EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2307

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 af 21. oktober 2021 om fastsættelse af regler vedrørende dokumenter og meddelelser, der kræves for økologiske produkter og omlægningsprodukter bestemt til import til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2021/8811

EUT L 461 af 27.12.2021, p. 30–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj

27.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 461/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2307

af 21. oktober 2021

om fastsættelse af regler vedrørende dokumenter og meddelelser, der kræves for økologiske produkter og omlægningsprodukter bestemt til import til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), særlig artikel 39, stk. 2, litra b) og c), og artikel 43, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848 kan et produkt importeres fra et tredjeland med henblik på at blive markedsført på EU-markedet som et økologisk produkt eller som et omlægningsprodukt. Der bør derfor fastsættes nærmere regler for visse erhvervsdrivende for så vidt angår sendinger ved indførsel til Unionen og efter overgangen til fri omsætning i Unionen af en sending eller en del af en sending. Disse erhvervsdrivende er de importører, der præsenterer sendingen med henblik på overgang til fri omsætning i Unionen, eller erhvervsdrivende, der handler på deres vegne, de første modtagere og de modtagere, der modtager sendingen eller en del af sendingen.

(2)

Med henblik på at tilrettelægge et system for offentlig kontrol af sendinger, der sikrer sporbarhed, bør importøren skulle give forhåndsmeddelelse om en sendings ankomst til den kompetente myndighed og dennes egen kontrolmyndighed eller eget kontrolorgan ved at indsende de relevante oplysninger om den kontrolattest, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 (2).

(3)

Der bør endvidere fastsættes nærmere regler for så vidt angår indholdet i delkontrolattesten og om de tekniske midler, som skal anvendes til at udstede den.

(4)

Importøren, første modtager og modtageren skal efter anmodning fra kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne fremlægge kontrolattesten eller delkontrolattesten. Der bør fastlægges yderligere forpligtelser, hvad angår de oplysninger, som henholdsvis importøren, første modtager og modtageren skal anføre i beskrivelsen af den økologiske produktionsenhed eller produktionsenheden under omlægning, der er nævnt i artikel 39, stk. 1, litra d), nr. i), i forordning (EU) 2018/848.

(5)

For at sikre at tilfælde af manglende overholdelse følges op korrekt, bør medlemsstaterne og Kommissionen ved hjælp af informationssystemet for økologisk landbrug (OFIS) udveksle oplysninger om enhver mistanke om eller konstateret manglende overholdelse, der konstateres i forbindelse med den verifikation, der foretages af en medlemsstats kompetente myndighed af en sending.

(6)

Hvad angår kontrolattesten i papirform og delkontrolattesten i papirform, der er påtegnet på papir med en håndskreven underskrift i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/2306, bør der fastsættes overgangskrav for første modtagers og modtagerens anvendelse af sådanne attester og delattester samt krav om, at sådanne attester og delattester skal ledsage varerne til første modtagers og modtagerens lokaler.

(7)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning finde anvendelse fra den dato, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der regler om:

a)

erklæringer og meddelelser fra importører, erhvervsdrivende, der er ansvarlige for sendingerne, de første modtagere og modtagere for import af produkter fra tredjelade med henblik på markedsføring i Unionen af disse produkter som økologiske produkter eller omlægningsprodukter og

b)

medlemsstaternes kompetente myndigheders meddelelse om mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse af reglerne for sendinger.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»importør«: en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen og er omfattet af det kontrolsystem, der er omhandlet i forordning (EU) 2018/848, og som frembyder sendingen med henblik på overgang til fri omsætning i Unionen enten alene eller gennem en repræsentant

2)

»erhvervsdrivende, der er ansvarlig for sendingen«: med henblik på artikel 6, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2021/2306 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 (3) enten den importør eller en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, som præsenterer sendingen ved grænsekontrolstedet på vegne af importøren

3)

»første modtager«: en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som er omfattet af den kontrolordning, der er nævnt i forordning (EU) 2018/848, til hvilken sendingen leveres af importøren efter overgangen til fri omsætning, og som modtager den med henblik på yderligere tilberedning og/eller markedsføring

4)

»modtager«: en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som er omfattet af den kontrolordning, der er nævnt i forordning (EU) 2018/848, til hvilken den delsending, der er fremkommet ved opsplitning af sendingen, leveres af importøren efter overgangen til fri omsætning, og som modtager det med henblik på yderligere tilberedning og/eller markedsføring

5)

»sending«: en sending, som defineret i artikel 3, nr. 37), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (4), af produkter, der er bestemt til at blive markedsført i Unionen som økologiske produkter eller omlægningsprodukter; hvis der er tale om økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i medfør af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2305 (5), forstås en mængde produkter henhørende under en eller flere koder i den kombinerede nomenklatur, der er omfattet af en enkelt kontrolattest, og som fragtes med det samme transportmiddel og importeres fra det samme tredjeland.

Artikel 3

Forhåndsanmeldelse af ankomst

1.   For hver sending giver importøren eller, hvis det er relevant, den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for sendingen, forhåndsanmeldelse om sendingens ankomst til grænsekontrolstedet eller til stedet for overgang til fri omsætning ved at udfylde og indsende den relevante del af kontrolattesten i Traces (Trade Control and Expert System), jf. artikel 2, nr. 36), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (6), i henhold til modellen og bemærkningerne i bilaget til delegeret forordning (EU) 2021/2306, til følgende enheder:

a)

den kompetente myndighed, der er nævnt i artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2021/2306

b)

importørens kontrolmyndighed eller kontrolorgan.

2.   For hver sending, der er omfattet af offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, finder stk. 1 anvendelse i tillæg til kravene om, at sendingers ankomst til grænsekontrolsteder skal forhåndsanmeldelse til de kompetente myndigheder, jf. artikel 56, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

3.   Forhåndsmeddelelser i henhold til stk. 1 gives i henhold til de minimumsfrister, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1013 (7).

Artikel 4

Kontrolattest og delkontrolattest

1.   Importøren og første modtager udfylder kontrolattesten i Traces på følgende måde:

a)

i rubrik 23 om særlige toldprocedurer skal importøren udfylde alle oplysninger i Traces, bortset fra oplysninger om den verifikation, der foretages af den berørte kompetente myndighed.

b)

i rubrik 24 om første modtager skal importøren udfylde oplysningerne i Traces, hvis oplysningerne ikke er udfyldt af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i tredjelandet inden den kompetente myndigheds verifikation af sendingen og påtegningen af kontrolattesten, og

c)

rubrik 31 om første modtagers erklæring skal udfyldes i Traces af første modtager ved modtagelsen af sendingen efter dens overgang til fri omsætning.

2.   Hvis det af den afgørelse, der er truffet om sendingen i henhold til artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/2306 fremgår, at sendingen skal overgå til fri omsætning, skal importøren angive nummeret på kontrolattesten i toldangivelsen om overgang til fri omsætning, jf. artikel 158, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (8).

3.   Hvis en sending opsplittes i forskellige delsendinger under toldtilsyn og inden overgangen til fri omsætning i henhold til artikel 6, stk. 6, i delegeret forordning (EU) 2021/2306, skal importøren udfylde og indsende en delkontrolattest gennem Traces for hver delsending i henhold til modellen og bemærkningerne i bilaget til nærværende forordning.

Det samme gælder, hvis en sending opsplittes i forskellige delsendinger i henhold til artikel 7, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/2306 efter verifikationen og påtegningen af kontrolattesten.

Hvis det i afgørelsen vedrørende en delsending, der er registreret i delkontrolattesten i overensstemmelse med artikel 6, stk. 6, og artikel 7, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2021/2306 fremgår, at delsendingen skal overgå til fri omsætning, anføres nummeret på delkontrolattesten i toldangivelsen om overgang til fri omsætning, jf. artikel 158, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013.

Modtageren skal ved modtagelsen af en delsending udfylde rubrik 13 i delkontrolattesten i Traces og bekræfte, hvorvidt emballagen eller containeren og i givet fald kontrolattesten ved modtagelsen af delsendingen er i overensstemmelse med punkt 6 i bilag III til forordning (EU) 2018/848.

4.   Delkontrolattesten udfærdiges på det officielle sprog eller på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor delsendingen skal overgå til fri omsætning. En medlemsstat kan indvillige i, at en delattest udfærdiges på et andet af Unionens officielle sprog og om nødvendigt ledsages af en bekræftet oversættelse.

Artikel 5

Dokumentation

Efter anmodning fra den relevante kompetente myndighed, kontrolmyndighed eller kontrolorgan skal importøren, første modtager eller modtageren forelægge kontrolattesten og, hvis det er relevant, den delkontrolattest, hvori de er nævnt.

Artikel 6

Beskrivelse af produktionsenheder og aktiviteter

Hvis en importør angiver sendingen til overgang til fri omsætning, skal den fulde beskrivelse af den økologiske produktionsenhed eller produktionsenheden under omlægning og de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 39, stk. 1, litra d), nr. i), i forordning (EU) 2018/848 omfatte følgende:

a)

lokalerne

b)

aktiviteterne, med angivelse af steder for overgang til fri omsætning i Unionen

c)

eventuelle andre faciliteter, som importøren har til hensigt at anvende til oplagring af de importerede produkter i afventning af levering til første modtager og

d)

en forpligtelse til at sikre, at alle faciliteter, der vil blive anvendt til oplagring af importerede produkter, vil blive underlagt kontrol, der skal udføres af enten kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, eller, hvis disse oplagringsfaciliteter er beliggende i en anden medlemsstat eller region, af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er anerkendt i den pågældende medlemsstat eller region.

For så vidt angår første modtager og modtageren skal beskrivelsen omfatte de faciliteter, der anvendes til modtagelse og oplagring af sendinger.

Artikel 7

Meddelelse om mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse

Hvis der i forbindelse med verifikationen af en sendings overholdelse i henhold til artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2021/2306 er tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstateres manglende overholdelse, underretter den pågældende medlemsstat straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater ved hjælp af informationssystemet for økologisk landbrug (OFIS) og modellen i afsnit 4 i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/279 (9). Kommissionen underretter den kompetente myndighed eller, hvis det er relevant, kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i det berørte tredjeland.

Artikel 8

Overgangsbestemmelser for kontrolattester i papirform og delkontrolattester heraf

1.   Kontrolattesten i papirform, der er påtegnet med en håndskreven underskrift i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2021/2306, og delkontrolattesten i papirform, der er påtegnet med en håndskreven underskrift i overensstemmelse med artikel 11, stk. 5, i nævnte forordning, skal ledsage varerne til første modtagers eller modtagerens lokaler.

2.   Ved modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede kontrolattest i papirform kontrollerer første modtager, om oplysningerne i attesten svarer til de oplysninger, der er udfyldt i attesten i Traces.

Hvis oplysningerne om antal forpakninger i rubrik 13 i kontrolattesten og oplysningerne i rubrik 16 og 17 i attesten ikke er udfyldt i kontrolattesten i papirform, eller hvis disse oplysninger adskiller sig fra de oplysninger, der er udfyldt i attesten i Traces, tager første modtager hensyn til de oplysninger, der er udfyldt i Traces.

3.   Efter den i stk. 2 omhandlede verifikation underskriver første modtager kontrolattesten i papirform i rubrik 31 i hånden og sender attesten til den importør, der er nævnt i rubrik 12 i attesten.

4.   Importøren opbevarer den kontrolattest i papirform, der er nævnt i stk. 3, så den i mindst to år er tilgængelig for kontrolmyndigheden eller kontrolorganet.

5.   Hvis der er tale om en delkontrolattest i papirform som omhandlet i stk. 1, underskriver modtageren ved modtagelsen af delsendingen denne delkontrolattest i papirform i hånden i rubrik 13.

6.   Modtageren af delsendingen opbevarer den delkontrolattest i papirform, der er nævnt i stk. 5, så den i mindst to år er tilgængelig for kontrolmyndigheden og/eller kontrolorganet.

7.   Første modtager eller, hvis det er relevant, importøren kan tage en kopi af den kontrolattest i papirform, der er nævnt i stk. 3, med henblik på at underrette kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne i henhold til artikel 5. På enhver sådan kopi skal der være trykt eller stemplet »KOPI«.

8.   Modtageren eller, hvis det er relevant, importøren kan tage en kopi af den delkontrolattest i papirform, der er nævnt i stk. 5, med henblik på at underrette kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne i henhold til artikel 5. På enhver sådan kopi skal der være trykt eller stemplet »KOPI«.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontrol af sendinger af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til import til Unionen, og om kontrolattesten (se side 13 i denne EUT).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan foretages identitetskontrol og fysisk kontrol af visse varer på kontrolsteder og dokumentkontrol kan foretages i en vis afstand fra grænsekontrolsteder (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 64).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2305 af 21. oktober 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 med regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser økologiske produkter og omlægningsprodukter er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder og stedet for offentlig kontrol af sådanne produkter og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124 (se side 5 i denne EUT).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (»IMSOC-forordningen«) (EUT L 261 af 14.10.2019, s. 37).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1013 af 16. april 2019 om forhåndsmeddelelse om sendinger af visse kategorier af dyr og varer, der indføres til Unionen (EUT L 165 af 21.6.2019, s. 8).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/279 af 22. februar 2021 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om kontrol og andre foranstaltninger til sikring af sporbarhed og overholdelse i økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (EUT L 62 af 23.2.2021, s. 6).


BILAG

DEL I

DELKONTROLATTEST Nr. .......... FOR IMPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER OG OMLÆGNINGSPRODUKTER TIL DEN EUROPÆISKE UNION

1.

Kontrolmyndighed eller kontrolorgan, der har udstedt den tilgrundliggende kontrolattest

2.

Procedurer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (1):

Overensstemmelse (artikel 46)

Ækvivalent tredjeland (artikel 48)

Ækvivalent kontrolmyndighed eller ækvivalent kontrolorgan (artikel 57) eller

Ækvivalens inden for rammerne af en handelsaftale (artikel 47).

3.

Kontrolattestens referencenummer

4.

Kontrolmyndighed eller kontrolorgan

5.

Importør

6.

Oprindelsesland

7.

Eksportland

8.

Grænsekontrolsted/kontrolsted/sted for overgang til fri omsætning

9.

Bestemmelsesland

10.

Modtager af delsending fremkommet ved opsplitning

11.

Beskrivelse af produktet

Økologisk eller under omlægning KN-koder Kategori Antal forpakninger Delsendingens nummer Delsendingens nettovægt

og den oprindelige sendings nettovægt

12.

Erklæring fra den relevante kompetente myndighed, der foretager verifikation af og påtegner delkontrolattesten.

Delkontrolattesten vedrører den delsending, der er beskrevet ovenfor, og som er fremkommet ved opsplitning af en sending, der er omfattet af kontrolattestoriginalen med det løbenummer, der er anført i rubrik 3

Delsendingen kan overgå til fri omsætning som økologisk

Delsendingen kan overgå til fri omsætning som under omlægning

Delsendingen kan overgå til fri omsætning som ikkeøkologisk

Delsendingen kan ikke overgå til fri omsætning

Yderligere oplysninger

Myndighed og medlemsstat

Dato

Den befuldmægtigedes navn og underskrift/kvalificeret elektronisk segl

 

13.

Erklæring fra modtageren af delsendingen

Det bekræftes hermed, at ved modtagelsen af produkterne er emballagen eller containeren og, hvis det er relevant, kontrolattesten:

i overensstemmelse med punkt 6 i bilag III til forordning (EU) 2018/848 eller

ikke i overensstemmelse med punkt 6 i bilag III til forordning (EU) 2018/848.

 

Den befuldmægtigedes navn og underskrift

Dato

 

DEL II

VEJLEDNING I UDFYLDELSEN AF MODELLEN FOR DELKONTROLATTESTEN

Delkontrolattest nummer …:

Dette nummer svarer til nummeret på den delsending, der er fremkommet ved opsplitningen af den oprindelige sending.

Rubrik 1

:

Navn, adresse og kode for den kontrolmyndighed og det kontrolorgan i tredjelandet, der har udstedt den tilgrundliggende kontrolattest.

Rubrik 2

:

I denne rubrik anføres de bestemmelser i forordning (EU) 2018/848, der er relevante for udstedelsen og anvendelsen af denne delattest Her anføres den relevante bestemmelse, i henhold til hvilken den tilgrundliggende sending er importeret, jf. rubrik 2 med den tilgrundliggende kontrolattest.

Rubrik 3

:

Kontrolattestens nummer, som automatisk tildeles den tilgrundliggende attest i Traces (Trade Control and Expert System).

Rubrik 4

:

Navn, adresse og kode for den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der har ansvaret for kontrollen vedrørende den erhvervsdrivende, der har opsplittet sendingen.

Rubrik 5, 6 og 7

:

Se relevante oplysninger vedrørende den tilgrundliggende kontrolattest.

Rubrik 8

:

Dette er den unikke alfanumeriske kode, som gennem Traces er tildelt grænsekontrolstedet eller et andet kontrolsted end grænsekontrolstedet, jf. artikel 53, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (2), eller stedet for overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union, alt efter hvad der er relevant, herunder det land, hvori den offentlige kontrol med henblik på verifikationen af delsendingen gennemføres i henhold til artikel 6, stk. 1 og 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 (3), og hvori afgørelsen om sendingen er registreret i kontrolattestens rubrik 30.

Rubrik 9

:

Ved bestemmelsesland forstås første modtagers land i Den Europæiske Union.

Rubrik 10

:

Modtager af delsendingen (der er fremkommet ved opsplitningen) i Den Europæiske Union.

Rubrik 11

:

Beskrivelse af produkterne, herunder:

angivelse af, hvorvidt produkterne er økologiske eller under omlægning

koden i den kombinerede nomenklatur (KN) som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (4) for de pågældende produkter (om muligt 8-cifret niveau)

produktets kategori i henhold til bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1378 (5)

antal forpakninger (antal kasser, kartoner, sække, spande osv.)

nettovægten udtrykt i relevante enheder (nettovægt i kg, liter osv.) og den nettovægt, der er angivet i rubrik 13 for den tilgrundliggende kontrolattest.

Rubrik 12

:

Denne rubrik skal udfyldes af den kompetente myndighed for hver af de delsendinger, der er fremkommet ved opsplitningen som omhandlet i artikel 6, stk. 6, og artikel 7, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/2306.

Den kompetente myndighed vælger den rette valgmulighed for om nødvendigt at tilføje yderligere oplysninger, der anses for relevante. Dette gælder navnlig, hvis valgmuligheden »Delsendingen kan ikke overgå til fri omsætning« er valgt, hvor de relevante oplysninger skal anføres under »yderligere oplysninger«.

Hvis der er tale om produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, udfyldes denne rubrik af den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet.

Den bemyndigede persons håndskrevne underskrift kræves kun for delkontrolattester, der påtegnes på papir, indtil den 30. juni 2022, jf. artikel 11, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2021/2306.

Rubrik 13

:

Denne rubrik udfyldes af modtageren ved modtagelsen af delsendingen ved at vælge en valgmulighed, efter at den kontrol, der er omhandlet i nr. 6 i bilag III til forordning (EU) 2018/848, er foretaget.

Modtagerens håndskrevne underskrift kræves for delkontrolattester, der påtegnes på papir, indtil den 30. juni 2022, jf. artikel 11, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2021/2306.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontrol af sendinger af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til import til Unionen, og om kontrolattesten (EUT L 461 af 27.12.2021, s. 13).

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1378 af 19. august 2021 om fastsættelse af visse regler vedrørende det certifikat, der udstedes til erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende og eksportører i tredjelande, der deltager i import af økologiske produkter og omlægningsprodukter til Unionen, og udarbejdelse af listen over anerkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (EUT L 297 af 20.8.2021, s. 24).


Top