Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0455

Kommissionens forordning (EU) 2018/455 af 16. marts 2018 om supplerende ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratoriet for fiske- og krebsdyrssygdomme og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1523

OJ L 77, 20.3.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/455/oj

20.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/455

af 16. marts 2018

om supplerende ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratoriet for fiske- og krebsdyrssygdomme og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 32, stk. 5 og 6,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (2), særlig artikel 55, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EU-referencelaboratorier for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed. EU-referencelaboratorierne for dyresundhed og levende dyr er opført på en liste i del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004. I punkt 15 i del II i nævnte bilag angives Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Det Forenede Kongerige, som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme.

(2)

I direktiv 2006/88/EF er der fastsat dyresundhedsbetingelser for omsætning, import og transit gennem Unionen af akvakulturdyr og produkter deraf samt visse minimumsforanstaltninger og bekæmpelsesforanstaltninger vedrørende visse sygdomme hos disse dyr. Artikel 55, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF indeholder bestemmelser om udpegelse af EU-referencelaboratorier for vanddyrssygdomme, der er relevante i forbindelse med dette direktiv.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008 (3) udpegedes Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Det Forenede Kongerige, som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme for perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2018. I henhold til artikel 55, stk. 3, i direktiv 2006/88/EF skal der foretages en revision af laboratoriets opgaver.

(4)

Som følge af Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union kan Cefas ikke fortsætte som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme i perioden, der begynder den 1. juli 2018.

(5)

Med henblik på synergier i teknisk ekspertise, laboratoriekapacitet og netværksarbejde med nationale referencelaboratorier bør EU-referencelaboratoriet for fiskesygdomme også overtage opgaver og funktioner fra EU-referencelaboratoriet for krebsdyrssygdomme.

(6)

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, der er udpeget som EU-referencelaboratorium for fiskesygdomme, bør derfor overtage opgaver og funktioner fra EU-referencelaboratoriet for krebsdyrssygdomme.

(7)

DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, der overtager ansvarsområder fra EU-referencelaboratoriet for fiske- og krebsdyrssygdomme, bør angives som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme for perioden fra 1. juli 2018 til 30. juni 2023. Derudover bør det opføres i del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004. Del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres.

(8)

For at sikre fuldstændig kontinuitet i EU-referencelaboratorierne for krebsdyrssygdomme er det hensigtsmæssigt at angive en specifik dato for anvendelse for foranstaltningerne i denne forordning.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, overtager ansvarsområder og opgaver fra EU-referencelaboratoriet for krebsdyrssygdomme fra 1. juli 2018 til 30. juni 2023.

Artikel 2

I del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 6 affattes således:

»6.

EU-referencelaboratorium for fiske- og krebsdyrssygdomme

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Danmark«

2)

Punkt 15 udgår.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008 af 28. juli 2008 om udpegelse af EF-referencelaboratorier for krebsdyrssygdomme, rabies og kvægtuberkulose, om supplerende ansvarsområder og opgaver for EF-referencelaboratorierne for rabies og kvægtuberkulose og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 29).


Top