Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1587

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1587 af 22. oktober 2018 om tilbagekaldelse af udpegelsen af Istituto Superiore di Sanità, Rom, Italien, som EU-referencelaboratorium for restkoncentrationer som anført i gruppe B 3) c) i bilag I til Rådets direktiv 96/23/EF (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6830

OJ L 264, 23.10.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1587/oj

23.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1587

af 22. oktober 2018

om tilbagekaldelse af udpegelsen af Istituto Superiore di Sanità, Rom, Italien, som EU-referencelaboratorium for restkoncentrationer som anført i gruppe B 3) c) i bilag I til Rådets direktiv 96/23/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 93, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Istituto Superiore di Sanità i Rom er opført i del I, punkt 12, litra d), i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (2) som udpeget EU-referencelaboratorium (i det følgende benævnt »EU-referencelaboratorium«) for restkoncentrationer som anført i gruppe B 3) c) i bilag I til Rådets direktiv 96/23/EF (3).

(2)

Forordning (EU) 2017/625 ophæver forordning (EF) nr. 882/2004 og fastsætter nye regler for offentlig kontrol, herunder om afgørelsen om oprettelse og udpegelse af EU-referencelaboratorier. Artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 foreskriver, at Kommissionen regelmæssigt gennemgår EU-referencelaboratoriernes mandat og drift.

(3)

Da det blev anset for hensigtsmæssigt at samle EU-referencelaboratoriernes aktiviteter vedrørende kemiske grundstoffer og kvælstofforbindelser i fødevarer af vegetabilsk og animalsk oprindelse i ét EU-referencelaboratorium, blev DTU Fødevareinstituttet i København, Danmark, ved Kommissionens forordning (EU) 2018/192 (4) udpeget som EU-referencelaboratorium for metaller og kvælstofforbindelser i foderstoffer og fødevarer. Da dette EU-referencelaboratoriums aktiviteter overlapper de aktiviteter, der udføres af EU-referencelaboratoriet for restkoncentrationer som anført i gruppe B 3) c) i bilag I til direktiv 96/23/EF, er der i øjeblikket to EU-referencelaboratorier, der er ansvarlige for analyse af kemiske grundstoffer i fødevarer af animalsk oprindelse. Derfor bør udpegelsen af Istituto Superiore di Sanità i Rom som EU-referencelaboratorium for restkoncentrationer som anført i gruppe B 3) c) i bilag I til direktiv 96/23/EF tilbagekaldes. Del I i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres.

(4)

Da arbejdsprogrammet fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018 fra Istituto Superiore di Sanità i Rom blev godkendt af Kommissionen, og der blev ydet et tilskud til disse aktiviteter, bør denne forordning finde anvendelse, når denne aktivitetsperiode er udløbet.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Udpegelsen af Istituto Superiore di Sanità i Rom som EU-referencelaboratorium for restkoncentrationer som anført i gruppe B 3) c) i bilag I til Rådets direktiv 96/23/EF tilbagekaldes.

Del I, punkt 12, litra d), i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2018/192 af 8. februar 2018 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår de EU-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med forurenende stoffer i foderstoffer og fødevarer (EUT L 36 af 9.2.2018, s. 15).


Top