Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61981CJ0097

Domstolens Dom af 25. maj 1982.
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene.
Traktatbrud - drikkevand.
Sag 97/81.

European Court Reports 1982 -01819

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:193

61981J0097

DOMSTOLENS DOM AF 25 MAJ 1982. - KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER MOD KONGERIGET NEDERLANDENE. - TRAKTATBRUD - DRIKKEVAND. - SAG 97/81.

Samling af Afgørelser 1982 side 01819


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . TRAKTATBRUDSSAG _ BEVIS FOR TRAKTATBRUDDET _ UNDLADELSE AF AT OPFYLDE DEN UNDERRETNINGSPLIGT DER FORESKRIVES I ET DIREKTIV _ FORMODNING FOR AT ET DIREKTIV IKKE ER GENNEMFOERT _ INGEN SAADAN FORMODNING

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 169 )

2 . INSTITUTIONERNES RETSAKTER _ DIREKTIVER _ MEDLEMSSTATERNES GENNEMFOERELSE _ VEDTAGELSE AF BINDENDE INTERNRETLIGE BESTEMMELSER _ GENNEMFOERELSE I ADMINISTRATIV PRAKSIS _ IKKE TILSTRAEKKELIG

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 189 )

Sammendrag


1 . UNDER EN TRAKTATBRUDSSAG I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 169 PAAHVILER DET KOMMISSIONEN AT GODTGOERE , AT DET HAEVDEDE TRAKTATBRUD FORELIGGER . KOMMISSIONEN SKAL FOR DOMSTOLEN FREMLAEGGE DE OPLYSNINGER , SOM ER NOEDVENDIGE FOR , AT DENNE KAN EFTERPROEVE , OM DER FORELIGGER ET TRAKTATBRUD , OG KOMMISSIONEN KAN IKKE HERVED PAABERAABE SIG NOGEN FORMODNING .

NAAR DER I ET DIREKTIV PAALAEGGES MEDLEMSSTATERNE EN PLIGT TIL AT UNDERRETTE KOMMISSIONEN OM IKRAFTSAETTELSEN AF DE NATIONALE BESTEMMELSER , SOM ER NOEDVENDIGE FOR AT EFTERKOMME DIREKTIVET , KAN EN MEDLEMSSTATS UNDLADELSE AF AT OPFYLDE DENNE FORPLIGTELSE , DET VAERE SIG VED SLET IKKE AT GIVE OPLYSNINGER ELLER VED IKKE AT GIVE TILSTRAEKKELIG KLARE OG PRAECISE OPLYSNINGER , I SIG SELV BEGRUNDE , AT TRAKTATBRUDSPROCEDUREN EFTER EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 169 INDLEDES , MEN IKKE AT KOMMISSIONEN OPSTILLER EN FORMODNING FOR , AT FORPLIGTELSEN TIL AT SAETTE FORANSTALTNINGER TIL GENNEMFOERELSE AF DIREKTIVET I KRAFT IKKE ER OPFYLDT .

2 . HVER MEDLEMSSTAT KAN GANSKE VIST FRIT FORDELE KOMPETENCEN PAA NATIONALT PLAN , SOM DEN FINDER DET HENSIGTSMAESSIGT , OG KAN GENNEMFOERE ET DIREKTIV VED FORANSTALTNINGER , DER TRAEFFES AF DE REGIONALE ELLER LOKALE MYNDIGHEDER , MEN DETTE KAN IKKE FRITAGE MEDLEMS STATEN FOR FORPLIGTELSEN TIL AT OMSAETTE DIREKTIVETS BESTEMMELSER TIL BINDENDE INTERNRETLIGE BESTEMMELSER . EN RENT ADMINISTRATIV PRAKSIS , SOM EFTER SIN KARAKTER KAN AENDRES EFTER FORVALTNINGENS SKOEN , KAN IKKE BETRAGTES SOM EN KORREKT OPFYLDELSE AF DEN FORPLIGTELSE , DER FOELGER AF DET PAAGAELDENDE DIREKTIV .

Dommens præmisser


1 VED STAEVNING , INDGIVET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 24 . APRIL 1981 , HAR KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 169 ANLAGT SAG MED PAASTAND OM , AT DET STATUERES , AT KONGERIGET NEDERLANDENE HAR UNDLADT AT OPFYLDE DE FORPLIGTELSER , DER PAAHVILER DET I MEDFOER AF TRAKTATEN , VED IKKE INDEN FOR DEN FORESKREVNE FRIST AT HAVE VEDTAGET DE NOEDVENDIGE ADMINISTRATIVT ELLER VED LOV FASTSATTE BESTEMMELSER FOR AT EFTERKOMME RAADETS DIREKTIV 75/440 AF 16 . JUNI 1975 OM KVALITETSKRAV TIL OVERFLADEVAND , SOM ANVENDES TIL FREMSTILLING AF DRIKKEVAND I MEDLEMSSTATERNE ( EFT L 194 , S . 34 ).

2 IFOELGE DIREKTIVET , DER ER UDSTEDT I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 100 OG 235 , SKAL MEDLEMSSTATERNE FOR ALLE PROEVEUDTAGNINGSPUNKTER ELLER FOR HVERT PROEVEUDTAGNINGSPUNKT FASTSAETTE DE VAERDIER , DER SKAL GAELDE FOR OVERFLADEVAND , MED HENSYN TIL DE FYSISKE OG MIKROBIOLOGISKE PARAMETRE , DER OPSTILLES I DIREKTIVET , DE SKAL TRAEFFE DE NOEDVENDIGE FORANSTALTNINGER FOR , AT OVERFLADEVANDETS KVALITET BRINGES I OVERENSSTEMMELSE MED VAERDIERNE , OG DE SKAL UDTAGE PROEVER SOM ANGIVET I DIREKTIVET . OVERFLADEVAND , HVIS KENDETEGN ER RINGERE END NAERMERE BESTEMTE GRAENSEVAERDIER , KAN IKKE ANVENDES TIL FREMSTILLING AF DRIKKEVAND , UNDTAGEN I VISSE SAERLIGT BEGRUNDEDE TILFAELDE , SOM SKAL FORELAEGGES KOMMISSIONEN TIL BEDOEMMELSE .

3 IFOELGE DIREKTIVETS ARTIKEL 10 SKAL MEDLEMSSTATERNE SAETTE DE NOEDVENDIGE ADMINISTRATIVE ELLER VED LOV FASTSATTE BESTEMMELSER I KRAFT FOR AT EFTERKOMME DIREKTIVET INDEN TO AAR EFTER DETS MEDDELELSE , OG DE SKAL OMGAAENDE UNDERRETTE KOMMISSIONEN HEROM ; DENNE FRIST UDLOEB DEN 18 . JUNI 1977 .

4 EFTER KOMMISSIONEN OPFATTELSE HAR DEN NEDERLANDSKE REGERING IKKE OPFYLDT SIN UNDERRETNINGSPLIGT EFTER DEN OVENNAEVNTE BESTEMMELSE , HVILKET GIVER KOMMISSIONEN BEFOEJELSE TIL _ I DEN FOERSTE FASE AF DENS GENNEMGANG AF , OM DIREKTIVET IVAERKSAETTES , SOM KUN BESTAAR I EN GENEREL EFTERPROEVELSE AF , OM DE NOEDVENDIGE GENNEMFOERELSESFORANSTALTNINGER ER TRAADT I KRAFT INDEN FOR DE FORESKREVNE FRISTER , UDEN AT DER FORETAGES EN INDGAAENDE UNDERSOEGELSE AF FORANSTALTNINGER _ AT FORMODE , AT FORPLIGTELSEN TIL AT SAETTE DE NOEDVENDIGE FORANSTALTNINGER I KRAFT IKKE ER OPFYLDT .

5 DENNE SAG ANGAAR IMIDLERTID IKKE EN TILSIDESAETTELSE AF UNDERRETNINGSPLIGTEN , MEN UNDLADELSEN AF AT OPFYLDE FORPLIGTELSEN TIL AT SAETTE DE NOEDVENDIGE ADMINISTRATIVT ELLER VED LOV FASTSATTE BESTEMMELSER I KRAFT FOR AT EFTERKOMME DIREKTIVET .

6 DET BEMAERKES , AT DET UNDER EN TRAKTATBRUDSSAG I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 169 PAAHVILER KOMMISSIONEN AT GODTGOERE , AT DET HAEVDEDE TRAKTATBRUD FORELIGGER . KOMMISSIONEN SKAL FOR DOMSTOLEN FREMLAEGGE DE OPLYSNINGER , SOM ER NOEDVENDIGE FOR , AT DENNE KAN EFTERPROEVE , OM DER FORELIGGER ET TRAKTATBRUD , OG KOMMISSIONEN KAN IKKE HERVED PAABERAABE SIG NOGEN FORMODNING .

7 DET BEMAERKES ENDVIDERE , AT MEDLEMSSTATERNE I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 5 SKAL LETTE KOMMISSIONEN GENNEMFOERELSEN AF DENS OPGAVER , SOM IFOELGE EOEF-TRAKTATEN ARTIKEL 155 BL.A . BESTAAR I AT DRAGE OMSORG FOR GENNEMFOERELSEN AF TRAKTATENS BESTEMMELSER OG AF DE BESTEMMELSER , SOM MED HJEMMEL I DENNE TRAEFFES AF INSTITUTIONERNE . MED HENBLIK HERPAA PAALAEGGES DER I DET OMHANDLEDE DIREKTIVS ARTIKEL 10 , LIGE SOM I ANDRE DIREKTIVER , MEDLEMSSTATERNE EN UNDERRETNINGSPLIGT .

8 DE OPLYSNINGER , SOM MEDLEMSSTATERNE SAALEDES SKAL GIVE KOMMISSIONEN , SKAL VAERE KLARE OG PRAECISE . DET SKAL UTVETYDIGT FREMGAA AF DEM , MED HVILKE ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER ELLER LOVBESTEMMELSER MEDLEMSSTATEN ANSER DE FORSKELLIGE FORPLIGTELSER , SOM DIREKTIVET PAALAEGGER DEN , FOR AT VAERE OPFYLDT . HVIS SAADANNE OPLYSNINGER IKKE GIVES , KAN KOMMISSIONEN IKKE EFTERPROEVE , OM MEDLEMSSTATEN REELT OG FULDT UD HAR GENNEMFOERT DIREKTIVET . EN MEDLEMSSTATS UNDLADELSE AF AT OPFYLDE DENNE FORPLIGTELSE , DET VAERE SIG VED SLET IKKE AT GIVE OPLYSNINGEN ELLER VED IKKE AT GIVE TILSTRAEKKELIG KLARE OG PRAECISE OPLYSNINGER , KAN I SIG SELV BEGRUNDE , AT TRAKTATBRUDSPROCEDUREN EFTER EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 169 INDLEDES .

9 SOM SAGEN ER ANLAGT , SKAL DER HEREFTER , FOR AT DER KAN TAGES STILLING TIL REALITETEN , FORETAGES EN SAMMENLIGNING MELLEM DE NAEVNTE BESTEMMELSER OG DE GAELDENDE ADMINISTRATIVT ELLER VED LOV FASTSATTE BESTEMMELSER I NEDERLANDENE , HVORVED DEN NEDERLANDSKE REGERING MENER AT HAVE GENNEMFOERT DIREKTIVET .

10 I DENNE FORBINDELSE MAA DET KONSTATERES , AT KOMMISSIONEN SOM SVAR PAA ET SPOERGSMAAL , DOMSTOLEN HAR STILLET EFTER AFSLUTNINGEN AF SKRIFTVEKSLINGEN , HAR FORKLARET , AT DER _ SOM DET FREMGAAR AF BEMAERKNINGERNE TIL DET NEDERLANSKE FORSLAG TIL LOV OM AENDRING AF VANDFORSYNINGSLOVEN ( WATERLEIDINGWET ) _ IKKE FOR TIDEN GAELDER BESTEMMELSER I NEDERLANDENE , HVORVED DER TRAEFFES DE NOEDVENDIGE FORANSTALTNINGER FOR , AT OVERFLADEVAND , DER ANVENDES TIL FREMSTILLING AF DRIKKEVAND , BRINGES I OVERENSSTEMMELSE MED NAERMERE BESTEMTE VAERDIER FOR DE PARAMETRE , DER OPSTILLES I BILAGET TIL DIREKTIVET , LIGESOM DER HELLER IKKE GAELDER BESTEMMELSER OM FORBUD MOD AT BENYTTE OVERFLADEVAND , DER IKKE OPFYLDER DIREKTIVETS BETINGELSER FOR AT BLIVE BENYTTET DERTIL , TIL FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ; DEN NEDERLANDSKE LOVGIVNING INDEHOLDER SAALEDES ENDNU IKKE GENNEMFOERELSESBESTEMMELSER TIL DIREKTIVETS ARTIKLER 3 , 4 OG 5 . DEN NEDERLANDSKE REGERING HAR IKKE BESTRIDT DETTE , HVERKEN I SINE BEMAERKNINGER VEDROERENDE KOMMISSIONENS BESVARELSE ELLER UNDER DEN MUNDTLIGE FORHANDLING , OG DEN HAR IKKE ANFOERT OMSTAENDIGHEDER ELLER FORHOLD , HVORAF DET SKULLE KUNNE UDLEDES , AT SAADANNE BESTEMMELSER ALLEREDE ER UDSTEDT I NEDERLANDENE .

11 DEN NEDERLANDSKE REGERING HAR HENVIST TIL , AT FORVALTNINGEN AF VANDKVALITETEN I NEDERLANDENE SKER GENNEM ET DECENTRALISERET SYSTEM . DE REGIONALE OG LOKALE MYNDIGHEDER ER DIREKTE BUNDET AF DIREKTIVETS BESTEMMELSER , OG DE IVAERKSAETTER DEM I DEN RENT PRAKTISKE FORVALTNING AF VANDKVALITETEN UNDER DE NATIONALE MYNDIGHEDERS KONTROL .

12 HVER MEDLEMSSTAT KAN GANSKE VIST FRIT FORDELE KOMPETENCEN PAA NATIONALT PLAN , SOM DEN FINDER DET HENSIGTSMAESSIGT , OG KAN GENNEMFOERE ET DIREKTIV VED FORANSTALTNINGER , DER TRAEFFES AF DE REGIONALE ELLER LOKALE MYNDIGHEDER , MEN DETTE KAN IKKE FRITAGE MEDLEMSSTATEN FOR FORPLIGTELSEN TIL AT OMSAETTE DIREKTIVETS BESTEMMELSER TIL BINDENDE INTERNRETLIGE BESTEMMELSER . DET PAAGAELDENDE DIREKTIV , SOM BL.A . ER UDSTEDT MED HJEMMEL I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 100 , HAR PAA DETTE OMRAADE NETOP TIL FORMAAL AT TILVEJEBRINGE EN INDBYRDES TILNAERMELSE AF DE ADMINISTRATIVT ELLER VED LOV FASTSATTE BESTEMMELSER I MEDLEMSSTATERNE . EN RENT ADMINISTRATIV PRAKSIS , SOM EFTER SIN KARAKTER KAN AENDRES EFTER FORVALTNINGENS SKOEN , KAN IKKE BETRAGTES SOM EN KORREKT OPFYLDELSE AF DEN FORPLIGTELSE , DER FOELGER AF DIREKTIVET .

13 INTET AT DET , DEN NEDERLANDSKE REGERING HAR ANFOERT , KAN GIVE GRUNDLAG FOR AT ANTAGE , AT DER ENTEN AF DE NATIONALE ELLER AF DE REGIONALE ELLER LOKALE MYNDIGHEDER RENT FAKTISK ER UDSTEDT BINDENDE BESTEMMELSER FOR , FOR ALLE PROEVEUDTAG NINGSPUNKTER ELLER FOR HVERT PROEVEUDTAGNINGSPUNKT , AT FASTSAETTE DE VAERDIER , DER SKAL GAELDE FOR OVERFLADEVAND FOR DE I BILAGET TIL DIREKTIVET ANFOERTE PARAMETRE , FOR AT SIKRE , AT OVERFLADEVANDETS KVALITET ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE SAALEDES FASTSATTE VAERDIER , OG FOR AT FORBYDE ANVENDELSE AF VAND , DER IKKE HAR DE I DIREKTIVET FORESKREVNE EGENSKABER , TIL FREMSTILLING AF DRIKKEVAND . SPECIELT HAVDE DET FLERAARIGE , VEJLEDENDE PROGRAM , SOM DEN NEDERLANDSKE REGERING HAR HENVIST TIL UNDER SIN BREVVEKSLING MED KOMMISSIONEN FORUD FOR SAGSANLAEGGET TIL STOETTE FOR SIN PAASTAND OM , AT DIREKTIVETS NORMER VAR OPTAGET I PROGRAMMET , FOR DE MYNDIGHEDER , SOM VAR ANSVARLIGE FOR FORVALTNINGEN AF VANDKVALITETEN , KUN KARAKTER AF RETNINGSLINJER , SOM IKKE VAR RETLIGT BINDENDE . PROGRAMMET KUNNE SAALEDES IKKE ANSES FOR AT VAERE TILSTRAEKKELIGT TIL AT GENNEMFOERE DIREKTIVET .

14 I SINE SKRIFTLIGE BEMAERKNINGER TIL KOMMISSIONENS BESVARELSE AF DE SPOERGSMAAL , DOMSTOLEN HAR STILLET FOER RETSMOEDET , OG TILLIGE UNDER SELVE RETSMOEDET , HAR DEN NEDERLANDSKE REGERING ENDVIDERE HENVIST TIL EN AENDRING AF LOVEN OM FORURENING AF OVERFLADEVAND ( WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN ), SOM ER TRAADT I KRAFT DEN 1 . JANUAR 1982 , IDET DEN HAR GJORT GAELDENDE , AT DET VEJLEDENDE , FLERAARIGE PROGRAM SOM FOELGE AF LOVAENDRINGEN GIVER MULIGHED FOR EN FULDSTAENDIG GENNEMFOERELSE AF DIREKTIVET . I RETSMOEDET HAR KOMMISSIONEN _ SAMTIDIG MED , AT DEN FASTHOLDT SINE PAASTANDE _ ANFOERT , AT LOVAENDRINGEN , HVIS DEN LEDSAGES AF NAERMERE BESTEMTE ADMINISTRATIVE FORANSTALTNINGER , GIVER MULIGHED FOR EN KORREKT GENNEMFOERELSE AF DIREKTIVET . UDEN AT DET FINDES NOEDVENDIGT AT TAGE STILLING TIL , OM TRAKTATBRUDDET HAR KUNNET AFHJAELPES FULDT UD , ALENE PAA GRUND AF LOVAENDRINGEN , SKAL DET HEROM UDTALES , AT DE NOEDVENDIGE FORANSTALTNINGER TIL DEN FULDSTAENDIGE GENNEMFOERELSE AF DIREKTIVET IKKE BLEV TRUFFET INDEN FOR DE FORESKREVNE FRISTER OG UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER IKKE VAR TRUFFET , DA SAGEN BLEV ANLAGT .

15 DET FOELGER AF DET ANFOERTE , AT KONGERIGET NEDERLANDENE IKKE INDEN FOR DE FORESKREVNE FRISTER HAR SAT DE NOEDVENDIGE BESTEMMELSER I KRAFT FOR FULDSTAENDIGT AT GENNEMFOERE DIREKTIVET , HVORFOR DET MAA KONSTATERES , AT DET HAR UNDLADT AT OPFYLDE DE FORPLIGTELSER , DER PAAHVILER DET I MEDFOER AF TRAKTATEN .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

16 I MEDFOER AF PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 69 , STK . 2 , PAALAEGGES DET DEN PART , DER TABER SAGEN , AT BETALE SAGENS OMKOSTNINGER , HVIS DER ER NEDLAGT PAASTAND HEROM . SAGSOEGTE , DER HAR TABT SAGEN , BOER DERFOR PAALAEGGES AT BETALE SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN

1 . KONGERIGET NEDERLANDENE HAR VED IKKE INDEN FOR DE FORESKREVNE FRISTER AT HAVE SAT DE NOEDVENDIGE BESTEMMELSER I KRAFT FOR FULDSTAENDIGT AT GENNEMFOERE RAADETS DIREKTIV 75/440 AF 16 . JUNI 1975 OM KVALITETSKRAV TIL OVERFLADEVAND , SOM ANVENDES TIL FREMSTILLING AF DRIKKEVAND I MEDLEMSSTATERNE , UNDLADT AT OPFYLDE DE FORPLIGTELSER , DER PAAHVILER DET I MEDFOER AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB .

2.KONGERIGET NEDERLANDENE BETALER SAGENS OMKOSTNINGER .

Top