Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0880

Kommissionens forordning (EU) nr. 880/2011 af 2. september 2011 om berigtigelse af forordning (EU) nr. 208/2011 om ændring af bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004, forordning (EF) nr. 180/2008 og forordning (EF) nr. 737/2008 for så vidt angår lister over og navne på EU-referencelaboratorier EØS-relevant tekst

OJ L 228, 3.9.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 280 - 280

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/880/oj

3.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 880/2011

af 2. september 2011

om berigtigelse af forordning (EU) nr. 208/2011 om ændring af bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004, forordning (EF) nr. 180/2008 og forordning (EF) nr. 737/2008 for så vidt angår lister over og navne på EU-referencelaboratorier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 32, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EU-referencelaboratorier for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed og levende dyr. EU-referencelaboratorierne for dyresundhed og levende dyr er opført på en liste i del II i bilag VII til nævnte forordning.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 87/2011 af 2. februar 2011 om udpegelse af et EU-referencelaboratorium for biers sundhed, om supplerende ansvarsområder og opgaver for dette laboratorium og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (2) udpegedes EU-referencelaboratoriet for biers sundhed, som blev tilføjet listen over EU-referencelaboratorier for dyresundhed og levende dyr.

(3)

Kommissionens forordning (EU) nr. 208/2011 af 2. marts 2011 om ændring af bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004, forordning (EF) nr. 180/2008 og forordning (EF) nr. 737/2008 for så vidt angår lister over og navne på EU-referencelaboratorier (3) erstattede bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004. EU-referencelaboratoriet for biers sundhed blev imidlertid udeladt i listen over EU-referencelaboratorier for dyresundhed og levende dyr i del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004, ændret ved forordning (EU) nr. 208/2011.

(4)

Det er vigtigt at holde listen over EU-referencelaboratorier i forordning (EF) nr. 882/2004 ajourført. Udeladelsen i forordning (EU) nr. 208/2011 bør derfor korrigeres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EU) nr. 208/2011 indsættes følgende som punkt 18 i listen over EU-referencelaboratorier for dyresundhed og levende dyr i del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004:

»18.   EU-referencelaboratorium for biers sundhed

ANSES - Sophia-Antipolis Laboratory

Sophia-Antipolis

Frankrig.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 29 af 3.2.2011, s. 1.

(3)  EUT L 58 af 3.3.2011, s. 29.


Top