMV’er, der er aktive inden for forarbejdning, afsætning eller udvikling af landbrugsprodukter og bomuld fra ELFUL.

EU-landene skal målrette støtten mod de støttemodtagere, der er mest ramt af covid-19-krisen baseret på den foreliggende dokumentation og objektive og ikkediskriminerende udvælgelseskriterier.

Støtten ydes i form af et engangsbeløb, som udbetales senest den 30. juni 2021, baseret på ansøgninger om støtte godkendt af den kompetente myndighed senest den 31. december 2020.

Den maksimale støtte må ikke overstige EUR 7 000 pr. landbruger og EUR 50 000 pr. SMV.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

ELFUL er én af to EU-fonde, der giver penge til gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik (den anden er Den Europæiske Garantifond for Landbruget). Den støtter målsætningerne i Europa 2020-strategien ved at opfordre til udvikling af landdistrikterne i hele EU og fungerer parallelt med andre initiativer på dette område for at sikre en effektiv brug af EU’s midler.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487-548).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1305/2013 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/872 af 24. juni 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår en særlig foranstaltning med henblik på at yde ekstraordinær, midlertidig støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) som reaktion på covid-19-udbruddet (EUT L 204 af 26.6.2020, s. 1-3).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1009 af 10. juli 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 og (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår visse foranstaltninger, der tager sigte på at afbøde krisen som følge af covid-19-udbruddet (EUT L 224 af 13.7.2020, s. 1-6).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/288 af 13. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020 (EUT L 53 af 22.2.2019, s. 14-16).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2393 af 13. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik, (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og (EU) nr. 652/2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale (EUT L 350, 29.12.2017, s. 15-49).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 1-17).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 18-68).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69-124).

Se den konsoliderede udgave.

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1-32).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320-469).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549-607).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608-670).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671-854).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 20.08.2020

Top