Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1134

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1134/2011 af 9. november 2011 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet cinidon-ethyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 EØS-relevant tekst

OJ L 292, 10.11.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 049 P. 221 - 223

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1134/oj

10.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1134/2011

af 9. november 2011

om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet cinidon-ethyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet cinidon-ethyl blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (2) for en periode med udløb den 30. september 2012.

(2)

For at ansøgerne kunne forberede deres ansøgninger, og for at Kommissionen kunne evaluere og træffe afgørelse om de pågældende ansøgninger, blev optagelsen forlænget indtil den 31. december 2015 ved Kommissionens direktiv 2010/77/EU af 10. november 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoerne for optagelse af visse aktivstoffer i bilag I (3).

(3)

Dette stof blev i overensstemmelse med artikel 78, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 optaget i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (4) og skal betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4)

Kommissionen har imidlertid ikke modtaget nogen ansøgninger for det pågældende aktivstof, og tidsfristen for indgivelsen af sådanne ansøgninger, jf. artikel 4, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 af 7. december 2010 om en procedure for forlængelse af optagelsen af en anden gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer (5), er udløbet.

(5)

Derfor bør godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes, og det bør udgå af del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 fra den dato, hvor dets godkendelse ville have udløbet, hvis den ikke var blevet fornyet ved direktiv 2010/77/EU.

(6)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ansøgning for dette stof i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ikke-fornyelse af godkendelse

Godkendelsen af aktivstoffet cinidon-ethyl fornyes ikke.

Artikel 2

Afviklingsperioder

Enhver frist, som en medlemsstat har givet til salg og distribution af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cinidon-ethyl, udløber senest den 31. marts 2013, og fristen for bortskaffelse, oplagring og anvendelse af eksisterende lagre udløber senest den 31. marts 2014.

Artikel 3

Ændringer af forordning (EU) nr. 540/2011

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 293 af 11.11.2010, s. 48.

(4)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.

(5)  EUT L 322 af 8.12.2010, s. 10.


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes række 33 således:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»33

Cinidon-ethyl

CAS-nr. 142891-20-1

CIPAC-nr. 598

(Z)-Ethyl 2-chlor-3-[2-chlor-5-(cyclohex-1-en-1,2-dicarboximido)phenyl]acrylat

940 g/kg

1. oktober 2002

30. september 2012

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om cinidon-ethyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 19. april 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på risikoen for grundvandsforurening, når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbundsforhold (dvs. jordbund med neutralt eller højt pH) og/eller følsomme klimaforhold

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer fremgår af den reviderede vurderingsrapport


Top