Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2229

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2229 af 29. september 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EØS-relevant tekst)

OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj

3.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/13


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2229

af 29. september 2015

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (1), særlig artikel 23, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 649/2012 gennemføres Rotterdamkonventionen om proceduren med forudgående informeret samtykke (PIC-proceduren) for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel, som blev undertegnet den 11. september 1998, og som Fællesskabet har indgået ved Rådets afgørelse 2003/106/EF (2).

(2)

Lovgivningsmæssige foranstaltninger i forbindelse med visse kemikalier, der træffes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 (5), bør tages i betragtning.

(3)

Godkendelsen af stoffet fenbutatinoxid er blevet trukket tilbage i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009, hvilket betyder, at det er forbudt at anvende fenbutatinoxid som pesticid, og det bør derfor tilføjes på kemikalielisterne i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(4)

Stofferne blyforbindelser, dibutyltinforbindelser, dioctyltinforbindelser, trichlorbenzen, pentachlorethan, 1,1,2,2-tetrachlorethan, 1,1,1,2-tetrachlorethan, 1,1,2-trichlorethan og 1,1-dichlorethen er underkastet strenge restriktioner som industrikemikalie til privat brug i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 og bør derfor tilføjes i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(5)

Forordning (EF) nr. 850/2004 blev i 2012 ændret af Kommissionen for at gennemføre en beslutning, som er truffet inden for rammerne af Stockholmkonventionen, om at opføre endosulfan i del 1 i bilag A til Stockholmkonventionen, idet dette kemikalie tilføjes i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 850/2004. Kemikaliet er derfor blevet tilføjet til del 1 i bilag V til forordning (EU) nr. 649/2012 og bør udgå af del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(6)

På sjette møde i partskonferencen under Rotterdamkonventionen, der fandt sted fra 28. april til 10. maj 2013, blev det ligeledes besluttet at optage handelsvaren pentabromdiphenylether, herunder tetra- og pentabromdiphenylether, samt handelsvaren oktabromdiphenylether, herunder hexa- og heptabromdiphenylether, i konventionens bilag III, hvorved disse kemikalier blev omfattet af PIC-proceduren under konventionen. Disse kemikalier bør derfor tilføjes til kemikalielisten i del 3 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(7)

Den kombinerede nomenklatur-kode (KN-koden) er væsentlig for fastlæggelsen af de kontrolforanstaltninger, der gælder for handelsvarer. For at lette håndteringen af KN-koder og angivelsen af de korrekte kontrolforanstaltninger, som gælder for kemikalier opført i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012, bør de KN-koder, der omfatter flere kemikalier end dem, der er opført i bilag I, angives med »ex« foran KN-koden.

(8)

Forordning (EU) nr. 649/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Alle berørte parter bør gives et vist tidsrum til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde denne forordning, og således at medlemsstaterne kan træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for forordningens gennemførelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. februar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rådets afgørelse 2003/106/EF af 19. december 2002 om indgåelse på Fællesskabets vegne af Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (EUT L 63 af 6.3.2003, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7).


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 foretages følgende ændringer:

a)

Rubrikken vedrørende endosulfan udgår.

b)

Følgende nye rubrikker indsættes:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode (***)

Underkategori (*)

Anvendelsesbegrænsning (**)

Lande, der ikke kræver anmeldelse

»1,1-dichlorethen

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-trichlorethan

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-tetrachlorethan

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-tetrachlorethan

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

dibutyltinforbindelser

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

og andre

211-670-0

201-039-8

213-928-8

og andre

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

dioctyltinforbindelser

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

og andre

222-583-2

212-791-1

240-253-6

og andre

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

fenbutatinoxid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

blyforbindelser

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

og andre

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

og andre

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

pentachlorethan

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

trichlorbenzen

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr«

 

c)

I kolonneoverskriften ændres udtrykket »KN-kode« til »KN-kode (***)«.

d)

Følgende fodnote indsættes:

»(***)

Angivelsen »ex« foran en kode betyder, at andre kemikalier end dem, der er medtaget i kolonnen med overskriften »Kemikalie«, også kan henhøre under den pågældende underkategori.«

2)

I del 2 foretages følgende ændringer:

a)

følgende rubrik tilføjes:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode (***)

Kategori (*)

Anvendelsesbegrænsning (**)

»fenbutatinoxid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b)

I kolonneoverskriften ændres udtrykket »KN-kode« til »KN-kode (***)«.

c)

Følgende fodnote indsættes:

»(***)

Angivelsen »ex« foran en kode betyder, at andre kemikalier end dem, der er medtaget i kolonnen med overskriften »Kemikalie«, også kan henhøre under den pågældende underkategori.«

3)

I del 3 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende nye rubrikker indsættes:

Kemikalie

Relevant CAS-nummer

HS-kode

for rene stoffer (**)

HS-kode

for blandinger og præparater, der indeholder stoffet (**)

Kategori

»handelsvaren pentabromdiphenylether, herunder

 

ex ex 3824 90

ex ex 3824 90

industriel

tetrabromdiphenylether

40088-47-9

pentabromdiphenylether

32534-81-9

handelsvaren oktabromdiphenylether, herunder

 

ex ex 3824 90

ex ex 3824 90

industriel«

hexabromdiphenylether

36483-60-0

heptabromdiphenylether

68928-80-3

b)

I kolonneoverskriften ændres udtrykket »HS-kode for rene stoffer« til »HS-kode for rene stoffer (**)«.

c)

I kolonneoverskriften ændres udtrykket »HS-kode for blandinger og præparater, der indeholder stoffet« til »HS-kode for blandinger og præparater, der indeholder stoffet (**)«.

d)

Følgende fodnote indsættes:

»(**)

Angivelsen »ex« foran en kode betyder, at andre kemikalier end dem, der er medtaget i kolonnen med overskriften »Kemikalie«, også kan henhøre under den pågældende underkategori.«


Top