EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61986CJ0068

Domstolens dom af 23. februar 1988.
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Rådet for De Europæiske Fællesskaber.
Stoffer med hormonal virkning - annulationssøgsmål - hjemmel - begrundelsespligt - mangler ved lovgivningsproceduren.
Sag 68/86.

Samling af Afgørelser 1988 -00855

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:85

61986J0068

DOMSTOLENS DOM AF 23. FEBRUAR 1988. - DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND MOD RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER. - STOFFER MED HORMONAL VIRKNING - ANNULLATIONSSOEGSMAAL - HJEMMEL - BEGRUNDELSESPLIGT - MANGLER VED LOVGIVNINGSPROCEDUREN - PROPORTIONALITETSPRINCIPPET. - SAG 68/86.

Samling af Afgørelser 1988 side 00855
svensk specialudgave side 00367
finsk specialudgave side 00371


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

1 . LANDBRUG - TILNAERMELSE AF LOVGIVNINGER - HJEMMEL

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 38, STK . 2, ART . 39, ART . 43 OG ART . 100; RAADETS DIREKTIV 85/649 )

2 . INSTITUTIONERNES RETSAKTER - VALG AF HJEMMEL - KRITERIER - EN AF EN INSTITUTION FULGT PRAKSIS - UDEN BETYDNING FOR RETSVIRKNINGERNE AF TRAKTATENS BESTEMMELSER

3 . INSTITUTIONERNES RETSAKTER - TILBLIVELSE - TRAKTATENS BESTEMMELSER - UFRAVIGELIG KARAKTER

4 . ANNULLATIONSSOEGSMAAL - SOEGSMAALSGRUNDE - TILSIDESAETTELSE AF VAESENTLIGE FORMFORSKRIFTER - OVERTRAEDELSE AF EN BESTEMMELSE I RAADETS FORRETNINGSORDEN OM AFSTEMNINGSPROCEDUREN

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 173, STK . 1; FUSIONSTRAKTATEN, ART . 5; RAADETS FORRETNINGSORDEN, ART . 6, STK . 1 )

Sammendrag


1 . TRAKTATENS ARTIKEL 43 ER RETTE HJEMMEL FOR ENHVER RETSAKT, DER REGULERER SPOERGSMAALET OM PRODUKTION AF OG HANDEL MED DE I BILAG II TIL TRAKTATEN OPREGNEDE LANDBRUGSPRODUKTER, OG SOM BIDRAGER TIL VIRKELIGGOERELSEN AF EN ELLER FLERE AF DE I TRAKTATENS ARTIKEL 39 NAEVNTE MAALSAETNINGER MED DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK . SELV OM SAADANNE RETSAKTER UD OVER AT TJENE LANDBRUGSPOLITISKE FORMAAL SAMTIDIG TJENER ANDRE, DER I MANGEL AF SAERLIGE BESTEMMELSER FREMMES PAA GRUNDLAG AF TRAKTATENS ARTIKEL 100, KAN DE OMFATTE EN HARMONISERING AF DE NATIONALE BESTEMMELSER PAA DET PAAGAELDENDE OMRAADE, UDEN AT DET ER NOEDVENDIGT AT ANVENDE ARTIKEL 100 SOM HJEMMEL . NAAR HENSES TIL, AT TRAKTATENS ARTIKEL 38, STK . 2, INDEHOLDER ET PRINCIP, HVOREFTER DE SAERLIGE BESTEMMELSER OM LANDBRUGET FINDER ANVENDELSE FORUD FOR DE GENERELLE BESTEMMELSER OM FAELLESMARKEDETS OPRETTELSE, KAN MAN SAALEDES IKKE PAABERAABE SIG ARTIKEL 100 TIL STOETTE FOR EN BEGRAENSNING AF ANVENDELSESOMRAADET FOR ARTIKEL 43 .

DIREKTIV 85/649 OM FORBUD MOD ANVENDELSE AF VISSE STOFFER MED HORMONAL VIRKNING INDEN FOR HUSDYRAVL TILSIGTER BLANDT ANDET EN HARMONISERING AF DE NATIONALE LOVGIVNINGER MED HENBLIK PAA EN BESKYTTELSE AF FORBRUGERNE OG DEN OFFENTLIGE SUNDHED, MEN REGULERER OGSAA VILKAARENE FOR FREMSTILLING AF OG HANDEL MED KOED MED HENBLIK PAA AT FORBEDRE KVALITETEN HERAF, OG RAADET KUNNE LOVLIGT UDSTEDE DIREKTIVET ALENE UNDER HENVISNING TIL ARTIKEL 43 .

2 . VURDERINGEN AF, HVAD DER ER DEN RETTE HJEMMEL FOR EN RETSAKT, AFHAENGER IKKE AF FAELLESSKABSLOVGIVERS SKOEN, MEN SKAL SKE PAA GRUNDLAG AF OBJEKTIVE FORHOLD, SOM DOMSTOLEN KAN EFTERPROEVE . EN AF RAADET FULGT PRAKSIS, HVOREFTER NORMATIVE RETSAKTER PAA ET BESTEMT OMRAADE ER BLEVET UDSTEDT UNDER ANGIVELSE AF EN DOBBELT HJEMMEL, KAN IKKE AENDRE RETSVIRKNINGERNE AF TRAKTATENS BESTEMMELSER . EN SAADAN PRAKSIS KAN SAALEDES IKKE HAVE EN PRAECEDENSVIRKNING, DER BINDER FAELLESSKABETS INSTITUTIONER MED HENSYN TIL SPOERGSMAALET OM, HVAD DER ER RETTE HJEMMEL .

3 . DET ER TRAKTATEN, SOM REGULERER SPOERGSMAALET OM, HVORLEDES FAELLESSKABETS INSTITUTIONER TRAEFFER AFGOERELSE, OG BESTEMMELSERNE HEROM KAN HVERKEN AENDRES AF MEDLEMSSTATERNE ELLER AF INSTITUTIONERNE SELV .

4 . EN OVERTRAEDELSE AF ARTIKEL 6, STK . 1, I RAADETS FORRETNINGSORDEN, DER FASTSAETTER DE BETINGELSER, SOM SKAL VAERE OPFYLDT FOR, AT EN AFGOERELSE KAN TRAEFFES VED SKRIFTLIG PROCEDURE, UDGOER EN TILSIDESAETTELSE AF VAESENTLIGE FORMFORSKRIFTER, JFR . TRAKTATENS ARTIKEL 173, STK . 1 .

RAADET ER SAALEDES FORPLIGTET TIL AT OVERHOLDE DENNE PROCEDUREREGEL, SOM DET SELV HAR FASTLAGT, OG KAN IKKE - END IKKE PAA GRUNDLAG AF ET STOERRE FLERTAL END DET, DER KRAEVES FOR FASTSAETTELSEN AF FORRETNINGSORDENEN ELLER GENNEMFOERELSE AF AENDRINGER HERI - FRAVIGE DENNE REGEL UDEN FORMELT AT AENDRE FORRETNINGSORDENEN, DER ER EN RETSAKT UDSTEDT PAA GRUNDLAG AF ARTIKEL 5 I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF ET FAELLES RAAD OG EN FAELLES KOMMISSION .

Dommens præmisser


1 VED STAEVNING, INDGIVET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 10 . MARTS 1986, HAR DET FORENEDE KONGERIGE I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 173, STK . 1, ANLAGT SAG MED PAASTAND OM ANNULLATION AF RAADETS DIREKTIV 85/649 AF 31 . DECEMBER 1985 OM FORBUD MOD ANVENDELSE AF VISSE STOFFER MED HORMONAL VIRKNING INDEN FOR HUSDYRAVL ( EFT L 382, S . 228 ).

2 TIL STOETTE FOR ANNULLATIONSPAASTANDEN HAR SAGSOEGEREN FREMSAT FOELGENDE ANBRINGENDER : UTILSTRAEKKELIG HJEMMEL, MANGLENDE BEGRUNDELSE, TILSIDESAETTELSE AF PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING, TILSIDESAETTELSE AF RAADETS FORRETNINGSORDEN, MANGLENDE HOERING AF EUROPA-PARLAMENTET OG DET OEKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SAMT MANGLENDE SAGLIG BEGRUNDELSE .

3 VEDROERENDE SAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER, RETSFORHANDLINGERNES FORLOEB SAMT PROCESDELTAGERNES INDLAEG HENVISES I OEVRIGT TIL RETSMOEDERAPPORTEN . DISSE OMSTAENDIGHEDER OMTALES DERFOR KUN I DET FOELGENDE, SAAFREMT DET PAA DE ENKELTE PUNKTER ER NOEDVENDIGT FOR FORSTAAELSEN AF DOMSTOLENS ARGUMENTATION .

HJEMMELSSPOERGSMAALET

4 SAGSOEGEREN HAR, I DET VAESENTLIGE STOETTET AF DEN DANSKE REGERING, GJORT GAELDENDE, AT DET ANFAEGTEDE DIREKTIV, DER BLEV VEDTAGET MED KVALIFICERET FLERTAL UNDER HENVISNING TIL TRAKTATENS ARTIKEL 43, RETTELIGT BURDE HAVE VAERET UDSTEDT, IKKE ALENE UNDER HENVISNING TIL DENNE BESTEMMELSE, MEN OGSAA UNDER HENVISNING TIL ARTIKEL 100, SOM KRAEVER ENSTEMMIGHED I RAADET . SAGSOEGEREN ANFOERER, AT DENNE DOBBELTE HJEMMEL VAR NOEDVENDIG, FORDI DIREKTIVET UD OVER AT TJENE LANDBRUGSPOLITISKE FORMAAL BLANDT ANDET TILSIGTER EN TILNAERMELSE AF MEDLEMSSTATERNES VED LOV ELLER ADMINISTRATIVT FASTSATTE BESTEMMELSER MED HENBLIK PAA AT BESKYTTE FORBRUGERNES INTERESSER OG SUNDHED . SIDSTNAEVNTE FORMAAL ER IKKE OMFATTET AF TRAKTATENS ARTIKEL 43, MEN HENHOERER UNDER ARTIKEL 100 . RAADETS TIDLIGERE PRAKSIS BEKRAEFTER, AT DET ER NOEDVENDIGT MED DEN NAEVNTE DOBBELTE HJEMMEL .

5 SAGSOEGTE, RAADET, OG KOMMISSIONEN SOM INTERVENIENT HAR IKKE BESTRIDT, AT EN DEL AF DET ANFAEGTEDE DIREKTIV VEDROERER EN HARMONISERING AF DE NATIONALE LOVGIVNINGER MED HENBLIK PAA EN BESKYTTELSE AF FORBRUGERNE OG DEN OFFENTLIGE SUNDHED, MEN GOER GAELDENDE, AT DIREKTIVET IKKE DERMED FALDER UDEN FOR DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK, HVORFOR DET MAA HAVE TILSTRAEKKELIG HJEMMEL I TRAKTATENS ARTIKEL 43 .

6 DET BEMAERKES INDLEDNINGSVIS, AT DET OMTVISTEDE SPOERGSMAAL OM DEN RETTE HJEMMEL FOR DIREKTIVET IKKE ER AF RENT FORMEL ART, IDET HENHOLDSVIS TRAKTATENS ARTIKEL 43 OG ARTIKEL 100 INDEHOLDER FORSKELLIGE REGLER OM, HVORLEDES RAADET TRAEFFER AFGOERELSE . VALGET AF HJEMMEL KUNNE DERFOR FAA BETYDNING FOR BESTEMMELSEN AF DET ANFAEGTEDE DIREKTIVS INDHOLD .

7 VED VURDERINGEN AF ANBRINGENDET OM, AT DET ANFAEGTEDE DIREKTIV SAVNER TILSTRAEKKELIG HJEMMEL, MAA DET DERFOR UNDERSOEGES, HVORVIDT RAADET HAVDE KOMPETENCE TIL AT VEDTAGE DETTE UDELUKKENDE UNDER HENVISNING TIL TRAKTATENS ARTIKEL 43 .

8 DET BEMAERKES HEROM FOR DET FOERSTE, AT DET MATERIELLE ANVENDELSESOMRAADE FOR TRAKTATENS ARTIKLER 39-46 I HENHOLD TIL ARTIKEL 38 OMFATTER DE VARER, DER ER OPREGNET I LISTEN I BILAG II TIL TRAKTATEN .

9 DET BEMAERKES ENDVIDERE, AT TRAKTATENS ARTIKEL 43 MAA FORTOLKES I LYSET AF ARTIKEL 39, SOM OPREGNER MAALSAETNINGERNE MED DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK, OG ARTIKEL 40, SOM REGULERER SPOERGSMAALET OM GENNEMFOERELSEN AF DENNE POLITIK VED NAVNLIG AT INDEHOLDE BESTEMMELSE OM, AT DER MED HENBLIK PAA AT VIRKELIGGOERE DE I ARTIKEL 39 NAEVNTE MAALSAETNINGER SKAL INDFOERES FAELLES MARKEDSORDNINGER PAA LANDBRUGSOMRAADET, IDET DISSE ORDNINGER KAN OMFATTE ENHVER FORANSTALTNING, DER ER NOEDVENDIG FOR AT VIRKELIGGOERE DE NAEVNTE MAALSAETNINGER ( JFR . DOMMEN AF 21 . FEBRUAR 1979, STOELTING MOD HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS, 138/78, SML . S . 713 ).

10 DET BEMAERKES HERVED NAVNLIG, AT DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 39 BLANDT ANDET SKAL HAVE TIL FORMAAL AT FOROEGE LANDBRUGETS PRODUKTIVITET VED FREMME AF DEN TEKNISKE UDVIKLING, VED RATIONALISERING AF LANDBRUGSPRODUKTIONEN OG VED DEN BEDST MULIGE ANVENDELSE AF PRODUKTIONSFAKTORERNE . ENDVIDERE INDEHOLDER ARTIKEL 39, STK . 2, LITRA B ) OG C ), BESTEMMELSE OM, AT DER VED UDFORMNINGEN AF DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK SKAL TAGES HENSYN TIL, AT HENSIGTSMAESSIGE TILPASNINGER BOER GENNEMFOERES GRADVIS, OG TIL DET FORHOLD, AT LANDBRUGET ER EN SEKTOR, SOM ER SNAEVERT FORBUNDET MED OEKONOMIEN SOM HELHED . DET FREMGAAR HERAF, AT MAALSAETNINGERNE MED LANDBRUGSPOLITIKKEN SKAL FOERES UD I LIVET SAALEDES, AT FAELLESSKABSINSTITUTIONERNE KAN UDFOERE DERES OPGAVER UNDER HENSYNTAGEN TIL UDVIKLINGEN INDEN FOR LANDBRUGET OG OEKONOMIEN SOM HELHED .

11 DE FORANSTALTNINGER, DER TRAEFFES MED HJEMMEL I TRAKTATENS ARTIKEL 43 MED HENBLIK PAA AT VIRKELIGGOERE DISSE MAALSAETNINGER SOM LED I DE I TRAKTATENS ARTIKEL 40, STK . 2, OMHANDLEDE FAELLES MARKEDSORDNINGER, KAN OMFATTE EN REGULERING AF VILKAAR OG FREMGANGSMAADER, FOR SAA VIDT ANGAAR LANDBRUGSPRODUKTERS FREMSTILLING, KVALITET OG MARKEDSFOERING . DE FAELLES MARKEDSORDNINGER INDEHOLDER EN LANG RAEKKE BESTEMMELSER HEROM .

12 VIRKELIGGOERELSEN AF MAALSAETNINGERNE MED DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK, HERUNDER NAVNLIG SOM LED I DE FAELLES MARKEDSORDNINGER, KAN IKKE SKE PAA EN SAADAN MAADE, AT ALMENE HENSYN SOM FOR EKSEMPEL EN BESKYTTELSE AF FORBRUGERNE ELLER AF MENNESKERS OG DYRS SUNDHED OG LIV LADES UDE AF BETRAGTNING, IDET FAELLESSKABSINSTITUTIONERNE VED UDOEVELSEN AF DERES BEFOEJELSER SKAL INDDRAGE DISSE HENSYN .

13 ENDELIG BEMAERKES, AT KONKURRENCEREGLERNE I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 42 KUN FINDER ANVENDELSE PAA PRODUKTION AF OG HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER I DET OMFANG, RAADET BESLUTTER DETTE SOM LED I DE BESTEMMELSER, DER UDSTEDES I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 43 . NAAR RAADET UDSTEDER SAADANNE BESTEMMELSER, SKAL DET DERFOR OGSAA TAGE HENSYN TIL, HVAD KONKURRENCEPOLITIKKEN TILSIGER .

14 DET FREMGAAR AF DE OVENFOR NAEVNTE BESTEMMELSER I DERES HELHED, AT TRAKTATENS ARTIKEL 43 ER RETTE HJEMMEL FOR ENHVER RETSAKT, DER REGULERER SPOERGSMAALET OM PRODUKTION AF OG HANDEL MED DE I BILAG II TIL TRAKTATEN OPREGNEDE LANDBRUGSPRODUKTER, OG SOM BIDRAGER TIL VIRKELIGGOERELSEN AF EN ELLER FLERE AF DE I TRAKTATENS ARTIKEL 39 NAEVNTE MAALSAETNINGER MED DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK . SAADANNE RETSAKTER KAN OMFATTE EN HARMONISERING AF DE NATIONALE BESTEMMELSER PAA DETTE OMRAADE, UDEN AT DET ER NOEDVENDIGT AT ANVENDE TRAKTATENS ARTIKEL 100 SOM HJEMMEL .

15 SOM DOMSTOLEN TIDLIGERE HAR FASTSLAAET, NAVNLIG I DOMMEN AF 29 . NOVEMBER 1978 ( PIGS MARKETING BOARD MOD REDMOND, 83/78, SML . S . 2347 ) OG DOMMEN AF 26 . JUNI 1979 ( PIGS AND BACON COMMISSION MOD MCCARREN, 177/78, SML . S . 2161 ), INDEHOLDER TRAKTATENS ARTIKEL 38, STK . 2, ET PRINCIP, HVOREFTER DE SAERLIGE BESTEMMELSER OM LANDBRUGET FINDER ANVENDELSE FORUD FOR DE GENERELLE BESTEMMELSER OM FAELLESMARKEDETS OPRETTELSE .

16 DET FOELGER HERAF, AT SELV OM EN RETSAKT TJENER SAAVEL LANDBRUGSPOLITISKE FORMAAL SOM ANDRE FORMAAL - DER I MANGEL AF SAERLIGE BESTEMMELSER FREMMES PAA GRUNDLAG AF TRAKTATENS ARTIKEL 100 - KAN MAN IKKE PAABERAABE SIG DENNE BESTEMMELSE, DER INDEHOLDER EN GENEREL HJEMMEL TIL AT UDSTEDE DIREKTIVER OM TILNAERMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNINGER, TIL STOETTE FOR EN BEGRAENSNING AF ANVENDELSESOMRAADET FOR TRAKTATENS ARTIKEL 43 .

17 DET MAA HEREFTER PAA DETTE GRUNDLAG UNDERSOEGES, OM DET ANFAEGTEDE DIREKTIV ER OMFATTET AF DET SAALEDES FASTLAGTE ANVENDELSESOMRAADE FOR TRAKTATENS ARTIKEL 43 .

18 DET BEMAERKES HEROM INDLEDNINGSVIS, AT DER, FOR SAA VIDT ANGAAR OKSEKOED ( RAADETS FORORDNING NR . 805/68 AF 27.JUNI 1968, EFT 1968 I, S . 179 ), SVINEKOED ( RAADETS FORORDNING NR . 2759/75 AF 29 . OKTOBER 1975, EFT L 282, S . 1 ) OG FAARE - OG GEDEKOED ( RAADETS FORORDNING NR . 1837/80 AF 27 . JUNI 1980, EFT L 183, S . 1 ), GAELDER FAELLES MARKEDSORDNINGER, OG AT DER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2 I HVER AF DE NAEVNTE FORORDNINGER KAN TRAEFFES BESTEMMELSE OM FAELLESSKABSFORANSTALTNINGER TIL FREMME AF EN BEDRE ORGANISATION AF FREMSTILLING, FORARBEJDNING OG AFSAETNING OG MED HENBLIK PAA EN FORBEDRING AF KVALITETEN .

19 I DET VAESENTLIGE INDEHOLDER DET ANFAEGTEDE DIREKTIV DELS REGLER OM INDGIFT AF VISSE STOFFER MED HORMONAL VIRKNING I DYR PAA BEDRIFTER, HVORAF DER FREMSTILLES KOED OMFATTET AF DE NAEVNTE FAELLES MARKEDSORDNINGER, DELS REGLER OM DE NOEDVENDIGE KONTROLFORANSTALTNINGER . DISSE FORANSTALTNINGER VEDROERER NAVNLIG SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE MED LEVENDE DYR OG KOED HERAF OG IMPORTEN AF SAADANNE PRODUKTER TIL FAELLESSKABET .

20 AF BETRAGTNINGERNE TIL DIREKTIVET FREMGAAR DET, AT DETTE TILSIGTER EN BESKYTTELSE AF MENNESKERS SUNDHED OG FORBRUGERNES INTERESSER MED HENBLIK PAA AT FJERNE "FORDREJNING AF KONKURRENCEVILKAARENE" OG FREMME "AFSAETNINGSMULIGHEDERNE FOR DE PAAGAELDENDE PRODUKTER ".

21 NAAR HENSES TIL DIREKTIVETS INDHOLD OG DETS FORMAAL, MAA DET FASTSLAAS, AT DET REGULERER VILKAARENE FOR FREMSTILLING AF OG HANDEL MED KOED MED HENBLIK PAA AT FORBEDRE KVALITETEN HERAF, HVORVED DIREKTIVET MAA ANSES SOM EN FORANSTALTNING SOM OMHANDLET I DE NAEVNTE FAELLES MARKEDSORDNINGER FOR KOED, IDET DIREKTIVET SAALEDES BIDRAGER TIL AT VIRKELIGGOERE DE MAALSAETNINGER MED DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK, DER ER FASTLAGT I TRAKTATENS ARTIKEL 39 .

22 DET FOELGER HERAF, AT DET ANFAEGTEDE DIREKTIV HENHOERER UNDER DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK, OG AT RAADET VAR BEFOEJET TIL AT UDSTEDE DET ALENE UNDER HENVISNING TIL TRAKTATENS ARTIKEL 43 .

23 DET ER I DENNE FORBINDELSE UDEN BETYDNING, AT RAADET, SAALEDES SOM SAGSOEGEREN HAR ANFOERT, HAR FRAVEGET SIN PRAKSIS BESTAAENDE I AT UDSTEDE RETSAKTER PAA DET HER OMHANDLEDE OMRAADE UNDER HENVISNING TIL TRAKTATENS ARTIKLER 43 OG 100 .

24 DET BEMAERKES HERVED, AT DOMSTOLEN ALLEREDE I DOMMEN AF 26 . MARTS 1987 ( KOMMISSIONEN MOD RAADET, 45/86, SML . S . 1493 ) HAR FASTSLAAET, AT DET INDEN FOR RAMMERNE AF KOMPETENCEFORDELINGEN INDEN FOR FAELLESSKABET GAELDER, AT VALGET AF HJEMMEL FOR EN RETSAKT SKAL FORETAGES PAA GRUNDLAG AF OBJEKTIVE FORHOLD, SOM DOMSTOLEN KAN EFTERPROEVE . EN PRAKSIS I RAADET KAN IKKE AENDRE RETSVIRKNINGERNE AF TRAKTATENS BESTEMMELSER . EN SAADAN PRAKSIS KAN SAALEDES IKKE HAVE EN PRAECENDENSVIRKNING, DER BINDER FAELLESSKABETS INSTITUTIONER MED HENSYN TIL SPOERGSMAALET OM, HVAD DER ER DEN RETTE HJEMMEL .

25 SAGSOEGERENS FOERSTE ANBRINGENDE KAN HEREFTER IKKE LAEGGES TIL GRUND .

BEGRUNDELSEN

26 SAGSOEGEREN HAR GJORT GAELDENDE, AT DET ANFAEGTEDE DIREKTIV ER BLEVET UTILSTRAEKKELIGT BEGRUNDET .

27 SAGSOEGEREN ANFOERER OM BEGRUNDELSEN FOR DET FOERSTE, AT DIREKTIVET IKKE INDEHOLDER NOGEN ANGIVELSE AF DETS EGENTLIGE FORMAAL, SOM ER EN TILNAERMELSE AF DE NATIONALE BESTEMMELSER MED HENBLIK PAA AT BESKYTTE FORBRUGERNES INTERESSER, HERUNDER NAVNLIG FORBRUGERNES SUNDHED .

28 DET BEMAERKES HEROM DELS, AT DET FREMGAAR AF DET OVENFOR ANFOERTE OM HJEMMELSSPOERGSMAALET, AT BETRAGTNINGERNE TIL DIREKTIVET INDEHOLDER EN TILSTRAEKKELIGT TYDELIG ANGIVELSE AF DE HENSYN, DER OENSKES TILGODESET, DELS, AT SPOERGSMAALET OM EN BESKYTTELSE AF MENNESKERS SUNDHED OG FORBRUGERNES INTERESSER UDTRYKKELIGT ER OMTALT I HENHOLDVIS FOERSTE OG ANDEN BETRAGTNING . DET AF SAGSOEGEREN ANFOERTE KAN DERFOR IKKE LAEGGES TIL GRUND .

29 SAGSOEGEREN GOER OM BEGRUNDELSEN FOR DET ANDET GAELDENDE, AT DET ANFAEGTEDE DIREKTIV IKKE INDEHOLDER NOGEN HENVISNING TIL RAADETS DIREKTIV 81/602 AF 31 . JULI 1981 OM FORBUD MOD VISSE STOFFER MED HORMONAL VIRKNING OG MOD STOFFER MED THYREOSTATISK VIRKNING ( EFT L 222, S . 32 ), SOM DET ANFAEGTEDE DIREKTIV SUPPLERER . SAGSOEGEREN ANFOERER, AT ARTIKEL 8 I DIREKTIV 81/602 INDEHOLDER BESTEMMELSE OM, AT KOMMISSIONEN SKAL FORELAEGGE RAADET EN RAPPORT OM DE INDVUNDNE ERFARINGER OG DEN VIDENSKABELIGE UDVIKLING SAMT I GIVET FALD FORSLAG, HVORI DER TAGES HENSYN TIL DENNE UDVIKLING .

30 DET AF SAGSOEGEREN ANFOERTE KAN IKKE LAEGGES TIL GRUND . DIREKTIV 81/602 OMTALES IKKE I BETRAGTNINGERNE TIL DET ANFAEGTEDE DIREKTIV, MEN DER HENVISES I DETTES ARTIKLER 1, 2, 5, 6 OG 7 UDTRYKKELIGT TIL DIREKTIV 81/602 . SAMMENHAENGEN MELLEM DE TO DIREKTIVER FREMGAAR SAALEDES MED TILSTRAEKKELIG TYDELIGHED AF INDHOLDET AF DET ANFAEGTEDE DIREKTIV .

31 FOR DET TREDJE ANFOERER SAGSOEGEREN OM BEGRUNDELSEN, AT DET ANFAEGTEDE DIREKTIV IKKE INDEHOLDER NOGEN PRAECISERING AF, HVILKET FORSLAG FRA KOMMISSIONEN DET ER BASERET PAA .

32 DER MAA GIVES SAGSOEGEREN MEDHOLD I, AT DIREKTIVET IKKE INDEHOLDER NOGEN PRAECISE OPLYSNINGER, SOM GOER DET MULIGT AT BESTEMME, HVILKET FORSLAG FRA KOMMISSIONEN DET ER BASERET PAA . DENNE MANGLENDE OPLYSNING KAN IMIDLERTID IKKE ANSES SOM UDTRYK FOR EN TILSIDESAETTELSE AF VAESENTLIGE FORMFORSKRIFTER, FOR SAA VIDT DET ER UBESTRIDT, AT DIREKTIVET RENT FAKTISK ER UDSTEDT PAA FORSLAG AF KOMMISSIONEN .

33 DET AF SAGSOEGEREN ANFOERTE OM DEN MANGLENDE ANGIVELSE AF OPLYSNINGER OM KOMMISSIONENS FORSLAG KAN HEREFTER IKKE TILLAEGGES BETYDNING .

34 FOR DET FJERDE ANFOERER SAGSOEGEREN ENDELIG OM BEGRUNDELSEN, AT DET IKKE FREMGAAR AF DET ANFAEGTEDE DIREKTIV, AT DETTE BLEV VEDTAGET EFTER FREMLAEGGELSEN AF DEN I ARTIKEL 8 I DIREKTIV 81/602 OMHANDLEDE VIDENSKABELIGE RAPPORT, OG AT DIREKTIVET IKKE INDEHOLDER NOGEN BEGRUNDELSE FOR, AT DER IKKE ER BLEVET TAGET HENSYN TIL KONKLUSIONERNE I RAPPORTEN, SOM RAADET IFOELGE SAGSOEGEREN VAR FORPLIGTET TIL AT UNDERSOEGE MED HENBLIK PAA AT SIKRE, AT DEN FORESLAAEDE LOVGIVNING IKKE VAR AABENBART UEGNET TIL AT VARETAGE DE HENSYN, DER OENSKEDES TILGODESET .

35 DET BEMAERKES HEROM BLOT, AT ARTIKEL 8 I DIREKTIV 81/602, SAALEDES SOM RAADET MED RETTE HAR ANFOERT, KUN INDEHOLDT EN FORPLIGTELSE FOR KOMMISSIONEN, SOM SKULLE FORANLEDIGE RAPPORTEN UDARBEJDET OG I GIVET FALD TAGE HENSYN TIL DEN I SINE FORSLAG . DER BESTOD SAALEDES INGEN PLIGT FOR RAADET TIL AT TAGE DENNE DEL AF FORARBEJDERNE I BETRAGTNING . SAGSOEGEREN KAN DERFOR IKKE GIVES MEDHOLD PAA DETTE PUNKT .

36 DET MAA HEREFTER LAEGGES TIL GRUND, AT DIREKTIVET ER BLEVET TILSTRAEKKELIGT BEGRUNDET . FOELGELIG MAA DET ANDET ANBRINGENDE FORKASTES .

PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING

37 SAGSOEGEREN HAR GJORT GAELDENDE, AT DET STRIDER MOD PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING, AT DET ANFAEGTEDE DIREKTIV BLEV VEDTAGET VED EN FLERTALSAFGOERELSE, IDET ARTIKEL 5 I DIREKTIV 81/602 OG ARTIKEL 14 I RAADETS DIREKTIV 85/358 AF 16 . JULI 1985 OM SUPPLERING AF DIREKTIV 81/602 ( EFT L 191, S . 46 ) INDEHOLDER BESTEMMELSE OM, AT RAADET MED ENSTEMMIGHED TRAEFFER AFGOERELSE OM INDGIFT I DYR AF DE FEM HORMONER, SOM DET ANFAEGTEDE DIREKTIV VEDROERER . RAADET MAA DERMED HAVE FORPLIGTET SIG TIL AT TRAEFFE AFGOERELSE MED ENSTEMMIGHED .

38 DET BEMAERKES HEROM, AT DET ER TRAKTATEN, SOM REGULERER SPOERGSMAALET OM, HVORLEDES FAELLESSKABETS INSTITUTIONER TRAEFFER AFGOERELSE, OG AT BESTEMMELSERNE HEROM HVERKEN KAN AENDRES AF MEDLEMSSTATERNE ELLER AF INSTITUTIONERNE SELV .

39 DETTE ANBRINGENDE KAN HEREFTER HELLER IKKE LAEGGES TIL GRUND .

TILSIDESAETTELSE AF RAADETS FORRETNINGSORDEN

40 SAGSOEGEREN HAR GJORT GAELDENDE, AT ANVENDELSEN AF SKRIFTLIG PROCEDURE I FORBINDELSE MED VEDTAGELSEN AF DET ANFAEGTEDE DIREKTIV PAA TRODS AF, AT TO MEDLEMSSTATER UDTRYKKELIGT MODSATTE SIG DETTE, ER UDTRYK FOR EN TILSIDESAETTELSE AF VAESENTLIGE FORMFORSKRIFTER, IDET DET I HENHOLD TIL ARTIKEL 6, STK . 1, I RAADETS FORRETNINGSORDEN ( EFT 1979 L 268, S . 1 ) ER EN FORUDSAETNING FOR AT ANVENDE DENNE PROCEDURE, AT SAMTLIGE RAADETS MEDLEMMER ER INDFORSTAAET HERMED .

41 VED VURDERINGEN AF, OM DER MAA GIVES SAGSOEGEREN MEDHOLD I DETTE ANBRINGENDE, BOER DE VAESENTLIGE DELE AF HAENDELSESFORLOEBET FORUD FOR DIREKTIVETS VEDTAGELSE TAGES I BETRAGTNING .

42 I NOVEMBER 1985 FORELAGDE KOMMISSIONEN RAADET EN AENDRING AF SIT TIDLIGERE FORSLAG, DER - I LIGHED MED DET I SAGEN ANFAEGTEDE DIREKTIV - INDEHOLDT ET FORBUD MOD NATURLIGE HORMONER, BORTSET FRA TIL TERAPEUTISKE FORMAAL, SAMT ET FULDSTAENDIGT FORBUD MOD SYNTETISKE HORMONER . RAADET DROEFTEDE DETTE UDKAST DEN 19 . NOVEMBER 1985 .

43 ET YDERLIGERE AENDRET FORSLAG, SOM BLEV FREMLAGT DEN 18 . DECEMBER 1985, BLEV BEHANDLET I RAADET DEN 19 . DECEMBER 1985, HVILKET SKETE UDELUKKENDE PAA GRUNDLAG AF ET DOKUMENT AFFATTET PAA FRANSK . UNDER DET PAAGAELDENDE MOEDE FREMLAGDE KOMMISSIONEN SINE SIDSTE AENDRINGSFORSLAG . RAADET BESLUTTEDE MOD DET FORENEDE KONGERIGES OG DANMARKS STEMMER AT VEDTAGE DIREKTIVET VED SKRIFTLIG PROCEDURE INDEN DEN 31 . DECEMBER 1985 .

44 DEN 23 . DECEMBER 1985 FREMSENDTE RAADETS GENERALSEKRETAER EN TELEX TIL DEN BRITISKE LANDBRUGSMINISTER, HVORI HAN ANMODEDE OM DET FORENEDE KONGERIGES STEMME VEDROERENDE DET ANFAEGTEDE DIREKTIV I OVERENSSTEMMELSE MED DEN SKRIFTLIGE PROCEDURE INDEN DEN 30 . DECEMBER 1985 KL . 16.00 . VED SKRIVELSE AF 31 . DECEMBER 1985 GJORDE DET FORENEDE KONGERIGE PAA NY OPMAERKSOM PAA, AT DET MODSATTE SIG SAAVEL ANVENDELSEN AF SKRIFTLIG PROCEDURE SOM SELVE DIREKTIVET .

45 SAMME DAG, DEN 31 . DECEMBER 1985, BLEV DET ANFAEGTEDE DIREKTIV MEDDELT DET FORENEDE KONGERIGE SOM VAERENDE VEDTAGET VED SKRIFTLIG PROCEDURE .

46 PAA BAGGRUND AF DETTE HAENDELSESFORLOEB BEMAERKES INDLEDNINGSVIS, AT ARTIKEL 6, STK . 1, I RAADETS FORRETNINGSORDEN INDEHOLDER FOELGENDE BESTEMMELSE :

"RAADETS AFGOERELSER KAN I HASTESAGER TRAEFFES VED SKRIFTLIG AFSTEMNING, SAAFREMT SAMTLIGE RAADETS MEDLEMMER ER INDFORSTAAET MED, AT DENNE FREMGANGSMAADE ANVENDES I DEN PAAGAELDENDE SAG ."

47 ORDLYDEN AF DENNE BESTEMMELSE ER UTVETYDIG, FOR SAA VIDT DET FREMGAAR, AT ANVENDELSEN AF SKRIFTLIG PROCEDURE FORUDSAETTER, AT SAMTLIGE RAADETS MEDLEMMER ER INDFORSTAAET HERMED . DETTE KRAV OM ENIGHED HAR INGEN SAMMENHAENG MED SPOERGSMAALET OM, HVORVIDT DEN PAAGAELDENDE RETSAKT I HENHOLD TIL TRAKTATEN SKAL VEDTAGES MED ENSTEMMIGHED ELLER VED EN FLERTALSAFGOERELSE .

48 RAADET ER SAALEDES FORPLIGTET TIL AT OVERHOLDE DEN PROCEDUREREGEL, SOM DET SELV HAR FASTLAGT I ARTIKEL 6, STK . 1, I SIN FORRETNINGSORDEN . RAADET KAN IKKE - END IKKE PAA GRUNDLAG AF ET STOERRE FLERTAL END DET, DER KRAEVES FOR FASTSAETTELSEN AF FORRETNINGSORDENEN ELLER GENNEMFOERELSE AF AENDRINGER HERI - FRAVIGE DENNE PROCEDUREREGEL UDEN FORMELT AT AENDRE FORRETNINGSORDENEN, DER ER EN RETSAKT UDSTEDT PAA GRUNDLAG AF ARTIKEL 5 I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF ET FAELLES RAAD OG EN FAELLES KOMMISSION .

49 DET MAA HEREFTER LAEGGES TIL GRUND, AT DEN I SAGEN SKETE OVERTRAEDELSE AF ARTIKEL 6, STK . 1, I RAADETS FORRETNINGSORDEN UDGOER EN TILSIDESAETTELSE AF VAESENTLIGE FORMFORSKRIFTER, JFR . TRAKTATENS ARTIKEL 173, STK . 1, HVORFOR SAGSOEGEREN MAA GIVES MEDHOLD I NAERVAERENDE ANBRINGENDE . RAADETS DIREKTIV 85/649 AF 31 . DECEMBER 1985 OM FORBUD MOD ANVENDELSE AF VISSE STOFFER MED HORMONAL VIRKNING INDEN FOR HUSDYRAVL ( EFT L 382, S . 228 ) BOER DERFOR ANNULLERES, UDEN AT DET ER NOEDVENDIGT AT GENNEMGAA SAGSOEGERENS OEVRIGE ANBRINGENDER .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

50 IFOELGE PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 69, STK . 2, DOEMMES DEN PART, DER TABER SAGEN, TIL AT BETALE SAGENS OMKOSTNINGER . I HENHOLD TIL ARTIKEL 69, STK . 3, AFSNIT 1, KAN DOMSTOLEN DOG OPHAEVE SAGENS OMKOSTNINGER HELT ELLER DELVIS, SAAFREMT HVER AF PARTERNE HENHOLDSVIS TABER OG VINDER PAA ET ELLER FLERE PUNKTER, ELLER SAAFREMT DER FORELIGGER GANSKE SAERLIGE GRUNDE .

51 SAGSOEGEREN HAR FAAET MEDHOLD I ANBRINGENDET OM, AT DER ER SKET EN TILSIDESAETTELSE AF VAESENTLIGE FORMFORSKRIFTER, MEN HAR TABT SAGEN PAA ANDRE PUNKTER, HERUNDER FOR SAA VIDT ANGAAR DET I SAGEN MEGET VAESENTLIGE INSTITUTIONELLE PROBLEM OM VALGET AF HJEMMEL FOR DET ANFAEGTEDE DIREKTIV .

52 HEREFTER BOER HVER PART, HERUNDER INTERVENIENTERNE, BAERE SINE OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN

1 ) RAADETS DIREKTIV 85/649 AF 31 . DECEMBER 1985 OM FORBUD MOD ANVENDELSE AF VISSE STOFFER MED HORMONAL VIRKNING INDEN FOR HUSDYRAVL ( EFT L 382, S . 228 ) ANNULLERES .

2 ) HVER PART, HERUNDER INTERVENIENTERNE, BAERER SINE OMKOSTNINGER .

Top