EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0539

Kommissionens forordning (EU) 2016/539 af 6. april 2016 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår piloters træning, testning og periodiske prøver i forbindelse med performancebaseret navigation (EØS-relevant tekst)

C/2016/1956

OJ L 91, 7.4.2016, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/539/oj

7.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/539

af 6. april 2016

om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår piloters træning, testning og periodiske prøver i forbindelse med performancebaseret navigation

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 7, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 (2) fastsættes betingelser for piloter, som medvirker i operation af visse luftfartøjer, samt flyvesimulatortræningsanordninger og personer og organisationer, der varetager træning, testning og prøver for disse piloter.

(2)

Det er nødvendigt i forordningen at tilføje supplerende krav til træning, testning og periodisk prøvning af piloter, som flyver i overensstemmelse med procedurer for performancebaseret navigation (PBN), og som derfor har behov for en påtegning af PBN-beføjelser i deres instrumentrettigheder (IR). PBN-påtegnelsen bør ikke give yderligere administrative byrder for den kompetente myndighed.

(3)

Piloter, der er indehavere af en IR, og som på grundlag af de gældende krav i national lovgivning eller på anden måde har opnået teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for PBN-operationer inden datoen for anvendelse af denne forordning, bør anses for at opfylde de supplerende krav, hvis de over for den kompetente myndighed kan godtgøre, at den opnåede viden og kvalifikationer svarer til dem, der opnås gennem de kurser og den træning, der kræves i medfør af denne forordning. Den kompetente myndighed bør basere sine beslutninger om ligeværdigheden af sådan viden og kvalifikationer på objektive oplysninger og kriterier.

(4)

Det er ikke alle piloter, navnlig inden for almenflyvning, der flyver i henhold til PBN-procedurer, idet f.eks. deres luftfartøj eller den lokale flyveplads måske ikke har passende certificeret udstyr til dette formål. Derfor har de pågældende piloter i øjeblikket måske ikke brug for supplerende træning og prøver i forbindelse med PBN. Med udgangspunkt i den hastighed, hvormed PBN-udstyr og -procedurer udbredes i Unionen, bør denne forordning fastsætte en rimelig frist for, hvornår de supplerende krav bør anvendes på piloters træning, testning og periodiske prøver i forbindelse med performancebaseret navigation.

(5)

Perioden, i hvilken medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1178/2011 på deres område på piloter, som er indehavere af et certifikat og tilhørende helbredsgodkendelse udstedt af et tredjeland, og som er involveret i ikke-erhvervsmæssig operation af visse luftfartøjer, bør forlænges på grund af Unionens igangværende forhandlinger med visse tredjelande om at lette konverteringen af sådanne certifikater og helbredsgodkendelser. Det bør præciseres, at hvis en medlemsstat træffer eller har truffet en sådan beslutning, bør den offentliggøre beslutningen på en passende måde, som giver alle berørte parter mulighed for at gøre sig bekendt med den, og som sikrer, at kravene til gennemsigtighed og retssikkerhed er opfyldt.

(6)

Supplerende krav vedrørende de beføjelser, der er knyttet til prøveflyvningspiloter, bør også tilføjes i forordning (EU) nr. 1178/2011 for at gøre det muligt for disse piloter at operere et luftfartøj på visse flyvninger uden at skulle opfylde kravet om at være i besiddelse af den relevante klasse- eller typerettighed.

(7)

Det er fastsat i forordning (EU) nr. 1178/2011, at træningskurset for pilotcertifikatet til luftfartøjer med flere besætningsmedlemmer (MPL) kun må gennemføres hos en godkendt træningsorganisation, som skal være del af en operatør. Herudover er det fastsat i samme forordning, at medmindre indehaveren af en MPL har gennemført operatørens omskolingskursus, kan vedkommende ikke udøve de beføjelser, der er knyttet til det pågældende MPL. Der er tilfælde, hvor visse indehavere af MPL på grund af operatørens fejl ikke kan fuldføre operatørens omskolingskursus og derfor hverken kan arbejde for den pågældende operatør eller nogen anden operatør. Begrænsningen på udøvelsen af MPL-beføjelserne andre steder er til ulempe for de pågældende MPL-indehavere, uden at de er begrundet af sikkerhedshensyn. Piloter, som skifter til en anden operatør, er tvunget til at fuldføre den nye operatørs omskolingskursus, også selv om de har fuldført et omskolingskursus ved den tidligere operatør. Herudover skal et omskolingskursus hos en operatør fuldt ud tage hensyn til flyveerfaringsniveauet hos de piloter, der ansættes hos operatøren. Det er derfor nødvendigt at fjerne begrænsningen. På denne måde vil MPL-kravene også blive bragt i overensstemmelse med ICAO's standarder.

(8)

Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på den udtalelse (3), som Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur har afgivet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som artikel 4a:

»Artikel 4a

Instrumentrettigheder knyttet til performancebaseret navigation

1.   Piloter må kun flyve i henhold til performancebaserede navigationsprocedurer (PBN-procedurer), efter at de har fået påtegnet deres instrumentrettigheder (IR) med PBN-beføjelser.

2.   En pilot gives PBN-beføjelser, hvis han eller hun opfylder alle følgende krav:

a)

piloten har fuldført et teorikursus, som også omfatter PBN, i overensstemmelse med FCL.615 i bilag I (del-FCL)

b)

piloten har fuldført flyvetræning, som også omfatter PBN, i overensstemmelse med FCL.615 i bilag I (del-FCL)

c)

piloten har fuldført enten en praktisk prøve i overensstemmelse med tillæg 7 til bilag I (del-FCL) eller en praktisk prøve eller duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til bilag I (del-FCL).

3.   Kravene i stk. 2, litra a) og b) anses for opfyldt, hvis den kompetente myndighed finder, at de opnåede kompetencer, enten gennem træning eller erfaring med PBN-operationer, svarer til de kompetencer, der opnås gennem de i stk. 2, litra a) og b) omhandlede kurser, og hvis piloten demonstrer sådanne kompetencer til eksaminatorens tilfredshed ved den i stk. 2, litra c) omhandlede duelighedsprøve eller praktiske prøve.

4.   Ved en vellykket påvisning af PBN-kompetencer ved den duelighedsprøve eller praktiske prøve, der er omhandlet i stk. 2, litra c), registreres dette i pilotens logbog eller tilsvarende dokument af den eksaminator, som foretog duelighedsprøven eller den praktiske prøve.

5.   Piloter med IR uden PBN-beføjelser må kun flyve på ruter og indflyvninger, som ikke kræver PBN-beføjelser, og der er ingen PBN-krav i forbindelse med en fornyelse af deres IR frem til den 25. august 2020; efter denne dato kræves der PBN-beføjelser for alle IR.«

2)

I artikel 10a indsættes følgende stk. 5:

»5.   Organisationer, der træner piloter, skal sikre, at den IR-træning, de tilbyder, omfatter træning til opnåelse af PBN-beføjelser og er i overensstemmelse med kravene i bilag I (del-FCL) senest den 25. august 2020«

3)

Artikel 12, stk. 4, affattes således:

»4.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte først fra den 8. april 2017 at anvende denne forordnings bestemmelser på piloter, som er indehavere af et certifikat og tilhørende helbredsgodkendelse udstedt af et tredjeland, og som er involveret i ikke-erhvervsmæssig operation af de luftfartøjer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b) eller c), i forordning (EF) nr. 216/2008. Medlemsstaterne offentliggør sådanne beslutninger.«

4)

Bilag I og VII ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 8. april 2016.

Dog anvendes artikel 1, nr. 1), 2) og 4), fra den 25. august 2018, med undtagelse af punkt 1, litra g), i bilaget, som anvendes fra den 8. april 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2016.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 79 af 13.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).

(3)  Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse nr. 03/2015 af 31.3.2015 vedrørende Kommissionens forordning om revision af operationelle godkendelseskriterier for performancebaseret navigation (PBN).


BILAG

I forordning (EU) nr. 1178/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Følgende definitioner indsættes i FCL.010:

»»vinkeloperation (angular operation)«: en instrumentindflyvningsoperation, hvor den maksimale acceptable fejl/afvigelse fra den planlagte kurs udtrykkes ved nålenes afvigelse på afvigelsesindikatoren (CDI) eller tilsvarende visning i cockpittet.

»lineær operation (linear operation)«: en instrumentindflyvningsoperation, hvor den maksimale acceptable fejl/afvigelse fra den planlagte kurs angives i længdeenheder, f.eks. i sømil, for lateral afvigelse fra kursmidterlinjen.

»LNAV«: lateral navigation.

»LPV«: Localiser Performance with Vertical Guidance

»performancebaseret navigation (PBN)«: områdenavigation baseret på performancekrav til luftfartøjer, som opererer langs en ATS-rute, i henhold til en instrumentindflyvningsprocedure eller i et nærmere angivet luftrum

»RNP APCH«: en PBN-specifikation, der anvendes til instrumentindflyvningsoperationer

»RNP APCH-operation ned til LNAV-minima«: en 2D-instrumentindflyvningsoperation, hvor den laterale styring er baseret på GNSS-positionsangivelse

»RNP APCH-operation ned til LNAV/VNAV-minima«: en 3D-instrumentindflyvningsoperation, hvor den laterale styring er baseret på GNSS-positionsangivelse, og den vertikale vejledning på enten Baro VNAV-funktionen eller på GNSS-positionsangivelse inklusive SBAS

»RNP APCH-operation ned til LPV-minima«: en 3D-instrumentindflyvningsoperation, hvor både den laterale og den vertikale vejledning er baseret på GNSS-positionsangivelser inklusive SBAS

»RNP AR APCH«: en navigationsspecifikation, der anvendes til instrumentindflyvningsoperationer, og som kræver en specifik godkendelse

»3D-instrumentindflyvningsoperation«: en instrumentindflyvningsoperation med brug af både lateral og vertikal navigationsvejledning.

»2D-instrumentindflyvningsoperation«: en instrumentindflyvningsoperation udelukkende med brug af lateral navigationsstyring.

»VNAV«: vertikal navigation«

b)

FCL.600.IR affattes således:

»Med forbehold af FCL.825 må IFR-operationer på flyvemaskiner, helikoptere, luftskibe eller VTOL-luftfartøjer kun foretages af indehavere af:

a)

et PPL, CPL, MPL og ATPL, og

b)

i forbindelse med praktiske prøver, duelighedsprøver eller ved dobbeltstyringsinstruktion, en IR med beføjelser, der passer til de gældende luftrumskrav og til luftfartøjskategorien«

c)

FCL.605.IR, litra a) affattes således:

»a)

Indehavere af en IR har beføjelser til at flyve luftfartøjer i henhold til IFR, herunder PBN-operationer, med en minimumsbeslutningshøjde på 200 ft (60 m)«

d)

FCL.700, litra a), affattes således:

»a)

Indehavere af et pilotcertifikat må ikke på nogen måde fungere som piloter på et luftfartøj, medmindre de har en gyldig og korrekt klasse- eller typerettighed, undtagen i følgende tilfælde:

i)

for LAPL, SPL og BPL

ii)

i forbindelse med praktiske prøver eller duelighedsprøver for fornyelse af klasse- eller typerettigheder

iii)

når de modtager flyveinstruktion

iv)

hvis de har en prøveflyvningsrettighed, som er udstedt i overensstemmelse med FCL.820.«

e)

Litra c) i FCL.700 udgår.

f)

FCL.820, litra c), nr. 3), affattes således:

»3)

at udføre flyvninger uden en type- eller klasserettighed, som beskrevet i subpart H, dog må rettigheden til prøveflyvning ikke bruges til at udføre erhvervsmæssige lufttransportoperationer.«

g)

Tillæg 5, punkt 2, affattes således:

»2.

Der gives udelukkende godkendelse til et MPL-træningskursus til en ATO, som er del af en operatør, der er certificeret i overensstemmelse med del-ORO, eller som har en særlig ordning med en sådan operatør.«.

h)

I tillæg 7 foretages følgende ændringer:

i)

punkt 1 affattes således:

»1.

Ansøgere til en IR skal have modtaget instruktion på samme luftfartøjsklasse eller -type, som skal anvendes ved prøven, som skal være passende udstyret til trænings- og prøvningsformål.«.

ii)

punkt 11 affattes således:

»11.

For IR praktisk prøve gælder følgende grænser under hensyntagen til turbulente forhold og det anvendte luftfartøjs manøvreringsegenskaber og præstationer:

Højde

Generelt

± 100 ft

Begyndende go-around i beslutningshøjde

+ 50 ft/– 0 ft

Mindste nedgangshøjde/MAP/højde

+ 50 ft/– 0 ft

Tracking

På radiohjælpemidler

± 5°

For vinkelafvigelser

Halv afvigelse, azimut og glidevinkel (f.eks. LPV, ILS, MLS, GLS)

2D (LNAV) og 3D (LNAV/VNAV) »lineære« laterale afvigelser

Cross-track fejl/afvigelse skal normalt begrænses til ± 

Formula

RNP-værdi for proceduren. Korte afvigelser fra denne standard op til højst 1 gang RNP-værdien er tilladt.

3D lineære vertikale afvigelser (f.eks. RNP APCH (LNAV/VNAV) under anvendelse af Baro VNAV)

Højst – 75 ft under den vertikale profil på et hvilket som helst tidspunkt, og ikke over + 75 ft over den vertikale profil på eller under 1 000 ft over flyvepladsens niveau.

Kurs

alle motorer i funktion

± 5°

med simuleret motorbortfald

± 10°

Hastighed

alle motorer i funktion

± 5 knob

med simuleret motorbortfald

+ 10 knob/– 5 knob

PRØVENS INDHOLD (IR/PBN)

Flyvemaskiner

AFSNIT 1 — FORBEREDELSER FØR FLYVNING OG AFGANG

Anvendelse af tjekliste, luftmandskab, afisning/forebyggelse af isdannelse mv. gælder for alle afsnit

a

Anvendelse af flyvehåndbog (eller tilsvarende), specielt udregning af luftfartøjets præstationer, masse og balance

b

Anvendelse af lufttrafiktjenestedokument, vejroplysninger

c

Udarbejdelse af ATC-flyveplan, IFR-driftsflyveplan

d

Identifikation af de krævede navigationshjælpemidler til afgangs-, ankomst- og indflyvningsprocedurer

e

Inspektion før flyvning

f

Vejrminima

g

Taxiing

h

PBN-udflyvning (hvis relevant):

Kontrol af, at den korrekte procedure er indlæst i navigationssystemet og

Krydskontrol mellem navigationssystemets display og udflyvningsdiagrammet.

i

Briefing før start, start

j (1)

Overgang til instrumentflyvning

k (1)

Procedurer i forbindelse med instrumentudflyvning, herunder PBN-udflyvninger og højdemålerindstilling

l (1)

ATC-forbindelse — efterrettelighed, R/T-procedurer

AFSNIT 2 — MANØVRERING, GENERELT (1)

a

Flyvning udelukkende med reference til instrumenter, herunder: vandret flyvning ved forskellige hastigheder, trim

b

Drej i forbindelse med stigning og nedstigning med opretholdt standarddrej

c

Genopretning fra usædvanlige flyvestillinger, herunder opretholdt 45° krængningsdrej og drej i forbindelse med stejl nedstigning

D (*)

Opretning fra begyndende stall i vandret flyvning eller drej i forbindelse med svag stigning/nedstigning og i landingskonfiguration — gælder kun flyvemaskiner

e

Begrænset panel: stabiliseret stigning eller nedstigning, vandrette standarddrej på bestemte kurser, genopretning fra usædvanlige flyvestillinger — gælder kun flyvemaskiner

AFSNIT 3 — EN ROUTE-PROCEDURER I HENHOLD TIL IFR (1)

a

Tracking, herunder interception, f.eks. NDB, VOR, eller beholden kurs mellem waypoints

b

Anvendelse af navigationssystem og radiohjælpemidler

c

Vandret flyvning, kontrol med kurs, højde og hastighed, power setting, trimindstilling

d

Højdemålerindstilling

e

Fastsættelse og revision af ETA'er (en route-hold om nødvendigt)

f

Overvågning af flyvningens forløb, driftsflyveplan, brændstofforbrug, systemer

g

Procedurer i forbindelse med forholdsregler mod isdannelse, om nødvendigt simuleret

h

ATC-forbindelse — efterrettelighed, R/T-procedurer

AFSNIT 3a — ANKOMSTPROCEDURER

a

Indstilling og tjek af navigationshjælpemidler, hvis relevant

b

Procedurer i forbindelse med ankomst, tjek af højdemåler

c

Højde- og hastighedsbegrænsning, hvis relevant

d

PBN-indflyvning (hvis relevant):

Kontrol af, at den korrekte procedure er indlæst i navigationssystemet og

Krydskontrol mellem navigationssystemets display og ankomstdiagrammet.

AFSNIT 4 (1) — 3D-OPERATIONER (3)

a

Indstilling og tjek af navigationshjælpemidler

Kontrol af vertikal flyvevejsvinkel

For RNP APCH:

Kontrol af, at den korrekte procedure er indlæst i navigationssystemet og

Krydskontrol mellem navigationssystemets display og indflyvningsdiagrammet.

b

Briefing i forbindelse med indflyvning og landing, herunder tjek ved nedstigning/indflyvning/landing og identifikation af faciliteter

c (2)

Holdingprocedure

d

Overholdelse af den offentliggjorte indflyvningsprocedure

e

Timing af indflyvning

f

Kontrol med højde, hastighed og kurs (stabiliseret indflyvning)

g (2)

Aktiviteter i forbindelse med go-around

h (2)

Procedurer i forbindelse med afbrudt indflyvning/landing

i

ATC-forbindelse — efterrettelighed, R/T-procedurer

AFSNIT 5 (1) — 2D-OPERATIONER (3)

a

Indstilling og tjek af navigationshjælpemidler

For RNP APCH:

Kontrol af, at den korrekte procedure er indlæst i navigationssystemet og

Krydskontrol mellem navigationssystemets display og indflyvningsdiagrammet.

b

Briefing i forbindelse med indflyvning og landing, herunder tjek ved nedstigning/indflyvning/landing og identifikation af faciliteter

c (2)

Holdingprocedure

d

Overholdelse af den offentliggjorte indflyvningsprocedure

e

Timing af indflyvning

f

Højde/afstand til MAPT, hastighed, kontrol med kurs (stabiliseret indflyvning), Stop Down Fixes (SDF), hvis relevant

g (2)

Aktiviteter i forbindelse med go-around

h (2)

Procedurer i forbindelse med afbrudt indflyvning/landing

i

ATC-forbindelse — efterrettelighed, R/T-procedurer

AFSNIT 6 — FLYVNING MED ÉN MOTOR UDE AF DRIFT (kun flermotorede flyvemaskiner) (1)

a

Simuleret motorbortfald efter start eller ved go-around

b

Indflyvning, go-around og proceduremæssig afbrudt indflyvning med én motor ude af drift

c

Indflyvning og landing med én motor ude af drift

d

ATC-forbindelse — efterrettelighed, R/T-procedurer


Helikoptere

AFSNIT 1 — AFGANG

Anvendelse af tjekliste, luftmandskab, afisning/forebyggelse af isdannelse mv. gælder for alle afsnit

a

Anvendelse af flyvehåndbog (eller tilsvarende), specielt udregning af luftfartøjets præstationer, masse og balance

b

Anvendelse af lufttrafiktjenestedokument, vejroplysninger

c

Udarbejdelse af ATC-flyveplan, IFR-driftsflyveplan

d

Identifikation af de krævede navigationshjælpemidler til afgangs-, ankomst- og indflyvningsprocedurer

e

Inspektion før flyvning

f

Vejrminima

g

Taxiing/Taxiing i luften i overensstemmelse med ATC eller instruktørens instrukser

h

PBN-udflyvning (hvis relevant):

Kontrol af, at den korrekte procedure er indlæst i navigationssystemet og

Krydskontrol mellem navigationssystemets display og udflyvningsdiagrammet.

i

Briefing, procedurer og tjek før start

j

Overgang til instrumentflyvning

k

Instrumentudflyvningsprocedurer, herunder PBN-procedurer

AFSNIT 2 — MANØVRERING, GENERELT

a

Flyvning udelukkende med reference til instrumenter, herunder:

b

Drej i forbindelse med stigning og nedstigning med opretholdt standarddrej

c

Genopretning fra usædvanlige flyvestillinger, herunder opretholdt 30 ° krængningsdrej og drej i forbindelse med stejl nedstigning

AFSNIT 3 — EN ROUTE-PROCEDURER I HENHOLD TIL IFR

a

Tracking, herunder interception, f.eks. NDB, VOR, RNAV

b

Anvendelse af radiohjælpemidler

c

Vandret flyvning, kontrol med kurs, højde og hastighed, power setting

d

Højdemålerindstilling

e

Fastsættelse og revision af ETA'er

f

Overvågning af flyvningens forløb, driftsflyveplan, brændstofforbrug, systemer

g

Procedurer i forbindelse med forholdsregler mod isdannelse, om nødvendigt og relevant simuleret

h

ATC-forbindelse — efterrettelighed, R/T-procedurer

AFSNIT 3a — ANKOMSTPROCEDURER

a

Indstilling og tjek af navigationshjælpemidler, hvis relevant

b

Procedurer i forbindelse med ankomst, tjek af højdemåler

c

Højde- og hastighedsbegrænsning, hvis relevant

d

PBN-indflyvning (hvis relevant)

Kontrol af, at den korrekte procedure er indlæst i navigationssystemet og

Krydskontrol mellem navigationssystemets display og indflyvningsdiagrammet.

AFSNIT 4 (°) — 3D-OPERATIONER (4)

a

Indstilling og tjek af navigationshjælpemidler

Kontrol af vertikal banes vinkel for RNP APCH:

a)

Kontrol af, at den korrekte procedure er indlæst i navigationssystemet og

b)

Krydskontrol mellem navigationssystemets display og indflyvningsdiagrammet.

b

Briefing i forbindelse med indflyvning og landing, herunder tjek ved nedstigning/indflyvning/landing

c (**)

Holdingprocedure

d

Overholdelse af den offentliggjorte indflyvningsprocedure

e

Timing af indflyvning

f

Kontrol med højde, hastighed og kurs (stabiliseret indflyvning)

g (**)

Aktiviteter i forbindelse med go-around

h (**)

Procedurer i forbindelse med afbrudt indflyvning/landing

i

ATC-forbindelse — efterrettelighed, R/T-procedurer

AFSNIT 5 (°) — 2D-OPERATIONER (4)

a

Indstilling og tjek af navigationshjælpemidler

For RNP APCH:

Kontrol af, at den korrekte procedure er indlæst i navigationssystemet og

Krydskontrol mellem navigationssystemets display og indflyvningsdiagrammet.

b

Briefing i forbindelse med indflyvning og landing, herunder tjek ved nedstigning/indflyvning/landing og identifikation af faciliteter

c (**)

Holdingprocedure

d

Overholdelse af den offentliggjorte indflyvningsprocedure

e

Timing af indflyvning

f

Kontrol med højde, hastighed og kurs (stabiliseret indflyvning)

g (**)

Aktiviteter i forbindelse med go-around

h (**)

Procedurer i forbindelse med afbrudt indflyvning (**)/landing

i

ATC-forbindelse — efterrettelighed, R/T-procedurer

AFSNIT 6 — UNORMALE PROCEDURER OG NØDPROCEDURER

Dette afsnit kan kombineres med afsnit 1 til 5. Prøven skal vedrøre udførelse af flyvning, identifikation af bortfaldet motor, øjeblikkelige handlinger (touch drills), opfølgning på handlinger og tjek samt nøjagtig flyvning i følgende situationer:

a

Simuleret motorbortfald efter start og ved/under indflyvning (***) (i en sikker højde, medmindre bortfaldet udføres i en FFS eller FNPT II/III, FTD 2,3).

b

Fejl i stabilitetsforstærkningsanordninger/hydrauliksystem (hvis relevant)

c

Begrænset panel

d

Autorotation og genopretning til en forudindstillet højde

e

3D-operationer manuelt uden kunstig horisont (****)

3D-operationer manuelt med kunstig horisont (****)

i)

I tillæg 8 foretages følgende ændringer:

i)

Fodnoten til tabellen i afsnit A affattes således:

»(*)

Med forbehold af, at ansøgeren inden for de foregående 12 måneder har fløjet mindst tre IFR-udflyvninger og -indflyvninger under udøvelse af PBN-beføjelser, herunder en RNP APCH på en flyvemaskine i SP-klasse eller -type i SP-operationer eller flermotorede ikke-højtydende komplekse flyvemaskiner, har ansøgeren bestået afsnit 6 i den praktiske prøve for SP og ikke-højtydende komplekse flyvemaskiner, som udelukkende flyves med reference til instrumenter i SP-operationer.«

ii)

Fodnoten til tabellen i afsnit B affattes således:

»(*)

Med forbehold af at ansøgeren inden for de foregående 12 måneder har fuldført mindst tre IFR-udflyvninger og -indflyvninger, under udøvelse af PBN-beføjelser, herunder én RNP APCH-indflyvning (kunne være Point in Space- (PinS-)indflyvning på en helikopter af SP-typen i SP-operationer.«

j)

I tillæg 9 foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit B, punkt 4, indledningen, affattes således:

»4.

Følgende grænser gælder under hensyntagen til turbulente forhold og det anvendte luftfartøjs manøvreringsegenskaber og præstationer:

Højde

Generelt

± 100 ft

Begyndende go-around i beslutningshøjde

+ 50 ft/– 0 ft

Mindste nedgangshøjde

+ 50 ft/– 0 ft

Tracking

På radiohjælpemidler

± 5°

For vinkelafvigelser

halv afvigelse, azimut og glidevinkel (f.eks. LPV, ILS, MLS, GLS)

2D (LNAV) og 3D (LNAV/VNAV) »lineære« afvigelser

Cross-track fejl/afvigelse skal normalt begrænses til ± 

Formula

RNP-værdi for proceduren. Korte afvigelser fra denne standard op til højst 1 gang RNP-værdien er tilladt.

3D lineære vertikale afvigelser (f.eks. RNP APCH (LNAV/VNAV) under anvendelse af Baro VNAV)

Højst – 75 ft under den vertikale profil på et hvilket som helst tidspunkt, og ikke over + 75 ft over den vertikale profil på eller under 1 000 ft over flyvepladsens niveau.

Kurs

alle motorer i funktion

± 5°

med simuleret motorbortfald

± 10°

Hastighed

alle motorer i funktion

± 5 knob

med simuleret motorbortfald

+ 10 knob/– 5 knob«

ii)

I afsnit B, punkt 5, indsættes følgende litra h):

»h)

For at få eller bibeholde PBN-beføjelser, skal én indflyvning være en RNP APCH. Hvis en RNP APCH ikke er praktisk mulig, gennemføres den på en passende udstyret FSTD.«

iii)

Afsnit B, punkt 5, række 3B.4 og 3B.5 i skemaet, affattes således:

»3B.4*

3D operationer til DH/A på 200 ft (60 m) eller til højere minima, hvis det er foreskrevet i indflyvningsproceduren (autopilot kan anvendes til det endelige anflyvningssegment vertikal flyvevej-intercept)

 

P--->

——>

 

M

 

3B.5*

2D-operationer til MDH/A

 

P--->

——>

 

 

iv)

I afsnit B, punkt 6, indsættes følgende litra j):

»j)

For at få eller bibeholde PBN-beføjelser, skal én indflyvning være en RNP APCH. Hvis en RNP APCH ikke er praktisk mulig, gennemføres den på en passende udstyret FSTD.«

v)

Afsnit B, punkt 6, række 3.9.3 i skemaet, affattes således:

»3.9.3*

3D-operationer til DH/A på 200 ft (60 m) eller til højere minima, hvis dette kræves i henhold til indflyvningsproceduren

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk:

Ifølge AFM kan RNP APCH-procedurer kræve, at der anvendes autopilot eller kunstig horisont. Proceduren, der skal flyves manuelt, vælges under hensyntagen til sådanne begrænsninger (f.eks. vælg en ILS for 3.9.3.1 i tilfælde af en sådan AFM-begrænsning).«

vi)

Afsnit B, punkt 6, række 3.9.3.4 og 3.9.4 i skemaet, affattes således:

»3.9.3.4*

Manuelt, med én motor simuleret ude af drift; motorbortfald skal simuleres under den endelige indflyvning, før 1 000 ft over flyvepladsniveau nås, indtil landing eller indtil proceduren i forbindelse med afbrudt indflyvning er gennemført.

For flyvemaskiner, som ikke er certificeret i transportkategorien (JAR/FAR 25) eller i regionalkategorien (SFAR 23), skal indflyvning med simuleret motorbortfald og den efterfølgende go-around startes i forbindelse med ikke-præcisionsindflyvningen som beskrevet i 3.9.4. Go-around skal startes, når den angivne hindringsfri højde (OCH/A) er nået, dog ikke senere end at en mindste nedstigningshøjde (MDH/A) på 500 ft over landingsbanetærsklen nås. For flyvemaskiner med samme præstation som en flyvemaskine i transportkategorien med hensyn til startmasse og tæthedshøjde kan instruktøren simulere motorbortfald i overensstemmelse med 3.9.3.4

 

 

P—–>

—–>

 

M

 

3.9.4*

2D-operationer ned til MDH/A

 

 

P*—>

—–>

 

 

vii)

Afsnit B, punkt 6, række 4.1 i skemaet, affattes således:

»4.1

Go-around med alle motorer i drift* under en 3D-operation, i beslutningshøjde

 

 

P*—>

—–>«

 

 

 

viii)

Afsnit B, punkt 6, række 5.1 i skemaet, affattes således:

»5.1

Normale landinger* med visuel reference fastsat i beslutningshøjde efter en instrumentindflyvning

 

 

 

 

 

 

ix)

Afsnit B, punkt 6, række 6.2 i skemaet, erstattes ordet »ILS« med »CAT II/III«

x)

Afsnit C, punkt 4, litra a), affattes således:

»a)

IFR-flyvegrænser

Højde

Generelt

± 100 ft

Begyndende go-around i beslutningshøjde

+ 50 ft/– 0 ft

Mindste nedgangshøjde

+ 50 ft/– 0 ft

Tracking

På radiohjælpemidler

± 5°

3D-vinkelafvigelser

halv afvigelse, azimut og glidevinkel (f.eks. LPV, ILS, MLS, GLS)

2D (LNAV) og 3D (LNAV/VNAV) »lineær« afvigelse:

Cross-track fejl/afvigelse skal normalt begrænses til ± 

Formula

RNP-værdi for proceduren. Korte afvigelser fra denne standard op til højst 1 gang RNP-værdien er tilladt.

3D lineære vertikale afvigelser (f.eks. RNP APCH (LNAV/VNAV) under anvendelse af Baro VNAV):

Højst – 75 ft under den vertikale profil på et hvilket som helst tidspunkt, og ikke over + 75 ft over den vertikale profil på eller under 1 000 ft over flyvepladsens niveau.

Kurs

Normale operationer

± 5 °

Unormale operationer/nødoperationer

± 10 °

Hastighed

Generelt

± 10 knob

Med simuleret motorbortfald

+ 10 knob/– 5 knob«

xi)

Afsnit C, punkt 12, række 5.4, 5.4.1 og 5.4.2 i skemaet, affattes således:

»5.4

3D-operationer til DH/A på 200 ft (60 m) eller til højere minima, hvis dette kræves i henhold til indflyvningsproceduren

P*

—>*

—>*

 

 

 

5.4.1

Manuelt, uden kunstig horisont

Bemærk: Ifølge AFM kan RNP APCH-procedurer kræve, at der anvendes autopilot eller kunstig horisont. Proceduren, der skal flyves manuelt, vælges under hensyntagen til sådanne begrænsninger (eksempel: vælg en ILS for 5.4.1 i tilfælde af en sådan AFM-begrænsning).

P*

—>*

—>*

 

M*

 

5.4.2

For IR: Manuel præcisionsindflyvning med eller uden kunstig horisont

For IR/PBN: Manuelt, med kunstig horisont

P*

—>*

—>*

 

M*«

 

xii)

Afsnit C, punkt 12, række 5.4.4 og 5.5 i skemaet, affattes således:

»5.4.4

Manuelt, med én motor simuleret ude af drift; motorbortfald skal simuleres under den endelige indflyvning, før 1 000 ft over flyvepladsniveau nås, indtil landing eller indtil proceduren i forbindelse med afbrudt indflyvning er gennemført.

P*

—>*

—>*

 

M*

 

5.5

2D-operationer ned til mindste nedstigningshøjde (MDA/H)

P*

—>*

—>*

 

M*«

 

2)

Bilag VII, ORA.ATO.135, litra a), affattes således:

»a)

ATO'en skal anvende en passende flåde af træningsluftfartøjer eller FSTD'er, hvis udstyr er hensigtsmæssigt til de træningskurser, denne udbyder.«


(1)  

(°)

Skal udføres udelukkende med reference til instrumenter.

(*)  Kan udføres i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II.

(2)  

(+)

Kan udføres i afsnit 5 eller afsnit 6.

(3)  

(++)

For at få eller bibeholde PBN-beføjelser, skal én indflyvning i enten punkt 4 eller 5 være en RNP APCH. Hvis en RNP APCH ikke er praktisk mulig, gennemføres den på en passende udstyret FSTD.

(4)  

(+)

For at få eller bibeholde PBN-beføjelser, skal én indflyvning i enten punkt 4 eller 5 være en RNP APCH. Hvis en RNP APCH ikke er praktisk mulig, gennemføres den på en passende udstyret FSTD.

(**)  Skal udføres i afsnit 4 eller afsnit 5.

(***)  Kun flermotoret helikopter.

(****)  Kun ét emne prøves.«


Top