EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0218

Rådets afgørelse af 9. april 2014 om ændring af bilag I, II og III til afgørelse 2011/432/EU om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag

OJ L 113, 16.4.2014, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/218/oj

16.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. april 2014

om ændring af bilag I, II og III til afgørelse 2011/432/EU om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag

(2014/218/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 81, stk. 3, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra b), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til Rådets afgørelse 2011/432/EU (2) indeholder de erklæringer, som Unionen afgiver ved godkendelsen af Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (i det følgende benævnt »konventionen«) i overensstemmelse med konventionens artikel 63.

(2)

Bilag II til afgørelse 2011/432/EU indeholder det forbehold, som Unionen vil tage på tidspunktet for godkendelse af konventionen i overensstemmelse med konventionens artikel 62.

(3)

Bilag III til afgørelse 2011/432/EU indeholder de erklæringer, som Unionen vil afgive på tidspunktet for godkendelse af konventionen i overensstemmelse med konventionens artikel 63.

(4)

På grund af Kroatiens tiltrædelse af Unionen den 1. juli 2013 og på grund af, at nogle medlemsstater har meddelt Kommissionen ændringer af de forbehold og erklæringer, der vedrører dem, er det nødvendigt at ændre bilag I, II og III til afgørelse 2011/432/EU, inden Unionen deponerer sit instrument til godkendelse af konventionen.

(5)

Det Forenede Kongerige og Irland deltager i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2011/432/EU ændres således:

1)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til denne afgørelse.

2)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til denne afgørelse.

3)

Bilag III erstattes af teksten i bilag III til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2014.

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  Udtalelse af 17. april 2013 (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende).

(2)  Rådets afgørelse af 9. juni 2011 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (EUT L 192 af 22.7.2011, s. 39).


BILAG I

»BILAG I

Erklæringer fra Den Europæiske Union på tidspunktet for godkendelse af Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (»konventionen«) i overensstemmelse med konventionens artikel 63

A.   ERKLÆRING I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 59, STK. 3, VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS KOMPETENCE I ANLIGGENDER, DER ER REGULERET AF KONVENTIONEN

1.

Den Europæiske Union erklærer, at den udøver kompetence i alle de anliggender, der er reguleret af konventionen. Medlemsstaterne er bundet af konventionen i kraft af Den Europæiske Unions godkendelse heraf.

2.

Den Europæiske Unions medlemsstater er Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

3.

Denne erklæring gælder dog ikke for Kongeriget Danmark, jf. artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

4.

Denne erklæring gælder ikke for de af medlemsstaternes områder, som traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ikke finder anvendelse på (jf. artikel 355 i denne traktat), og berører ikke foranstaltninger eller holdninger, som de pågældende medlemsstater måtte vedtage i henhold til konventionen på disse områders vegne eller i deres interesse.

5.

Det er de centrale myndigheder i hver enkelt af Den Europæiske Unions medlemsstater, der er ansvarlige for anvendelsen af konventionen i deres indbyrdes samarbejde. Når en central myndighed i en kontraherende stat således har brug for at kontakte en central myndighed i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, kontakter den direkte den pågældende centrale myndighed. Hvis de finder det hensigtsmæssigt, deltager Den Europæiske Unions medlemsstater også i alle de særlige udvalg, der får til opgave at følge op på konventionens anvendelse.

B.   ERKLÆRING I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 2, STK. 3

Den Europæiske Union erklærer, at den vil udvide anvendelsesområdet for konventionens kapitel II og III til underholdspligt mellem ægtefæller og tidligere ægtefæller.«


BILAG II

»BILAG II

Forbehold fra Den Europæiske Union på tidspunktet for godkendelse af Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (i det følgende benævnt »konventionen«) i overensstemmelse med konventionens artikel 62

Den Europæiske Union tager følgende forbehold, jf. konventionens artikel 44, stk. 3:

Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Ungarn, Kongeriget Nederlandene, Republikken Polen, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland modsætter sig brugen af fransk i meddelelser mellem centralmyndigheder.

Den Franske Republik og Storhertugdømmet Luxembourg modsætter sig brugen af engelsk i meddelelser mellem centralmyndigheder.«


BILAG III

»BILAG III

Erklæringer fra Den Europæiske Union på tidspunktet for godkendelse af Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (i det følgende benævnt »konventionen«) i overensstemmelse med konventionens artikel 63

1.   ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 11, STK. 1, LITRA g)

Den Europæiske Union erklærer, at en anmodning i de medlemsstater, der er anført nedenfor, bortset fra en anmodning i henhold til konventionens artikel 10, stk. 1, litra a), og artikel 10, stk. 2, litra a), skal indeholde de oplysninger eller dokumenter, der er specificeret for hver af disse medlemsstater:

Kongeriget Belgien:

Ved anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra e) og f), og artikel 10, stk. 2, litra b) og c), afgørelsens eller afgørelsernes fulde tekst som bekræftet kopi eller bekræftede kopier.

Den Tjekkiske Republik:

Fuldmagt givet til centralmyndigheden af den, der indgiver anmodningen, i henhold til artikel 42.

Forbundsrepublikken Tyskland:

Den bidragsberettigedes nationalitet, erhverv eller beskæftigelse og eventuelt den retlige repræsentants navn og adresse

Den bidragspligtiges nationalitet, erhverv eller beskæftigelse, såfremt den bidragsberettigede er bekendt hermed

Ved en anmodning fra en offentligretlig institution, der gør underholdskrav gældende på grundlag af overført ret, navnet på den person, hvis krav er blevet overført, og dennes kontaktoplysninger

Ved indeksering af et eksigibelt underholdskrav beregningsmetoden for denne indeksering og ved forpligtelse til at betale lovbestemte renter den lovbestemte rentesats og det tidspunkt, hvor rentepligten indtræder.

Kongeriget Spanien:

den bidragsberettigedes nationalitet

den bidragspligtiges nationalitet

både den bidragsberettigedes og den bidragspligtiges identifikationsnummer (identitetskort eller pas).

Den Franske Republik

Anmodninger som omhandlet i artikel 10, stk.1, litra e) og f), og artikel 10, stk. 2, litra b) og c), skal ledsages af den afgørelse om underholdspligt, som søges ændret.

Republikken Kroatien

I.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra b)

1.

En anmodning om fuldbyrdelse af en afgørelse, der er truffet eller anerkendes i Republikken Kroatien som den anmodede stat, skal indeholde:

oplysninger om den ret, der har truffet afgørelsen, og den dato, afgørelsen blev truffet

oplysninger om den bidragsberettigedes bankkonto (kontonummer, bankens navn, IBAN).

2.

Hvis den, der indgiver anmodningen, er mindreårig, skal anmodningen underskrives af vedkommendes retlige repræsentant.

En anmodning om fuldbyrdelse af en afgørelse, der er truffet eller anerkendes i Republikken Kroatien som den anmodede stat, skal ledsages af følgende dokumenter:

den originale fuldbyrdelsesordre eller originale retsafgørelse eller en bekræftet kopi af retsafgørelsen med en attest om dens eksigibilitet

en detaljeret liste over de restancer, der anmodes om

i tilfælde af indeksering af en eksigibel anmodning beregningsmetoden for indekseringen og ved forpligtelse til at betale lovbestemte renter en angivelse af den lovbestemte rentesats samt det tidspunkt, hvorfra den månedlige rente gælder

oplysninger om den bankkonto, som de tildelte beløb skal overføres til

en officiel oversættelse til kroatisk af alle dokumenter foretaget af en statsautoriseret translatør

den fuldmagt, som den, der indgiver anmodningen, har givet til centralmyndigheden i henhold til konventionens artikel 42.

II.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra c) og d)

1.

En anmodning om at få truffet afgørelse i Republikken Kroatien som den anmodede stat skal indeholde:

en angivelse af det månedlige underholdsbidrag, der anmodes om

den periode, for hvilken der anmodes om underholdsbidrag

oplysninger om personlig og social status for den, der indgiver anmodningen (barnet og den forælder, som barnet bor sammen med)

oplysninger om personlig og social status for den bidragspligtige (den forælder, som barnet ikke bor sammen med), antallet af personer, der allerede modtager underholdsbidrag fra den bidragspligtige, hvis den, der indgiver anmodningen, har adgang til disse oplysninger.

2.

Anmodningen skal underskrives personligt af den, der indgiver anmodningen, eller, hvis den, der indgiver anmodningen, er mindreårig, af vedkommendes retlige repræsentant.

En anmodning om at få truffet afgørelse i Republikken Kroatien som den anmodede stat skal ledsages af følgende dokumenter:

dokumenter, der beviser forholdet mellem forælder og barn, civilstand eller partnerskabsstatus for den, der indgiver anmodningen, og den bidragspligtige, barnets fødselsattest, hvis slægtskabet skal fastslås som et præjudicielt spørgsmål

attest for opløsning af ægteskabet

det kompetente organs afgørelse om forsørgelse af barnet eller afgørelse om forældremyndigheden over barnet

det dokument, på grundlag af hvilket indekseringen af underholdsbidraget er beregnet (hvis den anmodende stat fastsætter dette)

en officiel oversættelse til kroatisk af alle dokumenter foretaget af en statsautoriseret translatør

den fuldmagt, som den, der indgiver anmodningen, har givet til centralmyndigheden i henhold til konventionens artikel 42.

III.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra e) og f)

1.

En anmodning om ændring af en afgørelse skal indeholde:

navnet på den ret, som har truffet den afgørelse, af hvilken der anmodes om ændring, eller på det organ, ved hvilket aftalen om underholdsbidrag blev indgået

den dato, hvor afgørelsen blev truffet, eller aftalen blev indgået, og afgørelsens eller aftalens nummer

for- og efternavn på sagens parter samt deres fødselsdato

de ændrede omstændigheder for den person, der modtager underholdsbidrag, den bidragspligtige, den bidragsberettigede og den person, der forsørger barnet, herunder det faktum, at der er truffet en ny afgørelse, eller at en ny aftale er indgået om forsørgelse af barnet, de ændrede leveomkostninger og andre omstændigheder, der berettiger en ændring af afgørelsen

en angivelse af det månedlige beløb, der anmodes om

oplysninger om den bidragsberettigedes bankkonto (kontonummer, bankens navn, IBAN).

2.

Anmodningen skal underskrives personligt af den, der indgiver anmodningen, eller, hvis den, der indgiver anmodningen, er mindreårig, af vedkommendes retlige repræsentant.

En anmodning om ændring af en afgørelse skal ledsages af følgende dokumenter:

den originale fuldbyrdelsesordre eller originale retsafgørelse eller en bekræftet kopi af retsafgørelsen med en attest om dens eksigibilitet

oplysninger om den bankkonto, som de tildelte beløb skal overføres til

en officiel oversættelse til kroatisk af alle dokumenter foretaget af en statsautoriseret translatør

den fuldmagt, som den, der indgiver anmodningen, har givet til centralmyndigheden i henhold til konventionens artikel 42.

IV.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b) og c)

1.

En anmodning om ændring af en afgørelse skal indeholde:

navnet på den ret, som har truffet den afgørelse, af hvilken der anmodes om ændring, eller på det organ, ved hvilket aftalen om underholdsbidrag blev indgået

den dato, hvor afgørelsen blev truffet, eller aftalen blev indgået, og afgørelsens eller aftalens nummer

for- og efternavn på sagens parter samt deres fødselsdato

de ændrede omstændigheder for den person, der modtager underholdsbidrag, den bidragspligtige, den bidragsberettigede og den person, der forsørger barnet, herunder det faktum, at der er truffet en ny afgørelse, eller at en ny aftale er indgået om forsørgelse af barnet, de ændrede leveomkostninger og andre omstændigheder, der berettiger en ændring af afgørelsen

en angivelse af det månedlige beløb, der betales, inden anmodningen indgives, og den ændring, der anmodes om.

2.

Anmodningen skal underskrives personligt af den, der indgiver anmodningen.

En anmodning om ændring af en afgørelse skal ledsages af følgende dokumenter:

den originale fuldbyrdelsesordre eller originale retsafgørelse eller en bekræftet kopi af retsafgørelsen med en attest om dens eksigibilitet

en officiel oversættelse til kroatisk af alle dokumenter foretaget af en statsautoriseret translatør

den fuldmagt, som den, der indgiver anmodningen, har givet til centralmyndigheden i henhold til konventionens artikel 42.

Republikken Letland:

Anmodningen skal indeholde de oplysninger, der er angivet i de relevante formularer, som anbefales og offentliggøres af Haagerkonferencen om International Privatret, og ledsages af en kvittering for betaling af statsskat i tilfælde, hvor ansøgeren ikke er fritaget for betaling af statsskat eller ikke modtager retshjælp, samt dokumenter, som bekræfter oplysningerne i anmodningen.

Anmodningen skal indeholde den personlige kode (hvis den er blevet tildelt i Republikken Letland) eller identifikationsnummeret, hvis det er blevet tildelt, på den, der indgiver anmodningen, modpartens personlige kode (hvis den er blevet tildelt i Republikken Letland) eller identifikationsnummer, hvis det er blevet tildelt, personlige koder (hvis de er blevet tildelt i Republikken Letland) eller identifikationsnumre, hvis de er blevet tildelt, på alle de personer, for hvem der anmodes om underholdsbidrag.

De anmodninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a), b), d) og f), og artikel 10, stk. 2, litra a) og c), og som ikke vedrører børnebidrag (som omhandlet i artikel 15), skal ledsages af et dokument, der angiver, i hvilket omfang den, der indgiver anmodningen, har fået gratis retshjælp i afgørelsesstaten. Dette dokument skal indeholde oplysninger om arten og omfanget af den retshjælp, der allerede er anmodet om, og angive, hvilken yderligere retshjælp der vil blive brug for.

De anmodninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra b), skal ledsages af et dokument, der angiver ansøgerens valg af fuldbyrdelsesmidler (sag for at inddrive den bidragspligtiges løsøre, pengemidler og/eller faste ejendom).

De anmodninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra b), skal ledsages af et dokument med en beregning af det skyldige beløb.

De anmodninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra c)-f), og artikel 10, stk. 2, litra b) og c), skal ledsages af dokumenter, som underbygger oplysningerne om den bidragsberettigedes og/eller den bidragspligtiges økonomiske situation og udgifter.

Republikken Malta:

I.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra b)

1.

Anmodninger om fuldbyrdelse af en afgørelse skal indeholde:

navnet på den ret, der afsagde dommen

domsafsigelsesdatoen

oplysninger om den bidragsberettigedes og den bidragspligtiges nationalitet og

erhverv eller beskæftigelse.

2.

Følgende dokumenter skal også vedlægges:

en bekræftet kopi af dommen sammen med fuldbyrdelsespåtegningen

en udførlig liste over restancer og ved indeksering af et eksigibelt underholdskrav beregningsmetoden for denne indeksering og ved forpligtelse til at betale lovbestemte renter den lovbestemte rentesats og det tidspunkt, hvor rentepligten indtræder

nærmere oplysninger om den bankkonto, som de tvangsfuldbyrdede beløb skal overføres til

en kopi af anmodningen med bilag og

oversættelse af alle dokumenterne til maltesisk foretaget af en professionel autoriseret oversætter.

II.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra c) og d)

Anmodninger om at få truffet afgørelse om tildeling af børnebidrag skal ledsages af følgende dokumenter:

det månedlige børnebidrag, der anmodes om for hver bidragsberettiget, og

begrundelsen for anmodningen om afgørelsen, som skal indeholde oplysninger om forholdet mellem den bidragsberettigede og den bidragspligtige og den økonomiske situation for den bidragsberettigedes retlige repræsentant, og som skal indeholde oplysninger om:

i)

underholdsudgifter: mad, sundhed, beklædning, bolig og uddannelse. (Bemærk: Når der anmodes om børnebidrag for flere end ét barn, skal oplysningerne gives for hvert barn)

ii)

indtægtskilder og månedlig indtægt for den af forældrene, der forsørger den bidragsberettigede, og

iii)

de månedlige udgifter for den af forældrene, der forsørger den bidragsberettigede, til den bidragsberettigede.

III.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra e) og f)

Anmodninger om ændring af en afgørelse om tildeling af underholdsbidrag skal indeholde:

navnet på den ret, der afsagde dommen, domsafsigelsesdatoen og oplysninger om sagens parter

angivelse af det månedlige underholdsbidrag, der anmodes om på vegne af hver af de bidragsberettigede i stedet for det tidligere tildelte underholdsbidrag

angivelse af de ændrede omstændigheder, der berettiger anmodningen om et ændret underholdsbidrag, og

supplerende dokumenter, som skal opføres på en liste og vedlægges anmodningen (Bemærk: Disse dokumenter skal være originaler eller bekræftede kopier).

IV.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b) og c)

Anmodninger om ændring af en afgørelse om tildeling af underholdsbidrag skal indeholde:

navnet på den ret, der afsagde dommen, domsafsigelsesdatoen og oplysninger om sagens parter

angivelse af det månedlige underholdsbidrag, der anmodes om på vegne af hver af de bidragsberettigede i stedet for det tidligere tildelte underholdsbidrag

angivelse af de ændrede omstændigheder, der berettiger anmodningen om et ændret underholdsbidrag, og

supplerende dokumenter, som skal opføres på en liste og vedlægges anmodningen. (Bemærk: Disse dokumenter skal være originaler eller bekræftede kopier).

Republikken Polen:

I.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra b)

1.

En anmodning om fuldbyrdelse af en afgørelse skal indeholde navnet på den ret, der afsagde dommen, domsafsigelsesdatoen samt for- og efternavn på sagens parter.

2.

Følgende dokumenter skal vedlægges:

originalen af fuldbyrdelsesgrundlaget (bekræftet kopi af dommen sammen med fuldbyrdelsespåtegningen)

en detaljeret liste over restancer

nærmere oplysninger om den bankkonto, som de tvangsfuldbyrdede beløb skal overføres til

en kopi af anmodningen med bilag

oversættelse af alle dokumenterne til polsk foretaget af en autoriseret oversætter.

3.

Anmodningen, begrundelsen for anmodningen, listen over restancer og oplysningerne om den bidragspligtiges økonomiske situation skal underskrives personligt af den eller de bidragsberettigede eller i tilfælde af mindreårige af deres retlige repræsentant.

4.

Hvis den bidragsberettigede ikke er i besiddelse af originalen af fuldbyrdelsesgrundlaget, skal grunden hertil angives i anmodningen (f.eks. at dokumentet er bortkommet eller ødelagt, eller at fuldbyrdelsesgrundlaget ikke er udstedt af retten).

5.

Hvis fuldbyrdelsesgrundlaget er bortkommet, skal der vedlægges en anmodning om genudstedelse af fuldbyrdelsesgrundlaget som erstatning for det bortkomne.

II.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra c) og d)

1.

En anmodning om at få truffet afgørelse om tildeling af børnebidrag skal indeholde en angivelse af det månedlige beløb, der anmodes om i børnebidrag for hver bidragsberettiget.

2.

Anmodningen og begrundelsen for anmodningen skal underskrives personligt af den eller de bidragsberettigede eller i tilfælde af mindreårige af deres retlige repræsentant.

3.

I begrundelsen for en anmodning om at få truffet afgørelse er det nødvendigt at angive alle de forhold, der berettiger anmodningen, særlig oplysninger vedrørende:

a)

forholdet mellem den bidragsberettigede og den bidragspligtige: barn (barn fra et ægteskab/barn, der formelt anerkendes af den bidragspligtige/faderskab til barnet fastslået af retten), anden slægtning, ægtefælle, tidligere ægtefælle, beslægtet

b)

den bidragsberettigedes økonomiske situation:

den bidragsberettigedes alder, helbredstilstand og uddannelsesniveau

den bidragsberettigedes månedlige udgifter (mad, beklædning, personlig hygiejne, forebyggelse, medicin, genoptræning, uddannelse, fritid, særlige udgifter osv.)

(hvis der anmodes om børnebidrag for mere end én berettiget person, skal ovennævnte oplysninger gives for hver af disse personer)

uddannelse, tidligere erhverv og nuværende erhverv for den af forældrene, der forsørger den mindreårige bidragsberettigede

indtægtskilder og månedlig indtægt for den af forældrene, der forsørger den bidragsberettigede

de månedlige udgifter for den af forældrene, der passer en mindreårig bidragsberettiget, til underhold af den pågældende selv og andre, ud over den bidragsberettigede, der er afhængige af vedkommendes forsørgelse

c)

den bidragspligtiges økonomiske situation, som også skal omfatte oplysninger om den bidragspligtiges uddannelse, tidligere erhverv og nuværende erhverv.

4.

Det skal angives, hvilke af forholdene i begrundelsen der skal fremføres ved bevisoptagelsen (f.eks. oplæsning af dokumentet på retsmødet, afhøring af vidnet/vidnerne, afhøring af den bidragsberettigede eller dennes retlige repræsentant, afhøring af den bidragspligtige osv.).

5.

Det er nødvendigt at angive alle de krævede bevismaterialer og alle de oplysninger, som retten har behov for til bevisoptagelsen.

6.

De originale dokumenter eller bekræftede kopier heraf vedlægges anmodningen; dokumenter på fremmedsprog ledsages af en bekræftet oversættelse til polsk.

7.

Vidner: For- og efternavn samt adresse angives for alle vidner.

III.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra e) og f)

1.

En anmodning om ændring af en afgørelse om tildeling af underholdsbidrag skal indeholde:

a)

navnet på den ret, der afsagde dommen, domsafsigelsesdatoen samt for- og efternavn på sagens parter

b)

angivelse af det månedlige underholdsbidrag, der anmodes om på vegne af hver af de bidragsberettigede i stedet for det tidligere tildelte underholdsbidrag.

2.

Begrundelsen for anmodningen skal omfatte de ændrede omstændigheder, der berettiger anmodningen om et ændret underholdsbidrag.

3.

Anmodningen og begrundelsen for anmodningen skal underskrives personligt af den eller de bidragsberettigede eller i tilfælde af mindreårige af deres retlige repræsentant.

4.

Det skal angives, hvilke af forholdene i begrundelsen der skal fremføres ved bevisoptagelsen (f.eks. oplæsning af dokumentet på retsmødet, afhøring af vidnet/vidnerne, afhøring af den bidragsberettigede eller dennes retlige repræsentant, afhøring af den bidragspligtige osv.).

5.

Det er nødvendigt at angive alle de krævede bevismaterialer og alle de oplysninger, som retten har behov for til bevisoptagelsen.

6.

De originale dokumenter eller bekræftede kopier heraf vedlægges anmodningen; dokumenter på fremmedsprog ledsages af en bekræftet oversættelse til polsk.

7.

Vidner: For- og efternavn samt adresse angives for alle vidner.

IV.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b) og c)

1.

En anmodning om ændring af en afgørelse om tildeling af underholdsbidrag skal indeholde:

a)

navnet på den ret, der afsagde dommen, domsafsigelsesdatoen samt for- og efternavn på sagens parter

b)

angivelse af det månedlige underholdsbidrag, der anmodes om på vegne af hver af de bidragsberettigede i stedet for det tidligere tildelte underholdsbidrag.

2.

Begrundelsen for anmodningen skal omfatte de ændrede omstændigheder, der berettiger anmodningen om et ændret underholdsbidrag.

3.

Anmodningen og begrundelsen for anmodningen skal underskrives personligt af den bidragspligtige.

4.

Det skal angives, hvilke af forholdene i begrundelsen der skal fremføres ved bevisoptagelsen (f.eks. oplæsning af dokumentet på retsmødet, afhøring af vidnet/vidnerne, afhøring af den bidragsberettigede eller dennes retlige repræsentant, afhøring af den bidragspligtige osv.).

5.

Det er nødvendigt at angive alle de krævede bevismaterialer og alle de oplysninger, som retten har behov for til bevisoptagelsen.

6.

De originale dokumenter eller bekræftede kopier heraf vedlægges anmodningen; dokumenter på fremmedsprog ledsages af en bekræftet oversættelse til polsk.

7.

Vidner: For- og efternavn samt adresse angives for alle vidner.

Den Portugisiske Republik:

I.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra b)

En anmodning om fuldbyrdelse af en afgørelse skal ud over de dokumenter, der er omhandlet i artikel 25, ledsages af:

1.

en detaljeret liste over restancer og i tilfælde af indeksering af et eksigibelt underholdskrav, beregningsmetoden for denne indeksering og ved forpligtelse til at betale lovbestemte renter den lovbestemte rentesats og det tidspunkt, hvor rentepligten indtræder

2.

nærmere oplysninger om den bankkonto, som beløbene skal overføres til.

II.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra c) og d)

En anmodning om at få truffet afgørelse om børnebidrag som omhandlet i artikel 15 skal ledsages af følgende supplerende dokumenter:

1.

det månedlige børnebidrag, der anmodes om på vegne af hver bidragsberettigede

2.

begrundelse for at anmode om at få truffet en afgørelse, herunder alle faktiske forhold til støtte for anmodningen og oplysninger om:

a)

forholdet mellem den bidragsberettigede og den bidragspligtige: barn (barn fra et ægteskab/barn, der formelt anerkendes af den bidragspligtige/faderskab til barnet fastslået af retten), herunder indgivelse af en attest, der attesterer forældreskab/adoption

b)

den økonomiske situation, som den eller de bidragsberettigedes retlige repræsentant (forælder eller værge) befinder sig i med angivelse af oplysninger om:

månedlige underholdsudgifter: mad, sundhed, beklædning, bolig, uddannelse (hvis der anmodes om børnebidrag for mere end én berettiget person, skal ovennævnte oplysninger gives for hver af disse personer)

indtægtskilder og månedlig indtægt for den af forældrene, der forsørger den bidragsberettigede

månedlige udgifter for den af forældrene, der passer en mindreårig bidragsberettiget, til underhold af vedkommende selv samt andre, som vedkommende har ansvaret for

3.

anmodningen og begrundelsen for anmodningen skal underskrives personligt af den eller de bidragsberettigede eller i tilfælde af mindreårige af deres retlige repræsentant.

III.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra e) og f)

En anmodning om ændring af en afgørelse om tildeling af underholdsbidrag skal indeholde:

1.

navnet på den ret, der afsagde dommen, domsafsigelsesdatoen samt for- og efternavn på sagens parter

2.

angivelse af det månedlige underholdsbidrag, der anmodes om på vegne af hver af de bidragsberettigede i stedet for det tidligere tildelte underholdsbidrag

3.

angivelse i begrundelsen af den ændrede situationen, som berettiger kravet om at ændre underholdsbidragets størrelse

4.

supplerende dokumenter, som bør opføres på en liste og vedlægges anmodningen — originaler eller bekræftede kopier

5.

anmodningen og begrundelsen for anmodningen skal underskrives personligt af den eller de bidragsberettigede eller i tilfælde af mindreårige af deres retlige repræsentant.

IV.   Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b) og c)

En anmodning om ændring af en afgørelse om tildeling af underholdsbidrag (indgivet af den bidragspligtige) skal indeholde:

1.

navnet på den ret, der afsagde dommen, domsafsigelsesdatoen samt for- og efternavn på sagens parter

2.

angivelse af det månedlige underholdsbidrag, der anmodes om på vegne af hver af de bidragsberettigede i stedet for det tidligere tildelte underholdsbidrag

3.

angivelse i begrundelsen af den ændrede situation, som berettiger kravet om at ændre underholdsbidragets størrelse

4.

supplerende dokumenter, som bør opføres på en liste og vedlægges anmodningen — originaler eller bekræftede kopier

5.

anmodningen og begrundelsen for anmodningen skal underskrives af den eller de bidragspligtige.

Den Slovakiske Republik:

Oplysninger om alle involverede parters nationalitet.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland:

Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra b)

England og Wales

Original og/eller bekræftet kopi af afgørelse; attest om eksigibilitet; erklæring om restancer; dokument, der erklærer, at den bidragspligtige mødte frem på det indledende retsmøde, og hvis det ikke er tilfældet, dokument, der bekræfter, at den bidragspligtige var indstævnet og havde modtaget en forkyndelse om retsmødet, eller at vedkommende var gjort bekendt med den oprindelige afgørelse og havde haft mulighed for forsvar eller appel; erklæring om, hvor den bidragspligtige opholder sig — bolig og arbejdsplads; erklæring om den bidragspligtiges identitet; evt. fotografi af den bidragspligtige; dokument, der viser, i hvilket omfang den, der indgiver anmodningen, er indrømmet gratis retshjælp; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; bekræftet kopi af evt. vielsesattest; bekræftet kopi af kendelse eller andet instrument, der dokumenterer opløsning af ægteskab eller evt. andet forhold.

Skotland

Original og/eller bekræftet kopi af afgørelse; attest om eksigibilitet; erklæring om restancer; dokument, der erklærer, at den bidragspligtige mødte frem på det indledende retsmøde, og hvis det ikke er tilfældet, dokument, der bekræfter, at den bidragspligtige var indstævnet til retsmødet, eller at vedkommende var gjort bekendt med den oprindelige afgørelse og havde haft mulighed for appel; erklæring om, hvor den bidragspligtige opholder sig; erklæring om den bidragspligtiges identitet; evt. fotografi af den bidragspligtige; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution.

Nordirland

Original og/eller bekræftet kopi af afgørelse; attest om eksigibilitet; erklæring om restancer; dokument, der erklærer, at den bidragspligtige mødte frem på det indledende retsmøde, og hvis det ikke er tilfældet, dokument, der bekræfter, at den bidragspligtige var indstævnet til retsmødet, eller at vedkommende var gjort bekendt med den oprindelige afgørelse og havde haft mulighed for appel; erklæring om, hvor den bidragspligtige opholder sig — bolig og arbejdsplads; erklæring om den bidragspligtiges identitet; evt. fotografi af den bidragspligtige; dokument, der viser, i hvilket omfang den, der indgiver anmodningen, er indrømmet gratis retshjælp; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; bekræftet kopi af evt. vielsesattest.

Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra c)

England og Wales

Dokumenter vedrørende den økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; erklæring om, hvor den sagsøgte opholder sig — bolig og arbejdsplads; attest om den sagsøgtes identitet; evt. fotografi af den sagsøgte; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; bekræftet kopi af evt. vielsesattest; bekræftet kopi af kendelse eller andet instrument, der dokumenterer opløsning af ægteskab eller evt. andet forhold; kopi af relevante retsafgørelser; anmodning om retshjælp; evt. dokument, der beviser slægtskab; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3.

Skotland

Dokumenter vedrørende den økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; erklæring om, hvor den sagsøgte opholder sig; attest om den sagsøgtes identitet; evt. fotografi af den sagsøgte; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; bekræftet kopi af evt. vielsesattest; anmodning om retshjælp; evt. dokument, der beviser slægtskab.

Nordirland

Dokumenter vedrørende den økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; erklæring om, hvor den sagsøgte opholder sig — bolig og arbejdsplads; attest om den sagsøgtes identitet; evt. fotografi af den sagsøgte; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; bekræftet kopi af evt. vielsesattest; bekræftet kopi af evt. decree nisi (foreløbig retsafgørelse om skilsmisse); kopi af relevante retsafgørelser; anmodning om retshjælp; evt. dokument, der beviser slægtskab; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3.

Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra d)

England og Wales

Bekræftet kopi af afgørelse i forbindelse med artikel 20 eller artikel 22, litra b) eller e), sammen med dokumenter vedrørende udarbejdelsen af den afgørelse; dokument, der viser, i hvilket omfang den, der indgiver anmodningen, er indrømmet gratis retshjælp; dokumenter vedrørende den økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; erklæring om, hvor den sagsøgte opholder sig — bolig og arbejdsplads; attest om den sagsøgtes identitet; evt. fotografi af den sagsøgte; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; bekræftet kopi af evt. vielsesattest; bekræftet kopi af kendelse eller andet instrument, der dokumenterer opløsning af ægteskab eller evt. andet forhold; kopi af relevante retsafgørelser; evt. dokument, der beviser slægtskab; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3.

Skotland

Som under artikel 10, stk. 1, litra c), ovenfor.

Nordirland

Bekræftet kopi af afgørelse i forbindelse med artikel 20 eller artikel 22, litra b) eller e), sammen med dokumenter vedrørende udarbejdelsen af afgørelsen; dokument, der viser, i hvilket omfang den, der indgiver anmodningen, er indrømmet gratis retshjælp; dokumenter vedrørende den økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; erklæring om, hvor den sagsøgte opholder sig — bolig og arbejdsplads; attest om den sagsøgtes identitet; evt. fotografi af den sagsøgte; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; bekræftet kopi af evt. vielsesattest; bekræftet kopi af evt. decree nisi (foreløbig retsafgørelse om skilsmisse); kopi af relevante retsafgørelser; evt. dokument, der beviser slægtskab; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3.

Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra e)

England og Wales

Kopi af den afgørelse, der skal ændres; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; anmodning om retshjælp; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i barnets/børnenes situation; evt. dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes civilstand; kopi af relevante retsafgørelser; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3. Skriftlig erklæring om, at begge parter har givet møde under retssagen, og, hvis kun sagsøgeren har givet møde, original eller bekræftet kopi af det dokument, der godtgør, at stævningen er blevet forkyndt for den anden part.

Skotland

Kopi af den afgørelse, der skal ændres; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; anmodning om retshjælp; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i barnets/børnenes situation.

Nordirland

Kopi af den afgørelse, der skal ændres; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; anmodning om retshjælp; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i barnets/børnenes situation; evt. dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes civilstand; kopi af relevante retsafgørelser; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3.

Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 1, litra f)

England og Wales

Original og/eller bekræftet kopi af den afgørelse, der skal ændres; dokument, der erklærer, at den bidragspligtige mødte frem på det indledende retsmøde, og hvis det ikke er tilfældet, dokument, der bekræfter, at den bidragspligtige var indstævnet til retsmødet, eller at vedkommende var gjort bekendt med den oprindelige afgørelse og havde haft mulighed for appel; dokument, der viser, i hvilket omfang den, der indgiver anmodningen, er indrømmet gratis retshjælp; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; attest om eksigibilitet; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i barnets/børnenes situation; bekræftet kopi af evt. vielsesattest; bekræftet kopi af kendelse eller andet instrument, der dokumenterer opløsning af ægteskab eller evt. andet forhold; evt. dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes civilstand; kopi af relevante retsafgørelser; erklæring om, hvor den bidragspligtige opholder sig — bolig og arbejdsplads; erklæring om den bidragspligtiges identitet; evt. fotografi af den bidragspligtige; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3. Skriftlig erklæring om, at begge parter har givet møde under retssagen, og, hvis kun sagsøgeren har givet møde, original eller bekræftet kopi af det dokument, der godtgør, at stævningen er blevet forkyndt for den anden part.

Skotland

Original og/eller bekræftet kopi af den afgørelse, der skal ændres; dokument, der bekræfter, at den bidragspligtige var indstævnet til retsmødet, eller at vedkommende var gjort bekendt med den oprindelige afgørelse og havde haft mulighed for appel; dokument, der viser, i hvilket omfang den, der indgiver anmodningen, er indrømmet gratis retshjælp; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; attest om eksigibilitet; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i barnets/børnenes situation; evt. dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes civilstand; erklæring om, hvor den bidragspligtige opholder sig; erklæring om den bidragspligtiges identitet; evt. fotografi af den bidragspligtige.

Nordirland

Original og/eller bekræftet kopi af den afgørelse, der skal ændres; dokument, der erklærer, at den bidragspligtige mødte frem på det indledende retsmøde, og hvis det ikke er tilfældet, dokument, der bekræfter, at den bidragspligtige var indstævnet til retsmødet, eller at vedkommende var gjort bekendt med den oprindelige afgørelse og havde haft mulighed for appel; dokument, der viser, i hvilket omfang den, der indgiver anmodningen, er indrømmet gratis retshjælp; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; attest om eksigibilitet; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i barnets/børnenes situation; bekræftet kopi af evt. vielsesattest; bekræftet kopi af evt. decree nisi (foreløbig retsafgørelse om skilsmisse); evt. dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes civilstand; kopi af relevante retsafgørelser; erklæring om, hvor den bidragspligtige opholder sig — bolig og arbejdsplads; erklæring om den bidragspligtiges identitet; evt. fotografi af den bidragspligtige; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3.

Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b)

England og Wales

Kopi af den afgørelse, der skal ændres; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; anmodning om retshjælp; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i barnets/børnenes situation; evt. dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes civilstand; kopi af relevante retsafgørelser; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3.

Skotland

Kopi af den afgørelse, der skal ændres; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; anmodning om retshjælp; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i barnets/børnenes situation.

Nordirland

Kopi af den afgørelse, der skal ændres; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; anmodning om retshjælp; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i barnets/børnenes situation; evt. dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes civilstand; kopi af relevante retsafgørelser; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3.

Anmodninger i henhold til artikel 10, stk. 2, litra c)

England og Wales

Original og/eller bekræftet kopi af den afgørelse, der skal ændres; attest om eksigibilitet; dokument, der viser, i hvilket omfang den, der indgiver anmodningen, er indrømmet gratis retshjælp; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i barnets/børnenes situation; bekræftet kopi af evt. vielsesattest; bekræftet kopi af kendelse eller andet instrument, der dokumenterer opløsning af ægteskab eller evt. andet forhold; evt. dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes civilstand; kopi af relevante retsafgørelser; erklæring om, hvor den bidragsberettigede opholder sig — bolig og arbejdsplads; erklæring om den bidragsberettigedes identitet; evt. fotografi af den bidragsberettigede; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3.

Skotland

Original og/eller bekræftet kopi af den afgørelse, der skal ændres; dokument, der viser, i hvilket omfang den, der indgiver anmodningen, er indrømmet gratis retshjælp; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i sagsøgers økonomiske situation; erklæring om, hvor den bidragsberettigede opholder sig; erklæring om den bidragsberettigedes identitet; evt. fotografi af den bidragsberettigede.

Nordirland

Original og/eller bekræftet kopi af den afgørelse, der skal ændres; attest om eksigibilitet; dokument, der viser, i hvilket omfang den, der indgiver anmodningen, er indrømmet gratis retshjælp; dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes økonomiske situation — indtægter/udgifter/formue; bekræftet kopi af barnets/børnenes fødselsattest eller evt. adoptionsattest; evt. attest fra skole/uddannelsesinstitution; dokumenter vedrørende ændringer i barnets/børnenes situation; bekræftet kopi af evt. vielsesattest; bekræftet kopi af evt. decree nisi (foreløbig retsafgørelse om skilsmisse); evt. dokumenter vedrørende sagsøgers/sagsøgtes civilstand; kopi af relevante retsafgørelser; erklæring om, hvor den bidragsberettigede opholder sig — bolig og arbejdsplads; erklæring om den bidragsberettigedes identitet; evt. fotografi af den bidragsberettigede; evt. andre dokumenter, der er nævnt i artikel 16, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 25, stk. 3, litra b), samt artikel 30, stk. 3.

Generelle bemærkninger

I forbindelse med anmodninger i henhold til artikel 10, herunder artikel 10, stk. 1, litra a), og artikel 10, stk. 2, litra a), vil centralmyndigheden i England og Wales være taknemmelig for at modtage tre kopier af hvert dokument evt. ledsaget af oversættelser til engelsk.

I forbindelse med anmodninger i henhold til artikel 10, herunder artikel 10, stk. 1, litra a), og artikel 10, stk. 2, litra a), vil centralmyndigheden i Nordirland være taknemmelig for at modtage tre kopier af hvert dokument ledsaget af oversættelser til engelsk.

2.   ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44, STK. 1

Den Europæiske Union erklærer, at de medlemsstater, der er anført nedenfor, godkender anmodninger og tilknyttede dokumenter, der foruden at være oversat til deres officielle sprog er oversat til de sprog, der er specificeret for hver af disse medlemsstater:

 

Den Tjekkiske Republik: slovakisk

 

Republikken Estland: engelsk

 

Republikken Cypern: engelsk

 

Republikken Litauen: engelsk

 

Republikken Malta: engelsk

 

Den Slovakiske Republik: tjekkisk

 

Republikken Finland: engelsk.

3.   ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44, STK. 2

Den Europæiske Union erklærer, at dokumenter i Kongeriget Belgien skal affattes på eller oversættes til fransk, nederlandsk eller tysk alt efter hvilken del af det belgiske område, de indgives på.

Oplysninger om, hvilket sprog der skal bruges på en given del af det belgiske område, findes i håndbogen over modtagende instanser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (1). Denne håndbog er tilgængelig på webstedet: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_da.htm

Klik på:

»Forkyndelse og Overførsel af Dokumenter (Forordning (EF) nr. 1393/2007)«/»Dokumenter«/»Håndbog«/»Belgien«/»Geographical areas of competence« (s. 13 ff.),

eller gå direkte til følgende adresse:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf

og klik på »Geographical areas of competence« (s. 13 ff.).«


(1)  EUT L 324 af 10.12.2007, s. 79.


Top