EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61985CJ0204

Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. januar 1987.
Vassiliki Stroghili mod Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber.
Annulation af en afgørelse om fastansættelse.
Sag 204/85.

Samling af Afgørelser 1987 -00389

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:21

61985J0204

DOMSTOLENS DOM (FOERSTE AFDELING) AF 21. JANUAR 1987. - VASSILIKI STROGHILI MOD REVISIONSRETTEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER. - ANNULLATION AF EN ANSAETTELSE. - SAG 204/85.

Samling af Afgørelser 1987 side 00389


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

TJENESTEMAEND - SOEGSMAAL - SOEGSMAALSINTERESSE - SOEGSMAAL MED PAASTAND OM ANNULLATION AF EN AFGOERELSE OM UDNAEVNELSE AF EN ANDEN TJENESTEMAND - INGEN KLAGEPUNKTER, DER VEDROERER SAGSOEGEREN PERSONLIGT, OG MANGLENDE AKTUEL SOEGSMAALSINTERESSE - AFVISNING

( TJENESTEMANDSVEDTAEGTEN, ART . 91, STK . 1 )

Sammendrag


I HENHOLD TIL VEDTAEGTENS ARTIKEL 91, STK . 1, KAN KUN SAGER ANLAGT TIL PROEVELSE AF EN AKT, DER INDEHOLDER ET KLAGEPUNKT IMOD DEN PAAGAELDENDE SAGSOEGER, ANTAGES TIL REALITETSBEHANDLING, HVORVED DET ER EN FORUDSAETNING, AT DEN PAAGAELDENDE AFGOERELSE DIREKTE OG UMIDDELBART BEROERER SAGSOEGERENS RETSSTILLING . EN TJENESTEMAND KAN SAALEDES UNDER EN SAG MED PAASTAND OM ANNULLATION AF EN AFGOERELSE OM UDNAEVNELSE AF EN ANDEN TJENESTEMAND ALENE PAABERAABE SIG KLAGEPUNKTER, DER VEDROERER HAM PERSONLIGT, IDET HAN IKKE HAR KOMPETENCE TIL AT HANDLE I LOVENS ELLER INSTITUTIONERNES INTERESSE, OG IDET DET IKKE ER TILSTRAEKKELIGT AT PAABERAABE SIG FREMTIDIGE ELLER HYPOTETISKE INTERESSER .

Dommens præmisser


1 VED STAEVNING, INDGIVET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 3 . JULI 1985, HAR VASSILIKI STROGHILI, DER DENGANG VAR TJENESTEMAND I LOENKLASSE LA 7 I REVISIONSRETTEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, ANLAGT SAG MED PAASTAND OM ANNULLATION AF DEN AF REVISIONSRETTENS SEKRETAER DEN 26 . NOVEMBER 1984 TRUFNE AFGOERELSE OM FASTANSAETTELSE AF ANDRONIKI VLACHOU, TJENESTEMAND PAA PROEVE I LOENKLASSE LA 6 TILKNYTTET "FORMANDENS SEKTOR ".

2 VEDROERENDE SAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER, RETSFORHANDLINGERNES FORLOEB SAMT PARTERNES ANBRINGENDER OG ARGUMENTER HENVISES TIL RETSMOEDERAPPORTEN . DISSE OMSTAENDIGHEDER OMTALES DERFOR KUN I DET FOELGENDE, SAAFREMT DET PAA DE ENKELTE PUNKTER ER NOEDVENDIGT FOR FORSTAAELSEN AF DOMSTOLENS ARGUMENTATION .

3 STROGHILI HAR GJORT GAELDENDE, AT DER VED AFGOERELSEN OM FASTANSAETTELSE AF VLACHOU ER SKET EN TILSIDESAETTELSE AF ARTIKLERNE 27 OG 34 I TJENESTEMANDSVEDTAEGTEN ( HEREFTER BENAEVNT VEDTAEGTEN ), IDET AFGOERELSEN BLEV TRUFFET, SELV OM DET VAR KLART, AT VLACHOU IKKE HAVDE UDVIST TILSTRAEKKELIGE KVALIFIKATIONER TIL AT BLIVE FASTANSAT, LIGESOM AFGOERELSEN ER UDTRYK FOR MAGTFORDREJNING, IDET DEN STRIDER MOD TJENESTENS INTERESSER .

4 SAGSOEGTE, REVISIONSRETTEN, HVIS PAASTANDE STOETTES AF VLACHOU, DER ER INDTRAADT SOM INTERVENIENT, HAR PRINCIPALT PAASTAAET SAGEN AFVIST, OG HAR TIL STOETTE HERFOR BLANDT ANDET ANFOERT, AT STROGHILI IKKE HAR GODTGJORT, AT DER FORELIGGER NOGET KLAGEPUNKT, SOM VEDROERER HENDE PERSONLIGT, OG AT DER BESTAAR EN AKTUEL OG TILSTRAEKKELIGT KVALIFICERET SOEGSMAALSINTERESSE FOR HENDE .

5 STROGHILI HAR HEROVERFOR ANFOERT, AT HENDES RETLIGE INTERESSE I AT ANLAEGGE SAG TIL PROEVELSE AF AFGOERELSEN OM FASTANSAETTELSE AF VLACHOU ER TILSTRAEKKELIGT BEGRUNDET I

A ) DEN INTERESSE, HUN SOM TJENESTEMAND HAR I AT BIDRAGE TIL AT PAASE, AT DEN PAAGAELDENDE INSTITUTION RAADER OVER TJENESTEMAEND, DER ER KOMPETENTE, OG SOM UDVISER EN KORREKT OPTRAEDEN,

B ) DEN INTERESSE, HUN HAR I, AT DEN GRAESKE OVERSAETTELSESTJENESTES ARBEJDE OG ARBEJDSKLIMAET DER IKKE FORRINGES PAA GRUND AF EN MEDARBEJDER, DER IKKE HAR DE NOEDVENDIGE EGENSKABER OG KVALIFIKATIONER TIL AT UDFOERE DE ARBEJDSOPGAVER, SOM HAN ELLER HUN BLIVER PAALAGT,

C ) DEN INTERESSE, HUN HAR HAFT I, AT DER IKKE SKETE NOGEN FORRINGELSE AF HENDES MULIGHEDER FOR AT BLIVE FORFREMMET TIL LOENKLASSE LA 6, HVILKET SPOERGSMAAL MAA BEDOEMMES PAA GRUNDLAG AF FORHOLDENE PAA TIDSPUNKTET FOR SAGENS ANLAEG, OG HENDES INTERESSE I IKKE AT BLIVE UDSAT FOR EN "ULOVLIG KONKURRENCE" FRA VLACHOU' S SIDE I FORBINDELSE MED EVENTUELLE UDVAELGELSESPROEVER MED HENBLIK PAA BESAETTELSE AF STILLINGER I STILLINGSGRUPPE LA 5/LA 4 .

6 DA REVISIONSRETTEN HAR PAASTAAET SAGEN AFVIST, MAA DET UNDERSOEGES, HVORVIDT DE I VEDTAEGTEN FASTSATTE BETINGELSER FOR EN REALITETSBEHANDLING ER OPFYLDT . DET BEMAERKES HERVED, AT DET FREMGAAR AF VEDTAEGTENS ARTIKEL 91, STK . 1, AT KUN SAGER ANLAGT TIL PROEVELSE AF "EN AKT, DER INDEHOLDER ET KLAGEPUNKT" IMOD DEN PAAGAELDENDE SAGSOEGER, KAN ANTAGES TIL REALITETSBEHANDLING, OG AT DET FREMGAAR AF DOMSTOLENS FASTE PRAKSIS ( JFR . DOMMEN AF 1 . JULI 1964, PISTOJ, 26/63, SML . 1954-1964, S.*499, OG DOMMEN AF 1 . FEBRUAR 1979, DESHORMES, 17/78, SML . S.*189 ), AT KUN AFGOERELSER, SOM DIREKTE OG UMIDDELBART BEROERER DEN PAAGAELDENDES RETSSTILLING, ER OMFATTET AF BEGREBET AKT, DER INDEHOLDER ET KLAGEPUNKT .

7 INGEN AF DE AF STROGHILI ANFOERTE FORHOLD UNDERSTOETTER SAGSOEGERENS ANBRINGENDE OM, AT FASTANSAETTELSEN AF VLACHOU ER UDTRYK FOR EN AKT, DER INDEHOLDER ET KLAGEPUNKT IMOD SAGSOEGEREN .

8 DET BEMAERKES HERVED, AT DE OVENFOR UNDER A ) OG B ) NAEVNTE INTERESSER IKKE KAN ANSES FOR INTERESSER, SOM TJENESTEMAEND OG ANSATTE INDIVIDUELT KAN PAABERAABE SIG, IDET DISSE INTERESSER UDELUKKENDE ER DEN PAAGAELDENDE INSTITUTIONS, OG DET HENHOERER UNDER DENNE AT INDRETTE SINE TJENESTEGRENE OG SIKRE, AT DISSE FUNGERER FORMAALSTJENLIGT .

9 IFOELGE DOMSTOLENS PRAKSIS ( JFR . DOMMEN AF 30 . JUNI 1983, SCHLOH, 85/82, SML . S.*2105 ) KAN SAADANNE INTERESSER, DER IKKE HAR NOGEN SAMMENHAENG MED EN FORRINGET RETSSTILLING FOR DEM, SOM PAABERAABER SIG DEM, IKKE BEGRUNDE, AT EN SAG ANTAGES TIL REALITETSBEHANDLING, IDET EN TJENESTEMAND ELLER ANSAT "IKKE (( HAR )) KOMPETENCE TIL AT HANDLE I LOVENS ELLER INSTITUTIONERNES INTERESSE OG (( KUN )) TIL STOETTE FOR ET ANNULLATIONSSOEGSMAAL VEDROERENDE EN UDNAEVNELSE (( KAN PAABERAABE SIG KLAGEPUNKTER, DER VEDROERER HAM PERSONLIGT ))".

10 HVAD ANGAAR DEN OVENFOR UNDER C)*NAEVNTE INTERESSE, KAN DENNE HELLER IKKE PAABERAABES TIL STOETTE FOR, AT FASTANSAETTELSEN AF VLACHOU SKULLE VAERE UDTRYK FOR EN AKT INDEHOLDENDE ET KLAGEPUNKT IMOD STROGHILI, IDET SAGSOEGEREN IKKE DELTOG I DEN UDVAELGELSESPROEVE, EFTER HVILKEN VLACHOU BLEV UDNAEVNT TIL TJENESTEMAND PAA PROEVE, OG HELLER IKKE OPFYLDTE BETINGELSERNE FOR AT BLIVE FORFREMMET TIL LOENKLASSE LA 6 PAA DET TIDSPUNKT, DA VLACHOU BLEV FASTANSAT I DENNE LOENKLASSE .

11 HVAD ANGAAR DET AF STROGHILI ANFOERTE OM, AT HUN HAVDE EN INTERESSE I, AT DER IKKE SKETE NOGEN FORRINGELSE AF HENDES MULIGHEDER FOR AT BLIVE FORFREMMET TIL LOENKLASSE LA 6 EFTER FASTANSAETTELSEN AF VLACHOU, SAMT EN INTERESSE I IKKE AT BLIVE UDSAT FOR EN "ULOVLIG" KONKURRENCE FRA DENNES SIDE VED EVENTUELLE SENERE UDVAELGELSESPROEVER MED HENBLIK PAA BESAETTELSE AF STILLINGER I STILLINGSGRUPPE LA 5/LA 4 I REVISIONSRETTEN, BEMAERKES, AT DISSE INTERESSER I REALITETEN ER AF FREMTIDIG OG HYPOTETISK ART OG DERFOR IKKE SOM SAADAN OPFYLDER DE BETINGELSER, DER UDTRYKKELIGT FREMGAAR AF DOMSTOLENS PRAKSIS .

12 SAGEN MAA HEREFTER AFVISES, IDET DER IKKE KAN ANTAGES AT FORELIGGE NOGEN AKT, DER INDEHOLDER ET KLAGEPUNKT IMOD SAGSOEGEREN .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

13 I HENHOLD TIL PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 70 BAERER INSTITUTIONERNE SELV DERES EGNE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED SAGER ANLAGT AF TJENESTEMAEND, JFR . DOG ARTIKEL 69, STK . 3, ANDET AFSNIT . I HENHOLD TIL SIDSTNAEVNTE BESTEMMELSE KAN DOMSTOLEN DOEMME EN PART TIL AT BETALE MODPARTEN DE OMKOSTNINGER, SOM DOMSTOLEN SKOENNER, AT DEN PAAGAELDENDE HAR FORVOLDT MODPARTEN UNOEDVENDIGT ELLER AF OND VILJE .

14 REVISIONSRETTEN HAR NEDLAGT UDTRYKKELIG PAASTAND OM, AT SAGSOEGEREN TILPLIGTES AT BETALE SAGENS OMKOSTNINGER, IDET DET ANFOERES, AT SAGSOEGEREN HAR ANLAGT SAGEN, SELV OM SAGSOEGTE FLERE GANGE SKRIFTLIGT OG MUNDTLIGT GJORDE HENDE OPMAERKSOM PAA DE FAKTISKE OG RETLIGE OMSTAENDIGHEDER, DER MAATTE LEDE TIL DEN ANTAGELSE, AT SAGEN AABENBART MAATTE AFVISES .

15 DA DET MAA LAEGGES TIL GRUND, AT STROGHILI HAR ANLAGT SAGEN, SELV OM HUN UDEN VIDERE MAATTE PAAREGNE, AT DENNE I OVERENSSTEMMELSE MED VEDTAEGTEN OG DOMSTOLENS FASTE PRAKSIS VILLE BLIVE AFVIST, BOER HUN DOEMMES TIL AT BETALE SAGSOEGTES OMKOSTNINGER .

16 DA SAGSOEGEREN HAR TABT SAGEN, BOER HUN LIGELEDES DOEMMES TIL AT BETALE INTERVENIENTENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN ( FOERSTE AFDELING )

1 ) SAGEN AFVISES .

2 ) SAGSOEGEREN BETALER SAGSOEGTES OG INTERVENIENTENS OMKOSTNINGER .

Top