EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1350

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1350/2013 af 11. december 2013 om ændring af visse lovgivningsmæssige retsakter inden for landbrugs- og fiskeristatistik

OJ L 351, 21.12.2013, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1350/oj

21.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 351/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1350/2013

af 11. december 2013

om ændring af visse lovgivningsmæssige retsakter inden for landbrugs- og fiskeristatistik

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtning(er):

(1)

En række lovgivningsmæssige retsakter inden for landbrugs- og fiskeristatistik (»de lovgivningsmæssige retsakter«) tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af disse lovgivningsmæssige retsakters bestemmelser. Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden bør disse gennemførelsesbeføjelser bringes i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(2)

Kommissionen har forpligtet sig til at gennemgå gældende lovgivningsmæssige retsakter, der indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol, i lyset af de kriterier, der er fastlagt i artikel 290 i TEUF.

(3)

For at udbygge eller ændre visse ikke-væsentlige bestemmelser i de lovgivningsmæssige retsakter, navnlig for at tage hensyn til den økonomiske, samfundsmæssige og tekniske udvikling, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF.

(4)

Hvad angår Rådets direktiv 96/16/EF (2) bør beføjelsen til at vedtage retsakter for at tage hensyn til de indhøstede erfaringer og den økonomiske og tekniske udvikling delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår fortegnelsen over de mejeriprodukter, der er omfattet af undersøgelserne, og de ensartede definitioner, der skal anvendes ved indberetning af resultaterne for de forskellige produkter.

(5)

Hvad angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 (3) bør beføjelsen til at vedtage retsakter for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer af bilag I og II til nævnte forordning.

(6)

Hvad angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1921/2006 (4), bør beføjelsen til at vedtage retsakter for at tage hensyn til den tekniske udvikling delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår tekniske ændringer af bilagene til nævnte forordning.

(7)

Hvad angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 762/2008 (5) bør beføjelsen til at vedtage retsakter for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer af bilagene til nævnte forordning.

(8)

Hvad angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008 (6) bør beføjelsen til at vedtage retsakter for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer af bilag I, II, IV og V til nævnte forordning.

(9)

Hvad angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 (7) bør beføjelsen til at vedtage retsakter for at tage hensyn til den tekniske udvikling og internationale krav delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer af bilag I, II, III og IV til nævnte forordning, hvad angår listerne over fiskeristatistiske områder eller underområder heraf samt fiskearter.

(10)

Hvad angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 217/2009 (8) bør beføjelsen til at vedtage retsakter for at tage hensyn til den tekniske udvikling og internationale krav delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer af bilag I, II, III og IV til nævnte forordning, hvad angår listerne over fiskearter og fiskeristatistiske områder og beskrivelserne af disse områder samt målene på, koderne for og definitionerne af fiskeriaktivitet, fiskeredskaber, fartøjsstørrelse og fiskerimetoder.

(11)

Hvad angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 (9) bør beføjelsen til at vedtage retsakter for at tage hensyn til den tekniske udvikling og internationale krav delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer bilag I, II og III til nævnte forordning, hvad angår listerne over fiskearter og fiskeristatistiske områder, beskrivelserne af disse områder og den tilladte anførelse af oplysninger under en samlepost.

(12)

Hvad angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 543/2009 (10) bør beføjelsen til at vedtage retsakter for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer af indberetningsskemaerne i bilaget til nævnte forordning.

(13)

Ved vedtagelsen af delegerede retsakter er det navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør også sikre, at de delegerede retsakter, der er fastsat i de lovgivningsmæssige retsakter, ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

(14)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af de lovgivningsmæssige retsakter bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med artikel Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (11).

(15)

Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (12), rådgiver Kommissionen og bistår den med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser i henhold til de lovgivningsmæssige retsakter. Efter strategien for en ny struktur for det europæiske statistiske system, der har til formål at forbedre koordineringen og partnerskabet i en klar pyramidestruktur inden for det europæiske statistiske system, bør Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (13), have en rådgivende rolle og bør bistå Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. Med henblik herpå bør de lovgivningsmæssige retsakter ændres, således at henvisningen til Den Stående Landbrugsstatistiske Komité erstattes af en henvisning til Udvalget for det Europæiske Statistiske System. Kommissionen bør fortsat rådføre sig med eksperter inden for landbrugs- og fiskeristatistik, inden den indbringer et spørgsmål for Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

(16)

Målene for denne forordning er at bringe den eksisterende tillæggelse af beføjelser til Kommissionen i de lovgivningsmæssige retsakter i overensstemmelse med artikel 290 og 291 i TEUF og med den nye retlige ramme i forbindelse med ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 182/2011 og om fornødent revidere omfanget af disse beføjelser. Disse mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet jf. nævnte artikel 5 går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(17)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning ikke berøre procedurerne for vedtagelse af foranstaltninger, der er fastsat i de lovgivningsmæssige retsakter, og som er blevet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttræden.

(18)

Eftersom ændringerne til direktiv 96/16/EF er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om at medlemsstaterne skal gennemføre disse ændringer –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De lovgivningsmæssige retsakter, der er anført i bilaget, ændres i overensstemmelse med nævnte bilag.

Artikel 2

Denne forordning berører ikke de procedurer for vedtagelse af foranstaltninger, der er fastsat i de lovgivningsmæssige retsakter, der er anført i bilaget, og som er blevet indledt, men ikke afsluttet, senest den 10. januar 2014.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. december 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

V. LEŠKEVIČIUS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 19.11.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 5.12.2013.

(2)  Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter (EFT L 78 af 28.3.1996, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet (EUT L 33 af 5.2.2004, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1921/2006 af 18. december 2006 om fremsendelse af statistiske data vedrørende landinger af fiskevarer i medlemsstaterne og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1382/91 (EUT L 403 af 30.12.2006, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 762/2008 af 9. juli 2008 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 788/96 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008 af 19. november 2008 om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion og om ophævelse af Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF (EUT L 321 af 1.12.2008, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 217/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 42).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 543/2009 af 18. juni 2009 om afgrødestatistikker og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 og (EØF) nr. 959/93 (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(12)  Rådets afgørelse 72/279/EØF af 31. juli 1972 om nedsættelse af en stående landbrugsstatistisk komité (EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).


BILAG

1.

I direktiv 96/16/EF foretages følgende ændringer:

a)

artikel 1, nr. 2, affattes således:

»2.   foretager hvert år hos landbrugsbedrifterne opgørelser over produktionen af mælk og dens anvendelse. Ved »landbrugsbedrift »forstås en landbrugsbedrift som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 (1).

b)

artikel 3, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a for at ændre fortegnelsen over de mejeriprodukter, der er omfattet af undersøgelserne, og for at fastlægge ensartede definitioner, der skal anvendes ved indberetningen af resultaterne, for de forskellige produkter.

Disse delegerede retsakter vedtages kun, såfremt de er nødvendige for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, såfremt de ikke ændrer den frivillige karakter af de krævede oplysninger, og såfremt de ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er omhandlet i de delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (2).

c)

artikel 5, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Metodologirapporterne, oplysningernes disponibilitet og pålidelighed samt andre spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv drøftes én gang om året med medlemsstaterne. Medlemsstaterne forelægger hvert år Kommissionen metodologirapporter om de i artikel 4, stk. 1, omhandlede oplysninger efter et standardspørgeskema. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter som opstiller disse standardspørgeskemaer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2.«

d)

artikel 6, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som opstiller tabellerne til indberetning af data. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2.«

e)

følgende artikel indsættes:

»Artikel 6a

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 10. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 3, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

f)

artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (3).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.   Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

2.

I forordning (EF) nr. 138/2004 foretages følgende ændringer:

a)

artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 4 for at ændre LR-metodologien i bilag I. Disse delegerede retsakter må kun præcisere og forbedre indholdet af bilag I med henblik på at sikre ensartet tolkning eller sikre international sammenlignelighed.

Disse delegerede retsakter vedtages kun såfremt de ikke indebærer ændring af grundbegreberne i bilag I, såfremt de ikke kræver yderligere ressourcer af producenter i det europæiske statistiske system til deres gennemførelse, og såfremt de ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderlig byrde.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de pågældende delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (4).

b)

artikel 3, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 4 for at ændre listen over variabler for indberetning af data, som er fastsat i bilag II.

Disse delegerede retsakter må ikke pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de pågældende delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c) i forordning (EF) nr. 223/2009.«

c)

artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2, og artikel 3, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 10. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 2, stk. 2, og artikel 3, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2, eller artikel 3, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

3.

I forordning (EF) nr. 1921/2006 foretages følgende ændringer:

a)

artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen gennemgår rapporterne og forelægger sine konklusioner for medlemsstaterne.«

b)

artikel 8, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvis en bestemt sektor inden for en medlemsstats fiskeindustri ikke kan indgå i statistikkerne, uden at det for de nationale myndigheder medfører vanskeligheder, der er ude af proportion med sektorens betydning, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, som giver den pågældende medlemsstat dispensation, hvorefter medlemsstaten kan undlade at medtage statistiske data for den pågældende sektor i de nationale statistiske data, der fremsendes. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesprocedure i artikel 11, stk. 2«

c)

artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Tekniske ændringer af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende tekniske ændringer af bilagene. Disse delegerede retsakter må ikke ændre den frivillige karakter af de krævede oplysninger eller pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de pågældende delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (5).

d)

følgende artikel indsættes:

»Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 10. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 9 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for den frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

e)

artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (6).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

4.

I forordning (EF) nr. 762/2008 foretages følgende ændringer:

a)

artikel 6, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen gennemgår rapporterne og forelægger sine konklusioner for medlemsstaterne.«

b)

artikel 8, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvis en bestemt sektor inden for en medlemsstats akvakulturerhverv ikke kan indgå i statistikkerne, uden at det for de nationale myndigheder medfører vanskeligheder, der er ude af proportion med sektorens betydning, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, som giver den pågældende medlemsstat dispensation, hvorefter medlemsstaten kan undlade at medtage statistiske data for den pågældende sektor i de nationale statistiske data, der fremsendes. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesprocedure i artikel 10, stk. 2«

c)

artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Tekniske bestemmelser

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende tekniske ændringer af bilag I for at tilpasse definitionerne til ændringer i internationale definitioner og vedrørende ændring af bilag II-VI.

Disse delegerede retsakter vedtages kun, såfremt de er nødvendige for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, såfremt de ikke ændrer den frivillige karakter af de krævede oplysninger, og såfremt de ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de pågældende delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (7).

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter som fastlægger formatet for indberetning af statistikker. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.

d)

følgende artikel indsættes:

»Artikel 9a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 10. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 9, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

e)

artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (8).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

5.

I forordning (EF) nr. 1165/2008 foretages følgende ændringer:

a)

artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

Ændring af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 vedrørende ændringer af bilag I, II, IV og V.

Disse delegerede retsakter vedtages kun, såfremt de er nødvendige for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, såfremt de ikke ændrer den frivillige karakter af de krævede oplysninger, og såfremt de ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de pågældende delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (9).

b)

artikel 19 affattes således:

»Artikel 19

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 18, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 10. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 18 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 18 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for den frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

6.

I forordning (EF) nr. 216/2009 foretages følgende ændringer:

a)

artikel 2, stk. 5, affattes således:

»5.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5 for at ændre bilag I, II, III og IV, hvad angår listerne over fiskeristatistiske områder og underområder samt fiskearter.

Disse delegerede retsakter vedtages kun, såfremt de er nødvendige for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, og såfremt de ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de pågældende delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (10).

b)

artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 10. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 2, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

c)

artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1.   Senest den 14. november 1996 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en udførlig rapport, hvoraf det fremgår, hvorledes fangstdataene er beregnet, samt hvor repræsentative og pålidelige disse data er. Kommissionen udarbejder en sammenfatning af disse rapporter med henblik på drøftelse med medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af de i henhold til stk. 1 indberettede oplysninger senest tre måneder efter, at ændringerne er gennemført.

3.   Kommissionen behandler én gang om året i samråd med medlemsstaterne metodologiske rapporter, datatilgængelighed og datapålidelighed samt andre relevante spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.«

7.

I forordning (EF) nr. 217/2009 foretages følgende ændringer:

a)

artikel 2, stk. 4, affattes således:

»4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6 for at ændre bilag I, II, III and IV, hvad angår listerne over fiskearter og fiskeristatistiske områder samt beskrivelserne af disse områder og målene på, koderne for og definitionerne af fiskeriaktivitet, fiskeredskaber, fartøjsstørrelse og fiskerimetoder.

Disse delegerede retsakter vedtages kun, såfremt de er nødvendige for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, såfremt de ikke ændrer den frivillige karakter af de krævede oplysninger, og såfremt de ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de pågældende delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (11).

b)

artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 10. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 2, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

c)

artikel 7, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen behandler én gang om året i samråd med medlemsstaterne metodologiske rapporter, datatilgængelighed og datapålidelighed samt andre relevante spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.«

8.

I forordning (EF) nr. 218/2009 foretages følgende ændringer:

a)

artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5 for at ændre bilag I, II og III, hvad angår listerne over fiskearter og fiskeristatistiske områder, beskrivelserne af disse områder og den tilladte anførelse af oplysninger under en samlepost.

Disse delegerede retsakter vedtages kun, såfremt de er nødvendige for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, såfremt de ikke ændrer den frivillige karakter af de krævede oplysninger, og såfremt de ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de pågældende delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (12).

b)

artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 10. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 2, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

c)

artikel 6, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen behandler én gang om året i samråd med medlemsstaterne metodologiske rapporter, datatilgængelighed og datapålidelighed samt andre relevante spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.«

9.

I forordning (EF) nr. 543/2009 foretages følgende ændringer:

a)

artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a for at ændre indberetningsskemaerne i bilaget.

Disse delegerede retsakter må ikke ændre indberetningshyppighed og frister eller pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de pågældende delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (13).

b)

følgende artikel indsættes:

»Artikel 8a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 10. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 6, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

c)

artikel 9 og 10 udgår

d)

artikel 11, stk. 2, udgår

e)

artikel 12, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes fra den 1. januar 2010.«.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 af 19. november 2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 (EUT L 321 af 1.12.2008, s. 14).«

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«


Top