EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0465

2010/465/EU: Afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, den 24. juni 2010 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

OJ L 223, 25.8.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/465/oj

25.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 223/1


AFGØRELSE VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATERS REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,

den 24. juni 2010

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

(2010/465/EU)

RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATERS REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5 og 8, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, der er undertegnet den 25. og 30. april 2007 (i det følgende benævnt »aftalen«), omfattede en forpligtelse for begge parter til at indlede forhandlinger om næste fase.

(2)

Som en følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.

(3)

Kommissionen har på vegne af Unionen og medlemsstaterne forhandlet om en protokol om ændring af aftalen (i det følgende benævnt »protokollen«) i overensstemmelse med artikel 21 i nævnte aftale.

(4)

Protokollen blev paraferet den 25. marts 2010.

(5)

Protokollen er i fuld overensstemmelse med EU-lovgivningen og navnlig med EU's emissionshandelsordning.

(6)

Den af Kommissionen forhandlede protokol bør undertegnes og anvendes midlertidigt af Unionen og medlemsstaterne i det omfang, det er tilladt efter national ret, med forbehold af senere indgåelse.

(7)

Det er nødvendigt at fastlægge en procedure for, hvordan den midlertidige anvendelse af protokollen i givet fald bringes til ophør, og hvordan der træffes foranstaltninger i henhold til aftalens artikel 21, stk. 5, som ændret ved protokollen. Det er også nødvendigt at fastsætte en procedure for suspension af den gensidige anerkendelse af forskriftsmæssige konstateringer angående luftfartsselskabers egnethed og statsborgerskab efter artikel 6a, stk. 2, i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen og for gennemførelse af visse af aftalens bestemmelser, herunder bestemmelser om miljøet efter artikel 15, stk. 5, i aftalen som ændret ved protokollen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelse og midlertidig anvendelse

1.   Undertegnelsen af protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (i det følgende benævnt »protokollen«) godkendes hermed på Unionens vegne med forbehold af indgåelse af nævnte protokol.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

2.   Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der på Unionens vegne er beføjet til at undertegne protokollen med forbehold af senere indgåelse.

3.   Indtil protokollen træder i kraft, anvendes den midlertidigt af Unionen og af dens medlemsstater i det omfang, det er tilladt efter national ret fra datoen for undertegnelsen.

4.   En afgørelse om at ophøre med den midlertidige anvendelse af protokollen og meddele dette til Amerikas Forenede Stater i henhold til protokollens artikel 9, stk. 2, samt en afgørelse om at tilbagekalde en sådan meddelelse træffes enstemmigt af Rådet på vegne af Unionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten.

Artikel 2

Suspension af gensidig anerkendelse

En afgørelse om at suspendere den gensidige anerkendelse af forskriftsmæssige konstateringer angående luftfartsselskabers egnethed og statsborgerskab og om at informere Amerikas Forenede Stater herom efter artikel 6a, stk. 2, i aftalen som ændret ved protokollen træffes enstemmigt af Rådet på vegne af Unionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten.

Artikel 3

Det Fælles Udvalg

1.   Unionen og medlemsstaterne repræsenteres i Det Fælles Udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i aftalen som ændret ved protokollen, af repræsentanter for Kommissionen og medlemsstaterne.

2.   I forbindelse med spørgsmål, der hører under Unionens enekompetence, og som ikke kræver vedtagelse af en afgørelse med retsvirkning, vedtages den holdning, der skal indtages af Unionen og dens medlemsstater i Det Fælles Udvalg af Kommissionen, og Rådet og medlemsstaterne underrettes på forhånd herom.

3.   I forbindelse med afgørelser om spørgsmål, der hører under Unionens kompetence, vedtages den holdning, der skal indtages af Unionen og dens medlemsstater i Det Fælles udvalg, af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, medmindre andet er fastsat i de gældende afstemningsprocedurer, der er fastsat i traktaten.

4.   I forbindelse med afgørelser om spørgsmål, der hører under medlemsstaternes kompetence, vedtages den holdning, der skal indtages af Unionen og dens medlemsstater i Det Fælles Udvalg, af Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen eller hvilken som helst medlemsstaterne, medmindre en medlemsstat inden for en måned efter vedtagelsen af denne holdning har underrettet Generalsekretariatet for Rådet om, at medlemsstaten kun kan tilslutte sig den afgørelse, der skal træffes af Det Fælles Udvalg, med sine lovgivende organers samtykke, navnlig på grund af et parlamentarisk undersøgelsesforbehold.

5.   Unionens og medlemsstaternes holdning i Det Fælles Udvalg forelægges af Kommissionen, undtagen vedrørende spørgsmål, der udelukkende hører under medlemsstaternes kompetence; i så fald forelægges den af formanden for Rådet eller, hvis Rådet træffer afgørelse herom, af Kommissionen.

Artikel 4

Afgørelser i overensstemmelse med aftalens artikel 21, stk. 5

En afgørelse om, at den anden parts luftfartsselskaber ikke må øge trafikfrekvensen eller etablere sig på nye markeder i medfør af aftalen og om at meddele Amerikas Forenede Stater dette, eller om, at det aftales at ophæve en sådan afgørelse, der er truffet efter artikel 21, stk. 5, i aftalen som ændret ved protokollen, vedtages enstemmigt af Rådet på vegne af Unionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten.

Artikel 5

Meddelelse til Kommissionen

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om alle anmodninger og meddelelser, som de fremsender eller modtager i medfør af aftalens artikel 15 som ændret ved protokollen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 2010.

På Rådets vegne

J. BLANCO LÓPEZ

Formand


PROTOKOL

om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, der er undertegnet den 25. og 30. april 2007

AMERIKAS FORENEDE STATER (i det følgende benævnt »USA«),

som den ene part, og

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

der er parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og medlemsstater i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »medlemsstaterne«)

og DEN EUROPÆISKE UNION,

som den anden part

SOM AGTER at bygge videre på den ramme, som er etableret ved lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, der er undertegnet den 25. og 30. april 2007 (i det følgende benævnt »aftalen«), for at åbne adgangen til markederne og skabe størst mulige fordele for forbrugere, luftfartsselskaber, arbejdskraft og befolkninger på begge sider af Atlanterhavet,

SOM OPFYLDER mandatet i aftalens artikel 21 om hurtigt at forhandle om næste fase af aftalen, der fremmer dette mål,

SOM ANERKENDER, at Den Europæiske Union er trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab som følge af ikrafttrædelsen den 1. december 2009 af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og at alle rettigheder og forpligtelser for samt alle henvisninger til Det Europæiske Fællesskab i aftalen fra samme dato gælder for Den Europæiske Union,

ER BLEVET ENIGE OM AT ÆNDRE AFTALEN PÅ FØLGENDE MÅDE:

Artikel 1

Definitioner

Aftalens artikel 1 ændres på følgende måde:

1.

Følgende nye definition indsættes efter stk. 2:

»2 a   »konstatering af statsborgerskab«: en konstatering af, at et luftfartsselskab, som foreslår at drive luftfartsforbindelser i medfør af denne aftale, opfylder kravene i artikel 4 med hensyn til ejerskab, effektiv kontrol og hovedforretningssted«.

2.

Følgende nye definition indsættes efter stk. 3:

»3 a   »konstatering af egnethed«: en konstatering af, at et luftfartsselskab, som foreslår at drive luftfartsforbindelser i medfør af denne aftale, har en tilstrækkelig økonomisk kapacitet og tilstrækkelig ledelsesmæssig ekspertise, og at det er rede til at efterkomme de love, bestemmelser og krav, som gælder for udøvelsen af sådanne luftfartsforbindelser«.

Artikel 2

Gensidig anerkendelse af forskriftsmæssig konstatering mht. luftfartsselskabernes egnethed og statsborgerskab

En ny artikel 6 a indsættes efter artikel 6:

»Artikel 6 a

Gensidig anerkendelse af forskriftsmæssig konstatering mht. luftfartsselskabernes egnethed og statsborgerskab

1.   Ved modtagelsen af en ansøgning om driftstilladelse i medfør af artikel 4 fra et luftfartsselskab fra den ene part, anerkender den anden part i givet fald den første parts luftfartsmyndigheders konstatering af dette luftfartsselskabs egnethed og/eller statsborgerskab, som om denne konstatering er foretaget af partens egne luftfartsmyndigheder, uden yderligere forespørgsler herom, jf. dog litra a) nedenfor.

a)

Hvis den modtagende parts luftfartsmyndigheder efter modtagelsen af et luftfartsselskabs ansøgning om en driftstilladelse eller efter tildelingen af en sådan tilladelse — til trods for den anden parts luftfartsmyndigheders konstatering — har særlig grund til at være bekymret for, at betingelserne i denne aftales artikel 4 for tildeling af de relevante tilladelser eller godkendelser ikke er opfyldt, underretter de straks disse myndigheder og forelægger vægtige grunde til deres bekymring. I dette tilfælde kan hver part anmode om et samråd, der kan omfatte repræsentanter for de relevante luftfartsmyndigheder og/eller yderligere oplysninger af relevans for denne bekymring, og sådanne anmodninger efterkommes, så snart dette er praktisk muligt. Findes der ingen løsning på spørgsmålet, kan en af parterne forelægge spørgsmålet for Det Fælles Udvalg.

b)

Denne artikel gælder ikke for konstateringer i relation til beviser eller licenser for sikring af flyvesikkerheden, sikkerhedsbeskyttelsesordninger eller forsikringsdækning.

2.   Hver part underretter på forhånd den anden part, når det er praktisk muligt og ellers snarest muligt, via Det Fælles Udvalg, om enhver betydelig ændring af de kriterier, den anvender som grundlag for de i stk. 1 nævnte konstateringer. Hvis den modtagende part anmoder om konsultationer om en sådan ændring, afholdes disse i Det Fælles Udvalg senest 30 dage efter denne anmodning, medmindre parterne aftaler andet. Hvis den modtagende part efter disse konsultationer er af den opfattelse, at den anden parts reviderede kriterier ikke er tilfredsstillende for den gensidige anerkendelse af forskriftsmæssig konstatering, kan den modtagende part underrette den anden part om, at stk. 1 suspenderes. Den modtagende part kan ophæve denne suspendering når som helst. Det Fælles Udvalg informeres herom.«.

Artikel 3

Miljø

Aftalens artikel 15 udgår i sin helhed og erstattes af følgende:

»Artikel 15

Miljø

1.   Parterne erkender, hvor vigtigt det er at beskytte miljøet i forbindelse med udvikling og gennemførelse af den internationale luftfartspolitik, nøje at afveje omkostninger og fordele ved miljøbeskyttelsesforanstaltninger under udviklingen af denne politik og i givet fald i fællesskab at fremme effektive globale løsninger. Derfor har parterne til hensigt at samarbejde om at begrænse eller nedbringe den internationale luftfarts miljøpåvirkninger på en økonomisk rimelig måde.

2.   Når en part overvejer forslag til miljøforanstaltninger på regionalt, nationalt eller lokalt niveau, bør den evaluere, om der er negative virkninger for udøvelsen af de rettigheder, der er fastsat i denne aftale, og hvis sådanne foranstaltninger vedtages, bør parten foretage det fornødne for at afbøde eventuelle negative virkninger. På anmodning fra en part forelægger den anden part en beskrivelse af denne evaluering og afbødende foranstaltninger.

3.   Når miljøforanstaltninger indføres, skal de følge miljøstandarderne for luftfart, som er fastsat af Organisationen for International Civil Luftfart i bilag til konventionen, undtagen hvor der er givet underretning om forskelle. Parterne anvender miljøforanstaltninger, som påvirker luftfartsforbindelser, der er omfattet af denne aftale, i overensstemmelse med denne aftales artikel 2 og artikel 3, stk. 4.

4.   Parterne bekræfter, at medlemsstaterne og USA forpligter sig til at anvende princippet om en afbalanceret strategi.

5.   De følgende bestemmelser gælder ved indførelsen af nye obligatoriske støjbaserede driftsrestriktioner i lufthavne med mere end 50 000 bevægelser, der foretages af civile subsoniske luftfartøjer pr. kalenderår:

a)

En parts ansvarlige myndigheder skal åbne mulighed for, at involverede parters synspunkter kan indgå i beslutningsprocessen.

b)

En meddelelse om indførelse af enhver ny driftsrestriktion skal stilles til rådighed for den anden part mindst 150 dage før denne driftsrestriktions ikrafttræden. På den anden parts anmodning forelægges hurtigst muligt en skriftlig rapport for den anden part med en redegørelse for årsagerne til indførelsen af driftsrestriktionerne, lufthavnens miljømål og de foranstaltninger, der overvejes for at opfylde dette mål. Rapporten skal omfatte en relevant evaluering af de sandsynlige omkostninger og fordele ved de forskellige overvejede foranstaltninger.

c)

Driftsrestriktionerne skal være: i) ikke-diskriminerende, ii) ikke mere restriktive end nødvendigt for at opfylde det miljømål, der er fastsat for en specifik lufthavn, og iii) ikke-vilkårlige.

6.   Parterne støtter og skal opmuntre til informationsudveksling og regelmæssig dialog mellem eksperter, bl.a. via de bestående kommunikationskanaler, med sigte på at fremme samarbejde i overensstemmelse med gældende love og forskrifter om imødegåelse af den internationale luftfarts miljøpåvirkninger og afbødende løsninger, herunder:

a)

forskning og udvikling angående miljøvenlig luftfartsteknologi

b)

forbedring af den videnskabelige forståelse af luftfartsemissioners påvirkninger for at forbedre det politiske beslutningsgrundlag

c)

innovation inden for lufttrafikstyring for at nedbringe luftfartens miljøpåvirkninger

d)

forskning og udvikling af bæredygtige alternative brændstoffer til luftfart og

e)

udveksling af synspunkter om spørgsmål og valgmuligheder i internationale fora, der beskæftiger sig med luftfartens miljøpåvirkninger, herunder samordning af holdninger, når dette er relevant.

7.   Hvis parterne anmoder derom, påtager Det Fælles Udvalg sig med bistand fra eksperter at opstille anbefalinger, hvormed der tages fat på spørgsmål om mulig overlapning og sammenhæng mellem markedsbaserede foranstaltninger i henseende til luftfartsemissioner, som parterne gennemfører, for derigennem at undgå overlappende foranstaltninger og omkostninger og så vidt muligt mindske luftfartsselskabernes administrative byrde. Gennemførelsen af sådanne anbefalinger sker med forbehold af hver parts eventuelle interne godkendelse eller ratifikation.

8.   Hvis en part mener, at et spørgsmål vedrørende miljøbeskyttelse på luftfartsområdet, herunder foreslåede nye foranstaltninger, giver anledning til bekymring for så vidt angår anvendelsen eller gennemførelsen af denne aftale, kan den anmode om et møde i Det Fælles Udvalg, jf. artikel 18, med henblik på at overveje spørgsmålet og reagere på passende vis, hvis bekymringerne viser sig at være berettigede.«.

Artikel 4

Arbejdsmarkedsforhold

En ny artikel 17 a indsættes efter artikel 17:

»Artikel 17 a

Arbejdsmarkedsforhold

1.   Parterne anerkender betydningen af aftalens arbejdsmarkedsmæssige aspekter og de fordele, der opstår, når åbne markeder ledsages af høje arbejdsstandarder. De muligheder, der skabes ved denne aftale, har ikke til formål at undergrave arbejdsstandarder eller arbejdsmarkedsmæssige rettigheder og principper i parternes respektive love.

2.   De i stk. 1 nævnte principper tjener som rettesnor for parternes gennemførelse af aftalen, herunder tager Det Fælles Udvalg jævnligt, jf. artikel 18, aftalens arbejdsmarkedsmæssige virkninger op til overvejelse og udvikler passende reaktioner på betænkeligheder, der viser sig at være berettigede.«.

Artikel 5

Det Fælles Udvalg

Aftalens artikel 18, stk. 3, 4 og 5, udgår i sin helhed og erstattes af følgende:

»3.   Det Fælles Udvalg gennemgår, når det er hensigtsmæssigt, den overordnede gennemførelse af aftalen, herunder eventuelle virkninger af begrænsninger i luftfartsinfrastruktur for udøvelsen af de rettigheder, der er fastsat i artikel 3, virkningen af sikkerhedsforanstaltninger, som iværksættes i medfør af artikel 9, virkningen af konkurrencevilkårene, herunder på området edb-reservationssystemer, og eventuelle arbejdsmarkedsmæssige virkninger af aftalens gennemførelse. Det Fælles Udvalg overvejer ligeledes løbende individuelle spørgsmål eller forslag, som ifølge en af parterne påvirker eller har potentiale til at kunne påvirke operationerne i medfør af denne aftale f.eks. modstridende forskrifter.

4.   Det Fælles Udvalg fremmer samarbejdet ved:

a)

at overveje potentielle områder, hvor aftalen kan udbygges, herunder anbefalinger vedrørende ændringer af aftalen

b)

at overveje de arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser af aftalen, efterhånden som den gennemføres, og udarbejde passende reaktioner på legitime problemstillinger

c)

at føre et register over sager vedrørende statsstøtte, som bringes op af den ene eller anden af parterne i Det Fælles Udvalg

d)

at træffe konsensusbeslutninger om alle sager, der vedrører anvendelsen af artikel 11, stk. 6.

e)

at udvikle ordninger for gensidig anerkendelse af forskriftsmæssige konstateringer, hvis parterne anmoder herom

f)

at fremme samarbejdet mellem parternes respektive myndigheder i deres bestræbelser på at udvikle deres respektive lufttrafikstyringssystemer for at optimere disse systemers interoperabilitet og kompatibilitet, mindske omkostninger og forbedre deres sikkerhed, kapacitet og miljøpræstationer

g)

at fremme udviklingen af forslag til fælles projekter og initiativer på flyvesikkerhedsområdet, herunder sammen med tredjelande

h)

at tilskynde til at videreføre det nære samarbejde mellem parternes relevante luftfartssikkerhedsbeskyttelsesmyndigheder, herunder initiativer med henblik på at udvikle sikkerhedsbeskyttelsesprocedurer, som gør det lettere at håndtere passager- og godsstrømme (facilitation) uden at gå på kompromis med sikkerhedsbeskyttelsen

i)

at overveje, om parternes respektive love, forskrifter og praksis på de områder, der er omfattet af konventionens bilag 9 (facilitation), kan påvirke udøvelsen af rettigheder i medfør af denne aftale

j)

at fremme informationsudveksling på ekspertniveau om nye tiltag og udviklinger inden for love og forskrifter, herunder på områderne sikkerhedsbeskyttelse, flyvesikkerhed, miljø, luftfartsinfrastruktur (herunder slots) og forbrugerbeskyttelse

k)

hvor det er relevant, at fremme konsultationerne om lufttransportspørgsmål, der behandles i internationale organisationer og inden for rammerne af forbindelserne med tredjelande, herunder overvejelser om, hvorvidt en fælles optræden har relevans, og

l)

ved konsensus at træffe de beslutninger, der er omhandlet i bilag 4, artikel 1, stk. 3, og artikel 2, stk. 3.

5.   Parternes fælles mål er at skabe flest mulig fordele for forbrugere, luftfartsselskaber, arbejdskraft og befolkninger på begge sider af Atlanterhavet ved at udvide denne aftale til at omfatte tredjelande. Det Fælles Udvalg skal derfor om fornødent overveje de betingelser og procedurer, herunder alle nødvendige ændringer af denne aftale, som vil være påkrævede, for at yderligere tredjelande kan tiltræde aftalen.«.

Artikel 6

Yderligere udbygning af muligheder

Artikel 21 udgår i sin helhed og erstattes af følgende:

»Artikel 21

Yderligere udbygning af muligheder

1.   Parterne forpligter sig til et fælles mål om fortsat at fjerne hindringer for markedsadgang for at skabe flest mulige fordele for forbrugere, luftfartsselskaber, arbejdskraft og befolkninger på begge sider af Atlanterhavet, herunder lette deres luftfartsselskabers adgang til globale kapitalmarkeder for bedre at afspejle realiteterne i den globale luftfartsindustri, styrke det transatlantiske lufttransportsystem og indføre rammer, der vil tilskynde andre lande til at åbne deres egne lufttrafikmarkeder.

2.   I overensstemmelse med det fælles mål, jf. stk. 1, og for at opfylde sine forpligtelser, jf. artikel 18, angående tilsyn med gennemførelsen af denne aftale foretager Det Fælles Udvalg en årlig gennemgang af udviklingen, herunder de i denne artikel nævnte lovændringer. Det Fælles Udvalg opstiller i den forbindelse en proces for samarbejdet med passende anbefalinger til parterne. Den Europæiske Union og EU-medlemsstaterne tillader, at USA eller USA's statsborgere erhverver majoriteten i og den faktiske kontrol med EU-luftfartsselskaber på et gensidigt grundlag og efter Det Fælles Udvalgs bekræftelse af, at USA's love og forskrifter tillader, at EU-medlemsstater eller deres statsborgere erhverver majoriteten i og den faktiske kontrol med USA's luftfartsselskaber.

3.   Efter at Det Fælles Udvalg skriftligt, jf. artikel 18, stk. 6, har bekræftet, at begge parters love og forskrifter tillader, at modparten og dennes statsborgere må erhverve majoriteten i og den faktiske kontrol med sine luftfartsselskaber, gælder følgende:

a)

Afsnit 3 i aftalens bilag 1 ophører med at være gældende.

b)

USA's luftfartsselskaber har ret til at udbyde kombinerede passagertjenester i ruteflyvning mellem destinationer i Den Europæiske Union, EU-medlemsstaterne og fem lande uden at beflyve en destination på USA's territorium. Det Fælles Udvalg fastsætter, hvilke lande det drejer sig om, senest et år fra datoen for undertegnelsen af denne protokol. Det Fælles Udvalg kan ændre listen eller øge antallet af sådanne lande.

c)

Teksten i aftalens bilag 4, artikel 2 (»Ejerskab af og kontrol over luftfartsselskaber i tredjelande«), ophører med at være gældende, og teksten i aftalens bilag 6 træder i stedet for denne for så vidt angår tredjelandeluftfartsselskaber, der ejes og kontrolleres af USA eller deres statsborgere.

4.   Efter at Det Fælles Udvalg skriftligt, jf. artikel 18, stk. 6, har bekræftet, at det i Den Europæiske Unions og EU-medlemsstaternes love og forskrifter angående indførelsen af støjbaserede driftsrestriktioner i lufthavne med mere end 50 000 årlige bevægelser, der foretages af civile subsoniske luftfartøjer, fastsættes, at Europa-Kommissionen er beføjet til at gennemgå processen, inden sådanne foranstaltninger indføres, og hvis Europa-Kommissionen ikke er overbevist om, at de relevante procedurer er fulgt i henhold til de gældende forpligtelser, tager den i så fald passende retlige skridt mod de pågældende foranstaltninger, inden de indføres:

a)

Den Europæiske Unions luftfartsselskaber har ret til at udbyde kombinerede passagertjenester i ruteflyvning mellem destinationer i USA og fem yderligere lande uden at beflyve en destination på Den Europæiske Unions og EU-medlemsstaternes territorium. Det Fælles Udvalg fastsætter, hvilke lande det drejer sig om, senest et år fra datoen for undertegnelsen af denne protokol. Det Fælles Udvalg kan ændre listen eller øge antallet af sådanne lande.

b)

Teksten i aftalens bilag 4, artikel 2 (»Ejerskab af og kontrol over luftfartsselskaber i tredjelande«) ophører med at være gældende, og teksten i aftalens bilag 6 træder i stedet for denne for så vidt angår tredjelandeluftfartsselskaber, der ejes og kontrolleres af EU-medlemsstaterne eller deres statsborgere.

5.   Efter at Det Fælles Udvalg skriftligt har bekræftet, at en part har opfyldt de betingelser i stk. 3 og 4, der gælder for denne part, kan vedkommende part anmode om konsultationer på højt niveau angående gennemførelsen af denne artikel. Sådanne konsultationer påbegyndes senest 60 dage efter datoen for indgivelse af anmodningen, medmindre parterne aftaler andet. Parterne bestræber sig i videst muligt omfang på at finde frem til en løsning på de problemer, der forelægges til konsultation. Hvis den part, der anmoder om konsultationer, er utilfreds med resultatet af konsultationerne, kan denne part skriftligt via de diplomatiske kanaler meddele sin beslutning om ikke længere at lade den anden parts luftfartsselskaber operere yderligere afgange eller trænge ind på nye markeder i medfør af denne aftale. En sådan beslutning får virkning 60 dage efter datoen for meddelelsen. Inden for denne periode kan den anden part beslutte, at ingen af den førstnævnte parts luftfartsselskaber må operere på yderligere afgange eller trænge ind på nye markeder i medfør af denne aftale. En sådan beslutning får virkning på samme dag som den første parts beslutning. En sådan beslutning truffet af en part kan ophæves ved parternes fælles overenskomst, hvilket skal bekræftes skriftligt af Det Fælles Udvalg.«.

Artikel 7

Transportydelser, der indkøbes af USA's regering

Aftalens bilag 3 udgår i sin helhed og erstattes af følgende:

»BILAG 3

Vedrørende transportydelser, der indkøbes af USA's regering

EU-luftfartsselskaber skal have ret til at transportere passagerer og fragt på rute- og charterflyvninger, for hvilke USA's civile regeringskontorer, agenturer eller organer:

1)

erhverver transportydelserne på egne vegne eller som led i en ordning, der finansieres af regeringen eller af midler, der er til rådighed for regeringen, eller

2)

leverer transportydelserne til eller på vegne af et andet land eller en international organisation uden at modtage godtgørelse,

og den pågældende transport finder sted:

a)

mellem enhver destination i USA og enhver destination uden for USA, når denne transport er tilladt efter artikel 3, stk. 1, litra c), undtagen — for så vidt angår passagerer, der kan komme i betragtning til at rejse på statsaftaler for en rute mellem to byer — mellem destinationer, hvor der findes en statsaftale for en rute mellem to byer, eller

b)

mellem to destinationer uden for USA.

Dette bilag finder ikke anvendelse for transportydelser, der varetages eller finansieres af forsvarsministeriet eller et militært regeringskontor.«.

Artikel 8

Bilag

Teksten i tillægget til denne protokol knyttes til aftalen som bilag 6.

Artikel 9

Midlertidig anvendelse

1.   Indtil denne protokol træder i kraft, aftaler parterne at anvende den midlertidigt i det tilladte omfang, jf. deres gældende love, fra datoen for undertegnelsen.

2.   Hver af parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt skriftligt via de diplomatiske kanaler meddele den anden part sin beslutning om ikke længere at anvende denne protokol. I så fald ophører denne protokol ved midnat (GMT) ved udgangen af Den Internationale Luftfartssammenslutnings (IATA) trafiksæson, som er i kraft et år fra datoen på den skriftlige meddelelse, medmindre meddelelsen trækkes tilbage efter aftale mellem parterne inden udgangen af denne periode. Hvis den midlertidige anvendelse af aftalen ophører i medfør af denne aftales artikel 25, stk. 2, ophører den midlertidige anvendelse af denne protokol samtidig.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne protokol vil træde i kraft på det seneste af følgende tidspunkter:

1.

denne aftales ikrafttrædelsestidspunkt og

2.

én måned efter datoen på den sidste note i en udveksling af diplomatiske noter mellem parterne, hvor de bekræfter, at alle nødvendige ikrafttrædelsesprocedurer for denne protokol er afsluttet.

Med henblik på denne udveksling af diplomatiske noter skal diplomatiske noter til eller fra Den Europæiske Union og EU-medlemsstaterne fremsendes alt efter tilfældet til eller fra Den Europæiske Union. Den eller de diplomatiske noter fra Den Europæiske Union og EU-medlemsstaterne skal omfatte meddelelser fra hver medlemsstat, som bekræfter, at den pågældende medlemsstats procedurer for protokollens ikrafttræden er afsluttet.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.

За Репyблика Бългaрия

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

For the United States of America

Image

Tillæg til protokollen

BILAG 6

Ejerskab af og kontrol over luftfartsselskaber i tredjelande

1.

Ingen af parterne må udøve rettigheder, der følger af lufttrafikaftaler med et tredjeland, til at afslå, tilbagekalde, suspendere eller indskrænke tilladelser eller godkendelser til luftfartsselskaber i dette tredjeland med den begrundelse, at en væsentlig andel af selskabet ejes af den anden part, af dennes statsborgere eller af begge i forening.

2.

USA må ikke udøve rettigheder, der følger af lufttrafikaftaler, til at afslå, tilbagekalde, suspendere eller indskrænke tilladelser eller godkendelser til luftfartsselskaber i Fyrstendømmet Liechtenstein, Det Schweiziske Forbund, en stat, der er medlem af FELO på datoen for denne aftales undertegnelse, eller et land i Afrika, der anvender open skies-luftfartsaftaler med USA på datoen for denne aftales undertegnelse, med den begrundelse, at den faktiske kontrol over selskabet indehaves af en eller flere medlemsstater, af statsborgere i en eller flere medlemsstater eller af begge i forening.

3.

Ingen af parterne må udøve rettigheder, der følger af lufttrafikaftaler med et tredjeland, til at afslå, tilbagekalde, suspendere eller indskrænke tilladelser eller godkendelser til luftfartsselskaber i dette tredjeland med den begrundelse, at den effektive kontrol med selskabet udøves af den anden part, af dennes statsborgere eller af begge i forening, når det pågældende tredjeland hidtil har haft et godt samarbejde om luftfartsforbindelser med begge parter.

4.

Det Fælles Udvalg fører en liste over tredjelande, der af begge parter anses for hidtil at have haft et godt samarbejde om luftfartsforbindelser.

Fælles erklæring

Repræsentanter for USA og for EU og EU-medlemsstaterne bekræftede, at protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, der er paraferet i Bruxelles den 25. marts 2010, skal bekræftes på andre sprog enten ved brevveksling før protokollens undertegnelse eller ved afgørelse truffet af Det Fælles Udvalg efter protokollens undertegnelse.

Denne fælles erklæring er en integrerende del af protokollen.

For Amerikas Forenede Stater

John BYERLY (sign.)

25. marts 2010

For Den Europæiske Union og EU-medlemsstaterne

Daniel CALLEJA (sign.)

25. marts 2010

KONSULTATIONSMEMORANDUM

1.

Delegationerne, der repræsenterede Den Europæiske Union og EU-medlemsstaterne og Amerikas Forenede Stater, mødtes den 23.-25. marts 2010 i Bruxelles for at afslutte forhandlingerne om en fase 2-lufttransportaftale. Listerne over delegationernes sammensætning er tilknyttet som tillæg A.

2.

Delegationerne nåede til enighed ad referendum om og paraferede teksten til en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, der er undertegnet den 25. og 30. april 2007 (»protokollen«, der findes i tillæg B). Delegationerne agter at forelægge udkastet til protokol for deres respektive myndigheder til godkendelse, så den kan træde i kraft i nær fremtid.

3.

Henvisninger i dette memorandum til aftalen og til artikler, stykker og bilag forstås i henhold til aftalen, som den vil blive ændret ved protokollen.

4.

EU-delegationen bekræftede, at som følge af ikrafttrædelsen den 1. december 2009 af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab, og alle rettigheder og forpligtelser for samt alle henvisninger til Det Europæiske Fællesskab i aftalen fra samme dato gælder for Den Europæiske Union.

5.

Delegationerne bekræftede, at procedurerne for gensidig anerkendelse af forskriftsmæssige konstateringer med hensyn til luftfartsselskabers egnethed og statsborgerskab i den nye artikel 6 a ikke har til hensigt at ændre betingelserne i de love og forskrifter, som parterne normalt anvender med henblik på driften af international lufttransport som omhandlet i aftalens artikel 4.

6.

For så vidt angår artikel 9 gav delegationerne udtryk for deres ønske om at fremme samarbejdet mellem EU og USA om sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten for så vidt muligt at forlade sig på modpartens sikkerhedsbeskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med gældende love og forskrifter og mindske unødig gentagelse af sådanne foranstaltninger.

7.

Delegationerne noterede sig, at samarbejde om sikkerhedsbeskyttelse forventes at ville omfatte regelmæssige konsultationer om ændringer af eksisterende krav, om muligt før de indføres, en tæt samordning af lufthavnsinspektionsaktiviteter og, når dette er muligt og relevant, inspektion af luftfartsselskaber samt udveksling af oplysninger om nye sikkerhedsbeskyttelsesteknologier og -procedurer.

8.

Med henblik på at fremme en effektiv udnyttelse af de disponible ressourcer, forbedre sikkerhedsbeskyttelsen og fremme facilitation noterede delegationerne sig fordelene ved hurtige og, når det er muligt, samordnede reaktioner på nye trusler.

9.

Begge delegationer noterede sig, at bestemmelserne i de respektive gældende konventioner mellem en EU-medlemsstat og USA med henblik på at undgå dobbeltbeskatning af indtægter og kapital ikke påvirkes af denne protokol.

10.

For så vidt angår artikel 15, stk. 7, bemærkede EU-delegationen, at de spørgsmål, som vil skulle tages op i forbindelse med arbejdet på dette område, må forventes bl.a. at ville omfatte de pågældende foranstaltningers miljøpræstationer og tekniske integritet, behovet for at undgå konkurrenceforvridning og udflytning af kulstofemissionskilder og, når dette er relevant, om og hvorledes sådanne foranstaltninger kan sammenkobles eller integreres indbyrdes. USA's delegation bemærkede, at den i forbindelse med opstillingen af anbefalinger vil forvente bl.a. at fokusere på sammenhængen med Chicagokonventionen og fremme af aftalens mål.

11.

De to delegationer understregede, at intet i aftalen på nogen måde berører deres respektive retlige og politiske stillingtagen til forskellige miljøspørgsmål med tilknytning til luftfart.

12.

I anerkendelse af de fælles miljømål udarbejdede delegationerne en fælleserklæring om miljøsamarbejde, der er knyttet som tillæg C til dette konsultationsmemorandum.

13.

EU-delegationen gentog, at EU har til hensigt via De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer fortsat at arbejde for at fastsætte globale emissionsreduktionsmål for international luftfart.

14.

USA's og EU's delegationer gentog, at USA og EU har til hensigt via Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) at arbejde for at bekæmpe drivhusgasemissioner fra international luftfart. Begge delegationer noterede sig endvidere erhvervssektorens bidrag til støtte for denne proces.

15.

Begge delegationer bemærkede, at henvisningerne til den afbalancerede strategi i artikel 15, stk. 4, vedrører resolution A35-5, som blev vedtaget enstemmigt på den 35. ICAO-forsamling. Delegationerne understregede, at alle aspekter af princippet om en afbalanceret strategi, der er fastsat i denne resolution, er relevante og væsentlige, herunder anerkendelsen af, at stater har relevante retlige forpligtelser, eksisterende aftaler, gældende love og etableret praksis, som kan påvirke deres gennemførelse af ICAO's afbalancerede strategi.

16.

Begge delegationer understregede, at de støtter anvendelsen af ICAO's »Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise«, der i den aktuelle udgave er offentliggjort i ICAO-dokument 9829 (2. udgave).

17.

For så vidt angår artikel 15, stk. 5, litra a), bemærkede EU-delegationen, at »involverede parter« er defineret i artikel 2, litra f), i direktiv 2002/30/EF som »alle fysiske og juridiske personer, der påvirkes eller sandsynligvis påvirkes af eller har en retmæssig interesse i indførelsen af støjreduktionsforanstaltninger, inklusive driftsrestriktioner«. EU-delegationen bemærkede endvidere, at ifølge samme direktivs artikel 10 skal medlemsstaterne sikre, at der i overensstemmelse med gældende national lovgivning etableres procedurer for høring af de berørte parter om anvendelsen af artikel 5 og 6.

18.

I anerkendelse af udfordringerne ved arbejdstageres stigende bevægelighed på tværs af landegrænser og virksomheders struktur bemærkede EU-delegationen, at Europa-Kommissionen nøje overvåger situationen og overvejer yderligere initiativer for at forbedre gennemførelsen, anvendelsen og håndhævelsen på området. EU-delegationen henviste også til arbejdet i Europa-Kommissionen angående tværnationale overenskomster på virksomhedsniveau og erklærede sig villig til i givet fald at informere Det Fælles Udvalg om disse og andre relaterede initiativer.

19.

USA's delegation bemærkede, at i USA har det princip, der åbner mulighed for at vælge en fælles repræsentant for en defineret klasse eller faggruppe af ansatte i et luftfartsselskab, bidraget til at fremme rettighederne for såvel flyvebesætningsmedlemmer som jordpersonale til at organisere sig og opnå kollektive forhandlingsoverenskomster.

20.

Begge delegationer bemærkede, at hvis en part træffer foranstaltninger i modstrid med aftalen, herunder artikel 21, kan den anden part benytte sig af enhver passende og proportionel foranstaltning i overensstemmelse med folkeretten, herunder aftalen.

21.

I forbindelse med artikel 21, stk. 4, bemærkede EU-delegationen, at den gennemgang, der henvises til i dette stykke, vil blive gennemført af Europa-Kommissionen ex officio eller ex parte.

22.

Delegationerne bemærkede, at de trafikrettigheder, der omhandles i artikel 21, stk. 4, litra a), kommer oveni de trafikrettigheder, der indrømmes Den Europæiske Union og EU-medlemsstaterne i aftalens artikel 3.

23.

Delegationerne udtrykte tilfredshed med samarbejdet mellem USA's Department of Transportation og Europa-Kommissionen, jf. aftalen, med det fælles mål at forbedre hver parts forståelse af modpartens love, procedurer og praksis på konkurrenceområdet og den indflydelse, som udviklingen i lufttransportsektoren har haft eller sandsynligvis vil få på konkurrencen i sektoren.

24.

Delegationerne bekræftede de respektive konkurrencemyndigheders vilje til dialog og samarbejde og til princippet om gennemsigtighed i overensstemmelse med lovkrav, herunder beskyttelse af fortrolige kommercielle oplysninger. Delegationerne bekræftede endvidere, at deres respektive konkurrencemyndigheder er rede til om fornødent at vejlede om procedurekrav.

25.

Delegationerne bemærkede, at meddelelser til Det Fælles Udvalg eller andre instanser i relation til samarbejde i medfør af bilag 2 skal overholde regler for frigivelse af fortrolige eller markedsfølsomme oplysninger.

26.

I forbindelse med punkt 4 i bilag 6 udtrykte delegationerne forventning om, at Det Fælles Udvalg senest et år efter undertegnelsen af protokollen vil opstille passende kriterier for at fastslå, om lande hidtil har haft et godt samarbejde om luftfartsforbindelser.

27.

Delegationerne så med tilfredshed på deltagelsen af repræsentanter fra Island og Norge som observatører i EU-delegationen og bemærkede, at Det Fælles Udvalg fortsat vil arbejde med at udarbejde forslag om betingelser og procedurer for Islands og Norges tiltrædelse af aftalen som ændret ved protokollen.

28.

Begge delegationer gav udtryk for deres forventning om, at deres respektive luftfartsmyndigheder ville tillade operationer i overensstemmelse med vilkårene i aftalen som ændret ved protokollen ud fra et comity- og gensidighedsprincip, eller på et administrativt grundlag, fra datoen for undertegnelsen af protokollen.

For delegationen for Den Europæiske Union og EU-medlemsstaterne

Daniel CALLEJA

For Amerikas Forenede Staters delegation

John BYERLY

Tillæg C

Fælles erklæring om miljøsamarbejde

Delegationerne fra USA og Den Europæiske Union og EU-medlemsstaterne bekræftede, at det har afgørende betydning at imødegå den internationale luftfarts miljøpåvirkninger. De gav udtryk for deres fælles engagement i henseende til de miljømål, der er fastlagt på 35. forsamling i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), dvs. at tilstræbe at:

a)

begrænse eller mindske antallet af personer, som påvirkes af mærkbar støj fra luftfartøjer

b)

begrænse eller mindske påvirkningerne fra luftfartsemissioner på den lokale luftkvalitet og

c)

begrænse eller mindske påvirkningen fra luftfartens drivhusgasemissioner på det globale klima.

Delegationerne anerkendte resultatet af den 15. konference blandt parterne i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Københavnsaftalen, herunder den fælles anerkendelse af den videnskabelige holdning, at stigningen i den globale temperatur bør holdes under to grader celsius.

Delegationerne bekræftede parternes stærke ønske om og vilje til at samarbejde om at bygge videre på de fremskridt, der er opnået i forbindelse ICAO's gruppe på højt niveau om international luftfart og klimaændringer ved at tilstræbe at gøre fælles sag med internationale partnere i en samlet indsats i ICAO for at etablere et mere ambitiøst handlingsprogram, herunder med solide mål, en ramme for markedsbaserede foranstaltninger og hensyn til udviklingslandes særlige behov.

Begge parter gav udtryk for deres vilje til at samarbejde inden for ICAO's komité for miljøbeskyttelse i forbindelse med luftfart (CAEP) med henblik på at sikre en rettidig og effektiv gennemførelse af dens arbejdsprogram, herunder vedtagelse af en global CO2-standard for luftfartøjer og andre foranstaltninger vedrørende klimaændringer, støj og luftkvalitet.

Delegationerne understregede betydningen af at mindske miljøpåvirkningerne fra luftfart i kraft af:

fortsat at samarbejde om moderniseringsprogrammerne angående lufttrafikstyring NextGen og SESAR, herunder AIRE-initiativet (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions)

fremme og i givet fald fremskynde udviklingen og gennemførelsen af nye luftfartøjsteknologier og bæredygtige alternative brændstoffer, herunder via det fælles teknologiinitiativ Clean Sky, programmet Continuous Low Energy, Emissions and Noise (CLEEN), Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) og initiativet Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation (SWAFEA) og

samarbejde med videnskabelige kredse via eksempelvis CAEP Impacts and Science Group for bedre at kunne forstå og kvantificere luftfartens miljøpåvirkninger af f.eks. sundhed og andre klimapåvirkninger end CO2.


Top