EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61981CJ0283

Domstolens Dom af 6. oktober 1982.
Srl CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Corte suprema di Cassazione - Italien.
Pligt til at forelægge præjudicielle spørgsmål for Domstolen.
Sag 283/81.

European Court Reports 1982 -03415

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:335

61981J0283

DOMSTOLENS DOM AF 6 OKTOBER 1982. - SRL CILFIT OG LANIFICIO DI GAVARDO SPA MOD SUNDHEDSMINISTERIET. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE, INDGIVET AF CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. - PLIGT TIL AT FORELAEGGE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL FOR DOMSTOLEN. - SAG 283/81.

Samling af Afgørelser 1982 side 03415
spansk specialudgave side 01073
svensk specialudgave side 00513
finsk specialudgave side 00537


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL _ FORELAEGGELSE FOR DOMSTOLEN _ FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL _ FORELAEGGELSESPLIGT _ GENSTAND _ RAEKKEVIDDE _ KRITERIER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 177 , STK . 3 )

2 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL _ FORELAEGGELSE FOR DOMSTOLEN _ FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL _ TILSTEDEVAERELSE _ AFGOERELSE _ DEN NATIONALE RETS KOMPETENCE _ EX OFFICIO-INDBRINGELSE FOR DOMSTOLEN _ TILLADT

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 177 )

3 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL _ FORELAEGGELSE FOR DOMSTOLEN _ FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL _ FORELAEGGELSESPLIGT _ GRAENSER _ SPOERGSMAALENES RELEVANS _ BEGREB _ AFGOERELSE VED DEN NATIONALE RET I SIDSTE INSTANS

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 177 , STK . 3 )

4 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL _ FORELAEGGELSE FOR DOMSTOLEN _ FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL _ FORELAEGGELSESPLIGT _ INGEN _ BETINGELSER _ DET PAAGAELDENDE RETSSPOERGSMAAL AFGJORT I DOMSTOLENS TIDLIGERE PRAKSIS _ VIRKNINGER _ DE NATIONALE RETTERS FULDE FRIHED TIL AT INDBRINGE EN SAG FOR DOMSTOLEN

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 177 , STK . 3 )

5 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL _ FORELAEGGELSE FOR DOMSTOLEN _ FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL _ FORELAEGGELSESPLIGT _ INGEN _ BETINGELSE _ INGEN RIMELIG FORTOLKNINGSTVIVL _ KRITERIER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 177 , STK . 3 )

Sammendrag


1 . DEN PLIGT TIL AT FORELAEGGE DOMSTOLEN SPOERGSMAAL OM FORTOLKNING AF TRAKTATEN OG AF RETSAKTER FRA FAELLESSKABETS INSTITUTIONER , SOM I ARTIKEL 177 , STK . 3 , ER PAALAGT DE NATIONALE RETTER , HVIS AFGOERELSER IFOELGE DE NATIONALE RETSREGLER IKKE KAN APPELLERES , ER ET LED I SAMARBEJDET MELLEM DE NATIONALE RETTER , SOM SKAL ANVENDE EF-RETTEN , OG DOMSTOLEN , OG SKAL SIKRE , AT EF-RETTEN ANVENDES KORREKT OG FORTOLKES ENSARTET I ALLE MEDLEMSSTATERNE . FORMAALET MED BESTEMMELSEN ER NAVNLIG AT UNDGAA , AT DER INDEN FOR FAELLESSKABET OPSTAAR AFVIGENDE RETSPRAKSIS VEDROERENDE EF-RETLIGE SPOERGSMAAL . RAEKKEVIDDEN AF DENNE PLIGT SKAL SAALEDES VURDERES PAA GRUNDLAG AF BESTEMMELSENS MAALSAETNING OG I FORHOLD TIL DE NATIONALE RETTERS OG DOMSTOLENS RESPEKTIVE KOMPETENCE .

2 . TRAKTATENS ARTIKEL 177 UDGOER IKKE NOGET RETSMIDDEL FOR PARTERNE I EN FOR EN NATIONAL RET VERSERENDE SAG . DEN NATIONALE RET SKAL DERFOR IKKE , BLOT FORDI EN AF PARTERNE HAEVDER , AT SAGEN REJSER SPOERGSMAAL OM FORTOLKNING AF EF-RETTEN , LAEGGE TIL GRUND , AT DER HERVED ER REJST SPOERGSMAAL I ARTIKEL 177 ' S FORSTAND . TIL GENGAELD KAN DEN NATIONALE RET EVENTUELT EX OFFICIO INDBRINGE SAGEN FOR DOMSTOLEN .

3 . DET FREMGAAR AF FORHOLDET MELLEM STK . 2 OG 3 I ARTIKEL 177 , AT DE I STK . 3 OMHANDLEDE RETTER HAR SAMME BEFOEJELSE SOM DE OEVRIGE NATIONALE RETTER TIL AT SKOENNE OVER , OM DET ER NOEDVENDIGT AT AFGOERE ET EF-RETLIGT SPOERGSMAAL , FOER DER AFSIGES DOM . DISSE RETTER ER DERFOR IKKE PLIGTIGE AT FORELAEGGE DOMSTOLEN ET SPOERGSMAAL OM FORTOLKNING AF EF-RETTEN , HVIS IKKE SPOERGSMAALET ER RELEVANT , DET VIL SIGE , HVIS BESVARELSE AF SPOERGSMAALET UNDER INGEN OMSTAENDIGHEDER KAN PAAVIRKE SAGENS AFGOERELSE . HVIS DE NATIONALE RETTER DERIMOD FINDER , AT DET ER NOEDVENDIGT AT TAGE STILLING TIL ET EF-RETLIGT SPOERGSMAAL FOR AT TRAEFFE EN AFGOERELSE I EN FOR DEM VERSERENDE SAG , ER DE IFOELGE ARTIKEL 177 PLIGTIGE AF FORELAEGGE DOMSTOLEN FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL , SOM REJSES UNDER SAGENS BEHANDLING .

4 . SELV OM TRAKTATENS ARTIKEL 177 , STK . 3 , UBETINGET FORPLIGTER NATIONALE RETSINSTANSER , HVIS AFGOERELSE IFOELGE DEN NATIONALE RETSREGEL IKKE KAN APPELLERES , TIL AT FORELAEGGE DOMSTOLEN ETHVERT FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL , SOM REJSES FOR DEM , KAN RETSKRAFTEN AF DOMSTOLENS FORTOLKNING IMIDLERTID BEVIRKE , AT FORUDSAETNINGEN FOR DENNE FORPLIGTELSE BORTFALDER , OG AT DEN DERFOR BLIVER INDHOLDSLOES . SAALEDES FORHOLDER DET SIG ISAER , NAAR DET REJSTE SPOERGSMAAL MATERIELT SET ER IDENTISK MED ET SPOERGSMAAL , SOM ALLEREDE HAR VAERET GENSTAND FOR EN PRAEJUDICIEL AFGOERELSE I ET LIGNENDE TILFAELDE , ELLER NAAR DET PAAGAELDENDE RETSSPOERGSMAAL ER AFGJORT I DOMSTOLENS TIDLIGERE PRAKSIS ; DETTE GAELDER UDEN HENSYN TIL KRAKTEREN AF DE SAGER , SOM ER AFGJORT I DEN PAAGAELDENDE PRAKSIS , OGSAA SELV OM DE OMHANDLEDE SPOERGSMAAL IKKE ER HELT IDENTISKE . DET STAAR IMIDLERTID UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER DE NATIONALE RETTER , HERUNDER DE I ARTIKEL 177 , STK . 3 , OMHANDLEDE , HELT FRIT AT INDBRINGE EN SAG FOR DOMSTOLEN , HVIS DE FINDER DET PAAKRAEVET .

5 . TRAKTATENS ARTIKEL 177 , STK . 3 , SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT HVIS DER ER REJST ET EF-RETLIGT SPOERGSMAAL UNDER EN RETSSAG VED EN RET , HVIS AFGOERELSER IFOELGE DEN NATIONALE RETSREGEL IKKE KAN APPELLERES , ER RETTEN PLIGTIG AT INDBRINGE SAGEN FOR DOMSTOLEN , MEDMINDRE RETTEN HAR FASTSLAAET , AT EF-RETTENS KORREKTE ANVENDELSE FREMGAAR MED EN SAADAN KLARHED , AT DER IKKE ER PLADS FOR FORTOLKNINGSTVIVL ; DENNE MULIGHED SKAL IMIDLERTID VURDERES I FORHOLD TIL DELS ALLE EF-RETTENS SAEREGENHEDER , DELS DE SAERLIGE VANSKELIGHEDER , FORTOLKNINGEN HERAF FREMBYDER , SAMT RISIKOEN FOR AFVIGENDE RETSPRAKSIS INDEN FOR FAELLESSKABET .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 27 . MARTS 1981 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 31 . OKTOBER 1981 , HAR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT ET PRAEJUDICIELT SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 , STK . 3 .

2 DETTE SPOERGSMAAL ER REJST UNDER EN SAG MELLEM EN RAEKKE ULDVAREIMPORTOERER OG DET ITALIENSKE SUNDHEDSMINISTERIUM OM BETALING AF EN FAST AFGIFT FOR SUNDHEDSKONTROL AF ULD INDFOERT FRA TREDJELANDE . SELSKABERNE HAR PAABERAABT SIG FORORDNING NR . 827/68 AF 28 . JUNI 1968 ( EFT 1968 I , S . 201 ) OM EN FAELLES MARKEDSORDNING FOR VISSE VARER , DER ER ANFOERT I BILAG II TIL TRAKTATEN . FORORDNINGENS ARTIKEL 2 , STK . 2 , FORBYDER MEDLEMSSTATERNE AT OPKRAEVE AFGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM TOLD VED INDFOERSEL AF ANIMALSKE PRODUKTER" IKKE ANDETSTEDS TARIFERET I POS . 05.15 I DEN FAELLES TOLDTARIF . SUNDHEDSMINISTERIET HAR HEROVERFOR GJORT GAELDENDE , AT ULD IKKE ER OMFATTET AF TRAKTATENS BILAG II . ULD ER SAALEDES IKKE UNDERGIVET EN FAELLES MARKEDSORDNING FOR LANDBRUGSVARER .

3 SUNDHEDSMINISTERIET HAR HERAF SLUTTET , AT AFGOERELSEN AF SPOERGSMAALET OM FORTOLKNINGEN AF EF-INSTITUTIONERNES RETSAKT ER SAA AABENLYS , AT DER IKKE FORELIGGER NOGEN FORTOLKNINGSTVIVL , HVORFOR DET MAA ANTAGES AT VAERE UNOEDVENDIGT AT FORELAEGGE DOMSTOLEN SPOERGSMAALET TIL PRAEJUDICIEL AFGOERELSE . DE PAAGAELDENDE SELSKABER HAR DERIMOD GJORT GAELDENDE , AT DER ER REJST ET FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL FOR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , HVIS AFGOERELSE IFOELGE DE NATIONALE RETSREGLER IKKE KAN APPELLERES , HVORFOR DENNE RET IFOELGE ARTIKEL 177 , STK . 3 , IKKE KAN OMGAA SIN PLIGT TIL AT INDBRINGE SAGEN FOR DOMSTOLEN .

4 UNDER HENSYN TIL DISSE MODSTRIDENDE OPFATTELSER HAR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FORELAGT DOMSTOLEN FOELGENDE SPOERGSMAAL :

"INDEBAERER PLIGTEN TIL I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 177 , STK . 3 , AT INDBRINGE EN SAG FOR DOMSTOLEN , NAAR DER UNDER SAGENS BEHANDLING VED EN NATIONAL RET , HVIS AFGOERELSER IFOELGE DE NATIONALE RETSREGLER IKKE KAN APPELLERES , REJSES SPOERGSMAAL SOM DE I STK . 1 ANFOERTE , AT DEN NATIONALE RET IKKE KAN EFTERPROEVE SPOERGSMAALETS BERETTIGELSE , ELLER FORUDSAETTER PLIGTEN _ OG I SAA FALD MED HVILKE BEGRAENSNINGER _ EN FORUDGAAENDE EFTERPROEVELSE AF BERETTIGELSEN AF FORTOLKNINGSSPOERGSMAALET?"

5 DETTE SPOERGSMAAL MAA AFGOERES UNDER HENSYN TIL OPBYGNINGEN AF ARTIKEL 177 , HVOREFTER DOMSTOLEN BL.A . HAR KOMPETENCE TIL AT AFGOERE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL OM FORTOLKNINGEN AF TRAKTATEN OG AF RETSAKTER FRA FAELLESSKABETS INSTITUTIONER .

6 I HENHOLD TIL ARTIKEL 177 , STK . 2 , "KAN" EN RET I EN AF MEDLEMSSTATERNE , HVIS DEN SKOENNER , AT EN AFGOERELSE AF ET FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL ER NOEDVENDIG , FOER DEN AFSIGER SIN DOM , ANMODE DOMSTOLEN OM AT AFGOERE SPOERGSMAALET . SAAFREMT ET SAADANT SPOERGSMAAL REJSES UNDER EN RETSSAG VED EN NATIONAL RET , HVIS AFGOERELSER IFOELGE DE NATIONALE RETSREGLER IKKE KAN APPELLERES , ER RETTEN "PLIGTIG" AT INDBRINGE SAGEN FOR DOMSTOLEN , JFR . ARTIKEL 177 , STK . 3 .

7 PLIGTEN TIL AT FORELAEGGE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL FOR DOMSTOLEN ER ET LED I SAMARBEJDET MELLEM DE NATIONALE RETTER , SOM SKAL ANVENDE EF-RETTEN , OG DOMSTOLEN , OG SKAL SIKRE , AT EF-RETTEN ANVENDES KORREKT OG FORTOLKES ENSARTET I ALLE MEDLEMSSTATERNE . FORMAALET MED ARTIKEL 177 , STK . 3 , ER NAVNLIG AT UNDGAA , AT DER INDEN FOR FAELLESSKABET OPSTAAR AFVIGENDE RETSPRAKSIS VEDROERENDE EF-RETLIGE SPOERGSMAAL . RAEKKEVIDDEN AF DENNE PLIGT SKAL SAALEDES VURDERES PAA GRUNDLAG AF BESTEMMELSENS MAALSAETNING OG I FORHOLD TIL DE NATIONALE RETTERS OG DOMSTOLENS RESPEKTIVE KOMPETENCE , NAAR DER I ARTIKEL 177 ' S FORSTAND ER REJST ET SAADANT FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL .

8 I DENNE FORBINDELSE MAA DEN EF-RETLIGE BETYDNING AF UDTRYKKET , "SAAFREMT ET SAADANT SPOERGSMAAL REJSES" , PRAECISERES FOR NAERMERE AT FASTLAEGGE DE FORUDSAETNINGER , HVORUNDER EN NATIONAL RET , HVIS AFGOERELSER IFOELGE DE NATIONALE RETSREGLER IKKE KAN APPELLERES , ER PLIGTIG AT INDBRINGE SAGEN FOR DOMSTOLEN .

9 HERVED BEMAERKES FOR DET FOERSTE , AT ARTIKEL 177 IKKE UDGOER NOGET RETSMIDDEL FOR PARTERNE I EN FOR EN NATIONAL RET VERSERENDE SAG . DE NATIONALE RET SKAL DERFOR IKKE , BLOT FORDI EN AF PARTERNE HAEVDER , AT SAGEN REJSER SPOERGSMAAL OM FORTOLKNING AF EF-RETTEN , LAEGGE TIL GRUND , AT DER HERVED ER REJST SPOERGSMAAL I ARTIKEL 177 ' S FORSTAND . TIL GENGAELD KAN DEN NATIONALE RET EVENTUELT INDBRINGE SAGEN EX OFFICIO FOR DOMSTOLEN .

10 FOR DET ANDET FREMGAAR DET AF FORHOLDET MELLEM STK . 2 OG 3 I ARTIKEL 177 , AT DE I STK . 3 OMHANDLEDE RETTER HAR SAMME BEFOEJELSE SOM DE OEVRIGE NATIONALE RETTER TIL AT SKOENNE OVER , OM DET ER NOEDVENDIGT AT AFGOERE ET EF-RETLIGT SPOERGSMAAL , FOER DER AFSIGES DOM . DISSE RETTER ER DERFOR IKKE PLIGTIGE AT FORELAEGGE DOMSTOLEN ET SPOERGSMAAL OM FORTOLKNING AF EF-RETTEN , HVIS IKKE SPOERGSMAALET ER RELEVANT , DVS . HVIS BESVARELSEN AF SPOERGSMAALET UNDER INGEN OMSTAENDIGHEDER KAN PAAVIRKE SAGENS AFGOERELSE .

11 HVIS DE NATIONALE RETTER DERIMOD FINDER , AT DET ER NOEDVENDIGT AT TAGE STILLING TIL ET EF-RETLIGT SPOERGSMAAL FOR AT TRAEFFE EN AFGOERELSE I EN FOR DEM VERSERENDE SAG , ER DE IFOELGE ARTIKEL 177 PLIGTIGE AT FORELAEGGE DOMSTOLEN FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL , SOM REJSES UNDER SAGENS BEHANDLING .

12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ' S SPOERGSMAAL GAAR UD PAA , OM DER UNDER VISSE OMSTAENDIGHEDER ALLIGEVEL KAN VAERE BEGRAENSNINGER I DEN I ARTIKEL 177 , STK . 3 , FASTSATTE PLIGT .

13 DET BEMAERKES HERVED , AT DOMSTOLEN I DOM AF 27 . MARTS 1963 ( SAG 28-30/62 , DA COSTA , SML . 1954-1964 , S . 395 ) STATUEREDE , AT "SELV OM ARTIKEL 177 , SIDSTE STYKKE , UBETINGET FORPLIGTER NATIONALE RETSINSTANSER . . . HVIS AFGOERELSER IFOELGE DE NATIONALE RETSREGLER IKKE KAN APPELLERES , TIL AT FORELAEGGE DOMSTOLEN ETHVERT FORTOLKNINGSSPOERGSMAAL , SOM ER BLEVET REJST FOR DEM , KAN RETSKRAFTEN AF DOMSTOLENS FORTOLKNING I MEDFOER AF ARTIKEL 177 IMIDLERTID BEVIRKE , AT FORUDSAETNINGEN FOR DENNE FORPLIGTELSE BORTFALDER , OG AT DEN SAALEDES BLIVER INDHOLDSLOES ; SAALEDES FORHOLDER DET SIG ISAER , NAAR DET REJSTE SPOERGSMAAL MATERIELT SET ER IDENTISK MED ET SPOERGSMAAL , SOM ALLEREDE HAR VAERET GENSTAND FOR EN PRAEJUDICIEL AFGOERELSE I ET LIGNENDE TILFAELDE" .

14 TILSVARENDE BEGRAENSNINGER I DEN I ARTIKEL 177 , STK . 3 , FASTSATTE PLIGT KAN SKYLDES , AT DET PAAGAELDENDE RETSSPOERGSMAAL ER AFGJORT I DOMSTOLENS TIDLIGERE PRAKSIS ; DETTE GAELDER UDEN HENSYN TIL KARAKTEREN AF DE SAGER , SOM ER AFGJORT I DEN PAAGAELDENDE PRAKSIS , OGSAA SELV OM DE OMHANDLEDE SPOERGSMAAL IKKE ER HELT IDENTISKE .

15 DET STAAR IMIDLERTID UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER DE NATIONALE RETTER , HERUNDER DE I ARTIKEL 177 , STK . 3 , OMHANDLEDE , HELT FRIT AT INDBRINGE EN SAG FOR DOMSTOLEN , HVIS DE FINDER DET PAAKRAEVET .

16 ENDELIG KAN DEN KORREKTE ANVENDELSE AF EF-RETTEN FREMGAA MED EN SAADAN KLARHED , AT DER IKKE FORELIGGER NOGEN RIMELIG TVIVL OM AFGOERELSEN AF DET REJSTE SPOERGSMAAL . INDEN DEN NATIONALE RET STATUERER , AT DETTE ER TILFAELDET , MAA DEN VAERE OVERBEVIST OM , AT HVERKEN DE OEVRIGE MEDLEMSSTATERS RETTER ELLER DOMSTOLEN VIL VAERE I TVIVL OM AFGOERELSEN . KUN NAAR DISSE BETINGELSER ER OPFYLDT , KAN DEN NATIONALE RET UNDLADE AT FORELAEGGE SPOERGSMAALET FOR DOMSTOLEN OG SAALEDES SELVSTAENDIGT TRAEFFE AFGOERELSEN .

17 MULIGHEDEN HERFOR SKAL IMIDLERTID VURDERES I FORHOLD TIL EF-RETTENS SAEREGENHEDER OG DE SAERLIGE VANSKELIGHEDER , SOM FORTOLKNINGEN HERAF FREMBYDER .

18 DER SKAL FOERST OG FREMMEST TAGES HENSYN TIL DEN OMSTAENDIGHED , AT DE EF-RETLIGE BESTEMMELSER ER AFFATTET PAA FLERE FORSKELLIGE SPROG , OG AT ALLE SPROGLIGE VERSIONER ER AUTENTISKE . FORTOLKNINGEN AF EN EF-RETLIG BESTEMMELSE KAN DERFOR FOERST SKE EFTER EN SAMMENLIGNING AF DE SPROGLIGE VERSIONER .

19 DET BEMAERKES DERNAEST , AT DER I EF-RETTEN _ SELV OM DE SPROGLIGE VERSIONER ER NOEJE OVERENSSTEMMENDE _ ANVENDES EN SAERLIG SPROGBRUG . DET SKAL I OEVRIGT UNDERSTREGES , AT INDHOLDET AF DE RETLIGE BEGREBER IKKE NOEDVENDIGVIS ER DET SAMME I EF-RETTEN SOM I DE FORSKELLIGE NATIONALE RETSORDENER .

20 ENDELIG SKAL DE ENKELTE EF-REGLER VURDERES I DERES RETTE SAMMENHAENG OG FORTOLKES I LYSET AF EF-RETTENS BESTEMMELSER SOM HELHED , DEN BAGVED LIGGENDE MAALSAETNING OG EF-RETTENS UDVIKLINGSTRIN PAA TIDSPUNKTET FOR DE PAAGAELDENDE BESTEMMELSERS ANVENDELSE .

21 DET AF CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FORELAGTE SPOERGSMAAL MAA DERFOR BESVARES MED , AT ARTIKEL 177 , STK . 3 , SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT HVIS DER ER REJST ET EF- RETLIGT SPOERGSMAAL UNDER EN RETSSAG VED EN RET , HVIS AFGOERELSER IFOELGE DE NATIONALE RETSREGLER IKKE KAN APPELLERES , ER RETTEN PLIGTIG AT INDBRINGE SAGEN FOR DOMSTOLEN , MEDMINDRE RETTEN HAR FASTLAAET , AT DET REJSTE SPOERGSMAAL IKKE ER RELEVANT , ELLER DEN PAAGAELDENDE EF-BESTEMMELSE ALLEREDE ER BLEVET FORTOLKET AF DOMSTOLEN , ELLER EF-RETTENS KORREKTE ANVENDELSE FREMGAAR MED EN SAADAN KLARHED , AT DER IKKE ER PLADS FOR FORTOLKNINGSTVIVL ; DENNE MULIGHED SKAL IMIDLERTID VURDERES I FORHOLD TIL DELS EF-RETTENS SAEREGENHEDER , DELS DE SAERLIGE VANSKELIGHEDER FORTOLKNINGEN HERAF FREMBYDER , SAMT RISIKOEN FOR AFVIGENDE RETSPRAKSIS INDEN FOR FAELLESSKABET .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

22 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF DEN ITALIENSKE REPUBLIKS REGERING , KONGERIGET DANMARKS REGERING OG AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES .

DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DET SPOERGSMAAL , SOM CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE HAR FORELAGT DEN VED KENDELSE AF 27 . MARTS 1981 , FOR RET :

EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 , STK . 3 , SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT HVIS DER ER REJST ET EF-RETLIGT SPOERGSMAAL UNDER EN RETSSAG VED EN RET , HVIS AFGOERELSER IFOELGE DE NATIONALE RETSREGLER IKKE KAN APPELLERES , ER RETTEN PLIGTIG AT INDBRINGE SAGEN FOR DOMSTOLEN , MEDMINDRE RETTEN HAR FASTSLAAET , AT DET REJSTE SPOERGSMAAL IKKE ER RELEVANT , ELLER DEN PAAGAELDENDE EF-BESTEMMELSE ALLEREDE ER BLEVET FORTOLKET AF DOMSTOLEN , ELLER EF-RETTENS KORREKTE ANVENDELSE FREMGAAR MED EN SAADAN KLARHED , AT DER IKKE ER PLADS FOR FORTOLKNINGSTVIVL ; DENNE MULIGHED SKAL IMIDLERTID VURDERES I FORHOLD TIL DELS EF-RETTENS SAEREGENHEDER , DELS DE SAERLIGE VANSKELIGHEDER FORTOLKNINGEN HERAF FREMBYDER , SAMT RISIKOEN FOR AFVIGENDE RETSPRAKSIS INDEN FOR FAELLESSKABET .

Top