Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0219

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol — Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol — Del To

OJ L 87, 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 212 - 257

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/109


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009

af 11. marts 2009

om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol

Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol — Del To

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, artikel 44, stk. 1, artikel 71, artikel 80, stk. 2, artikel 95, artikel 152, stk. 4, litra b), artikel 175, stk. 1, artikel 179 og artikel 285,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2006/512/EF (4) om ændring af Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5), indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade visse sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(2)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (6) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(3)

Eftersom de ændringer, der foretages i retsakterne er af teknisk art og kun vedrører udvalgsprocedurerne, er der intet krav om, at de, når det drejer sig om direktiver, skal gennemføres af medlemsstaterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De retsakter, der er omhandlet i bilaget, tilpasses, som angivet i bilaget, til afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF.

Artikel 2

Henvisninger til bestemmelser i de retsakter, der er omhandlet i bilaget, skal betragtes som henvisninger til de pågældende bestemmelser som tilpasset ved denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

A. VONDRA

Formand


(1)  EUT C 224 af 30.8.2008, s. 35.

(2)  EUT C 117 af 14.5.2008, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 23.9.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 16.2.2009.

(4)  EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


BILAG

1.   HUMANITÆR BISTAND

Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand  (1)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 1257/96 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger til nævnte forordning. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 1257/96 ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 1257/96 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 13, stk. 4, affattes således:

»Kommissionen træffer afgørelse om forlængelse af foranstaltninger, der er iværksat efter nødhjælpsproceduren, efter forvaltningsproceduren i artikel 17, stk. 2, og inden for grænsen i artikel 15, stk. 2, andet led.«

2)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

1.   Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger til denne forordning. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 4.

2.   Kommissionen handler efter forskriftsproceduren i artikel 17, stk. 3, når den:

træffer afgørelse om Fællesskabets finansiering af de beskyttelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, litra c), som led i gennemførelsen af de humanitære foranstaltninger

træffer afgørelse om Kommissionens direkte intervention eller finansiering af medlemsstaternes specialiserede organisationers interventioner.

3.   Kommissionen handler efter forvaltningsproceduren i artikel 17, stk. 2, når den:

godkender samlede planer, der skal danne grundlag for foranstaltninger i et land eller en bestemt egn, hvor den humanitære krise vil være langvarig, navnlig på grund af dens omfang og kompleksitet, og godkender den finansielle bevillingsramme for disse planer. I den forbindelse drøfter Kommissionen og medlemsstaterne hvilke forhold, der skal prioriteres ved gennemførelsen af de samlede planer

træffer afgørelse om projekter, til et beløb på over 2 mio. ECU, jf. bestemmelserne i artikel 13.«

3)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

2.   VIRKSOMHED

2.1.   Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler  (2)

Med hensyn til direktiv 75/324/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de nødvendige tekniske tilpasninger af direktivet og de nødvendige ændringer for at tilpasse bilaget til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 75/324/EØF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 75/324/EØF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Kommissionen vedtager de ændringer, som er nødvendige for at tilpasse direktivets bilag til den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.«

2)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

3)

Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen kan vedtage nødvendige tekniske tilpasninger af dette direktiv. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.

I så fald kan den medlemsstat, som har vedtaget beskyttelsesforanstaltninger, opretholde disse, indtil tilpasningerne træder i kraft.«

2.2.   Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug  (3)

Med hensyn til direktiv 93/15/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse direktivet for at tage hensyn til fremtidige ændringer af De Forenede Nationers henstillinger og for at fastsætte betingelserne for anvendelse af artikel 14, stk. 2. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 93/15/EØF ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 93/15/EØF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Udvalget behandler ethvert spørgsmål om gennemførelsen af dette direktiv.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

5.   Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger efter forvaltningsproceduren i stk. 3, især for at tage hensyn til fremtidige ændringer af De Forenede Nationers henstillinger.«

2)

Artikel 14, stk. 2, affattes således:

»Medlemsstaterne sikrer sig, at disse operatører har et system, der gør det muligt at holde regnskab med, hvilke personer der til enhver tid er i besiddelse af eksplosivstoffer. Kommissionen kan vedtage foranstaltninger, der fastsætter betingelserne for anvendelse af dette stykke. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 4.«

2.3.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF af 8. maj 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug  (4)

Med hensyn til direktiv 2000/14/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger med henblik på tilpasning af bilag III til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2000/14/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2000/14/EF foretages således følgende ændringer:

1)

I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 18a

Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger med henblik på tilpasning af bilag III til den tekniske udvikling, for så vidt de ikke har nogen direkte virkning på det målte lydeffektniveau, der er omhandlet i artikel 12, og navnlig gennem indføjelse af henvisninger til relevante europæiske standarder.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2.«

3)

Artikel 19, litra b), affattes således:

»b)

bistår Kommissionen med tilpasningen af bilag III til den tekniske udvikling«.

2.4.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger  (5)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 2003/2003 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene hertil til den tekniske udvikling, at tilpasse målemetoder, prøveudtagningsmetoder og analysemetoder, at vedtage regler for kontrolforanstaltninger og at optage nye typer af EF-gødninger. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 2003/2003, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 29, stk. 4, affattes således:

»4.   Kommissionen tilpasser og moderniserer målemetoder, prøveudtagningsmetoder og analysemetoder og anvender så vidt muligt europæiske standarder. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 32, stk. 3. Samme procedure anvendes ved vedtagelse af de gennemførelsesbestemmelser, der er nødvendige for at specificere kontrolforanstaltninger efter denne artikel og artikel 8, 26 og 27 i denne forordning. Sådanne bestemmelser skal navnlig vedrøre hyppigheden for gentagelse af prøverne samt foranstaltninger, der skal sikre, at den gødning, der markedsføres, er identisk med den afprøvede gødning.«

2)

I artikel 31 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Kommissionen tilpasser bilag I for at optage nye typer af gødninger.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Kommissionen tilpasser bilagene for at tage hensyn til den tekniske udvikling.«

c)

Følgende stykke indsættes:

»4.   De i stk. 1 og 3 nævnte foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 32, stk. 3.«

3)

Artikel 32 affattes således:

»Artikel 32

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

2.5.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/9/EF af 11. februar 2004 om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) (kodificeret udgave)  (6)

Med hensyn til direktiv 2004/9/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilag I til den tekniske udvikling og ændre formuleringen i artikel 2, stk. 2. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2004/9/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2004/9/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 3, affattes således:

»3.   Hvis Kommissionen finder, at ændringer af dette direktiv er nødvendige for at løse de i stk. 1 nævnte problemer, vedtager den disse ændringer.

Sådanne foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 3.«

2)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 29, stk. 1, i Rådets direktiv 67/548/EØF (7), i det følgende benævnt »udvalget«.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3)

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger for følgende:

a)

tilpasning af den i artikel 2, stk. 2, omhandlede formulering

b)

tilpasning af bilag I til den tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 3.«

2.6.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/10/EF af 11. februar 2004 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om anvendelsen af principper for god laboratoriepraksis og om kontrol med deres anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer (kodificeret udgave)  (8)

Med hensyn til direktiv 2004/10/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilag I til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2004/10/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2004/10/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

Kommissionen kan tilpasse bilag I til den tekniske udvikling, for så vidt angår principperne for GLP.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 4, stk. 2.«

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 29, stk. 1, i Rådets direktiv 67/548/EØF (9).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3)

Artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger til indførelse af nødvendige tekniske tilpasninger af dette direktiv.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 4, stk. 2.

I det i tredje afsnit omhandlede tilfælde kan den medlemsstat, som har vedtaget beskyttelsesforanstaltninger, opretholde disse, indtil tilpasningerne træder i kraft.«

2.7.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer  (10)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 273/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 273/2004, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 273/2004 foretages således følgende ændringer:

1)

I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»Hvor det er nødvendigt, vedtager Kommissionen gennemførelsesforanstaltninger vedrørende følgende:«

b)

Følgende stykker indsættes:

»De i stk. 1, litra a)-e), omhandlede foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk. 3.

De i stk. 1, litra f), omhandlede foranstaltninger vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 15, stk. 2.«

2)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 (11).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2.8.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler  (12)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 648/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene hertil og vedtage alle ændringer og tilføjelser, der er nødvendige for anvendelsen af nævnte forordning på vaske- og rengøringsmidler, der er baseret på opløsningsmidler, når det er nødvendigt. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 648/2004, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 648/2004 foretages således følgende ændringer:

1)

Betragtning 27 udgår.

2)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Tilpasning af bilagene

1.   Kommissionen vedtager alle ændringer, der er nødvendige for at tilpasse bilagene, og følger i videst muligt omfang europæiske standarder.

2.   Kommissionen vedtager alle ændringer og tilføjelser, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning på vaske- og rengøringsmidler, der er baseret på opløsningsmidler.

3.   De i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.«

4)

Bilag VII, litra A, sjette afsnit, affattes således:

»Hvis der efterfølgende af SCCNFP opstilles individuelle risikobaserede koncentrationsgrænser for allergene parfumestoffer, foreslår Kommissionen, at sådanne grænser vedtages for at erstatte ovennævnte grænse på 0,01 %. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.«

2.9.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur  (13)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 726/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse visse bestemmelser og bilag, at vedtage nye bestemmelser og at fastlægge specifikke betingelser for anvendelse. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 726/2004, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 726/2004 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 4, affattes således:

»4.   Efter at det relevante udvalg under agenturet er blevet hørt, kan Kommissionen tilpasse bilaget til den tekniske og videnskabelige udvikling og kan vedtage nødvendige ændringer uden at udvide anvendelsesområdet for den centraliserede procedure.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

2)

Artikel 14, stk. 7, tredje afsnit, affattes således:

»Kommissionen vedtager en forordning med bestemmelser om udstedelse af en sådan tilladelse. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

3)

Artikel 16, stk. 4, affattes således:

»4.   Kommissionen vedtager efter høring af agenturet relevante bestemmelser for undersøgelse af ændringer af markedsføringstilladelsen i form af en forordning. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

4)

I artikel 24 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»Indehaveren af markedsføringstilladelsen til et humanmedicinsk lægemiddel sikrer, at alle formodede alvorlige, uventede bivirkninger og alle formodede overførsler via et lægemiddel af infektiøse agenser, som viser sig på et tredjelands område, indberettes til medlemsstaterne og agenturet straks og under alle omstændigheder senest 15 dage efter, at oplysningen er modtaget. Kommissionen vedtager bestemmelser om indberetning af formodede uventede bivirkninger, der ikke er alvorlige, uanset om de har vist sig i Fællesskabet eller i et tredjeland. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Kommissionen kan fastsætte bestemmelser om ændring af stk. 3 på baggrund af erfaringerne med anvendelse af stykket. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

5)

Artikel 29 affattes således:

»Artikel 29

Kommissionen kan vedtage ændringer, som er nødvendige for at ajourføre bestemmelserne i dette kapitel for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

6)

Artikel 41, stk. 6, affattes således:

»6.   Kommissionen vedtager efter høring af agenturet relevante bestemmelser for undersøgelse af ændringer af markedsføringstilladelsen i form af en forordning. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

7)

I artikel 49 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»Indehaveren af markedsføringstilladelsen til et veterinærlægemiddel sikrer, at alle formodede alvorlige, uventede bivirkninger og bivirkninger hos mennesker samt alle formodede overførsler via et lægemiddel af infektiøse agenser, som viser sig på et tredjelands område, indberettes til medlemsstaterne og agenturet straks og senest 15 dage efter, at oplysningen er modtaget. Kommissionen vedtager bestemmelser om indberetning af formodede uventede bivirkninger, der ikke er alvorlige, uanset om de har vist sig i Fællesskabet eller i et tredjeland. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Kommissionen kan fastsætte bestemmelser om ændring af stk. 3 på baggrund af erfaringerne med anvendelse af stykket. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

8)

Artikel 54 affattes således:

»Artikel 54

Kommissionen kan vedtage ændringer, som er nødvendige for at ajourføre bestemmelserne i dette kapitel for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

9)

Artikel 70, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen vedtager imidlertid bestemmelser om betingelserne for, at små og mellemstore virksomheder kan få gebyrnedsættelse, udsættelse med gebyrbetalingen eller administrativ bistand. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

10)

Artikel 84, stk. 3, første afsnit, affattes således:

»Efter anmodning fra agenturet kan Kommissionen pålægge indehaverne af markedsføringstilladelser, der er udstedt i henhold til denne forordning, økonomiske sanktioner, hvis de ikke overholder bestemte forpligtelser, der er fastsat i de pågældende tilladelser. Sanktionernes maksimale størrelse samt betingelserne og de nærmere regler for inkassering heraf fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 87, stk. 2a.«

11)

I artikel 87 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 4 udgår.

3.   MILJØ

3.1.   Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til overvågning af og kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra titandioxidindustrien  (14)

Med hensyn til direktiv 82/883/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse indholdet af bilagene med hensyn til parametre angivet i rubrikken »frivillig bestemmelse« og referencemålemetoder til den tekniske og videnskabelige udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 82/883/EØF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 82/883/EØF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Kommissionen vedtager de fornødne ændringer for at tilpasse bilagene til den tekniske og videnskabelige udvikling for så vidt angår parametre i rubrikken »frivillig bestemmelse« og referencemålemetoder.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 2.«

2)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

1.   Kommissionen bistås af Udvalget.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3.2.   Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg  (15)

Med hensyn til direktiv 86/278/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bestemmelserne i bilagene til den tekniske og videnskabelige udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 86/278/EØF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 86/278/EØF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Kommissionen foretager tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af bestemmelserne i bilagene til dette direktiv bortset fra parametrene og værdierne i bilag I A, I B og I C, fra enhver faktor, som kan forventes at påvirke vurderingen af disse værdier, samt fra de parametre, som skal analyseres, og som er omhandlet i bilag II A og II B.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk. 2.«

2)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

1.   Kommissionen bistås af Udvalget.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3.3.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald  (16)

Med hensyn til direktiv 94/62/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at behandle og om nødvendigt revidere de illustrative eksempler med henblik på definition af emballage og at fastsætte, under hvilke betingelser koncentrationsniveauer af tungmetaller i emballage ikke finder anvendelse på nogle materialer og produktcyklusser, hvilke typer emballage der er undtaget fra kravet vedrørende koncentrationsniveauer, og hvilke tekniske foranstaltninger der er nødvendige for at løse eventuelle vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen af dette direktivs bestemmelser. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 94/62/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 94/62/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 3, nr. 1), fjerde afsnit, affattes således:

»Kommissionen behandler efter behov og reviderer om nødvendigt de illustrative eksempler med henblik på definition af emballage, som omhandlet i bilag I. Behandlingen af følgende artikler prioriteres: cd- og videoomslag, urtepotter, rør og ruller, hvorom fleksibelt materiale er spolet, release paper til selvklæbende etiketter og indpaknings- og gavepapir. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 21, stk. 3.«

2)

Artikel 11, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen fastsætter, under hvilke betingelser de i stk. 1 nævnte koncentrationsniveauer ikke finder anvendelse på genvundne materialer eller på produktcyklusser inden for en lukket og kontrolleret kæde, og hvilke typer emballage der er undtaget fra kravet i stk. 1, tredje led.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 21, stk. 3.«

3)

Artikel 12, stk. 3, affattes således:

»3.   For at harmonisere dataenes karakteristika og præsentation og for at gøre medlemsstaternes data indbyrdes kompatible leverer medlemsstaterne deres disponible data til Kommissionen ved hjælp af skemaer, som vedtages på grundlag af bilag III efter forskriftsproceduren i artikel 21, stk. 2.«

4)

Artikel 19 affattes således:

»Artikel 19

Tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling

1.   De nødvendige ændringer for at tilpasse identifikationssystemet (jf. artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, sidste led) og skemaerne i relation til databaserne (jf. artikel 12, stk. 3, og bilag III) til den videnskabelige og tekniske udvikling vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 21, stk. 2.

2.   Kommissionen vedtager de ændringer, der er nødvendige for at tilpasse de illustrative eksempler med henblik på definition af emballage (jf. bilag I) til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 21, stk. 3.«

5)

Artikel 20, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen fastsætter, hvilke tekniske foranstaltninger der er nødvendige for at løse eventuelle vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen af dette direktivs bestemmelser på navnlig inerte emballagematerialer, der findes i meget små mængder (dvs. ca. 0,1 vægtprocent) på fællesskabsmarkedet, primæremballager til medicinske anordninger og lægemidler, små emballager og luksusemballager. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 21, stk. 3.«

6)

Artikel 21, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3.4.   Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer  (17)

Med hensyn til direktiv 1999/32/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte kriterier for anvendelsen af teknologier til emissionsreduktion for skibe uanset flag i beskyttede trafikhavne, anløbssteder og flodmundinger i Fællesskabet og at vedtage ændringer, der er nødvendige for den tekniske tilpasning af nogle af bestemmelserne på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 1999/32/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 1999/32/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 4c, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen fastsætter kriterier for anvendelsen af teknologier til emissionsreduktion for skibe uanset flag i beskyttede trafikhavne, anløbssteder og flodmundinger i Fællesskabet. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2. Kommissionen meddeler disse kriterier til IMO.«

2)

Artikel 7, stk. 4, affattes således:

»4.   De ændringer, der er nødvendige for den tekniske tilpasning af artikel 2, nr. 1), 2), 3), 3a), 3b) og 4), eller artikel 6, stk. 2, på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling, vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2. Tilpasningen må ikke resultere i nogen direkte ændringer i dette direktivs anvendelsesområde eller de grænseværdier for svovlindholdet i brændstoffer, der er fastlagt i dette direktiv.«

3)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3.5.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer  (18)

Med hensyn til direktiv 2001/81/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ajourføre de metoder, der skal anvendes i henhold til bilag III. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2001/81/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2001/81/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 4, affattes således:

»4.   Enhver ajourføring af de metoder, der skal anvendes i henhold til bilag III, vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3.«

2)

Artikel 13, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3.6.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet  (19)

Med hensyn til direktiv 2003/87/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af artikel 11b, stk. 5, at vedtage retningslinjer for overvågning og rapportering af emissioner, at vedtage en forordning om et standardiseret og sikkert system med registre, herunder bestemmelser om anvendelse og identifikation af CER og ERU i fællesskabsordningen og om overvågning af denne anvendelse, at ændre bilag III som fastsat i artikel 22, at godkende medtagelse af aktiviteter og drivhusgasser, der ikke er anført i bilag I, at udarbejde de fornødne bestemmelser om gensidig anerkendelse af kvoter i henhold til aftaler med tredjelande og at vedtage standardiserede eller anerkendte metoder til overvågning af emissioner af andre drivhusgasser. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2003/87/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2003/87/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 11b, stk. 7, affattes således:

»7.   Bestemmelser om gennemførelsen af stk. 3 og 4, særlig med hensyn til undgåelse af dobbelttælling, vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 23, stk. 2. Kommissionen vedtager bestemmelser om gennemførelsen af denne artikels stk. 5, når værtsparten opfylder alle krav for, at JI-projektaktiviteter kan komme i betragtning. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.«

2)

Artikel 14, stk. 1, første punktum, affattes således:

»Kommissionen vedtager retningslinjer for overvågning og rapportering af emissioner fra aktiviteterne i bilag I af de drivhusgasser, der er anført for de pågældende aktiviteter. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.«

3)

Artikel 19, stk. 3, affattes således:

»3.   Med henblik på at gennemføre dette direktiv vedtager Kommissionen en forordning om et standardiseret og sikkert system med registre i form af standardiserede elektroniske databaser, der indeholder fælles data til sporing af udlevering, besiddelse, overdragelse og annullering af kvoter, til sikring af offentlig adgang, henholdsvis den fornødne fortrolighed og til sikring af, at overdragelser ikke er i strid med forpligtelser, der følger af Kyotoprotokollen. Denne forordning skal også indeholde bestemmelser om anvendelse og identifikation af CER og ERU i fællesskabsordningen og om overvågning af denne anvendelse. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.«

4)

Artikel 22 affattes således:

»Artikel 22

Ændringer til bilag III

Kommissionen kan ændre bilag III, med undtagelse af kriterium 1), 5) og 7), for perioden 2008-2012, på baggrund af de i artikel 21 nævnte rapporter og erfaringerne med anvendelsen af dette direktiv. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.«

5)

Artikel 23, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

6)

I artikel 24 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Idet der skal tages hensyn til alle relevante kriterier, herunder navnlig virkningerne for det indre marked, mulig konkurrenceforvridning, ordningens miljømæssige integritet og pålideligheden af det planlagte overvågnings- og rapporteringssystem, kan medlemsstaterne fra 2008 anvende handel med emissionskvoter i overensstemmelse med dette direktiv på:

a)

anlæg, der ikke er anført i bilag I, forudsat at medtagelsen af sådanne anlæg godkendes af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 23, stk. 2, og

b)

aktiviteter og drivhusgasser, der ikke er anført i bilag I, forudsat at medtagelsen af sådanne aktiviteter og drivhusgasser godkendes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.

Fra 2005 kan medlemsstaterne på samme vilkår anvende handel med emissionskvoter på anlæg, der udfører aktiviteter, der er anført i bilag I, under kapacitetsgrænser, der er omhandlet i dette bilag.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Kommissionen kan på eget initiativ eller skal efter anmodning fra en medlemsstat vedtage overvågnings- og rapporteringsretningslinjer for emissioner fra aktiviteter, installationer og drivhusgasser, der ikke er anført i bilag I, hvis overvågningen af og rapporteringen om disse emissioner kan foretages tilstrækkelig præcist.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.«

7)

Artikel 25, stk. 2, affattes således:

»2.   Er der indgået en af de i stk. 1 omhandlede aftaler, vedtager Kommissionen de fornødne bestemmelser om gensidig anerkendelse af kvoter i henhold til den pågældende aftale. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.«

8)

I bilag IV affattes afsnittet under overskriften »Overvågning af emissioner af andre drivhusgasser« således:

»Der anvendes standardiserede eller anerkendte metoder, som udvikles af Kommissionen i samarbejde med samtlige relevante interessenter. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.«

3.7.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte  (20)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 850/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastlægge nogle koncentrationsgrænser i bilagene, at ændre bilag, når et stof optages på listen i konventionen eller protokollen, at ændre eksisterende positioner og at tilpasse bilag til den videnskabelige og tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 850/2004, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 850/2004 foretages således følgende ændringer:

1)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4, litra a), affattes således:

»a)

affald, der indeholder eller er forurenet med stoffer, der er opført i bilag IV, kan bortskaffes eller nyttiggøres på anden måde i overensstemmelse med relevant fællesskabslovgivning, forudsat at indholdet af listestofferne i affaldet er lavere end koncentrationsgrænserne i bilag IV. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3. Indtil koncentrationsgrænserne er fastsat efter denne procedure, vedtager eller anvender den kompetente myndighed i en medlemsstat koncentrationsgrænser eller specifikke tekniske krav med hensyn til bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald efter dette litra.«

b)

Stk. 5, første afsnit, affattes således:

»Koncentrationsgrænserne i bilag V, del 2, fastsættes af Kommissionen med henblik på stk. 4, litra b), i denne artikel. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3.«

2)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Ændring af bilagene

1.   Når et stof optages på listen i konventionen eller protokollen, ændrer Kommissionen i givet fald tilsvarende bilag I, II og III.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

2.   Når et stof optages på listen i konventionen eller protokollen, ændrer Kommissionen i givet fald tilsvarende bilag IV.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3.

3.   Kommissionen vedtager ændringer af de eksisterende positioner i bilag I, bilag II og bilag III, herunder tilpasning heraf til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

4.   Kommissionen vedtager ændringer af de eksisterende positioner i bilag IV og ændringer af bilag V, herunder tilpasning heraf til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3.«

3)

Artikel 16, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4)

Artikel 17, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3.8.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF af 15. december 2004 om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften  (21)

Med hensyn til direktiv 2004/107/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse visse bestemmelser og bilag til den videnskabelige og tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2004/107/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2004/107/EF foretages således følgende ændringer:

1)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 9 affattes således:

»9.   Uanset koncentrationsniveauet bør der placeres et baggrundsprøveudtagningssted for hver 100 000 km2 til indikativ måling i luften af arsen, cadmium, nikkel, kviksølv på dampform i alt, benzo(a)pyren og de øvrige polycykliske aromatiske kulbrinter, der er nævnt i stk. 8 samt den samlede deposition af arsen, cadmium, kviksølv, nikkel, benzo(a)pyren og de øvrige polycykliske aromatiske kulbrinter, der er nævnt i stk. 8. Hver medlemsstat opretter mindst én målestation. Medlemsstaterne kan dog efter aftale og i overensstemmelse med retningslinjer, der fastlægges efter forskriftsproceduren i artikel 6, stk. 2, oprette en eller flere fælles målestationer, der dækker nabozoner i medlemsstater, der støder op til hinanden, for at opnå den nødvendige rumlige opløsning. Det anbefales også at måle partikler og divalent kviksølv på dampform. Når det er hensigtsmæssigt, bør overvågningen koordineres med EMEP's (samarbejdsprogram for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa) overvågningsstrategi og måleprogram. Prøveudtagningsstederne for disse forurenende stoffer placeres på en sådan måde, at det er muligt at påvise geografiske variationer og langtidstendenser. Bilag III, afsnit I, II og III, finder anvendelse.«

b)

Stk. 15 affattes således:

»15.   Eventuelle ændringer med henblik på at tilpasse bestemmelserne i denne artikel og i bilag II, afsnit II, og i bilag III, IV og V til den videnskabelige og tekniske udvikling vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3. De må ikke medføre nogen direkte eller indirekte ændringer af målværdierne.«

2)

Artikel 5, stk. 4, affattes således:

»4.   Kommissionen vedtager efter forskriftsproceduren i artikel 6, stk. 2, de nærmere detaljer om, hvorledes de i stk. 1 i denne artikel krævede oplysninger skal indgives.«

3)

Artikel 6, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4)

Bilag V, punkt V, affattes således:

»V.   Referencemodelleringsteknikker for luftkvalitet

Referencemodelleringsteknikker for luftkvalitet kan ikke angives på nuværende tidspunkt. Kommissionen kan foretage ændringer for at tilpasse dette punkt til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3.«

3.9.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald  (22)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 1013/2006 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre bilagene, som fastsat i artikel 58 i forordning (EF) nr. 1013/2006, og at vedtage visse yderligere foranstaltninger, som fastsat i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1013/2006. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 1013/2006, herunder ved supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 1013/2006 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 11, stk. 3, tredje afsnit, affattes således:

»Hvis der ikke findes en tilfredsstillende løsning, kan hver af medlemsstaterne forelægge sagen for Kommissionen. Der vil så blive truffet afgørelse efter forskriftsproceduren i artikel 59a, stk. 2.«

2)

Artikel 58 affattes således:

»Artikel 58

Ændring af bilag

1.   Kommissionen kan ændre bilagene for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 59a, stk. 3. Desuden gælder følgende:

a)

bilag I, II, III, IIIA, IV og V ændres for at tage hensyn til ændringer, der aftales under Baselkonventionen og OECD-beslutningen

b)

uklassificeret affald kan midlertidigt tilføjes i bilag IIIB, IV eller V, indtil der er truffet afgørelse om dets indplacering i de relevante bilag til Baselkonventionen eller OECD-beslutningen

c)

på anmodning fra en medlemsstat kan det i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, overvejes, om blandet affald bestående af to eller flere af de affaldstyper, der er anført i bilag III, midlertidigt skal tilføjes i bilag IIIA, indtil der er truffet afgørelse om dette affalds indplacering i de relevante bilag til Baselkonventionen eller OECD-beslutningen. Bilag IIIA kan indeholde en bestemmelse om, at en eller flere af indgangene deri ikke finder anvendelse på eksport til lande, som OECD's beslutning ikke finder anvendelse på

d)

de undtagelsestilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 3, defineres, og om nødvendigt indsættes sådant affald i bilag IVA og V og udgår fra bilag III

e)

bilag V ændres for at afspejle aftalte ændringer vedrørende den liste over farligt affald, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i direktiv 91/689/EØF

f)

bilag VIII ændres for at afspejle relevante internationale konventioner og aftaler.

2.   Når bilag IX ændres, deltager det udvalg, der er nedsat i medfør af Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (23) fuldt ud i drøftelserne.

3)

Artikel 59 affattes således:

»Artikel 59

Yderligere foranstaltninger

1.   Kommissionen kan efter forskriftsproceduren i artikel 59a, stk. 2, vedtage følgende yderligere foranstaltninger i forbindelse med gennemførelse af denne forordning:

a)

retningslinjer for anvendelse af artikel 12, stk. 1, litra g)

b)

retningslinjer for anvendelse af artikel 15 i forbindelse med identifikation og sporing af affald, der undergår væsentlige forandringer under den midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse

c)

retningslinjer for de kompetente myndigheders samarbejde i forbindelse med ulovlige overførsler som omhandlet i artikel 24

d)

tekniske og organisationsmæssige krav til den praktiske gennemførelse af elektronisk dataudveksling ved forelæggelse af dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med artikel 26, stk. 4

e)

yderligere retningslinjer for anvendelsen af sprog som omhandlet i artikel 27

f)

præcisering af de proceduremæssige krav i afsnit II for så vidt angår deres anvendelse på eksport, import og transit af affald fra, til og gennem Fællesskabet

g)

yderligere henstillinger vedrørende udefinerede juridiske begreber.

2.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger for følgende:

a)

en metode til beregning af den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som fastsat i artikel 6

b)

yderligere betingelser og krav i forbindelse med forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg som omhandlet i artikel 14.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 59a, stk. 3.«

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 59a

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i direktiv 2006/12/EF.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

5)

I artikel 63 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Med undtagelse af glasaffald, papiraffald og brugte bildæk kan denne periode forlænges til senest den 31. december 2012 efter forskriftsproceduren i artikel 59a, stk. 2.«

b)

Stk. 4, tredje afsnit, affattes således:

»Denne periode kan forlænges til senest den 31. december 2012 efter forskriftsproceduren i artikel 59a, stk. 2.«

c)

I stk. 5 foretages følgende ændringer:

i)

Tredje afsnit affattes således:

»Denne periode kan forlænges til senest den 31. december 2015 efter forskriftsproceduren i artikel 59a, stk. 2.«

ii)

Femte afsnit affattes således:

»Denne periode kan forlænges til senest den 31. december 2015 efter forskriftsproceduren i artikel 59a, stk. 2.«

4.   EUROSTAT

4.1.   Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen  (24)

Med hensyn til forordning (EØF) nr. 3924/91 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ajourføre den i denne forordning omhandlede vareliste. Den bør også tillægges beføjelser til at vedtage de nærmere regler med hensyn til repræsentativitet og perioder for bestemte varer og at fastsætte undersøgelser og gennemførelsesforanstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende tilpasning til den tekniske udvikling for indsamling af oplysninger og behandling af resultaterne. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EØF) nr. 3924/91, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EØF) nr. 3924/91 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 6, affattes således:

»6.   Prodcom-listen og de faktisk indsamlede oplysninger om hver enkelt rubrik ajourføres af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.«

2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 ændres udtrykket »efter fremgangsmåden i artikel 10« til »efter forvaltningsproceduren i artikel 10, stk. 2«.

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   De nærmere regler for anvendelse af stk. 3, herunder foranstaltninger med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, vedtages, hvor det er nødvendigt, af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Undersøgelsesperiode

Undersøgelsesperioden er et kalenderår.

For bestemte rubrikker på Prodcom-listen kan Kommissionen dog bestemme, at undersøgelsesperioden skal være en måned eller et kvartal. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.«

4)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   De nødvendige oplysninger indsamles af medlemsstaterne ved hjælp af spørgeskemaer, hvis indhold skal være i overensstemmelse med regler, der fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.«

5)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Udarbejdelse af resultater

Medlemsstaterne bearbejder oplysningerne i de udfyldte spørgeskemaer, som nævnt i artikel 5, stk. 1, eller oplysninger fra de andre kilder, som nævnt i artikel 5, stk. 3, efter nærmere regler, som fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.«

6)

I artikel 7, stk. 2, ændres udtrykket »efter fremgangsmåden i artikel 10« til »efter forvaltningsproceduren i artikel 10, stk. 2«.

7)

Artikel 9 udgår.

8)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (25).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.2.   Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter  (26)

Med hensyn til direktiv 96/16/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage definitioner vedrørende de landbrugsbedrifter, hvor medlemsstaterne foretager opgørelser over produktionen af mælk og dens anvendelse, at vedtage en fortegnelse over de mejeriprodukter, der er omfattet af undersøgelserne, og at fastlægge ensartede definitioner for de indberetninger af resultater, der skal fremsendes til Kommissionen. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 96/16/EF ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 96/16/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 1, nr. 2), affattes således:

»2)   foretager hvert år hos landbrugsbedrifterne, som defineret af Kommissionen, opgørelser over produktionen af mælk og dens anvendelse. Foranstaltninger vedrørende definition af landbrugsbedrifterne, som er foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 3.«

2)

Artikel 3, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Fortegnelsen over de mejeriprodukter, der er omfattet af undersøgelserne, opstilles af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 3.

3.   Ensartede definitioner af de mål, der skal anvendes ved indberetningen af resultaterne, fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 3.«

3)

I artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, ændres udtrykket »efter proceduren i artikel 7« til »efter forskriftsproceduren i artikel 7, stk. 2«.

4)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved afgørelse 72/279/EØF.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4.3.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/109/EF af 19. december 2001 om statistiske undersøgelser, der skal foretages for at bestemme produktionskapaciteten i plantager med visse arter af frugttræer  (27)

Med hensyn til direktiv 2001/109/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre listen over arterne af frugttræer samt tabellen over de arter, der skal undersøges i de forskellige medlemsstater, at fastsætte gennemførelsesbestemmelser til visse artikler og at fastsætte den produktionsområdeafgrænsning, der skal anvendes af medlemsstaterne. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2001/109/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2001/109/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Listen over de pågældende arter og den pågældende tabel kan ændres af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 2.«

2)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   De nærmere regler for gennemførelsen af undersøgelser, der kan give relevante resultater, fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 2.«

3)

Artikel 3, stk. 4, affattes således:

»4.   De nærmere regler for anvendelsen af stikprøveundersøgelser fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 2.«

4)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   De i stk. 1 omhandlede resultater indberettes efter produktionsområder. Den produktionsområdeafgrænsning, der skal anvendes af medlemsstaterne, fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 2.«

5)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (28).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4 og stk. 5, litra a), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.4.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport  (29)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 91/2003 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse definitionerne samt til at vedtage supplerende bestemmelser, at tilpasse bilagenes indhold og at angive de oplysninger, der skal fremlægges i forbindelse med rapporterne om kvaliteten og sammenligneligheden af resultaterne. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 91/2003, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 91/2003 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Definitionerne i stk. 1 kan tilpasses, og supplerende definitioner, som måtte være nødvendige for at sikre en harmonisering af statistikkerne, kan vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

2)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   I bilag B og D er angivet kravene til forenklet indberetning, der kan anvendes af medlemsstaterne som alternativ til den normale detaljerede indberetning efter bilag A og C, for virksomheder, hvis samlede gods- eller passagertransport udgør mindre end henholdsvis 500 mio. ton-km eller 200 mio. passager-km. Disse tærskler kan tilpasses af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Bilagenes indhold kan tilpasses af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

3)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Gennemførelsesprocedurer

1.   Procedurerne for indberetning af data til Eurostat vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 11, stk. 2.

2.   Kommissionen vedtager følgende gennemførelsesforanstaltninger:

a)

tilpasning af tærsklerne for forenklet indberetning (artikel 4)

b)

tilpasning af definitionerne og vedtagelse af yderligere definitioner (artikel 3, stk. 2)

c)

tilpasning af bilagenes indhold (artikel 4)

d)

angivelse af de oplysninger, der skal fremlægges i forbindelse med rapporter om kvaliteten og sammenligneligheden af resultaterne (artikel 8, stk. 2).

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

4)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4 og stk. 5, litra a), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

5)

I bilag H, punkt 5, erstattes udtrykket »efter proceduren i artikel 11, stk. 2« med »efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3«.

4.5.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 af 27. februar 2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning  (30)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 437/2003 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte normer for nøjagtigheden, fastlægge datafiler og vedtage visse gennemførelsesforanstaltninger. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 437/2003, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 437/2003 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Statistikkernes nøjagtighed

Dataindsamlingen baseres på totaltællinger, medmindre der udarbejdes andre normer for nøjagtigheden af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

2)

Artikel 7, stk. 2, affattes således:

»2.   Resultaterne indberettes i overensstemmelse med de i bilag I anførte datafiler. Datafilerne fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.

Det medium, der skal anvendes til indberetningen, fastlægges af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 11, stk. 2.«

3)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende gennemførelsesforanstaltninger vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 11, stk. 2:

fortegnelsen over EF-lufthavnene, jf. artikel 3, stk. 2

beskrivelse af de datakoder og det medium, der skal anvendes til indberetning af resultaterne til Kommissionen (artikel 7)

formidling af de statistiske resultater (artikel 8).

2.   Kommissionen vedtager følgende gennemførelsesforanstaltninger:

tilpasning af specifikationerne i bilagene til denne forordning

tilpasning af dataindsamlingens karakteristika (artikel 3)

statistikkernes nøjagtighed (artikel 5)

beskrivelse af datafiler (artikel 7).

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

4)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4 og stk. 5, litra a), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4.6.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009  (31)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 48/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ajourføre listen over kendetegn, som er berørt af denne forordning. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 48/2004, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 48/2004 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning vedrørende indberetningsformater og den første indberetningsperiode vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 8, stk. 2.

2.   Foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning vedrørende ajourføring af listen over kendetegn, og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 3, under forudsætning af at medlemsstaterne ikke derved pålægges væsentlige yderligere byrder.«

2)

Artikel 8, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

5.   DET INDRE MARKED

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud  (32)

Med hensyn til direktiv 2004/25/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesbestemmelser til artikel 6, stk. 3, vedrørende indholdet af tilbudsdokumentet. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2004/25/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2004/25/EF fastsættes en tidsbegrænsning for de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understregede i deres erklæring vedrørende afgørelse 2006/512/EF, som ændrer afgørelse 1999/468/EF, at afgørelse 2006/512/EF på en horisontal og tilfredsstillende måde imødekommer Europa-Parlamentets ønsker om at kontrollere gennemførelsen af retsakter, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, og at gennemførelsesbeføjelserne derfor bør tillægges Kommissionen uden tidsbegrænsning. Efter indførelsen af forskriftsproceduren med kontrol bør bestemmelsen om tidsfristen i direktiv 2004/25/EF udgå.

I direktiv 2004/25/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 4, affattes således:

»4.   Kommissionen kan vedtage bestemmelser om ændring af listen i stk. 3. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2.«

2)

I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

6.   SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

6.1.   Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger  (33)

Med hensyn til direktiv 79/373/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage undtagelser fra bestemmelserne vedrørende emballagen til foder og til at ændre bilaget. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 79/373/EØF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 79/373/EØF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen vedtager undtagelserne fra principperne i stk. 1, der skal tillades på fællesskabsplan. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3, for så vidt som foderblandingens identificering og kvalitet sikres.«

2)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Under hensyn til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden skal Kommissionen:

a)

opstille kategorier, som omfatter flere fodermidler

b)

fastlægge metoder til beregning af foderblandingers energiværdi

c)

vedtage de ændringer, der skal foretages i bilaget.

Alle de ovennævnte foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3.«

3)

Artikel 13, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

6.2.   Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer  (34)

Med hensyn til direktiv 82/471/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage ændringer og at fastlægge de kriterier, der er nødvendige for at karakterisere de i dette direktiv omhandlede produkter. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 82/471/EØF ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. På grund af sagens hastende karakter er det nødvendigt at anvende hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, til vedtagelse af ændringerne af direktivet.

I direktiv 82/471/EØF foretages således følgende ændringer:

1)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De ændringer af bilaget, som skal foretages af hensyn til den videnskabelige eller tekniske udvikling, vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3. For så vidt angår de i bilaget, punkt 1.1 og 1.2, nævnte produkter, hører Kommissionen med henblik herpå Den Videnskabelige Komité for Foder og Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler.

For så vidt angår de i artikel 4, stk. 1, omhandlede produkter fremstillet på basis af gærsorterne »Candida« dyrket på n-alkaner, træffer Kommissionen afgørelse senest to år efter meddelelsen af dette direktiv og efter høring af Den Videnskabelige Komité for Foder og Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   De kriterier, der gør det muligt at karakterisere de i dette direktiv omhandlede produkter, især kriterierne for sammensætning og renhed samt de fysisk-kemiske og biologiske egenskaber, kan under hensyntagen til den videnskabelige og tekniske viden fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3.«

2)

I artikel 7, stk. 2, andet afsnit, ændres udtrykket »efter fremgangsmåden i artikel 13« til »efter forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2«.

3)

Artikel 8, stk. 3, affattes således:

»3.   Såfremt Kommissionen finder, at det er nødvendigt at foretage ændringer i direktivet for at afhjælpe de i stk. 1 omhandlede vanskeligheder og for at sikre beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed, vedtager den sådanne foranstaltninger. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter hasteproceduren i artikel 13, stk. 4. I dette tilfælde kan den medlemsstat, som har indført beskyttelsesforanstaltninger, opretholde dem, indtil ændringerne er trådt i kraft.«

4)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

5)

Artikel 14 udgår.

6.3.   Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning og anvendelse af fodermidler  (35)

Med hensyn til direktiv 96/25/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte og ændre listen over stoffer, hvis omsætning eller anvendelse som fodermidler er underlagt restriktioner eller er forbudt, og at ændre bilaget under hensyn til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 96/25/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, i anvendelse til at ændre listen over stoffer, hvis omsætning eller anvendelse som fodermidler er underlagt restriktioner eller er forbudt.

Af effektivitetshensyn bør de frister, som normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, afkortes, for så vidt angår vedtagelse af de ændringer, der skal foretages i bilaget under hensyn til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden.

I direktiv 96/25/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 1, litra g), andet led, affattes således:

»—

fællesskabsforanstaltninger anført på en liste, der skal udarbejdes af Kommissionen. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3«.

2)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

1.   Der kan efter forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2, vedtages et kodenummersystem for de på listen anførte fodermidler baseret på glossarer, der angiver fodermidlernes oprindelse, den anvendte del af produktet/biproduktet, forarbejdningsprocessen samt modenhed og/eller kvalitet med henblik på international foderidentifikation, især ved hjælp af navn og beskrivelse.

2.   Listen over stoffer, hvis omsætning eller anvendelse som fodermidler er underlagt restriktioner eller er forbudt for at sikre, at bestemmelserne i artikel 3 overholdes, fastsættes af Kommissionen. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3.

3.   Den i stk. 2 omhandlede liste ændres af Kommissionen under hensyn til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 13, stk. 5, i anvendelse med henblik på vedtagelse af sådanne ændringer.

4.   De ændringer af bilaget, som skal foretages af hensyn til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden, fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 4.«

3)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Følgende stykker indsættes:

»4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4 og stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioderne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til henholdsvis to måneder, en måned og to måneder.

5.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

6.4.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer  (36)

Med hensyn til direktiv 2002/32/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre bilag I og II og at tilpasse dem til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden og til at fastsætte supplerende kriterier for rensningsprocesser. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/32/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, i anvendelse til tilpasning af bilag I og II til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden.

I direktiv 2002/32/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   Det afgøres straks, om bilag I og II skal ændres. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter hasteproceduren i artikel 11, stk. 4.«

2)

Artikel 8, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   På baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden tilpasser Kommissionen bilag I og II. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 11, stk. 4, i anvendelse med henblik på vedtagelse af sådanne ændringer.

2.   Desuden

vedtager Kommissionen regelmæssigt konsoliderede udgaver af bilag I og II, hvori alle tilpasninger i henhold til stk. 1 indsættes, efter forskriftsproceduren i artikel 11, stk. 2

kan Kommissionen fastsætte kriterier for godkendelse af rensningsprocesser for produkter bestemt til foder samt for godkendelse af de produkter, der har gennemgået sådanne processer. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.«

3)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Foderstofkomité, der er nedsat ved artikel 1 i Rådets afgørelse 70/372/EØF (37).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4)

Artikel 12 udgår.

6.5.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr  (38)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 998/2003 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre listen over dyr af de arter, der er opført i bilag I, del C, og listerne over de lande og områder, der er opført i bilag II, del B og C, opstille særlige krav med hensyn til andre sygdomme end rabies for så vidt angår medlemsstater eller områder, der er nævnt i bilag II, del B, afdeling 2, fastlægge betingelser for transport af dyr af de arter, der er opført i bilag I, del C, fra tredjelande og fastlægge krav af teknisk karakter for så vidt angår transport af dyr af de arter, der er opført i bilag I, del A og B. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Af effektivitetshensyn bør de frister, som normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, afkortes for så vidt angår vedtagelse af listen over visse tredjelande.

I forordning (EF) nr. 998/2003 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Transport mellem medlemsstater eller fra et område, der er nævnt i bilag II, del B, afdeling 2, af dyr af de arter, der er opført i bilag I, del C, er ikke undergivet noget krav om rabiesvaccination. Om nødvendigt opstiller Kommissionen med hensyn til andre sygdomme særlige krav — herunder en eventuel begrænsning af antallet af dyr. Sådanne foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 24, stk. 4. Der kan udarbejdes en model til en attest, der skal ledsage dyrene, efter forskriftsproceduren i artikel 24, stk. 2.«

2)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Betingelserne for transport af dyr af de arter, der er opført i bilag I, del C, fra tredjelande fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 24, stk. 4. Modellen til den attest, der skal ledsage dyretransporter, fastlægges efter forskriftproceduren i artikel 24, stk. 2.«

3)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»Listen over de tredjelande, der er omhandlet i bilag II, del C, opstilles af Kommissionen. For at blive opført på denne liste skal et tredjeland først dokumentere sin status for så vidt angår rabies og godtgøre:«.

b)

Følgende afsnit indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 24, stk. 5.«

4)

Artikel 17, stk. 1, affattes således:

»For så vidt angår transport af dyr af de arter, der er opført i bilag I, del A og B, kan Kommissionen fastlægge andre krav af teknisk karakter end kravene i denne forordning. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 24, stk. 4.«

5)

Artikel 19 affattes således:

»Artikel 19

Bilag I, del C, og bilag II, del B og C, kan ændres af Kommissionen under hensyn til udviklingen i Fællesskabet eller i tredjelande i sygdomssituationen for de arter, der er omhandlet i denne forordning, navnlig for så vidt angår rabies, og der fastsættes i givet fald et begrænset antal dyr, som kan transporteres i medfør af denne forordning. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 24, stk. 4.«

6)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

Eventuelle midlertidige bestemmelser kan vedtages af Kommissionen med henblik på overgang fra den nugældende ordning til ordningen efter denne forordning. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 24, stk. 4.«

7)

I artikel 24 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»5.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4 og stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioderne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til henholdsvis to måneder, en måned og to måneder.«

6.6.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser  (39)

Med hensyn til direktiv 2003/99/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilrettelægge samordnede overvågningsprogrammer for zoonoser og zoonotiske agenser. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2003/99/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

På grund af sagens hastende karakter er det nødvendigt at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til vedtagelse af ændringer til bilag I til direktiv 2003/99/EF for at indsætte zoonoser og zoonotiske agenser i listerne heri eller for at slette dem.

I direktiv 2003/99/EF foretages således følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 4, foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»Bilag I kan ændres af Kommissionen, idet der kan indsættes eller slettes zoonoser eller zoonotiske agenser i listerne i bilaget, især under hensyntagen til følgende kriterier:«.

b)

Følgende afsnit indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter hasteproceduren i artikel 12, stk. 4.«

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Såfremt data indsamlet gennem rutinemæssig overvågning i overensstemmelse med artikel 4 ikke er tilstrækkelige, kan der af Kommissionen tilrettelægges samordnede overvågningsprogrammer for en eller flere zoonoser og/eller zoonotiske agenser, især når det fastslås, at der er et særligt behov for at vurdere risici, eller når der skal fastlægges basisværdier for zoonoser eller zoonotiske agenser i medlemsstaterne eller på fællesskabsplan. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.«

3)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Ændringer af bilag og overgangs- og gennemførelsesforanstaltninger

Bilag II, III og IV kan ændres af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

Overgangsforanstaltninger af generel karakter, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, navnlig i form af en uddybning af kravene heri, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

Der kan vedtages andre gennemførelses- eller overgangsbestemmelser efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2.«

4)

I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

6.7.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne  (40)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 852/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage bestemmelser om særlige hygiejneforanstaltninger og om autorisation af visse virksomheder og under særlige betingelser at godkende fravigelser af bilag I og II. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 852/2004 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 4, affattes således:

»4.   De kriterier, krav og mål, der er omhandlet i stk. 3, samt prøveudtagnings- og analyseprocedurer i tilknytning hertil fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.«

2)

Artikel 6, stk. 3, litra c), affattes således:

»c)

en afgørelse vedtaget af Kommissionen. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.«

3)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Overgangsforanstaltninger af generel karakter, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, navnlig i form af en uddybning af kravene heri, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.

Der kan vedtages andre gennemførelses- eller overgangsbestemmelser efter forskriftsproceduren i artikel 14, stk. 2.«

4)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Indledningen affattes således:

»Bilag I og II kan tilpasses eller ajourføres af Kommissionen under hensyntagen til:«.

ii)

Følgende afsnit indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Der kan af Kommissionen indrømmes fravigelser af bilag I og II, navnlig for at lette gennemførelsen af artikel 5 for små virksomheder, under hensyn til de relevante risikofaktorer, hvis fravigelserne ikke er til hinder for at nå forordningens mål. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.«

5)

Artikel 14, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

6.8.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer  (41)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 853/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage bestemmelser om almindelige forpligtelser for ledere af fødevarevirksomheder og særlige garantier for markedsføring af animalske fødevarer i Sverige og i Finland og under visse betingelser at godkende fravigelser af bilagene. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 853/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 2, første punktum, affattes således:

»Lederen af en fødevarevirksomhed må ikke anvende andre stoffer end drikkevand — eller rent vand, såfremt det er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 eller til nærværende forordning — til at fjerne overfladeforurening fra animalske produkter, medmindre anvendelsen af stoffet er godkendt af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.«

2)

Artikel 8, stk. 3, affattes således:

»3.

a)

Kravene i stk. 1 og 2 kan ajourføres af Kommissionen for navnlig at tage hensyn til ændringer i medlemsstaternes kontrolprogrammer eller til vedtagelse af mikrobiologiske kriterier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 852/2004. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

b)

Efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2, kan bestemmelserne i stk. 2 i nærværende artikel vedrørende de i stk. 1 i nærværende artikel nævnte fødevarer udvides helt eller delvis til at omfatte enhver medlemsstat eller enhver region i en medlemsstat, som har et kontrolprogram for animalske fødevarer, der er anerkendt som ligestillet med det, der er godkendt for Sverige og Finland.«

3)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Overgangsforanstaltninger af generel karakter, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, navnlig i form af en uddybning af kravene heri, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

Der kan vedtages andre gennemførelses- eller overgangsbestemmelser efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2.«

4)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Indledningen affattes således:

»Bilag II og III kan tilpasses eller ajourføres af Kommissionen under hensyntagen til:«.

ii)

Følgende afsnit indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Der kan af Kommissionen indrømmes fravigelser af bilag II og III, hvis fravigelserne ikke er til hinder for at nå forordningens mål. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.«

5)

I artikel 11 affattes indledningen således:

»Uden at det berører den generelle anvendelse af artikel 9 og artikel 10, stk. 1, kan der fastsættes gennemførelsesforanstaltninger efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2, og ændringer af bilag II eller III, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, kan vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3:«.

6)

Artikel 12, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

6.9.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum  (42)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 854/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre eller tilpasse bilagene og vedtage overgangsforanstaltninger, navnlig i form af en uddybning af kravene i forordningen. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 854/2004, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 854/2004 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Overgangsforanstaltninger af generel karakter, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, navnlig i form af en uddybning af kravene heri, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3.

Der kan vedtages andre gennemførelses- eller overgangsbestemmelser efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.«

2)

Artikel 17, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Bilag I, II, III, IV, V og VI kan ændres eller suppleres af Kommissionen for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3.

2.   Der kan af Kommissionen indrømmes fravigelser af bilag I, II III, IV, V og VI, hvis fravigelserne ikke er til hinder for at nå forordningens mål. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3.«

3)

I artikel 18 affattes indledningen således:

»Uden at det berører den generelle anvendelse af artikel 16 og artikel 17, stk. 1, kan der fastsættes gennemførelsesforanstaltninger efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, og ændringer af bilag I, II, III, IV, V eller VI, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, kan vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3, vedrørende:«.

4)

Artikel 19, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

6.10.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne  (43)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 183/2005 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastlægge de mikrobiologiske kriterier og de specifikke mål, som lederen af en foderstofvirksomhed skal opfylde, til at vedtage foranstaltninger for godkendelse af virksomheder, til at ændre bilag I, II og III og til at give dispensationer fra bestemmelserne i nævnte bilag. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 183/2005, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 183/2005 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»De kriterier og mål, der er omhandlet i litra a) og b), vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 31, stk. 3.«

2)

Artikel 10, nr. 3), affattes således:

»3)   godkendelse kræves i henhold til en forordning vedtaget af Kommissionen. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 31, stk. 3.«

3)

Artikel 27 affattes således:

»Artikel 27

Ændringer af bilag I, II og III

Bilag I, II og III kan ændres for at tage hensyn til:

a)

udvikling af kodekser for god praksis

b)

erfaringerne fra gennemførelsen af HACCP-baserede systemer, jf. artikel 6

c)

den teknologiske udvikling

d)

videnskabelig rådgivning, især nye risikovurderinger

e)

fastsættelse af mål for foderstofsikkerhed

og

f)

udvikling af krav, der er relaterede til specifikke aktiviteter.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 31, stk. 3.«

4)

Artikel 28 affattes således:

»Artikel 28

Dispensationer fra bestemmelserne i bilag I, II og III

Der kan af Kommissionen af særlige grunde gives dispensation fra bestemmelserne i bilag I, II og III, hvis sådanne dispensationer ikke er til hinder for at nå forordningens mål. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 31, stk. 3.«

5)

Artikel 31, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

7.   ENERGI OG TRANSPORT

7.1.   Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport  (44)

Med hensyn til forordning (EØF) nr. 3821/85 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at foretage de nødvendige ændringer for at tilpasse bilagene til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EØF) nr. 3821/85, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EØF) nr. 3821/85 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 5, andet afsnit, affattes således:

»Systemets sikkerhed skal være i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilag I B. Kommissionen sørger for, at bilaget kommer til at indeholde bestemmelser om, at EF-typegodkendelse kun meddeles kontrolapparater, når det er godtgjort, at hele systemet (selve kontrolapparatet, førerkort og elektriske forbindelser til gearkassen) kan modstå forsøg på manipulation eller ændring af data vedrørende køretiden. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2. De nødvendige test i denne forbindelse skal udføres af eksperter med den nyeste tekniske viden inden for manipulation.«

2)

Artikel 17, stk. 1, affattes således:

»1.   De ændringer, der er nødvendige for tilpasning af bilagene til den tekniske udvikling, og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2.«

3)

Artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

7.2.   Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover  (45)

Med hensyn til direktiv 97/70/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage bestemmelser om dels harmoniseret fortolkning af visse bestemmelser i bilaget til Torremolinos-protokollen og dels gennemførelse af direktivet. Kommissionen bør ligeledes tillægges beføjelser til at ændre visse bestemmelser i direktivet samt bilagene hertil med henblik på gennemførelse i direktivet af senere ændringer til Torremolinos-protokollen, som træder i kraft efter direktivets vedtagelse. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 97/70/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 97/70/EF foretages således følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 4, litra b), ændres udtrykket »efter proceduren i artikel 9« til »efter forskriftsproceduren i artikel 9, stk. 2«.

2)

Artikel 8, stk. 1, affattes således:

»Følgende tilpasninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3:

a)

Der kan vedtages og indarbejdes bestemmelser om:

harmoniseret fortolkning af de bestemmelser i bilaget til Torremolinos-protokollen, som er overladt til de enkelte kontraherende parters administrationers fortolkning, i det omfang det er nødvendigt for at sikre ensartet gennemførelse i Fællesskabet

gennemførelse af dette direktiv uden at udvide dets anvendelsesområde.

b)

Artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i dette direktiv kan tilpasses og bilagene dertil ændres med henblik på gennemførelse i direktivet af senere ændringer til Torremolinos-protokollen, som træder i kraft efter direktivets vedtagelse.«

3)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (46).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (47), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

7.3.   Rådets direktiv 1999/35/EF af 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer  (48)

Med hensyn til direktiv 1999/35/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene, definitionerne samt henvisningerne til fællesskabsretsakter og til instrumenter fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) for at bringe dem i overensstemmelse med gældende fællesskabs- og IMO-regler, som træder i kraft på et senere tidspunkt. Kommissionen bør ligeledes tillægges beføjelser til at ændre bilagene for at forbedre den ved direktivet fastsatte ordning. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 1999/35/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 1999/35/EF foretages således følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 1, litra d), sidste punktum, i artikel 11, stk. 6 og 8, og i artikel 13, stk. 3, andet og sidste punktum, ændres udtrykket »proceduren i artikel 16« til »forskriftsproceduren i artikel 16, stk. 2«.

2)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (49).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

Ændringsprocedure

Bilagene til dette direktiv, definitionerne, henvisninger til fællesskabsretsakter og henvisninger til IMO-resolutioner kan tilpasses, i det omfang det er nødvendigt for at bringe dem i overensstemmelse med gældende fællesskabs- og IMO-regler, forudsat at direktivets anvendelsesområde ikke udvides.

Bilagene til dette direktiv kan også tilpasses, når det er nødvendigt for at forbedre den ved direktivet fastsatte ordning, forudsat at direktivets anvendelsesområde ikke udvides.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002.«

7.4.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 af 18. februar 2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog  (50)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 417/2002 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre visse henvisninger til relevante forordninger i MARPOL 73/78 og til MEPC-resolution 111(50) og 94(46) for at tilpasse henvisningerne til ændringer af disse forordninger og resolutioner, som er vedtaget i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), for så vidt sådanne ændringer ikke udvider forordningens anvendelsesområde. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 417/2002, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 417/2002 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (51).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2)

Artikel 11, stk. 1, affattes således:

»Kommissionen kan ændre henvisningerne i denne forordning til forordningerne i bilag I til MARPOL 73/78 samt til MEPC-resolution 111(50) og 94(46) som ændret ved MEPC-resolution 99(48) og 112(50) for at tilpasse henvisningerne til ændringer af disse forordninger og resolutioner, som er vedtaget i IMO, for så vidt sådanne ændringer ikke udvider denne forordnings anvendelsesområde. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 2.«

7.5.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 782/2003 af 14. april 2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe  (52)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 782/2003 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte en harmoniseret syns- og certificeringsordning for visse skibe, at træffe passende foranstaltninger vedrørende skibe, der fører en tredjestats flag, at fastsætte procedurer for havnestatskontrol og at ændre visse henvisninger og bilag for at tage hensyn til udviklingen på internationalt plan, navnlig i IMO, eller for at forbedre forordningens effektivitet på grundlag af erfaringerne. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 782/2003, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 782/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra b), andet afsnit, affattes således:

»Kommissionen kan fastsætte en harmoniseret syns- og certificeringsordning for disse skibe, hvis dette er påkrævet. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis AFS-konventionen ikke er trådt i kraft den 1. januar 2007, vedtager Kommissionen passende foranstaltninger, så skibe, der fører en tredjestats flag, kan vise, at de overholder bestemmelserne i artikel 5. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2.«

2)

Artikel 7, stk. 2, affattes således:

»Hvis AFS-konventionen ikke er trådt i kraft den 1. januar 2007, fastsætter Kommissionen hensigtsmæssige procedurer for denne kontrol. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2.«

3)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Kommissionen kan ændre henvisningerne til AFS-konventionen, AFS-certifikatet, AFS-erklæringen og AFS-overensstemmelseserklæringen og bilagene i nærværende forordning, herunder de relevante retningslinjer fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) vedrørende artikel 11 i AFS-konventionen, for at tage hensyn til udviklingen på internationalt plan, navnlig i IMO, eller for at forbedre forordningens effektivitet på grundlag af erfaringerne. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2.«

4)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (53).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

7.6.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked  (54)

Med hensyn til direktiv 2004/8/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at undersøge de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, at tilpasse tærskelværdierne i artikel 13 til den tekniske udvikling, og at fastlægge detaljerede retningslinjer for gennemførelsen og anvendelsen af bilag II til nævnte direktiv, herunder for bestemmelse af el/varmeforholdet, og tilpasse dem til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2004/8/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2004/8/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen undersøger de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. stk. 1, første gang den 21. februar 2011 og derefter hvert fjerde år under hensyntagen til den teknologiske udvikling og ændringer i energikildernes andele. Alle foranstaltninger, som udspringer af denne undersøgelse, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.«

2)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Tilpasning til den tekniske udvikling

1.   Kommissionen tilpasser de tærskelværdier, der benyttes til beregning af elektricitetsmængden fra kraftvarmeproduktion, jf. bilag II, litra a), til den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.

2.   Kommissionen tilpasser de tærskelværdier, der benyttes til beregning af effektiviteten ved kraftvarmeproduktion og primærenergibesparelser, jf. bilag III, litra a), til den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.

3.   Kommissionen tilpasser retningslinjerne for bestemmelse af el/varmeforholdet som omhandlet i bilag II, litra d), til den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.«

3)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4)

Bilag II, litra e), affattes således:

»e)

Kommissionen fastlægger detaljerede retningslinjer for gennemførelsen og anvendelsen af bilag II, herunder for bestemmelse af el/varmeforholdet. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.«

7.7.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/52/EF af 29. april 2004 om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet  (55)

Med hensyn til direktiv 2004/52/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilaget og at træffe beslutninger vedrørende definitionen af den europæiske bompengetjeneste. Kommissionen bør også bemyndiges til at træffe tekniske beslutninger vedrørende gennemførelsen af den europæiske elektroniske bompengetjeneste. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2004/52/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2004/52/EF foretages således følgende ændringer:

1)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Bilaget kan om nødvendigt ændres af tekniske årsager. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5, stk. 2.«

b)

Stk. 4, 5 og 6 affattes således:

»4.   Beslutninger vedrørende definitionen af den europæiske elektroniske bompengetjeneste træffes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5, stk. 2. Sådanne beslutninger træffes kun, hvis alle forudsætninger, som evalueres med udgangspunkt i relevante undersøgelser, er til stede, for at interoperabilitet kan fungere ud fra alle synspunkter, herunder tekniske, juridiske og kommercielle forudsætninger.

5.   Tekniske beslutninger vedrørende gennemførelsen af den europæiske elektroniske bompengetjeneste træffes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5, stk. 2.«

2)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg for elektronisk opkrævning af bompenge.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

7.8.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter  (56)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 725/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at beslutte, om ændringer af bilagene, som vedrører visse særlige tiltag til fremme af maritim sikring i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen og i den internationale kode for sikring af skibe og havnefaciliteter, som automatisk finder anvendelse på international skibsfart, også skal finde anvendelse på skibe, der sejler i national fart, samt de tilhørende havnefaciliteter. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 725/2004, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Forordning (EF) nr. 725/2004 fastlægger sikringskrav og -foranstaltninger og er baseret på internationale instrumenter, der kan ændres. Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, i anvendelse.

I forordning (EF) nr. 725/2004 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen træffer beslutning om integration af ændringer til de internationale instrumenter, der henvises til i artikel 2, for så vidt angår skibe i indenlandsk fart og de havnefaciliteter, der betjener dem, som er omfattet af denne forordning, for så vidt der er tale om en teknisk ajourføring af SOLAS-konventionens og ISPS-kodens bestemmelser. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 4; i særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 11, stk. 5, i anvendelse. Proceduren for overensstemmelseskontrol i stk. 5 i denne artikel finder ikke anvendelse i disse tilfælde.«

2)

Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen kan vedtage bestemmelser med henblik på at fastsætte harmoniserede procedurer for anvendelse af ISPS-kodens obligatoriske bestemmelser uden at gøre denne forordnings anvendelsesområde bredere. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 4.

I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 11, stk. 5, i anvendelse.«

3)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 6 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioderne i artikel 6, litra b) og c), i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

5.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

7.9.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 789/2004 af 21. april 2004 om overflytning af last- og passagerskibe mellem registrene i Fællesskabet  (57)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 789/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre visse definitioner for at tage hensyn til den internationale udvikling, navnlig i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), og for at gøre forordningen mere effektiv ud fra de indhøstede erfaringer og den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 789/2004, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 789/2004 foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (58).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   For at tage hensyn til den internationale udvikling, navnlig i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), og gøre denne forordning mere effektiv ud fra de indhøstede erfaringer og den tekniske udvikling kan Kommissionen ændre de i artikel 2 anførte definitioner, for så vidt disse ændringer ikke går ud over anvendelsesområdet for denne forordning. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 3.«

7.10.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF af 7. september 2005 om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet  (59)

Med hensyn til direktiv 2005/44/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2005/44/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2005/44/EF foretages således følgende ændringer:

1)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Ændringsprocedure

Bilag I og II kan ændres på grundlag af erfaringerne med dette direktivs anvendelse og tilpasses til den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 4.«

2)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (60).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

5.   Kommissionen hører regelmæssigt repræsentanter for sektoren.

7.11.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring  (61)

Med hensyn til direktiv 2005/65/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2005/65/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Direktiv 2005/65/EF fastlægger sikringskrav og -foranstaltninger og er baseret på internationale instrumenter, der kan ændres. Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, i anvendelse.

I direktiv 2005/65/EF affattes artikel 14 og 15 således:

»Artikel 14

Tilpasninger

Kommissionen kan tilpasse bilag I-IV uden at udvide direktivets anvendelsesområde. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk. 2.

I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 15, stk. 3, i anvendelse.

Artikel 15

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 725/2004.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«


(1)  EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1.

(2)  EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40.

(3)  EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20.

(4)  EFT L 162 af 3.7.2000, s. 1.

(5)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.

(6)  EUT L 50 af 20.2.2004, s. 28.

(7)  EFT  196 af 16.8.1967, s. 1. Den danske specialudgave 1967 I, s. 211.«

(8)  EUT L 50 af 20.2.2004, s. 44.

(9)  EFT  196 af 16.8.1967, s. 1. Den danske specialudgave 1967 I, s. 211.«

(10)  EUT L 47 af 18.2.2004, s. 1.

(11)  EUT L 22 af 26.1.2005, s. 1

(12)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

(13)  EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.

(14)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 1.

(15)  EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6.

(16)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.

(17)  EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13.

(18)  EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22.

(19)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(20)  EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5.

(21)  EUT L 23 af 26.1.2005, s. 3.

(22)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(23)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48

(24)  EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1.

(25)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47

(26)  EFT L 78 af 28.3.1996, s. 27.

(27)  EFT L 13 af 16.1.2002, s. 21.

(28)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1

(29)  EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1.

(30)  EUT L 66 af 11.3.2003, s. 1.

(31)  EUT L 7 af 13.1.2004, s. 1.

(32)  EUT L 142 af 30.4.2004, s. 12.

(33)  EFT L 86 af 6.4.1979, s. 30.

(34)  EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8.

(35)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 35.

(36)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10.

(37)  EFT L 170 af 3.8.1970, s. 1

(38)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

(39)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.

(40)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(41)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(42)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(43)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.

(44)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.

(45)  EFT L 34 af 9.2.1998, s. 1.

(46)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(47)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23

(48)  EFT L 138 af 1.6.1999, s. 1.

(49)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1

(50)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 1.

(51)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1

(52)  EUT L 115 af 9.5.2003, s. 1.

(53)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1

(54)  EUT L 52 af 21.2.2004, s. 50.

(55)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 124. Berigtiget i EUT L 200 af 7.6.2004, s. 50.

(56)  EUT L 129 af 29.4.2004, s. 6.

(57)  EUT L 138 af 30.4.2004, s. 19.

(58)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1

(59)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 152.

(60)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29

(61)  EUT L 310 af 25.11.2005, s. 28.


Kronologisk fortegnelse

1)

Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler

2)

Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger

3)

Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer

4)

Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til overvågning af og kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra titandioxidindustrien

5)

Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport

6)

Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg

7)

Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen

8)

Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug

9)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald

10)

Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter

11)

Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning af fodermidler

12)

Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand

13)

Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover

14)

Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer

15)

Rådets direktiv 1999/35/EF af 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer

16)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF af 8. maj 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug

17)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer

18)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/109/EF af 19. december 2001 om statistiske undersøgelser, der skal foretages for at bestemme produktionskapaciteten i plantager med visse arter af frugttræer

19)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 af 18. februar 2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog

20)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer

21)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport

22)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 af 27. februar 2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning

23)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 782/2003 af 14. april 2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe

24)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr

25)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger

26)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet

27)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser

28)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009

29)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer

30)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked

31)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/9/EF af 11. februar 2004 om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) (kodificeret udgave)

32)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/10/EF af 11. februar 2004 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om anvendelsen af principper for god laboratoriepraksis og om kontrol med deres anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer (kodificeret udgave)

33)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler

34)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter

35)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur

36)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 789/2004 af 21. april 2004 om overflytning af last- og passagerskibe mellem registrene i Fællesskabet

37)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud

38)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte

39)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

40)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer

41)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum

42)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/52/EF af 29. april 2004 om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet

43)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF af 15. december 2004 om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften

44)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne

45)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF af 7. september 2005 om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet

46)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring

47)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald


Top