Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0480

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

OJ L 138, 13.5.2014, p. 5–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/480/oj

13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 480/2014

af 3. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 22, stk. 7, artikel 37, stk. 13, artikel 38, stk. 4, artikel 40, stk. 4, artikel 41, stk. 3, artikel 42, stk. 1, artikel 42, stk. 6, artikel 61, stk. 3, artikel 68, stk. 1, artikel 101, artikel 125, stk. 8, artikel 125, stk. 9, artikel 127, stk. 7, artikel 127, stk. 8, artikel 144, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved anden del i forordning (EU) nr. 1303/2013 fastsættes fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som nu fungerer under en fælles ramme (»de europæiske struktur- og investeringsfonde« eller »ESI-fondene«). Derudover indeholder tredje del i nævnte forordning generelle bestemmelser, der finder anvendelse på EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, men ikke på ELFUL og EHFF, og fjerde del indeholder generelle bestemmelser, der finder anvendelse på EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF, men ikke på ELFUL. Ved denne forordning fastsættes derfor bestemmelser, som finder anvendelse på alle ESI-fonde, og bestemmelser, der kun finder anvendelse på EFRU og Samhørighedsfonden eller på EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF.

(2)

Det er nødvendigt at fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende kriterierne for fastlæggelse af niveauet af den finansielle korrektion, som Kommissionen kan anvende i resultatrammen for hver prioritet i de programmer, der støttes af ESI-fondene.

(3)

Sådanne finansielle korrektioner kan kun anvendes, hvis flere betingelser alle er opfyldt. Niveauet af den finansielle korrektion bør fastsættes på grundlag af faste takster, der er forbundet med en koefficient, og den bør beregnes ud fra omfanget af fysiske resultater og udnyttelsen af bevillinger. Eksterne faktorer, der har medvirket til en alvorlig mangel med hensyn til realiseringen af mål, der er fastsat i resultatrammen for 2023, med undtagelse af faktorer, der udelukker den finansielle korrektion, bør vurderes fra sag til sag og kan berettige til en lavere korrektionssats end den, der ellers ville finde anvendelse på grundlag af koefficienten.

(4)

I bestemmelserne om kriterierne for fastsættelse af niveauet af de finansielle korrektioner, der skal anvendes under resultatrammen, bør en særlig bevilling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet behandles separat.

(5)

Særlige regler bør præcisere bestemmelserne om køb af jord med støtte fra finansielle instrumenter.

(6)

En sammenhængende ramme for kombination af tilskud til teknisk bistand og et finansielt instrument i én operation kræver, at dette kun er muligt med henblik på den tekniske forberedelse af den potentielle investering til fordel for den endelige modtager.

(7)

For at sikre, at gennemførelsen af finansielle instrumenter overdrages til organer, der har den fornødne kapacitet til at gennemføre dem i overensstemmelse med ESI-fondenes mål og prioriteter og på den mest effektive måde, bør kriterierne for udvælgelsen af sådanne organer samt deres funktioner, forpligtelser og ansvarsområder fastsættes.

(8)

For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af finansielle instrumenter, der stiller garantier, bør bidragene fra programmer baseres på en forsigtig forudgående risikovurdering under hensyn til et hensigtsmæssigt multiplikatorforhold.

(9)

For at sikre, at finansielle instrumenter gennemføres i overensstemmelse med gældende ret, bør der fastsættes specifikke bestemmelser for deres forvaltning og kontrol, herunder revision.

(10)

For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af programbidrag til finansielle instrumenter bør tilbagetrækninger af sådanne bidrag afspejles på passende vis i de relevante betalingsanmodninger.

(11)

For at sikre konsekvent beregning af støtteberettigede kapitaliserede rentegodtgørelser og tilskud til garantigebyrer bør der fastsættes specifikke regler for beregning deraf.

(12)

For at fremme en hurtig og effektiv udbredelse af midler til realøkonomien og en sund finansiel forvaltning, samtidig med at organer, der gennemfører finansielle instrumenter, sikres et rimeligt vederlag, bør der fastsættes kriterier for beregning af forvaltningsomkostninger og -gebyrer på grundlag af resultater, gældende tærskler og regler for godtgørelse af kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer for egenkapitalbaserede instrumenter og mikrokreditter.

(13)

I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør indtægter, der skabes af operationer, tages i betragtning ved beregningen af det offentlige bidrag.

(14)

Det er nødvendigt at fastsætte metoden til beregning af operationens diskonterede nettoindtægt under hensyn til de referenceperioder, der gælder for den sektor, som operationen finder anvendelse i, den rentabilitet, der normalt forventes af den pågældende investeringskategori, anvendelsen af forureneren betaler-princippet og eventuelt rimelighedsbetragtninger i tilknytning til den pågældende medlemsstats eller regions relative velstand.

(15)

De referenceperioder, der gælder for sektorer, og som er baseret på historiske data, der er registreret og lagret for indtægtsskabende projekter i programmeringsperioden 2007-2013, bør fastsættes.

(16)

Det er nødvendigt at definere de omkostninger og indtægter, der skal tages i betragtning ved beregningen af diskonteret nettoindtægt samt betingelserne for fastsættelsen af en restværdi og den finansielle diskonteringssats.

(17)

Diskonteringssatsen på 4 %, der er foreslået som vejledende benchmark, bør baseres på det aktuelle langsigtede afkast fra en international investeringsportefølje beregnet som en middelværdi af afkastet fra aktiverne på 3 % opjusteret med 1 %, hvilket er den procentsats, hvormed det gennemsnitlige langsigtede afkast på statsobligationer i Unionen er faldet, siden den finansielle diskonteringssats for programmeringsperioden 2007-2013 blev fastsat.

(18)

Ifølge forureneren betaler-princippet skal de miljømæssige omkostninger ved forurening og forebyggelse afholdes af dem, der er årsag til forurening, og afgiftssystemerne skal afspejle de fulde omkostninger, herunder kapitalomkostninger, ved miljøtjenester, de miljømæssige omkostninger ved forurening og ved de forebyggende foranstaltninger, der gennemføres, og de omkostninger, der er forbundet med knapheden af de ressourcer, der anvendes.

(19)

For at mindske den administrative byrde bør støttemodtagerne have lov til at anvende eksisterende metoder og tilsvarende takster, der er fastsat i andre EU-politikker, til at beregne indirekte omkostninger, hvis operationerne og støttemodtagerne er af en lignende type.

(20)

For at sikre, at operationer, som får støtte under ESI-fondene, og som kan anvende en fast takst for indirekte omkostninger, der er fastsat under andre EU-politikker, ligner operationer, der finansieres under disse andre politikker, er det nødvendigt at definere de interventionskategorier og investeringsprioriteter eller -foranstaltninger, de hører ind under.

(21)

Den metode, der skal anvendes til at foretage kvalitetskontrol af store projekter, bør fastlægges. En kvalitetskontrol udført af uafhængige eksperter er en forudsætning for, at en medlemsstat kan forelægge et stort projekt for Kommissionen ved hjælp af underretningsproceduren i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(22)

Hvis en medlemsstat vælger at anvende underretningsproceduren, bør den bestemme, om det store projekt skal vurderes af uafhængige eksperter med teknisk bistand fra Kommissionen eller, med Kommissionens samtykke, af andre uafhængige eksperter.

(23)

Kapaciteten, kompetencerne og upartiskheden hos de uafhængige eksperter, der udfører kvalitetskontrollen af store projekter, er blandt de vigtigste faktorer for, hvorvidt resultatet af undersøgelsen er af god kvalitet og pålideligt. Derfor bør der fastsættes visse krav til uafhængige eksperter for at sikre, at deres arbejde med kvalitetskontrollen er pålideligt og af høj kvalitet. Alle uafhængige eksperter bør opfylde disse krav, uanset om deres arbejde støttes med teknisk bistand på Kommissionens eller en medlemsstats initiativ. Det bør være medlemsstatens ansvar at kontrollere, at de uafhængige eksperter opfylder kravene, før den indhenter Kommissionens godkendelse af dens valg af uafhængige eksperter.

(24)

Da kun store projekter, der er blevet vurderet positivt af de uafhængige eksperter, kan blive udvalgt til forelæggelse for Kommissionen ved anvendelse af underretningsproceduren, er det nødvendigt at fastlægge klare kriterier til dette formål. Det er også nødvendigt at fastsætte trinnene i kontrolprocessen og de parametre for kvalitetsvurderingen, der skal anvendes ved kontrollen, med henblik på at sikre, at kvalitetskontrollen af alle store projekter er baseret på samme metode, og at kvalitetskontrollen udføres på en måde, der bidrager til at forbedre kvaliteten af de store projekter, der kontrolleres.

(25)

I henhold til forordning (EU) nr. 1303/2013 skal forvaltningsmyndigheden etablere et system til registrering og lagring i elektronisk form af data om hver enkelt operation, der er nødvendige med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision, herunder data om individuelle deltagere. Det er derfor nødvendigt at opstille en liste over data, der skal registreres og lagres i systemet.

(26)

Visse data er kun relevante for bestemte typer operationer eller for kun nogle af ESI-fondene; det bør derfor specificeres, i hvilke tilfælde datakravene finder anvendelse. Forordning (EU) nr. 1303/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 (2) fastsætter specifikke krav til registrering og lagring af data om individuelle deltagere i operationer, som støttes af ESF, som der skal tages højde for.

(27)

Listen over data bør tage hensyn til rapporteringskravene i forordning (EU) nr. 1303/2013 og de fondsspecifikke forordninger for at sikre, at de data, der er nødvendige for den finansielle forvaltning og overvågning, herunder de data, som er nødvendige for at udarbejde betalingsanmodninger, regnskaber og gennemførelsesrapporter, for alle operationer findes i en form, der gør det let at aggregere og afstemme dem. Listen bør tage hensyn til, at visse grundlæggende data om operationer i elektronisk form er nødvendige for en effektiv finansiel forvaltning af operationer og for at opfylde kravet om offentliggørelse af grundlæggende oplysninger om operationer. Visse andre data er nødvendige for effektivt at planlægge og udføre verificering og revision.

(28)

Listen over data, der skal registreres og lagres, bør ikke foregribe de tekniske egenskaber og opbygningen af de elektroniske systemer, der oprettes af forvaltningsmyndighederne, og bør ikke på forhånd bestemme de registrerede og lagrede datas format, medmindre det er udtrykkeligt anført i denne forordning. Den bør heller ikke foregribe den måde, hvorpå data indlæses eller genereres i systemet. I nogle tilfælde kan de data, der indgår i listen, kræve indlæsning af flere værdier. Ikke desto mindre er det nødvendigt at fastsætte regler om arten af disse data for at sikre, at forvaltningsmyndigheden kan opfylde sit ansvar vedrørende overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision, herunder hvis dette kræver behandling af data om individuelle deltagere.

(29)

For at sikre, at udgifterne under de operationelle programmer kan kontrolleres og revideres, er det nødvendigt at fastsætte de kriterier, et revisionsspor skal opfylde for at kunne betragtes som tilstrækkeligt.

(30)

I forbindelse med revisionsarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1303/2013 er det nødvendigt at fastsætte, at Kommissionen og medlemsstaterne bør forhindre uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til personoplysninger, og at præcisere, til hvilke formål Kommissionen og medlemsstaterne må behandle sådanne oplysninger.

(31)

Revisionsmyndigheden er ansvarlig for revision af aktiviteter. For at sikre, at denne revision er tilstrækkeligt omfattende og effektiv og udføres i henhold til samme standarder i alle medlemsstater, er det nødvendigt at fastsætte, hvilke betingelser de bør opfylde.

(32)

Det er nødvendigt i detaljer at fastsætte grundlaget for stikprøveudtagningen af de operationer, der skal revideres, som revisionsmyndigheden bør overholde ved bestemmelse eller godkendelse af stikprøvemetoden, herunder bestemmelse af stikprøveenheden, visse tekniske kriterier, der skal anvendes for stikprøven, og faktorer, der skal tages i betragtning for en supplerende stikprøve, når det er nødvendigt.

(33)

Revisionsmyndigheden bør udarbejde en revisionserklæring, der dækker de regnskaber, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 1303/2013. For at sikre, at revisionens omfang og indhold er tilstrækkelige, og at de udføres efter de samme standarder i alle medlemsstaterne, bør der fastsættes betingelser, som revisionen skal opfylde.

(34)

Af hensyn til retssikkerheden og ligebehandling af alle medlemsstater, når der foretages finansielle korrektioner, og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det nødvendigt at fastsætte kriterierne for bestemmelse af, om der foreligger alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemernes effektive funktionsmåde, fastsætte de væsentligste former for mangler og kriterierne for fastlæggelse af, hvilket niveau af finansiel korrektion der skal anvendes, og kriterier for anvendelsen af faste takster eller ekstrapolerede finansielle korrektioner.

(35)

For at muliggøre en øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning indeholder følgende supplerende regler til forordning (EU) nr. 1303/2013:

a)

supplerende regler til anden del i nævnte forordning, der finder anvendelse på EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL og EHFF (i det følgende benævnt »ESI-fondene«) for så vidt angår følgende:

i)

kriterierne for fastsættelsen af niveauet af de finansielle korrektioner, der skal anvendes under resultatrammen

ii)

regler vedrørende finansielle instrumenter for så vidt angår følgende:

supplerende særlige regler om køb af jord og om kombinationen af teknisk bistand med finansielle instrumenter

supplerende særlige regler om funktioner, forpligtelser og ansvarsområder for de organer, som gennemfører de finansielle instrumenter, udvælgelseskriterier i den forbindelse og produkter, som kan leveres via finansielle instrumenter

regler om forvaltning af og kontrol med finansielle instrumenter, herunder kontroller, der skal foretages af forvaltnings- og revisionsmyndigheder, ordninger for opbevaring af dokumentation, elementer, der skal bevises ved hjælp af dokumentation, samt forvaltnings- og kontrol- og revisionsordninger

regler om tilbagetrækning af betalinger til finansielle instrumenter og mulige konsekvenstilpasninger i forbindelse med betalingsanmodninger

specifikke regler vedrørende oprettelse af et system til kapitalisering af de årlige rater vedrørende rentegodtgørelser og tilskud til garantigebyrer

specifikke regler for kriterierne for beregning af forvaltningsomkostninger og -gebyrer på grundlag af resultater og de gældende tærskler samt regler om godtgørelse af kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer for egenkapitalbaserede instrumenter og mikrokreditter

iii)

metoden til beregning af diskonteret nettoindtægt for operationer, der genererer nettoindtægter efter afslutningen

iv)

den faste takst for indirekte omkostninger og metoder i forbindelse hermed, som finder anvendelse i andre EU-politikker

b)

supplerende regler til tredje del i nævnte forordning, der finder anvendelse på EFRU og Samhørighedsfonden, for så vidt angår den metode, der skal anvendes til at udføre kvalitetskontrol af store projekter

c)

supplerende regler til fjerde del i nævnte forordning, der finder anvendelse på EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF for så vidt angår følgende:

i)

bestemmelser om oplysninger i relation til de data, der skal registreres og lagres i elektronisk form i det overvågningssystem, der er etableret af forvaltningsmyndigheden

ii)

detaljerede minimumskrav for revisionssporet med hensyn til de posteringer, der skal føres, og den dokumentation, som attesteringsmyndigheden, forvaltningsmyndigheden, de bemyndigede organer og støttemodtagerne skal opbevare

iii)

anvendelsesområdet for og indholdet af revisioner af operationer og regnskaber samt metodologien for udvælgelse af stikprøver

iv)

nærmere regler for anvendelsen af data indsamlet under revisioner foretaget af tjenestemænd ved Kommissionen eller bemyndigede kommissionsrepræsentanter

v)

nærmere bestemmelser om kriterierne for fastlæggelse af alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemernes effektive funktionsmåde, herunder de vigtigste typer sådanne alvorlige mangler, kriterierne for at fastlægge, hvilket niveau af finansiel korrektion der skal anvendes, og kriterierne for anvendelse af faste takster eller ekstrapolerede finansielle korrektioner.

KAPITEL II

SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL ANDEN DEL I FORORDNING (EU) NR. 1303/2013, DER FINDER ANVENDELSE PÅ ESI-FONDENE

AFDELING I

Kriterierne for fastsættelsen af niveauet af de finansielle korrektioner, der skal anvendes under resultatrammen

(Artikel 22, stk. 7, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Artikel 2

Fastsættelse af niveauet af den finansielle korrektion

(Artikel 22, stk. 7, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Niveauet af den finansielle korrektion, der skal anvendes af Kommissionen i henhold til artikel 22, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013, er en fast takst, der fastsættes på grundlag af forholdet mellem gennemsnittet af de endelige resultater for alle outputindikatorer og centrale trin i gennemførelsen under en resultatramme og det endelige resultat for den finansielle indikator under den pågældende resultatramme (»realiserings-/absorptionskoefficienten«).

2.   Realiserings-/absorptionskoefficienten beregnes på følgende måde:

a)

Den endelige realiserede værdi for hver af de outputindikatorer og centrale trin i gennemførelsen, der er udvalgt til resultatrammen under en given prioritet, divideres med de respektive målværdier for at få deres endelige resultater, udtrykt som en procentdel af målet.

b)

Gennemsnittet af de endelige resultater for alle outputindikatorer og de centrale trin i gennemførelsen, der er udvalgt til resultatrammen under en given prioritet, bestemmes. Hvis et endeligt resultat beregnes til at være over 100 %, regnes det i den henseende som 100 %.

c)

Den endelige realiserede værdi for den finansielle indikator, der er udvalgt til resultatrammen under en given prioritet, divideres med den respektive målværdi for at få dens endelige resultat, udtrykt som en procentdel af målet. Hvis et endeligt resultat beregnes til at være over 100 %, regnes det i den henseende som 100 %.

d)

Gennemsnittet af de endelige resultater for alle outputindikatorer og centrale trin i gennemførelsen, der er udvalgt til resultatrammen under en given prioritet, divideres med det endelige resultat for den finansielle indikator, der er udvalgt til resultatrammen under en given prioritet.

3.   Hvis en prioritet vedrører mere end én ESI-fond eller regionskategori, beregnes koefficienten separat for hver ESI-fond og/eller efter regionskategori.

Artikel 3

Niveauet af finansiel korrektion

(Artikel 22, stk. 7, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Den finansielle korrektion fastsættes således:

a)

For en realiserings-/absorptionskoefficient under 65 %, men ikke lavere end 60 %, anvendes en fast takst på 5 %.

b)

For en realiserings-/absorptionskoefficient under 60 %, men ikke lavere end 50 %, anvendes en fast takst på 10 %.

c)

For en realiserings-/absorptionskoefficient under 50 % anvendes en fast takst på 25 %.

2.   Den faste takst anvendes på bidraget fra ESI-fonden bestemt på basis af de udgifter, medlemsstaten har anmeldt under den prioritet, der opfylder de betingelser, der er omhandlet i artikel 22, stk. 7, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, efter anvendelse af eventuelt andre finansielle korrektioner.

For prioriteter, der vedrører mere end én ESI-fond eller regionskategori, anvendes den faste takst på hver ESI-fond og/eller regionskategori.

3.   Eksterne faktorer, der har bidraget til de alvorlige mangler med hensyn til realisering af målene, bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 22, stk. 7, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, vurderes fra sag til sag. Den faste korrektion i stk. 1 kan reduceres med op til 50 % under hensyn til, i hvor høj grad manglen kan tilskrives disse faktorer.

4.   Hvis anvendelsen af den i stk. 1 fastsatte faste takst ville være uforholdsmæssig, nedsættes korrektionssatsen.

AFDELING II

Finansielle instrumenter

Artikel 4

Særlige regler for køb af jord

(Artikel 37, stk. 13, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Finansielle instrumenter, der finansieres af EFRU, Samhørighedsfonden og ELFUL, kan støtte investeringer, der omfatter køb af jord, der ikke er bebygget, og jord, der er bebygget, for et beløb, der ikke overstiger 10 % af det programbidrag, der udbetales til den endelige modtager. I tilfælde af garantier gælder denne procentsats for det underliggende lån eller andre risikobærende instrumenter.

2.   Når finansielle instrumenter yder støtte til endelige modtagere i forbindelse med infrastrukturinvesteringer med henblik på at støtte byudvikling eller byfornyelsesaktiviteter, er den i stk. 1 nævnte grænse på 20 %.

3.   I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde kan forvaltningsmyndigheden fravige fra grænserne i stk. 1 og 2 for operationer, der vedrører miljøbevaring.

Artikel 5

Kombination af teknisk bistand med finansielle instrumenter

(Artikel 37, stk. 13, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Tilskud til teknisk bistand kan kombineres med finansielle instrumenter i én operation i henhold til artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013 udelukkende med henblik på den tekniske forberedelse af den potentielle investering til fordel for den endelige modtager, som modtager støtte fra denne operation.

Artikel 6

Særlige regler om funktioner, forpligtelser og ansvarsområder for de organer, som gennemfører de finansielle instrumenter

(Artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   De organer, der gennemfører finansielle instrumenter, skal opfylde deres forpligtelser i overensstemmelse med gældende lov og handle med den professionelle omhu, effektivitet og gennemsigtighed, der forventes af et fagligt organ med erfaring i at gennemføre finansielle instrumenter. De sikrer, at:

a)

endelige modtagere, der modtager støtte fra finansielle instrumenter, vælges under behørig hensyntagen til arten af det finansielle instrument og den potentielle økonomiske levedygtighed af de investeringsprojekter, der skal finansieres. Valget skal være gennemsigtigt og objektivt begrundet og må ikke give anledning til interessekonflikter

b)

de endelige modtagere oplyses om, at der ydes finansiering under programmer, der medfinansieres af ESI-fondene, i overensstemmelse med kravene i artikel 115 i forordning (EU) nr. 1303/2013 for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, i artikel 66, stk. 1, litra c), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (3) for ELFUL og i en fremtidig EU-retsakt, der fastsætter betingelserne for den finansielle støtte til hav- og fiskeripolitikken for programmeringsperioden 2014-2020 for EHFF (»EHFF-forordningen«)

c)

finansielle instrumenter yder støtte på en måde, der er forholdsmæssig og forvrider konkurrencen så lidt som muligt

d)

præferencebetaling til private investorer eller offentlige investorer, som arbejder i henhold til det markedsøkonomiske princip, jf. artikel 37, stk. 2, litra c), og artikel 44, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, står i forhold til de risici, disse investorer påtager sig, og er begrænset til det, der er nødvendigt for at tiltrække sådanne investorer, hvilket skal sikres gennem vilkår og betingelser og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger.

2.   Da forvaltningsmyndighedens direkte økonomiske ansvar over for organer, der gennemfører finansielle instrumenter, eller endelige modtagere samt dens ansvar for enhver anden gæld eller forpligtelse i det finansielle instrument ikke må overstige det beløb, forvaltningsmyndigheden har afsat til det finansielle instrument i henhold til de relevante finansieringsaftaler, skal de organer, der gennemfører finansielle instrumenter, sikre, at der ikke kan fremsættes anmodninger til forvaltningsmyndigheden ud over de beløb, den har afsat til det finansielle instrument.

3.   De organer, der gennemfører finansielle instrumenter, hæfter for tilbagebetaling af de programbidrag, der er berørt af uregelmæssigheder, sammen med renter og anden indtjening, der genereres af disse bidrag.

De organer, der gennemfører finansielle instrumenter, hæfter dog ikke for tilbagebetaling af de i stk. 1 omhandlede beløb, forudsat at de for en given uregelmæssighed kan bevise, at følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

Uregelmæssigheden optrådte hos den endelige modtager eller, hvis der er tale om en holdingfond, hos den finansielle formidler eller den endelige modtager.

b)

De organer, der gennemfører finansielle instrumenter, overholdt denne artikels stk. 1 i forbindelse med programbidrag, der er berørt af uregelmæssigheden.

c)

De beløb, der er berørt af uregelmæssigheden, kunne ikke inddrives, på trods af at de organer, der gennemfører finansielle instrumenter, forfulgte alle relevante kontraktmæssige og juridiske muligheder med den fornødne omhu.

Artikel 7

Kriterier for udvælgelse af organer, der gennemfører finansielle instrumenter

(Artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Når forvaltningsmyndigheden vælger et organ til at gennemføre et finansielt instrument i overensstemmelse med artikel 38, stk. 4, litra a), og artikel 38, stk. 4, litra b), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1303/2013, kontrollerer den, at organet opfylder følgende mindstekrav:

a)

Det har ret til at udføre relevante gennemførelsesopgaver i henhold til EU-retten og national ret.

b)

Det har tilstrækkelig økonomisk og finansiel levedygtighed.

c)

Det har tilstrækkelig kapacitet til at gennemføre det finansielle instrument, herunder en organisatorisk struktur og styringsramme, der giver forvaltningsmyndigheden den nødvendige sikkerhed.

d)

Det har et effektivt internt kontrolsystem.

e)

Det anvender et regnskabssystem, der rettidigt kan frembringe nøjagtige, fuldstændige og pålidelige oplysninger.

f)

Det indvilliger i at blive revideret af medlemsstaternes revisionsorganer, Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret.

2.   Ved udvælgelsen af et organ som omhandlet i stk. 1 tager forvaltningsmyndigheden behørigt hensyn til arten af det finansielle instrument, der skal gennemføres, organets erfaringer med gennemførelsen af lignende finansielle instrumenter, de foreslåede teammedlemmers ekspertise og erfaring og organets operationelle og finansielle kapacitet. Valget skal være gennemsigtigt og objektivt begrundet og må ikke give anledning til interessekonflikter. Mindst følgende udvælgelseskriterier anvendes:

a)

robustheden og troværdigheden af metoden til identificering og vurdering af finansielle formidlere eller endelige modtagere, alt efter hvad der er relevant

b)

størrelsen af forvaltningsomkostninger og -gebyrer for gennemførelsen af det finansielle instrument og den foreslåede metode til beregning heraf

c)

vilkår og betingelser, der anvendes i forbindelse med støtte ydet til de endelige modtagere, herunder prisfastsættelse

d)

evnen til at tilvejebringe ressourcer til investeringer i de endelige modtagere, ud over programbidrag

e)

evnen til at vise ekstra aktivitet sammenlignet med den nuværende aktivitet

f)

i tilfælde hvor det organ, der gennemfører det finansielle instrument, tildeler egne finansielle ressourcer til det finansielle instrument eller deler risikoen, foreslåede foranstaltninger til afvejning af interesser og til at begrænse eventuelle interessekonflikter.

3.   Hvis et organ, der gennemfører en holdingfond, herunder EIB, overdrager gennemførelsesopgaverne til en finansiel formidler, skal det sikre, at de i stk. 1 og 2 anførte krav er opfyldt for så vidt angår den finansielle formidler.

Artikel 8

Særlige regler for garantier, der leveres gennem finansielle instrumenter

(Artikel 38, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Hvis finansielle instrumenter stiller garantier, skal følgende krav være opfyldt:

a)

Der skal opnås et hensigtsmæssigt multiplikatorforhold mellem de beløb, der er afsat til dækning af forventede og uventede tab som følge af nye lån eller andre risikodelingsinstrumenter, der skal dækkes af garantierne, og værdien af tilsvarende udbetalte nye lån eller andre risikodelingsinstrumenter.

b)

Multiplikatorforholdet fastlægges gennem en forsigtig forudgående risikovurdering for det særlige garantiprodukt, der skal tilbydes, idet der tages hensyn til de specifikke markedsvilkår, det finansielle instruments investeringsstrategi og principperne om sparsommelighed og effektivitet. Den forudgående risikovurdering kan tages op til fornyet overvejelse, hvis markedsvilkårene senere ændrer sig og begrunder dette

c)

Det programbidrag, der er afsat til at indfri garantier, skal afspejle den forudgående risikovurdering

d)

Hvis den finansielle formidler, eller den enhed, der er omfattet af garantierne, ikke har udbetalt det planlagte beløb af nye lån eller andre risikodelingsinstrumenter til de endelige modtagere, nedsættes de støtteberettigede udgifter forholdsmæssigt.

Artikel 9

Forvaltning og kontrol af finansielle instrumenter, der er oprettet på nationalt, regionalt eller tværnationalt niveau eller på tværs af grænser

(Artikel 40, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   For operationer, der omfatter støtte fra programmer til finansielle instrumenter, der er oprettet på nationalt, regionalt, tværnationalt plan eller på tværs af grænser, jf. artikel 38, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, sikrer forvaltningsmyndigheden, at:

a)

operationen både under evalueringen og udvælgelsen af operationen og under oprettelsen og gennemførelsen af det finansielle instrument er i overensstemmelse med gældende ret, det relevante program og den relevante finansieringsaftale

b)

finansieringsaftaler indeholder bestemmelser om revisionskrav og revisionssporet i overensstemmelse med punkt 1, litra e), i bilag IV til forordning (EU) nr. 1303/2013

c)

der foretages forvaltningsverificeringer i hele programmeringsperioden og under oprettelsen og gennemførelsen af de finansielle instrumenter i overensstemmelse med artikel 125, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 for EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF og i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013 for ELFUL

d)

bilag til udgifter, der er anmeldt som støtteberettigede:

i)

opbevares vedrørende operationen af forvaltningsmyndigheden, den finansielle formidler eller det organ, der gennemfører holdingfonden, hvis det finansielle instrument gennemføres via en holdingfond, med henblik på at dokumentere, at fondene anvendes til de tiltænkte formål, og at den gældende lovgivning og kriterierne og betingelserne for finansiering under de relevante programmer er overholdt

ii)

er tilgængelige med henblik på verificering af, at de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, er lovlige og formelt rigtige

e)

bilag, der gør det muligt at kontrollere overholdelsen af EU-lovgivningen og den nationale lovgivning og af betingelserne for tilskud, bl.a. omfatter:

i)

dokumenter om oprettelsen af det finansielle instrument

ii)

dokumenter, der identificerer de beløb, der er bidraget fra hvert program og under hver prioritetsakse til det finansielle instrument, de udgifter, der er støtteberettigede under programmerne, samt renter og anden indtjening, der er genereret af støtte fra ESI-fondene og genanvendelse af midler, der kan henføres til ESI-fondene, jf. artikel 43 og 44 i forordning (EU) nr. 1303/2013

iii)

dokumenter om, hvordan det finansielle instrument fungerer, herunder vedrørende overvågning, rapportering og verificering

iv)

dokumenter, der viser, at artikel 43, 44 og 45 i forordning (EU) nr. 1303/2013 er overholdt

v)

dokumenter vedrørende afslutningen af programbidrag og afviklingen af det finansielle instrument

vi)

dokumenter om forvaltningsomkostningerne og -gebyrerne

vii)

ansøgningsskemaer eller tilsvarende, der indgives af de endelige modtagere sammen med bilag, herunder forretningsplaner, og tidligere årsregnskaber, hvis det er relevant

viii)

tjeklister og rapporter fra de organer, der gennemfører det finansielle instrument, hvis de findes

ix)

erklæringer, der er foretaget i forbindelse med de minimis-støtte, hvis det er relevant

x)

aftaler, der er undertegnet i forbindelse med støtten fra det finansielle instrument, herunder til egenkapital, lån, garantier eller andre former for investeringer, der er ydet til de endelige modtagere

xi)

dokumentation for, at den støtte, der er givet via det finansielle instrument, blev anvendt til det tiltænkte formål

xii)

fortegnelser over de finansielle strømme mellem forvaltningsmyndigheden og det finansielle instrument, og inden for det finansielle instrument på alle niveauer, helt ned til de endelige modtagere, og i forbindelse med garantier bevis for, at underliggende lån blev udbetalt

xiii)

særskilte fortegnelser eller regnskabskoder for programbidrag betalt af eller garantier afsat af det finansielle instrument til den endelige modtager.

2.   For operationer, der omfatter støtte fra programmer til finansielle instrumenter under EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF, sikrer revisionsmyndighederne, at finansielle instrumenter revideres i hele programmeringsperioden indtil afslutningen både inden for rammerne af systemrevisioner og revisioner af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

For operationer, der omfatter støtte fra programmer til finansielle instrumenter under ELFUL, sikrer revisionsorganerne, at finansielle instrumenter revideres i hele programmeringsperioden indtil afslutningen både inden for rammerne af systemrevisioner og revisioner af operationer, jf. artikel 59 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (4).

3.   Hvis finansielle instrumenter gennemføres af EIB i henhold til artikel 38, stk. 4, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 1303/2013:

a)

bemyndiger forvaltningsmyndigheden en virksomhed, der skal operere inden for en fælles ramme fastsat af Kommissionen til at foretage verificeringer på stedet, jf. artikel 125, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

bemyndiger revisionsmyndigheden en virksomhed, der skal operere inden for en fælles ramme fastsat af Kommissionen til at foretage revision af operationen.

Revisionsmyndigheden baserer sin revisionserklæring på oplysningerne fra den bemyndigede virksomhed.

4.   Hvis Kommissionen ikke har fastsat en fælles ramme, jf. stk. 3, forelægger forvaltningsmyndigheden sin foreslåede metode til gennemførelse af verificering på stedet, og revisionsmyndigheden forelægger sin foreslåede metode til revision med henblik på at indhente Kommissionens samtykke.

Artikel 10

Regler om tilbagetrækning af betalinger til finansielle instrumenter og mulige konsekvenstilpasninger i forbindelse med betalingsanmodninger

(Artikel 41, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Medlemsstater og forvaltningsmyndigheder kan kun tilbagetrække bidrag fra programmer til de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra a), og finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra b), og gennemført i overensstemmelse med artikel 38, stk. 4, litra a) og b) i forordning (EU) nr. 1303/2013, hvis bidragene ikke allerede er medtaget i en betalingsanmodning, jf. artikel 41 i nævnte forordning. For så vidt angår finansielle instrumenter, der støttes af EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EHFF, kan bidrag dog også tilbagetrækkes, hvis den næste betalingsanmodning ændres for at tilbagetrække eller erstatte den tilsvarende udgift.

Artikel 11

System til kapitalisering af de årlige rater vedrørende rentegodtgørelser og tilskud til garantigebyrer

(Artikel 42, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Kapitaliserede rentegodtgørelser og tilskud til garantigebyrer, jf. artikel 42, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, beregnes ved støtteberettigelsesperiodens ophør som de samlede diskonterede betalingsforpligtelser med de formål og inden for de perioder, der er fastsat i nævnte artikel, og i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante finansieringsaftaler.

2.   Eventuelle tilbageværende ressourcer på den spærrede konto efter den periode, der er nævnt i artikel 42, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, eller som følge af uventet afvikling af det finansielle instrument inden periodens ophør skal anvendes i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 45.

Artikel 12

Kriterierne for beregning af forvaltningsomkostninger og -gebyrer på grundlag af resultater

(Artikel 42, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Forvaltningsmyndigheden beregner administrationsomkostninger og -gebyrer, der kan anmeldes som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 42, stk. 1, litra d) i forordning (EU) nr. 1303/2013, på grundlag af følgende resultatbaserede kriterier, jf. artikel 42, stk. 5, i nævnte forordning:

a)

udbetalingen af bidrag fra programmet under ESI-fondene

b)

de midler, der tilbagebetales fra investeringer eller fra frigørelsen af midler afsat til garantiaftaler

c)

kvaliteten af de tiltag, der ledsager investeringen før og efter investeringsbeslutningen for at give den størst mulig virkning

d)

det finansielle instruments bidrag til programmets mål og output.

2.   Forvaltningsmyndigheden underretter det overvågningsudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 47 i forordning (EU) nr. 1303/2013, om bestemmelserne vedrørende den resultatbaserede beregning af afholdte forvaltningsomkostninger eller af det finansielle instruments forvaltningsgebyrer. Overvågningsudvalget modtager årligt rapporter om de forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der er indbetalt i det foregående kalenderår.

Artikel 13

Tærskler for forvaltningsomkostninger og -gebyrer

(Artikel 42, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   For et organ, der gennemfører en holdingfond, må de samlede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der kan anmeldes som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 42, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, ikke overstige summen af:

a)

3 % for de første 12 måneder efter finansieringsaftalens undertegnelse, 1 % for de næste 12 måneder, derefter 0,5 % om året af de programbidrag, der er betalt til holdingfonden, beregnet pro rata temporis fra datoen for den faktiske betaling til holdingfonden indtil støtteberettigelsesperiodens ophør, tilbagebetalingen til forvaltningsmyndigheden eller datoen for afvikling, alt efter hvad der indtræffer først

b)

0,5 % om året af de programbidrag, holdingfonden har betalt til finansielle formidlere, beregnet pro rata temporis fra tidspunktet for den faktiske betaling fra holdingfonden indtil tilbagebetalingen til holdingfonden, støtteberettigelsesperiodens ophør eller daten for afvikling, alt efter hvad der indtræffer først.

2.   For organer, der gennemfører finansielle instrumenter, der tilvejebringer egenkapital, lån, garantier samt mikrokreditter, herunder i kombination med tilskud, rentegodtgørelser eller tilskud til garantigebyrer i overensstemmelse med artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013, må forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der kan anmeldes som støtteberettigede udgifter i henhold til nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, litra d), ikke overstige summen af:

a)

et grundvederlag, der beregnes således:

i)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer egenkapital, 2,5 % om året i de første 24 måneder efter undertegnelsen af finansieringsaftalen, derefter 1 % om året af de programbidrag, der er afsat til det finansielle instrument under den relevante finansieringsaftale, beregnet pro rata temporis fra tidspunktet for undertegnelsen af den relevante finansieringsaftale indtil støtteberettigelsesperiodens ophør, til bidragene betales tilbage til forvaltningsmyndigheden eller til holdingfonden, eller til datoen for afvikling, alt efter hvad der indtræffer først

ii)

for et finansielt instrument i alle andre tilfælde, 0,5 % om året af de programbidrag, der er betalt til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra tidspunktet for den faktiske betaling til det finansielle instrument indtil støtteberettigelsesperiodens ophør, tilbagebetalingen til forvaltningsmyndigheden eller datoen for afvikling, alt efter hvad der indtræffer først

b)

et resultatbaseret vederlag, der beregnes således:

i)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer egenkapital, 2,5 % om året af de programbidrag, der er betalt efter artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, til de endelige modtagere i form af egenkapital, samt som midler, der geninvesteres og kan tilskrives programbidrag, som endnu ikke er betalt tilbage til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra datoen for betaling til den endelige modtager indtil tilbagebetaling af investeringen, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af afskrivninger eller støtteberettigelsesperiodens ophør, alt efter hvad der indtræffer først

ii)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer lån, 1 % om året af de programbidrag, der er betalt efter artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, til de endelige modtagere i form af lån, samt som midler, der geninvesteres og kan tilskrives programbidrag, som endnu ikke er betalt tilbage til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra datoen for betaling til den endelige modtager indtil tilbagebetaling af investeringen, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af misligholdelse eller støtteberettigelsesperiodens ophør, alt efter hvad der indtræffer først

iii)

for et finansielt instrument, der stiller garantier, op til 1,5 % om året af de programbidrag, der er afsat til udestående garantiaftaler som omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, samt fra genanvendte ressourcer, der kan tilskrives programbidrag, beregnet pro rata temporis fra datoen for forpligtelsen indtil garantikontraktens udløb, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af misligholdelse eller støtteberettigelsesperiodens ophør, alt efter hvad der indtræffer først

iv)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer mikrokreditter, 1,5 % om året af de programbidrag, der er betalt efter artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, til de endelige modtagere i form af mikrokreditter, samt som midler, der geninvesteres og kan tilskrives programbidrag, som endnu ikke er betalt tilbage til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra datoen for betaling til den endelige modtager indtil tilbagebetaling af investeringen, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af misligholdelse eller støtteberettigelsesperiodens ophør, alt efter hvad der indtræffer først

v)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer tilskud, rentegodtgørelser eller tilskud til garantigebyrer efter artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013, 0,5 % af det tilskudsbeløb, der er betalt i henhold til nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, litra a), til fordel for de endelige modtagere.

Bestemmelserne i dette stykke finder anvendelse på et organ, der gennemfører et finansielt instrument, som stiller garantier, selv om det samme organ gennemfører en holdingfond, jf. dog stk. 4.

3.   Det samlede beløb for forvaltningsomkostninger og -gebyrer i løbet af den i artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 fastsatte støtteberettigelsesperiode må ikke overstige følgende grænser:

a)

for en holdingfond, 7 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til holdingfonden

b)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer aktiekapital, 20 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til det finansielle instrument

c)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer lån, 8 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til det finansielle instrument

d)

for et finansielt instrument, der stiller garantier, 10 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til det finansielle instrument

e)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer mikrokreditter, 10 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til det finansielle instrument

f)

for et finansielt instrument, der tilvejebringer tilskud, rentegodtgørelser eller tilskud til garantigebyrer i overensstemmelse med artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013, 6 % af det samlede programbidragsbeløb, der er betalt til det finansielle instrument.

4.   Hvis det samme organ gennemfører en holdingfond og et finansielt instrument, må hverken de samlede beløb af støtteberettigede forvaltningsomkostninger og -gebyrer i henhold til stk. 1 og 2 eller grænserne i stk. 3 akkumuleres for de samme programbidrag eller de samme midler, der geninvesteres, der kan tilskrives programbidrag.

5.   Hvis hovedparten af den kapital, der investeres i finansielle formidlere, der tilvejebringer egenkapital, er tilvejebragt af private investorer eller offentlige investorer, der arbejder i henhold til det markedsøkonomiske princip, og programbidraget ydes på lige vilkår med de private investorer, skal forvaltningsomkostningerne og -gebyrerne være i overensstemmelse med markedsøkonomiske vilkår og må ikke overstige dem, der betales af de private investorer.

6.   De tærskler, der er fastsat i stk. 1, 2 og 3, kan overskrides, hvis de opkræves af et organ, der gennemfører det finansielle instrument, herunder eventuelt, hvis det gennemfører holdingfonden, der er blevet udvalgt gennem et udbud i overensstemmelse med de gældende regler, og udbuddet påviste et behov for højere forvaltningsomkostninger og -gebyrer.

Artikel 14

Godtgørelse af kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer for egenkapitalbaserede instrumenter og mikrokreditter

(Artikel 42, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der skal godtgøres som støtteberettigede udgifter i overensstemmelse med artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, beregnes ved støtteberettigelsesperiodens ophør som de samlede diskonterede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der skal betales efter støtteberettigelsesperioden for den periode, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 42, stk. 2, og i overensstemmelse med de relevante finansieringsaftaler.

2.   Kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der skal betales efter støtteberettigelsesperioden for et finansielt instrument, der tilvejebringer mikrokreditter, må ikke overstige 1 % om året af de programbidrag, der er udbetalt til de endelige modtagere efter artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, i form af lån, der endnu ikke er betalt tilbage til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra støtteberettigelsesperiodens ophør indtil tilbagebetaling af investeringen, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af misligholdelse eller den i nævnte forordnings artikel 42, stk. 2, anførte periode, alt efter hvad der indtræffer først.

3.   Kapitaliserede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der skal betales efter støtteperioden for et finansielt instrument, der tilvejebringer egenkapital, må ikke overstige 1,5 % om året af de programbidrag, der er udbetalt til de endelige modtagere efter artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013 i form af egenkapital, der endnu ikke er betalt tilbage til det finansielle instrument, beregnet pro rata temporis fra støtteberettigelsesperiodens ophør indtil tilbagebetaling af investeringen, inddrivelsesprocedurens afslutning i tilfælde af misligholdelse eller den i nævnte forordnings artikel 42, stk. 2, anførte periode, alt efter hvad der indtræffer først.

4.   Eventuelle tilbageværende ressourcer på den spærrede konto efter den periode, der er nævnt i artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, eller som følge af uventet afvikling af det finansielle instrument inden periodens ophør skal anvendes i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 45.

AFDELING III

Metode til beregning af diskonteret nettoindtægt for nettoindtægtsskabende operationer

Artikel 15

Metode til beregning af diskonteret nettoindtægt

(Artikel 61, stk. 3, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Ved anvendelsen af den metode, der er omtalt i artikel 61, stk. 3, første afsnit, litra b) i forordning (EU) nr. 1303/2013, beregnes operationens diskonterede nettoindtægt ved at trække de diskonterede omkostninger fra den diskonterede indtægt, og eventuelt ved at lægge investeringens restværdi til.

2.   En operations diskonterede nettoindtægt beregnes over en specifik referenceperiode for sektoren for den pågældende operation, jf. bilag I. Referenceperioden omfatter gennemførelsesperioden for operationen.

3.   Indtægter og udgifter bestemmes ved at anvende den inkrementelle metode på grundlag af en sammenligning af indtægter og udgifter i situationen med den nye investering med indtægterne og udgifterne i en situation uden den nye investering.

Hvis en operation består af et nyt aktiv, er indtægterne og udgifterne den nye investerings indtægter og udgifter.

4.   Hvis moms er ikke en støtteberettiget udgift i henhold til artikel 69, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, baseres beregningen af diskonteret nettoindtægt på beløb ekskl. moms.

Artikel 16

Fastsættelse af indtægter

(Artikel 61, stk. 3, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Med henblik på beregningen af diskonteret nettoindtægt fastsættes indtægterne på følgende grundlag:

a)

Hvis der anvendes brugerafgifter, fastsættes de i overensstemmelse med forureneren betaler-princippet og tager i givet fald hensyn til prisoverkommelighed.

b)

Indtægter omfatter ikke overførsler fra nationale eller regionale budgetter eller nationale offentlige forsikringsordninger.

c)

Hvis en operation tilføjer nye aktiver til at supplere en allerede eksisterende tjenesteydelse eller infrastruktur, tages både bidrag fra nye brugere og yderligere bidrag fra eksisterende brugere af den nye tjenesteydelse eller infrastruktur i betragtning.

Artikel 17

Fastsættelse af udgifter

(Artikel 61, stk. 3, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Med henblik på beregningen af diskonteret nettoindtægt tages følgende udgifter, der opstår i den i artikel 15, stk. 2, omhandlede referenceperiode i betragtning:

a)

genanskaffelsesomkostninger i forbindelse med udstyr med kort levetid, der sikrer operationens tekniske funktion

b)

faste drifts- og vedligeholdelsesomkostninger såsom personale, vedligeholdelse og reparation, overordnet forvaltning og administration, forsikring

c)

variable driftsomkostninger, herunder vedligeholdelsesomkostninger, såsom forbrug af råmaterialer, energi, andre procesforbrugsvarer, og al vedligeholdelse og reparation, der er nødvendig for at forlænge operationens levetid.

Artikel 18

Investeringens restværdi

(Artikel 61, stk. 3, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Hvis en operations aktiver har en konstruktionsbestemt driftslevetid, der overstiger referenceperioden i artikel 15, stk. 2, bestemmes deres restværdi ved at beregne nettonutidsværdien af pengestrømme i operationens resterende levetid. Der kan anvendes andre metoder til beregning af restværdien i behørigt begrundede tilfælde.

2.   Investeringens restværdi indgår kun i beregningen af diskonteret nettoindtægt fra operationen, hvis indtægterne overstiger de omkostninger, der er omhandlet i artikel 17.

Artikel 19

Diskontering af pengestrømme

(Artikel 61, stk. 3, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Kun pengestrømme, der skal betales eller modtages af operationen, tages i betragtning ved beregningen af udgifter og indtægter. Pengestrømme fastsættes for hvert år, de udbetales eller modtages af operationen i løbet af den i artikel 15, stk. 2, nævnte referenceperiode.

2.   Ikkekontante regnskabsposter såsom afskrivning, hensættelser til fremtidige udskiftningsomkostninger og hensættelser til uforudsete udgifter tages ikke med i beregningen.

3.   Pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ved hjælp af en finansiel diskonteringssats på 4 % i faste priser som et vejledende benchmark for offentlige investeringer, der medfinansieres af ESI-fondene.

4.   Medlemsstaterne kan anvende en anden finansiel diskonteringssats end 4 %, hvis de giver en begrundelse for det benchmark og sikrer, at det anvendes konsekvent på lignende transaktioner i den samme sektor.

5.   Andre værdier end 4 % kan begrundes i:

a)

medlemsstatens særlige makroøkonomiske vilkår og de internationale makroøkonomiske tendenser og konjunkturer

b)

arten af investoren eller gennemførelsesstrukturen, såsom offentlig-private partnerskaber

c)

den berørte sektors art.

6.   For at fastsætte specifikke finansielle diskonteringssatser anslår medlemsstaterne det gennemsnitlige langsigtede afkast fra en alternativ, risikofri kurv af investeringer, som kan være indenlandsk eller international, og som de finder mest relevant. Oplysninger om de forskellige finansielle diskonteringssatser stilles til rådighed for modtagerne.

AFDELING IV

Definition af de faste takster for indirekte omkostninger og metoder i den forbindelse, der gælder i andre EU-politikker

Artikel 20

Finansiering efter fast takst for indirekte omkostninger på grundlag af forordning (EU) nr. 1290/2013

(Artikel 68, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Indirekte omkostninger kan beregnes ved at anvende en fast takst, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013, for følgende typer af operationer eller projekter, der udgør en del af operationer:

a)

de operationer, der støttes af EFRU under interventionsområdekode 056, 057 eller 060-065 som anført i tabel 1 i bilag til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 (5) og gennemføres under en af investeringsprioriteterne i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), stk. 2, litra b), stk. 3, litra a) og c), og stk. 4, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 (6)

b)

de operationer, der støttes af ESF under interventionsområdekode 04 som anført i tabel 6 i bilag til gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014, og som bidrager til at styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1304/2013

c)

de operationer, der støttes af ELFUL i overensstemmelse med artikel 17, 26 eller 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og som bidrager til den EU-prioritet, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 5, stk. 1. Hvis operationen er programmeret i overensstemmelse med artikel 17 og 26 i forordning (EU) nr. 1305/2013, tages kun operationer, der gennemføres af en operationel gruppe i det europæiske innovationspartnerskab, der er oprettet i henhold til nævnte forordnings artikel 35, stk. 1, litra c), i betragtning

d)

de operationer, der støttes af EHFF og er programmeret i overensstemmelse med artikel 28, 37 eller artikel 41, stk. 5, i den fremtidige EU-retsakt om betingelserne for finansiel støtte til hav- og fiskeripolitikken for programmeringsperioden 2014-2020.

Artikel 21

Finansiering efter fast takst for indirekte omkostninger på grundlag af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

(Artikel 68, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Indirekte omkostninger kan beregnes ved at anvende den faste takst, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 124, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (7), for følgende typer af operationer eller projekter, der udgør en del af operationer:

a)

de operationer, der støttes af EFRU under interventionsområdekode 085, 086 eller 087 i tabel 1 i bilag til gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014, og som gennemføres under en af de investeringsprioriteter, der er fastsat i artikel 5, nr. 5), litra a), og artikel 5, nr. 6), litra d), i forordning (EU) nr. 1301/2013

b)

de operationer, der støttes af ESF under interventionsområdekode 01 som anført i tabel 6 i bilag til gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014, og som bidrager til at støtte overgangen til en klimaresistent, ressourceeffektiv og miljømæssigt bæredygtig økonomi i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1304/2013

c)

de operationer, der støttes af ELFUL i overensstemmelse med artikel 17 og 25 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og som bidrager til den EU-prioritet, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 5, nr. 4) eller 5)

d)

de operationer, der støttes af EHFF og er programmeret i overensstemmelse med artikel 36, artikel 38, artikel 39, stk. 1, artikel 46, stk. 1, litra e) og i), artikel 54 og artikel 79c, stk. 1, litra b), i den fremtidige EU-retsakt, der fastsætter betingelserne for den finansielle støtte til hav- og fiskeripolitikken for programmeringsperioden 2014-2020.

KAPITEL III

SUPPLERENDE REGLER TIL TREDJE DEL I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013, DER FINDER ANVENDELSE PÅ EFRU OG SAMHØRIGHEDSFONDEN FOR SÅ VIDT ANGÅR DEN METODE, DER SKAL ANVENDES TIL AT UDFØRE KVALITETSKONTROL AF STORE PROJEKTER

Artikel 22

Krav til uafhængige eksperter, der udfører kvalitetskontrol

(Artikel 101, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Den kvalitetskontrol af store projekter, der er omhandlet i artikel 101, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013, udføres af uafhængige eksperter, der:

a)

har væsentlig teknisk erfaring med alle faser i projektforløbet

b)

har bred international erfaring med de pågældende investeringssektorer

c)

har væsentlig ekspertise inden for analyse og evaluering af socioøkonomiske fordele

d)

har væsentlig viden om og erfaring med relevant EU-ret, -politikker og -procedurer.

e)

er uafhængige af alle myndigheder, der direkte eller indirekte er involveret i godkendelse, gennemførelse eller drift af det store projekt

f)

ikke har nogen interessekonflikt på et hvilket som helst niveau i forbindelse med det store projekt

g)

ikke har nogen kommerciel interesse i forbindelse med det store projekt

h)

har de nødvendige sprogkundskaber.

2.   Hvis en medlemsstat ønsker at bemyndige andre uafhængige eksperter end dem, der støttes med teknisk bistand på Kommissionens initiativ i overensstemmelse med artikel 58 i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal den i overensstemmelse med artikel 101, stk. 3, indgive en anmodning om Kommissionens godkendelse. Godkendelsen baseres på dokumentation, der viser, at eksperterne opfylder de i denne artikels stk. 1 fastsatte krav.

Kommissionen underretter inden tre måneder fra indgivelsen af anmodningen medlemsstaten om, hvorvidt Kommissionen godkender forslaget vedrørende de uafhængige eksperter.

Artikel 23

Kvalitetskontrol af store projekter

(Artikel 101, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   De uafhængige eksperter foretager deres vurdering på grundlag af de oplysninger, der er nævnt i artikel 101, stk. 1, litra a)-i), i forordning (EU) nr. 1303/2013. De uafhængige eksperter kan anmode om yderligere oplysninger i forbindelse med disse oplysninger, som de anser for nødvendige for kvalitetskontrollen.

Medlemsstaten og de uafhængige eksperter kan aftale, at dette arbejde suppleres med besøg på stedet.

De uafhængige eksperter kan efter aftale med medlemsstaterne rådføre sig med Kommissionen om relevante statsstøttespørgsmål i forbindelse med vurderingen.

2.   Med henblik på kvalitetskontrollen træffer de uafhængige eksperter følgende foranstaltninger:

a)

De uafhængige eksperter kontrollerer, at operationen er et stort projekt som defineret i artikel 100 i forordning (EU) nr. 1303/2013, at det store projekt er ikke en fuldført operation som defineret i nævnte forordnings artikel 2, nr. 14), og artikel 65, stk. 6, og at det store projekt er medtaget i det relevante operationelle program.

b)

De uafhængige eksperter kontrollerer, at oplysningerne i henhold til artikel 101, stk. 1, litra a)-i), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der er forelagt i det format, der er omhandlet i artikel 101, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013, er fuldstændige, sammenhængende og nøjagtige.

c)

De uafhængige eksperter vurderer kvaliteten af det store projekt på grundlag af de kriterier, der er fastsat i bilag II til denne forordning.

d)

De uafhængige eksperter udarbejder en rapport om den uafhængige kvalitetskontrol (i det følgende benævnt »kvalitetskontrolrapporten«) i det format, der er fastsat i artikel 102, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013. I kvalitetskontrolrapporten formulerer og begrunder de uafhængige eksperter deres udtalelser på en utvetydig måde for de elementer, der er omhandlet i dette stykke.

3.   Et stort projekt bedømmes positivt ved kvalitetskontrollen som defineret i artikel 102, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, hvis de uafhængige eksperter konkluderer, at alle de i nærværende forordnings bilag II anførte kriterier er opfyldt.

KAPITEL IV

SUPPLERENDE REGLER TIL FJERDE DEL I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013, DER FINDER ANVENDELSE PÅ EFRU, ESF, SAMHØRIGHEDSFONDEN OG EHFF

AFDELING I

Data, der skal registreres og lagres i elektronisk form

Artikel 24

Data, der skal registreres og lagres i elektronisk form

(Artikel 125, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Oplysningerne om de data, der skal registreres og lagres i elektronisk form for hver operation i det overvågningssystem, der er etableret i overensstemmelse med artikel 125, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, er fastsat i bilag III til nærværende forordning.

2.   Der registreres og opbevares data for hver operation, herunder data om individuelle deltagere, hvor det er relevant, med henblik på at kunne aggregere dem, når det er nødvendigt for overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, kontrol og revision. De skal også muliggøre aggregering af sådanne data for hele programmeringsperioden. I forbindelse med ESF registreres og lagres dataene på en måde, der gør det muligt for forvaltningsmyndighederne at varetage opgaverne i forbindelse med overvågning og evaluering i overensstemmelse med kravene i artikel 56 i forordning (EU) nr. 1303/2013 samt artikel 5 og artikel 19 i forordning (EU) nr. 1304/2013 og bilag I og II hertil.

3.   Hvis en operation støttes af mere end ét operationelt program, én prioritet eller fond eller under mere end én regionskategori, skal de i felt 23-113 i bilag III omhandlede oplysninger registreres på en måde, der gør det muligt at finde dataene opdelt efter operationelt program, prioritet, fond eller regionskategori. Det skal også være muligt at finde de i punkt 31-40 i bilag III omhandlede indikatordata opdelt efter investeringsprioritet og køn, hvis det er relevant.

AFDELING II

Revisionssporet og anvendelsen af data indsamlet under revisioner

Artikel 25

Detaljerede minimumskrav for revisionssporet

(Artikel 125, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   De detaljerede minimumskrav for revisionssporet med hensyn til de posteringer, der skal føres, og den dokumentation, der skal opbevares, er følgende:

a)

Revisionssporet skal gøre det muligt at verificere anvendelsen af de udvælgelseskriterier, overvågningsudvalget har fastsat for det operationelle program.

b)

Revisionssporet skal gøre det muligt i forbindelse med tilskud og tilbagebetalingspligtig bistand i henhold til artikel 67, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013 at afstemme aggregerede beløb, der er attesteret over for Kommissionen, med de detaljerede regnskaber og bilag hos attesteringsmyndigheden, forvaltningsmyndigheden, de bemyndigede organer og støttemodtagerne vedrørende operationer, som medfinansieres under det operationelle program.

c)

Revisionssporet skal gøre det muligt i forbindelse med tilskud og tilbagebetalingspligtig bistand i henhold til artikel 67, stk. 1, litra b) og c), og artikel 109 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1304/2013 at afstemme aggregerede beløb, der er attesteret over for Kommissionen, med de detaljerede oplysninger om output eller resultater og bilagene hos attesteringsmyndigheden, forvaltningsmyndigheden, de bemyndigede organer og støttemodtagerne, herunder i givet fald dokumenter om metoden til fastsættelse af standardsatser for enhedsomkostninger og de faste beløb, vedrørende operationer, der medfinansieres under det operationelle program.

d)

Revisionssporet skal i forbindelse med omkostninger, der er bestemt i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1, litra d), og artikel 68, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, vise og begrunde beregningsmetoden, hvis det er relevant, og det grundlag, på hvilket de faste takster er fastsat, og støtteberettigede direkte omkostninger eller omkostninger, der anmeldes under andre udvalgte kategorier, som den faste takst anvendes på.

e)

Revisionssporet skal gøre det muligt i forbindelse med omkostninger, der er bestemt i overensstemmelse med artikel 68, stk. 1, litra b) og c) i forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1304/2013 og artikel 20 i forordning (EU) nr. 1299/2013, at dokumentere de støtteberettigede direkte omkostninger, som den faste takst anvendes på.

f)

Revisionssporet skal gøre det muligt at verificere betalingen af det offentlige bidrag til støttemodtageren.

g)

Revisionssporet indeholder for hver operation, alt efter hvad der er relevant, de tekniske specifikationer og finansieringsplanen, dokumenter vedrørende støttegodkendelsen, dokumenter vedrørende udbudsprocedurer, rapporter fra støttemodtageren og rapporter om udført kontrol og revision.

h)

Revisionssporet skal indeholde oplysninger om forvaltningsverificeringer og revisioner, der er udført på operationen.

i)

Med forbehold af artikel 19, stk. 3, og bilag I og II til forordning (EU) nr. 1304/2013 skal revisionssporet gøre det muligt at afstemme data i forbindelse med outputindikatorer for operationen med mål og indberettede data og resultater for programmet.

j)

For finansielle instrumenter skal revisionssporet omfatte de i denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra e), omhandlede bilag.

For de i litra c) og d) omhandlede omkostninger skal revisionssporet gøre det muligt at kontrollere, at den beregningsmetode, forvaltningsmyndigheden har anvendt, overholder artikel 67, stk. 5, og artikel 68, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1304/2013.

2.   Forvaltningsmyndigheden sørger for, at der foreligger en oversigt med navn og adresse på de organer, der opbevarer al den dokumentation, der kræves for at opnå et tilstrækkeligt revisionsspor, der opfylder alle mindstekravene i stk. 1.

Artikel 26

Anvendelsen af data indsamlet under revisioner foretaget af tjenestemænd ved Kommissionen eller bemyndigede kommissionsrepræsentanter

(Artikel 127, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til de data, Kommissionen har indsamlet under sine revisioner.

2.   Kommissionen anvender de data, der er indsamlet i løbet af revisionerne, udelukkende med henblik på opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til artikel 75 i forordning (EU) nr. 1303/2013. Den Europæiske Revisionsret og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig har adgang til de indsamlede data.

3.   De indsamlede data må ikke uden udtrykkelig tilladelse fra den medlemsstat, der har videregivet dataene, meddeles til andre personer i medlemsstaterne eller EU-institutionerne, end dem, hvis funktioner forudsætter, at de har adgang til dem i overensstemmelse med de gældende regler.

AFDELING III

Anvendelsesområdet for og indholdet af revisioner af operationer og regnskaber samt metodologien for udvælgelsen af stikprøven af operationer

Artikel 27

Revision af operationer

(Artikel 127, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Der foretages revision af operationer for hvert regnskabsår på et udsnit af operationer, der er udvalgt efter en metode, som er fastlagt eller godkendt af revisionsmyndigheden i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 28.

2.   Revision af operationer udføres på grundlag af den dokumentation, der udgøres af revisionssporet, og kontrollerer lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, herunder følgende aspekter:

a)

at operationen blev udvalgt i overensstemmelse med udvælgelseskriterierne for det operationelle program, ikke var fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført, før støttemodtageren indgav ansøgningen om støtte under det operationelle program, er blevet gennemført i overensstemmelse med beslutningen om godkendelse og opfyldte alle betingelser, der gælder på tidspunktet for revisionen vedrørende funktionalitet, anvendelse og mål, der skal nås

b)

at de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, svarer til regnskabsregistreringerne, og at den påkrævede dokumentation viser et tilstrækkeligt revisionsspor, jf. denne forordnings artikel 25

c)

med hensyn til udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og bestemt i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1, litra b) og c), og artikel 109 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1304/2013, at output og resultater, der ligger til grund for betalingerne til støttemodtageren, er blevet leveret, at data om deltagere eller øvrig dokumentation vedrørende output og resultater stemmer overens med de oplysninger, der er indgivet til Kommissionen, og at den påkrævede supplerende dokumentation viser et tilstrækkeligt revisionsspor, jf. denne forordnings artikel 25.

Revisionen kontrollerer også, at det offentlige bidrag er udbetalt til støttemodtageren i overensstemmelse med artikel 132, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

3.   Revision af operationer omfatter, hvis det er relevant, kontrol på stedet af den fysiske gennemførelse af operationen.

4.   Revision af operationer kontrollerer nøjagtigheden og fuldstændigheden af de tilsvarende udgifter, der er registreret af attesteringsmyndigheden i dens regnskabssystem, og afstemningen af revisionssporet på alle niveauer.

5.   Hvis de konstaterede problemer ser ud til at være af systemisk art og derfor indebærer en risiko for andre operationer under det operationelle program, skal revisionsmyndigheden sikre, at der foretages yderligere undersøgelser, herunder eventuelt ekstra revisioner, for at bestemme problemernes omfang, og skal anbefale de nødvendige korrigerende tiltag.

6.   Kun udgifter, som er omfattet af en revision, der foretages i henhold til stk. 1, medregnes blandt de reviderede udgifter med henblik på indberetning til Kommissionen om årlig dækning. Med henblik herpå anvendes den model for kontrolrapporten, som er fastsat på grundlag af artikel 127, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 28

Metodologi for udvælgelsen af stikprøven af operationer

(Artikel 127, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Revisionsmyndigheden udarbejder metoden for udvælgelsen af stikprøven (»stikprøvemetoden«) i overensstemmelse med kravene i denne artikel under hensyntagen til de internationalt anerkendte revisionsstandarder, INTOSAI, IFAC eller IIA.

2.   Ud over forklaringerne i revisionsstrategien fører revisionsmyndigheden et register over den dokumentation og det professionelle skøn, der blev anvendt til at fastsætte stikprøvemetoderne, hvori planlægnings-, udvælgelses-, prøvnings- og evalueringsfaserne indgår, med henblik på at godtgøre, at den fastsatte metode er hensigtsmæssig.

3.   En stikprøve skal være repræsentativ for den population, som den er udvalgt fra, og gøre det muligt for revisionsmyndigheden at udarbejde en gyldig revisionserklæring i overensstemmelse med artikel 127, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013. Populationen skal omfatte udgifterne fra et operationelt program eller en gruppe af operationelle programmer, der er omfattet af et fælles forvaltnings- og kontrolsystem, der er medtaget i de betalingsanmodninger, der er indgivet til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 131 i forordning (EU) nr. 1303/2013 for et givent regnskabsår. Stikprøven kan udvælges under eller efter regnskabsåret.

4.   Med henblik på anvendelsen af artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er en stikprøvemetode statistisk, hvis den sikrer:

i)

vilkårlig udvælgelse af stikprøveelementerne

ii)

anvendelse af sandsynlighedsteori til at evaluere stikprøveresultater, herunder måling og kontrol af stikprøverisikoen og af den planlagte og opnåede præcision.

5.   Stikprøvemetoden skal sikre vilkårlig udvælgelse af hver prøveenhed i populationen ved brug af vilkårlige tal, der genereres for hver populationsenhed for at kunne udvælge de enheder, der udgør stikprøven, eller gennem systematisk udvælgelse ved brug af et vilkårligt udgangspunkt og derefter anvende en systematisk regel til at udvælge de ekstra elementer.

6.   Stikprøveenheden bestemmes af revisionsmyndigheden ud fra et professionelt skøn. Stikprøveenheden kan være en operation eller et projekt under en operation eller en betalingsanmodning fra en støttemodtager. Oplysninger om typen af den fastsatte stikprøveenhed og om det professionelle skøn i forbindelse hermed medtages i kontrolrapporten.

7.   Hvis de samlede udgifter vedrørende en stikprøveenhed i regnskabsåret er et negativt beløb, udelukkes de fra den i stk. 3 omhandlede population og revideres særskilt. Revisionsmyndigheden kan også udtage en stikprøve fra denne særskilte population.

8.   Når betingelserne for den proportionale kontrol i henhold til artikel 148, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er opfyldt, kan revisionsmyndigheden udelukke de i denne artikel nævnte elementer fra den population, der skal udtages prøver af. Hvis den pågældende operation allerede er udvalgt i stikprøven, erstatter revisionsmyndigheden den ved hjælp af en egnet vilkårlig udvælgelse.

9.   Alle udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, i stikprøven vil blive underkastet revision.

Hvis de udvalgte stikprøveenheder omfatter en lang række underliggende betalingsanmodninger eller fakturaer, kan revisionsmyndigheden revidere dem gennem delprøver, hvorved de underliggende betalingsanmodninger eller fakturaer udvælges ved hjælp af de samme stikprøveparametre, der blev anvendt til at udvælge stikprøveenhederne i hovedstikprøven.

I sådanne tilfælde beregnes stikprøvestørrelserne inden for hver stikprøveenhed, der skal revideres, og må under ingen omstændigheder udgøres af færre end 30 underliggende betalingsanmodninger eller fakturaer for hver stikprøveenhed.

10.   Revisionsmyndigheden kan stratificere en population ved at inddele den i delpopulationer, der hver udgør en gruppe af stikprøveenheder, der har lignende karakteristika, navnlig for så vidt angår risiko eller den forventede fejlprocent, eller hvis populationen omfatter operationer, der består af finansielle bidrag fra et operationelt program til finansielle instrumenter eller andre genstande af høj værdi.

11.   Revisionsmyndigheden evaluerer systemets pålidelighed som høj, middelstor eller lav under hensyntagen til resultaterne af systemrevisioner for at fastlægge de tekniske parametre for prøveudtagning, således at det kombinerede niveau af den sikkerhed, der opnås gennem systemrevisioner og revisioner af operationer, er høj. For et system, hvis pålidelighed vurderes som høj, bør konfidensniveauet ved udvælgelsen af stikprøver ikke være under 60 %. For et system, hvis pålidelighed vurderes som lav, bør konfidensniveauet ved udvælgelsen af stikprøver ikke være under 90 %. Væsentlighedstærsklen er højst 2 % af de i stk. 3 omhandlede udgifter.

12.   Hvis der er opdaget uregelmæssigheder eller en risiko for uregelmæssigheder, afgør revisionsmyndigheden ud fra et professionelt skøn, om det er nødvendigt at revidere en supplerende stikprøve af yderligere operationer eller dele af operationer, der ikke blev revideret i den vilkårlige stikprøve, for at tage højde for de særlige risikofaktorer, der er afdækket.

13.   Revisionsmyndigheden analyserer resultaterne af revisionen af den supplerende stikprøve særskilt, drager konklusioner ud fra disse resultater og meddeler dem til Kommissionen i den årlige kontrolrapport. Uregelmæssigheder, der er konstateret i den supplerende stikprøve, medtages ikke i beregningen af den forventede vilkårlige fejlprocent for den vilkårlige stikprøve.

14.   På grundlag af resultaterne af revisionerne af operationer med henblik på den revisionsudtalelse og kontrolrapport, der er omhandlet i artikel 127, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, beregner revisionsmyndigheden den samlede fejlprocent, som er summen af de forventede vilkårlige fejl og, hvis det er relevant, systembetingede fejl og ukorrigerede unormale fejl, divideret med populationen.

Artikel 29

Revision af regnskaber

(Artikel 127, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Revision af regnskaber, jf. artikel 137, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, udføres af revisionsmyndigheden for hvert regnskabsår.

2.   Revisionen af regnskaberne skal give rimelig sikkerhed for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af de beløb, der er anmeldt i regnskaberne.

3.   Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 tager revisionsmyndigheden navnlig højde for resultaterne af de systemrevisioner, der er foretaget på attesteringsmyndigheden, og resultaterne af revisionerne af operationer.

4.   Systemrevisionen omfatter kontrol af pålideligheden af attesteringsmyndighedens regnskabssystem og, baseret på stikprøver, af nøjagtigheden af udgifter i form af tilbagetrukne beløb og inddrevne beløb opført i attesteringsmyndighedens regnskabssystem.

5.   Med henblik på revisionserklæringen kontrollerer revisionsmyndigheden for at konstatere, at regnskaberne giver et retvisende billede, at alle de elementer, der kræves i henhold til artikel 137 i forordning (EU) nr. 1303/2013, er korrekt medtaget i regnskaberne og svarer til de supplerende regnskabsdokumenter, som alle relevante myndigheder eller organer og støttemodtagere fører. På grundlag af de regnskaber, som revisionsmyndigheden modtager fra attesteringsmyndigheden, kontrollerer den særligt, at:

a)

det samlede beløb af støtteberettigede udgifter, der er anmeldt i overensstemmelse med artikel 137, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, stemmer overens med de udgifter og det tilsvarende offentlige bidrag, der er medtaget i betalingsanmodninger, der er indgivet til Kommissionen for de relevante regnskabsår, og, hvis der er forskelle, at der er givet tilstrækkelige forklaringer i regnskaberne for de afstemte beløb

b)

de beløb, der er trukket tilbage og inddrevet i regnskabsåret, de beløb, der skal inddrives ved regnskabsårets udgang, de inddrivelser, der er foretaget i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og de uinddrivelige beløb, der fremgår af regnskaberne, svarer til de beløb, der er opført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer og er baseret på beslutninger, som den ansvarlige forvaltningsmyndighed eller attesteringsmyndighed har truffet

c)

udgifter er udeladt fra regnskaberne i overensstemmelse med artikel 137, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, hvis det er relevant, og at alle de påkrævede korrektioner er afspejlet i regnskabet for det pågældende regnskabsår

d)

programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter og statsstøtteforskud, der er udbetalt til modtagere, underbygges af oplysningerne hos forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden.

De i litra b, c) og d) omhandlede kontroller kan foretages som stikprøvekontrol.

AFDELING IV

Kommissionens finansielle korrektioner i forbindelse med systemmangler

Artikel 30

Kriterier for fastlæggelse af alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemernes funktionsmåde

(Artikel 144, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Kommissionen baserer sin vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemernes effektive funktionsmåde på resultaterne af alle tilgængelige systemrevisioner, herunder kontrolprøver, og revisioner af operationer.

Vurderingen omfatter programmets interne kontrolforhold, forvaltningsmyndighedens og attesteringsmyndighedens forvaltnings- og kontrolaktiviteter, forvaltningsmyndighedens og attesteringsmyndighedens overvågning og revisionsmyndighedens kontrolaktiviteter, og den baseres på verificering af overholdelsen af de centrale krav, der er anført i tabel 1 i bilag IV.

Opfyldelsen af disse krav vurderes på grundlag af de kategorier, der er anført i tabel 2 i bilag IV.

2.   De vigtigste typer alvorlige mangler ved effektiviteten af forvaltnings- og kontrolsystemets funktionsmåde er tilfælde, hvor et af de centrale krav, der er nævnt i punkt 2, 4, 5, 13, 15, 16 og 18 i tabel 1 i bilag IV, eller to eller flere af de andre centrale krav i tabel 1 i bilag IV vurderes som tilhørende kategori 3 eller 4 som angivet i tabel 2 i bilag IV.

Artikel 31

Kriterier for anvendelse af faste takster eller ekstrapolerede finansielle korrektioner og kriterier for fastlæggelse af niveauet af den finansielle korrektion

(Artikel 144, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Finansielle korrektioner anvendes på et helt eller en del af et operationelt program, hvis Kommissionen identificerer en eller flere alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemets funktionsmåde.

Uanset første afsnit anvendes der ekstrapolerede finansielle korrektioner på et helt eller en del af et operationelt program, hvis Kommissionen identificerer systembetingede uregelmæssigheder i en repræsentativ stikprøve af operationer, hvilket giver mulighed for en mere præcis kvantificering af risikoen for EU's budget. I sådanne tilfælde ekstrapoleres resultaterne af undersøgelsen af den repræsentative prøve til resten af den population, hvorfra stikprøven blev udtaget, med henblik på fastlæggelse af den finansielle korrektion.

2.   Niveauet af den faste korrektion fastsættes under hensyntagen til følgende elementer:

a)

den relative betydning af den eller de alvorlige mangler, der er konstateret i forbindelse med forvaltnings- og kontrolsystemet som helhed

b)

hyppigheden og omfanget af den eller de alvorlige mangler

c)

tabsrisikoen for EU's budget.

3.   Under hensyntagen til disse elementer fastsættes den finansielle korrektion som følger:

a)

Hvis den eller de alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet er så grundlæggende, hyppige eller udbredte, at de udgør en fuldstændig fejlfunktion i systemet, der drager lovligheden og den formelle rigtighed af alle pågældende udgifter i tvivl, anvendes en fast takst på 100 %.

b)

Hvis den eller de alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet er så hyppige eller udbredte, at de udgør en yderst alvorlig fejlfunktion i systemet, der drager lovligheden og den formelle rigtighed af en meget stor del af de pågældende udgifter i tvivl, anvendes en fast takst på 25 %.

c)

Hvis den eller de alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet skyldes, at systemet ikke er velfungerende eller fungerer så dårligt eller så sjældent, at lovligheden og den formelle rigtighed af en stor del af de pågældende udgifter drages i tvivl, anvendes en fast takst på 10 %.

d)

Hvis den eller de alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet skyldes, at systemet ikke fungerer konsekvent, så lovligheden og den formelle rigtighed af en væsentlig del af de pågældende udgifter drages i tvivl, anvendes en fast takst på 5 %.

4.   Hvis anvendelsen af en i overensstemmelse med stk. 3 fastsat fast takst ville være uforholdsmæssig, nedsættes korrektionssatsen.

5.   Hvis den eller de samme alvorlige mangler, der skyldes, at de ansvarlige myndigheder ikke har truffet passende korrigerende foranstaltninger efter anvendelsen af en finansiel korrektion i et regnskabsår, konstateres i et efterfølgende regnskabsår, kan korrektionssatsen, som følge af den eller de vedvarende alvorlige mangler, øges til et niveau, der ikke overstiger den nærmeste højere kategori.

Artikel 32

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 24 anvendes fra den 1. december 2014, for så vidt angår oplysninger om registrerede og lagrede data, der er omhandlet i bilag III, med undtagelse af datafelt 23-40, 71-78 og 91-105. Med hensyn til disse felter i bilag III anvendes artikel 24 fra den 1. juli 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 af 7. marts 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 65).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser for målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG I

Referenceperioder som omhandlet i artikel 15, stk. 2

Sektor

Referenceperiode (år)

Jernbaner

30

Vandforsyning/-rensning

30

Veje

25-30

Affaldshåndtering

25-30

Havne og lufthavne

25

Bytransport

25-30

Energi

15-25

Forskning og innovation

15-25

Bredbånd

15-20

Erhvervsinfrastruktur

10-15

Andre sektorer

10-15


BILAG II

Kriterier for kvalitetskontrol af store projekter omhandlet i artikel 23

1.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (1)

At der findes bevis for, at den tekniske, juridiske, finansielle og administrative kapacitet er tilstrækkelig til at forvalte projektet i gennemførelses- og driftsfaserne.

2.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

At der findes bevis for, at projektet er støtteberettiget på grundlag af de relaterede krav, der er knyttet til sted eller projektområde.

3.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013

3.1.   At de samlede udgifter og samlede støtteberettigede udgifter er beregnet korrekt under hensyntagen til kravene i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013, at de er tilstrækkeligt detaljerede, og at begrundelsen for beregningen af udgifter er hensigtsmæssig, både hvad angår de samlede omkostninger for at opnå de forventede mål og hvad angår enhedsomkostninger, hvis relevant.

3.2.   At der findes bevis for, at projektet er berettiget til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) eller Samhørighedsfonden, alt efter hvad der er relevant, og at der kun er planlagt støtte for de elementer, der overholder bestemmelserne om støtteberettigelse i forordning (EU) nr. 1303/2013, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 (3) og de af medlemsstaten fastsatte bestemmelser om støtteberettigelse.

3.3.   At der findes bevis for, at den offentlige støtte til projektet ikke udgør statsstøtte, eller i tilfælde af statsstøtte, at den er blevet korrekt medtaget i beregningen af det samlede offentlige bidrag til projektet.

4.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013

4.1.   At behovsanalysen (eller forretningsplanen i tilfælde af produktive investeringer), er pålidelig, bygger på realistiske overslag og er i overensstemmelse med de væsentligste demografiske tendenser og udviklingen i den pågældende sektor, så behovet for projektet og projektfaciliteternes samlede kapacitet er begrundet.

4.2.   At analysen af alternativer er tilstrækkelig til at understøtte medlemsstatens konklusion, om at de væsentligste alternativer er blevet analyseret, og at den bedste mulighed blev valgt til gennemførelsen, herunder begrundelsen for den valgte mulighed.

4.3.   At den teknologi, der foreslås til projektet, og den endelige modtagers kapacitet til at sikre bæredygtigheden, er tilstrækkelig, eller, hvis den endelige modtagers kapacitet er utilstrækkelig, at der er tilstrækkelige foranstaltninger til få kapaciteten op på det nødvendige niveau.

4.4.   At konklusionen om, at projektet er muligt og kan gennemføres i den periode, der er planlagt for projektet, eller senest ved udløbet af støtteberettigelsesperioden, jf. artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, er pålidelig.

5.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013

5.1.   At cost-benefit-analysen er gennemført i overensstemmelse med den foreskrevne metode, der er omhandlet i artikel 101 i forordning (EU) nr. 1303/2013, den metode til beregning af nettoindtægterne, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 61 og i denne forordnings artikel 15-19.

5.2.   At konklusionen om, at projektet er økonomisk og finansielt levedygtigt og har positive socioøkonomiske virkninger, der begrunder niveauet af støtte i det omfang, der er påtænkt under EFRU eller Samhørighedsfonden, er pålidelig.

6.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra f), i forordning (EU) nr. 1303/2013

6.1.   At der findes bevis for, at projektet bidrager til målene for miljø- og klimaændringspolitikkerne, især mål forbundet med Europa 2020-strategien, og dokumentation for hensyntagen til de risici, der er forbundet med klimaændringer, behov for tilpasning og modvirkning, modstandsdygtighed over for katastrofer og dokumentation for, at der er gennemført eller planlagt passende foranstaltninger for at sikre projektets modstandsdygtighed over for klimaudsving.

6.2.   At der findes bevis for, at forureneren betaler-princippet og princippet om forebyggende indsats er blevet anvendt korrekt.

6.3.   At projektet overholder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU (4) for projekter, der er opført i bilag I til nævnte direktiv, og for projekter, der er opført i bilag II til nævnte direktiv, for hvilke de kompetente myndigheder ved den i artikel 4 fastsatte vurdering, har konkluderet, at en VVM-procedure er nødvendig, som for projekter, der er opført i bilag I til direktiv 2011/92/EU, dvs.:

a)

at VVM-redegørelsens ikke-tekniske resumé er i overensstemmelse med artikel 5 og bilag IV til direktiv 2011/92/EU og har været genstand for offentlige høringer

b)

at høringer af miljømyndigheder, offentligheden, og hvis relevant, andre medlemsstater, er udført i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i direktiv 2011/92/EU

c)

at den kompetente myndigheds afgørelse er truffet i henhold til artikel 8 og 9 i direktiv 2011/92/EU

d)

i de tilfælde, hvor VVM-proceduren er afsluttet med en juridisk bindende afgørelse, indtil tilladelsen udstedes i overensstemmelse med artikel 8 og 9 i direktiv 2011/92/EU, at der foreligger et skriftligt tilsagn fra medlemsstaterne om rettidige foranstaltninger til at sikre, at tilladelsen udstedes før påbegyndelsen af anlægsarbejderne.

6.4.   At projektet overholder direktiv 2011/92/EU for projekter, der er opført i bilag II til nævnte direktiv, for hvilke de kompetente myndigheder ved vurderingen i henhold til artikel 4 konkluderede, at en VVM-procedure ikke var nødvendig:

a)

at de kompetente myndigheders afgørelse af vurderingen er udstedt og gjort tilgængelig for offentligheden

b)

hvis afgørelsen af vurderingen ikke henviser til kriterierne i bilag III til direktiv 2011/92/EU, at de relevante oplysninger i henhold til artikel 4 og direktivets bilag III er oplyst.

6.5.   At der findes bevis for, at direktiv 2011/92/EU ikke finder anvendelse, hvis relevant.

6.6.   Hvis projektet er resultatet af en anden plan eller et andet program (med forbehold af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF (5)) end det operationelle program, at der findes bevis for, at projektet stemmer overens med planen eller programmet.

6.7.   I tilfælde af manglende opfyldelse af de almindelige forhåndsbetingelser vedrørende miljølovgivningen og de eventuelt relevante tematiske forhåndsbetingelser for affalds- og vandsektorerne og transportsektoren (SMV-krav), som fastsat i artikel 19 og bilag XI i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal forbindelsen til den vedtagne handlingsplan påvises.

6.8.   At projektet overholder Rådets direktiv 92/43/EØF (6), dvs.:

a)

hvis det drejer sig om et projekt, der kan få væsentlige virkninger for et Natura 2000-område (i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3), at den relevante vurdering er gennemført og afsluttet, inden der blev udstedt tilladelse til projektet

b)

hvis det drejer sig om et projekt med betydelige negative virkninger for et Natura 2000-område, at der findes bevis for, at kravene i artikel 6, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF, herunder anmeldelse til eller udtalelse fra Kommissionen, er opfyldt.

6.9.   At oplysningerne om andre miljøintegrationsforanstaltninger f.eks. miljørevision, miljøstyring, specifik miljøovervågning, er relevante og viser, at foranstaltningerne er hensigtsmæssige med hensyn til de konstaterede behov.

6.10.   At overslaget over omkostningerne for de foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe negative miljøvirkninger, er rimelige.

6.11.   At projektet overholder relevante sektorspecifikke miljødirektiver, hvis relevant, især:

a)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (7) for projekter, der påvirker vandområder (hvis relevant, kontrol af vurderingen for projekter, der er omfattet af undtagelser i henhold til artikel 4, stk. 7, i nævnte direktiv)

b)

Rådets direktiv 91/271/EØF (8) for projekter i byspildevandssektoren

c)

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/98/EF (9) og relevante gældende direktiver såsom Rådets direktiv 1999/31/EF (10) for projekter vedrørende fast affald

d)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (11) for projekter, der kræver udstedelse af en godkendelse i henhold til nævnte direktiv.

7.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra g), i forordning (EU) nr. 1303/2013

7.1.   At projektets mål hænger sammen med og passer til de specifikke mål, der er defineret under de relevante prioritetsakser i de pågældende operationelle programmer.

7.2.   At projektets forventede bidrag til resultat- og outputindikatorerne for prioritetsaksen er tilstrækkeligt.

7.3.   At projektets forventede bidrag til den socioøkonomiske udvikling er tilstrækkeligt.

7.4.   At der findes bevis for, at en støttemodtager har truffet passende foranstaltninger for at sikre, at infrastrukturen udnyttes optimalt i den operationelle fase.

8.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra h), i forordning (EU) nr. 1303/2013

8.1.   At de samlede planlagte finansielle midler og den planlagte støtte fra fondene er begrundede og korrekt præsenterede i finansieringsplanen.

8.2.   At projektets finansieringsplan er tilstrækkelig og viser, at projektet er finansielt holdbart med hensyn til de årlige finansielle behov til gennemførelsen af projektet.

8.3.   At de fysiske og finansielle indikatorer for overvågning af fremskridt under hensyntagen til de identificerede risici er passende og verificerbare.

9.   Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra i), i forordning (EU) nr. 1303/2013

9.1.   At den foreslåede tidsplan for gennemførelsen af det store projekt er rimelig og gennemførlig under hensyntagen til de identificerede risici.

9.2.   Hvis gennemførelsen af projektet overskrider programmeringsperioden, at de identificerede faser er passende, og at organiseringen er optimal ud fra et effektivitetssynspunkt.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser for målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 281).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).

(6)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(8)  Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(10)  Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).


BILAG III

Liste over data, der skal registreres og lagres i elektronisk form i overvågningssystemet (jf. artikel 24)

Der kræves data om operationer, som støttes under ESF, EFRU, Samhørighedsfonden og EHFF, medmindre andet er angivet i den anden kolonne.

Datafelter

Fonde, for hvilke der ikke kræves data

Data om støttemodtageren (1)  (2)

1.

Navn eller entydig identifikator på hver modtager

 

2.

Oplysninger om, hvorvidt støttemodtageren er et offentligretligt eller privatretligt organ

 

3.

Oplysninger om, hvorvidt moms på udgifter, der afholdes af støttemodtageren, ikke tilbagebetales ifølge den nationale momslovgivning

 

4.

Støttemodtagerens kontaktoplysninger

 

Data om operationen

5.

Navn eller entydig identifikator på operationen

 

6.

Kort beskrivelse af operationen

 

7.

Dato for indgivelse af ansøgningen for operationen

 

8.

Startdato ifølge dokumentet med støttebetingelserne

 

9.

Slutdato ifølge dokumentet med støttebetingelserne

 

10.

Dato, hvor operationen faktisk blev fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført

 

11.

Det organ, der har udstedt dokumentet med støttebetingelserne

 

12.

Dato for dokumentet med støttebetingelserne

 

13.

Oplysninger om, hvorvidt en operation er et stort projekt, og CCI

Ikke relevant for ESF og EHFF

14.

Oplysninger om, hvorvidt en operation er en fælles handlingsplan, og CCI

Ikke relevant for EHFF

15.

Oplysninger om, hvorvidt operationen omfatter finansiering under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI)

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden og EHFF

16.

Oplysninger om, hvorvidt den offentlige støtte til operationen udgør statsstøtte

 

17.

Oplysninger om, hvorvidt operationen gennemføres under en OPP-struktur

Ikke relevant for EHFF

18.

Operationens valuta

 

19.

CCI for det eller de programmer, under hvilke(t) operationen støttes

 

20.

Prioritet(er) for det eller de programmer, under hvilke(t) operationen støttes

 

21.

Fond(e), hvorfra operation støttes

 

22.

Den pågældende regionskategori

Ikke relevant for Samhørighedsfonden og EHFF

Data om interventionskategorier

23.

Kode(r) for interventionsområde

Ikke relevant for EHFF

24.

Kode(r) for finansieringsform

Ikke relevant for EHFF

25.

Kode(r) for områdetype

Ikke relevant for EHFF

26.

Kode(r) for territoriale gennemførelsessystemer

Ikke relevant for EHFF

27.

Kode(r) for tematisk mål

Ikke relevant for ESF og EHFF

28.

Kode(r) for ESF's sekundære tema

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden og EHFF

29.

Kode(r) for økonomisk aktivitet

Ikke relevant for EHFF

30.

Kode(r) for sted

Ikke relevant for EHFF

Data om indikatorer

31.

Navn og entydig identifikator for hver af de fælles og programspecifikke outputindikatorer, der er relevante for operationen, eller, hvis det kræves i henhold til de fondsspecifikke regler, navn og entydig identifikator for hver fælles outputindikator opdelt efter deltagernes køn

 

32.

Måleenhed for hver outputindikator

 

33.

Målværdi for outputindikatoren, opdelt efter køn, hvis relevant

 

34.

Opnået niveau for hver outputindikator for hvert kalenderår, opdelt efter køn, hvis relevant

 

35.

Navn og entydig identifikator for hver af de fælles og programspecifikke resultatindikatorer (3), der er relevante for operationen, eller hvis det kræves i henhold til de fondsspecifikke regler, navn og entydig identifikator for hver fælles resultatindikator, opdelt efter køn, hvis relevant

 

36.

Måleenhed for hver resultatindikator

 

37.

Referenceværdi for hver oplyst resultatindikator

Ikke relevant for ESF

38.

Målværdi for den oplyste resultatindikator, opdelt efter køn, hvis relevant

Ikke relevant for EFRU og Samhørighedsfonden

39.

Måleenhed for hver målværdi og referenceværdi

 

40.

Opnået niveau for hver resultatindikator for hvert kalenderår, opdelt efter køn, hvis relevant

Ikke relevant for EFRU og Samhørighedsfonden

Finansielle data om hver operation (i den valuta, der anvendes for operationen)

41.

Operationens samlede støtteberettigede omkostninger, som er godkendt i dokumentet med støttebetingelserne

 

42.

De samlede støtteberettigede omkostninger, der udgør offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013

 

43.

Offentlig støtte som angivet i dokumentet med støttebetingelserne

 

Data om betalingsanmodninger fra støttemodtageren (i den valuta, der anvendes for operationen)

44.

Dato for modtagelse af hver betalingsanmodning fra støttemodtageren

 

45.

Dato for hver betaling til støttemodtageren på grundlag af en betalingsanmodning

 

46.

De støtteberettigede udgifter i den betalingsanmodning, der danner grundlag for hver betaling til støttemodtageren

 

47.

Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de støtteberettigede udgifter, der danner grundlag for hver betaling

 

48.

Beløb for hver betaling til støttemodtageren på grundlag af en betalingsanmodning

 

49.

Nettoindtægter, som er genereret af operationen i løbet af gennemførelsen, og som ikke er taget i betragtning i dokumentet med støttebetingelserne, fratrukket fra de støtteberettigede udgifter

 

50.

Startdato for verificering på stedet af operationen, foretaget i henhold til artikel 125, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

 

51.

Dato for revision på stedet af operationen i henhold til artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 28 i nærværende forordning

 

52.

Det ansvarlige organ for revision eller kontrol

 

Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på faktiske omkostninger (i den valuta, der anvendes for operationen)

53.

Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen på grundlag af de faktisk afholdte omkostninger, sammen med bidrag i naturalydelser og afskrivninger, hvis relevant

 

54.

Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, fastsat på grundlag af de omkostninger, der faktisk tilbagebetales og udbetales, sammen med bidrag i naturalydelser og afskrivninger, hvis relevant

 

55.

Kontrakttype, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF (4) eller direktiv 2004/18/EF (5) (bygge- og anlægsarbejder/levering af varer/levering af tjenesteydelser) eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU (6)

 

56.

Kontraktens beløb, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv 2014/23/EU

 

57.

Støtteberettigede udgifter, der er afholdt på grundlag af en kontrakt, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv 2014/23/EU

 

58.

Den anvendte udbudsprocedure, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv 2014/23/EU

 

59.

Entreprenørens navn eller entydige identifikator, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv 2014/23/EU

 

Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på standardsatser for enhedsomkostninger (beløb i den valuta, der anvendes for operationen)

60.

Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger

 

61.

Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, fastsat på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger

 

62.

Definitionen af den enhed, der skal anvendes til standardskalaen for enhedsomkostninger

 

63.

Antal leverede enheder som anført i betalingsanmodningen for hver post

 

64.

Enhedsomkostninger pr. enhed for hver post

 

Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på betalinger i faste beløb (beløb i den valuta, der anvendes for operationen)

65.

Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af faste beløb

 

66.

Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af faste beløb

 

67.

For hvert fast beløb, de produkter (output eller resultater), der er aftalt i dokumentet med støttebetingelserne, og som udgør grundlaget for udbetaling af faste beløb

 

68.

For hvert fast beløb, det beløb, der er aftalt i dokumentet med støttebetingelserne

 

Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på faste takster (i den valuta, der anvendes for operationen)

69.

Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af en fast takst

 

70.

Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af en fast takst

 

Data om inddrivelser fra støttemodtageren

71.

Dato for hver beslutning om inddrivelse

 

72.

Beløb af offentlig støtte, der berøres af hver beslutning om inddrivelse

 

73.

Samlede støtteberettigede udgifter, der er berørt af hver beslutning om inddrivelse

 

74.

Dato for modtagelse af hvert beløb, støttemodtageren betaler tilbage efter beslutningen om inddrivelse

 

75.

Offentlig støtte, støttemodtageren har betalt tilbage efter en beslutning om inddrivelse (uden renter eller bøder)

 

76.

Samlede støtteberettigede udgifter, der svarer til den offentlige støtte, støttemodtageren har betalt tilbage

 

77.

Offentlig støtte, der ikke kan inddrives efter en beslutning om inddrivelse

 

78.

Samlede støtteberettigede udgifter, der svarer til uinddrivelig offentlig støtte

 

Data om betalingsanmodninger til Kommissionen (i EUR)

79.

Dato for indgivelse af hver betalingsanmodning med støtteberettigede udgifter fra operationen

 

80.

De samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtageren og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationen, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

81.

Operationens samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der indgår i hver betalingsanmodning

 

82.

Hvis operationen er et finansielt instrument, de samlede programbidrag, der er betalt til de finansielle instrumenter, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

83.

Hvis operationen er et finansielt instrument, de samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de samlede programbidrag, der er betalt til finansielle instrumenter, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

84.

Hvis foranstaltningen er et finansielt instrument, de samlede programbidrag, der faktisk er betalt som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

85.

Hvis foranstaltningen er et finansielt instrument, de samlede offentlige udgifter, der svarer til de samlede programbidrag, der faktisk er betalt som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

86.

I tilfælde af statsstøtte, hvor artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder anvendelse, det beløb, der er udbetalt til støttemodtageren under operationen som et forskud, og som indgår i hver betalingsanmodning

 

87.

I tilfælde af statsstøtte, hvor artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder anvendelse, det forskudsbeløb, der indgår i en betalingsanmodning, og som dækkes af udgifter afholdt af støttemodtageren inden for tre år efter udbetalingen af forskuddet

 

88.

I tilfælde af statsstøtte, hvor artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder anvendelse, det beløb, der er udbetalt til støttemodtageren under operationen som et forskud, der indgår i en betalingsanmodning, der ikke er blevet dækket af udgifter afholdt af støttemodtageren, og for hvilket treårsperioden endnu ikke er udløbet

 

89.

De støtteberettigede udgifter, der indgår i hver betalingsanmodning på grundlag af artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1304/2013

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden, EHFF

90.

De offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der indgår i hver betalingsanmodning på grundlag af artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1304/2013

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden, EHFF

Data om regnskaber, der er forelagt for Kommissionen i henhold til artikel 138 forordning (EU) nr. 1303/2013 (i EUR)

91.

Dato for indgivelsen af hvert sæt regnskaber med udgifter under operationen

 

92.

Dato for forelæggelsen af regnskaberne, hvor operationens endelige udgifter indgår efter operationens afslutning (hvis de samlede støtteberettigede udgifter er på 1 000 000 EUR eller derover (artikel 140 i forordning (EU) nr. 1303/2013))

 

93.

Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der er bogført i attesteringsmyndighedens regnskabssystem, og som indgår i regnskaberne

 

94.

De samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der er afholdt under gennemførelsen af operationen, som indgår i regnskaberne, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, der er bogført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer

 

95.

De samlede betalinger til støttemodtageren i henhold til artikel 132, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, som indgår i regnskaberne, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, der er bogført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer

 

96.

Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der er trukket tilbage i løbet af regnskabsåret, og som indgår i regnskabet

 

97.

De samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, som indgår i regnskabet, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, der er trukket tilbage i løbet af regnskabsåret

 

98.

Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der er inddrevet i løbet af regnskabsåret, og som indgår i regnskabet

 

99.

De samlede støtteberettigede udgifter, der svarer til operationens samlede støtteberettigede udgifter, som indgår i regnskabet, og som er inddrevet i løbet af regnskabsåret

 

100.

Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der skal inddrives ved regnskabsårets udgang, og som indgår i regnskabet

 

101.

Operationens samlede offentlige udgifter, som indgår i regnskabet, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, der skal inddrives ved regnskabsårets udgang

 

102.

For den operation, der indgår i hvert sæt regnskaber, de samlede støtteberettigede udgifter, der er inddrevet i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 i løbet af regnskabsåret

 

103.

For den operation, der indgår i hvert sæt regnskaber, de offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de samlede støtteberettigede udgifter i inddrivelser, der er foretaget i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 i løbet af regnskabsåret

 

104.

Operationens samlede støtteberettigede udgifter, som indgår i regnskabet, og som ikke kan inddrives ved regnskabsårets udgang

 

105.

Operationens samlede offentlige udgifter, som indgår i regnskabet, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, der ikke kan inddrives ved regnskabsårets udgang

 

Data om særlige typer udgifter underlagt lofter

106.

Afholdte EFRU-udgifter, der medfinansieres af ESF i henhold til artikel 98, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden og EHFF

107.

Afholdte ESF-udgifter, der medfinansieres af EFRU i henhold til artikel 98, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013

Ikke relevant for ESF, Samhørighedsfonden og EHFF

108.

Afholdte udgifter uden for programområdet, men inden for Unionen, i henhold til artikel 70, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1304/2013

 

109.

Afholdte udgifter uden for Unionen i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1304/2013

Ikke relevant for EFRU, Samhørighedsfonden og EHFF

110.

Afholdte udgifter uden for Unionens del af programområdet i henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1299/2013

Ikke relevant for ESF, Samhørighedsfonden og EHFF

111.

Afholdte udgifter for køb af jord i henhold til artikel 69, stk. 3, litra b) i forordning (EU) nr. 1303/2013

 

112.

Naturalydelser til operationen i henhold til artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

 

113.

Afholdte udgifter i tredjelande, der er omfattet af instrumentet til førtiltrædelsesbistand eller af det europæiske naboskabsinstrument for ETS-operationer

Ikke relevant for ESF, Samhørighedsfonden og EHFF


(1)  Med hensyn til ETS omfatter støttemodtagere den ledende støttemodtager og andre støttemodtagere.

(2)  Hvor det er relevant, omfatter støttemodtagere andre organer, der under operationen afholder udgifter, der behandles som udgifter, der afholdes af støttemodtageren.

(3)  For ESF omfatter de fælles resultatindikatorer de indikatorer, der er fastsat i bilag I og II til forordning (EU) nr. 1304/2013.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (»forsyningsvirksomhedsdirektivet«) (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).


BILAG IV

Centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemerne og klassificering af disse systemer efter, hvor effektivt de fungerer, som omhandlet i artikel 30

Tabel 1

Centrale krav

Centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemet

Berørte organer/myndigheder

Anvendelsesområde

1

Tilstrækkelig adskillelse af funktioner samt passende systemer til rapportering og overvågning i tilfælde, hvor den ansvarlige myndighed uddelegerer udførelse af opgaver til et andet organ.

Forvaltningsmyndighed

Interne kontrolforhold

2

Relevant udvælgelse af operationer.

Forvaltningsmyndighed

Forvaltnings- og kontrolaktiviteter

3

Tilstrækkelige oplysninger til støttemodtagerne om de betingelser, der gælder for de udvalgte operationer.

Forvaltningsmyndighed

4

Tilstrækkelige forvaltningskontroller.

Forvaltningsmyndighed

5

Effektivt system til at opbevare alle dokumenter om udgifter og revisioner for at sikre et tilstrækkeligt revisionsspor.

Forvaltningsmyndighed

Forvaltnings- og kontrolaktiviteter/overvågning

6

Pålideligt system til indsamling, registrering og lagring af data med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision, herunder forbindelse til støttemodtagernes systemer til elektronisk dataudveksling.

Forvaltningsmyndighed

7

Effektiv gennemførelse af forholdsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af svig.

Forvaltningsmyndighed

Forvaltnings- og kontrolaktiviteter

8

Hensigtsmæssige procedurer for udarbejdelsen af forvaltningserklæringen og den årlige sammenfatning af de endelige revisionsrapporter og af udførte kontroller.

Forvaltningsmyndighed

9

Tilstrækkelig adskillelse af funktioner samt passende systemer til rapportering og overvågning i tilfælde, hvor den ansvarlige myndighed uddelegerer udførelse af opgaver til et andet organ.

Attesteringsmyndighed

Interne kontrolforhold

10

Passende procedurer for udarbejdelsen og indgivelsen af betalingsanmodninger.

Attesteringsmyndighed

Forvaltnings- og kontrolaktiviteter/overvågning

11

Passende elektroniske registre over de anmeldte udgifter og de tilsvarende offentlige bidrag.

Attesteringsmyndighed

Forvaltnings- og kontrolaktiviteter

12

Passende og fuldstændige regnskaber over inddrivelige beløb, inddrevne beløb og tilbagetrukne beløb

Attesteringsmyndighed

13

Passende procedurer for udarbejdelsen og attesteringen af de årlige regnskabers fuldstændighed, nøjagtighed og pålidelighed.

Attesteringsmyndighed

14

Tilstrækkelig adskillelse af funktioner samt passende systemer til sikring af, at ethvert organ, der foretager revision i overensstemmelse med programmets revisionsstrategi, besidder den nødvendige funktionelle uafhængighed og tager hensyn til internationalt anerkendte revisionsstandarder.

Revisionsmyndighed

Interne kontrolforhold

15

Tilstrækkelige systemrevisioner.

Revisionsmyndighed

Kontrolaktiviteter

16

Tilstrækkelige revisioner af aktiviteter.

Revisionsmyndighed

17

Tilstrækkelige revisioner af regnskaber.

Revisionsmyndighed

18

Passende procedurer for tilvejebringelsen af en pålidelig revisionserklæring og for udarbejdelsen af den årlige kontrolrapport.

Revisionsmyndighed


Tabel 2

Klassificering af centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemerne med hensyn til deres funktion

Kategori 1

Fungerer godt. Ingen eller kun mindre forbedringer kræves.

Kategori 2

Fungerer. Nogle forbedringer kræves.

Kategori 3

Fungerer delvis. Omfattende forbedringer kræves.

Kategori 4

Fungerer i al væsentlighed ikke.


Top