Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2038

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1891/2006 af 18. december 2006 om flerårig finansiering af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds tiltag til bekæmpelse af forurening fra skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 (EØS-relevant tekst)

OJ L 394, 30.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 37 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2038/oj

30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 394/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1891/2006

af 18. december 2006

om flerårig finansiering af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds tiltag til bekæmpelse af forurening fra skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse bilaterale og regionale aftaler som f.eks. Helsinki- og Barcelona-konventionen af henholdsvis 1992 og 1976, der er indgået mellem kyststater, indeholder bestemmelser om gensidig bistand i tilfælde af forureningsulykker til søs.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 1406/2002 (3) blev der oprettet et europæisk agentur for søfartssikkerhed (i det følgende benævnt »agenturet«) med det formål at sikre et højt, ensartet og effektivt niveau for søfartssikkerhed og for forebyggelse af forurening fra skibe.

(3)

Ved forordning (EF) nr. 724/2004, som ændrede forordning (EF) nr. 1406/2002, fik agenturet tildelt nye opgaver på området forebyggelse og bekæmpelse af forurening fra skibe som reaktion på de seneste ulykker i Fællesskabets farvande, navnlig olietankskibenes »Erika's og "Prestige's« forlis.

(4)

For at udføre de nye opgaver på området forebyggelse og bekæmpelse af forurening vedtog agenturets bestyrelse den 22. oktober 2004 en handlingsplan for beredskab og bekæmpelse af olieforurening (i det følgende benævnt »handlingsplanen«), hvori agenturets aktiviteter til bekæmpelse af forurening fastlægges, og hvormed det tilstræbes at sikre den bedst mulige udnyttelse af de finansieringsmidler, der står til agenturets rådighed.

(5)

Agenturets tiltag til bekæmpelse af forurening, som beskrevet i handlingsplanen, vedrører aktiviteter på områderne information, samarbejde og koordinering og frem for alt operativ assistance til medlemsstaterne, ved at disse efter anmodning får supplerende forureningsbekæmpende fartøjer stillet til rådighed med henblik på bekæmpelse af olieforurening og andre typer forurening, f.eks. med farlige og skadelige stoffer. Agenturet skal især tage hensyn til de områder, der er udpeget som de mest følsomme, uden at dette berører dets bistand til andre områder, der har behov herfor.

(6)

Agenturets aktiviteter på dette område bør ikke fritage kyststaterne fra deres ansvar for at sørge for passende forureningsbekæmpelsesordninger og bør respektere de eksisterende samarbejdsaftaler på dette område mellem medlemsstater eller grupper af medlemsstater. I tilfælde af en forureningsulykke til søs bør agenturet bistå de(n) berørte medlemsstat(er), under hvis myndighed oprensningsarbejdet finder sted.

(7)

I overensstemmelse med handlingsplanen skal agenturet spille en aktiv rolle for etableringen af en centraliseret tjeneste for satellitbilleder med henblik på overvågning, tidlig varsling af forurening og identificering af de ansvarlige skibe. Med dette nye system vil oplysningerne blive mere tilgængelige og bekæmpelsen af forurening fra skibe mere effektiv.

(8)

De supplerende midler, som agenturet skal stille til medlemsstaternes disposition, bør bringes til veje inden for rammerne af fællesskabsordningen til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet, som er indført ved Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom (4).

(9)

For at sikre, at handlingsplanen gennemføres til fulde, og for at styrke forebyggelse og bekæmpelse af forurening fra skibe ved at udvide agenturets nuværende forureningsbekæmpelsesaktiviteter bør agenturet råde over et levedygtigt og omkostningseffektivt system, navnlig til finansiering af dets operative assistance til medlemsstaterne.

(10)

Det er derfor nødvendigt at tilvejebringe passende sikkerhed for finansieringen af agenturets opgaver på området forureningsbekæmpelse og andre dertil knyttede tiltag i form af en flerårig finansiel forpligtelse. Fællesskabets årlige bidrag bør fastsættes efter de gældende procedurer.

(11)

Udgiftsforpligtelserne til finansiering af forureningsbekæmpelsen bør i overensstemmelse med den finansielle ramme dække perioden 2007 til 2013.

(12)

En finansieringsramme, der dækker samme periode, bør derfor fastsættes med henblik på gennemførelse af handlingsplanen.

(13)

Dette rammebeløb bør anses for det påkrævede mindstebeløb til finansiering af udførelsen af de opgaver, agenturet har fået tildelt i forbindelse med bekæmpelse af forurening fra skibe.

(14)

For at fordele udgiftsforpligtelserne bedst muligt og tage hensyn til eventuelle ændringer, hvad angår aktiviteter til bekæmpelse af forurening fra skibe, bør der foretages et løbende tilsyn af det faktiske behov, således at de årlige finansielle forpligtelser kan tilpasses herefter.

(15)

Agenturets bestyrelse bør således gennemgå de budgetmæssige forpligtelser på grundlag af en rapport fra den administrerende direktør for om nødvendigt at foretage ændringer af agenturets budget. Forordning (EF) nr. 1406/2002 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastlægger de nærmere bestemmelser for Fællesskabets finansielle bidrag til Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds budget med henblik på udførelsen af de opgaver, det har fået tildelt på området bekæmpelse af forurening fra skibe og andre dertil knyttede tiltag, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 1406/2002.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»agenturet«: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1406/2002

b)

»regionale aftaler«: bilaterale og regionale aftaler, der er indgået mellem kyststater med henblik på ydelse af gensidig bistand i tilfælde af forureningsulykker til søs

c)

»olie«: enhver form for mineralolie, herunder råolie, brændselsolie, olieslam, olieaffald og raffinerede produkter som fastsat ved den internationale konvention af 1990 om beredskab, bekæmpelse og samarbejde vedrørende olieforurening

d)

»farlige og skadelige stoffer«: ethvert stof bortset fra olie, som, hvis det tilføres havmiljøet, kan bringe menneskers sundhed i fare, skade levende ressourcer og havets flora og fauna, ødelægge områdernes rekreative værdier eller være til hinder for anden retmæssig udnyttelse af havet som fastsat ved protokollen af 2000 om beredskab, bekæmpelse og samarbejde vedrørende forureningsulykker forårsaget af farlige og skadelige stoffer.

Artikel 3

Anvendelsesområde

Fællesskabets finansielle bidrag, jf. artikel 1, tildeles agenturet til finansiering af tiltag som dem, der er omhandlet i handlingsplanen, navnlig på følgende områder:

a)

information i form af sammenstilling, analyse og udbredelse af bedste praksis samt teknikker og innovation, f.eks. instrumenter til kontrol med tømning af tanke på området bekæmpelse af forurening fra skibe

b)

samarbejde og koordinering ved at yde medlemsstaterne og Kommissionen teknisk og videnskabelig støtte i forbindelse med aktiviteter inden for rammerne af de relevante regionale aftaler

c)

operativ assistance ved i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig forurening fra skibe, efter anmodning at støtte medlemsstaternes forureningsbekæmpelsesaktioner med supplerende midler, f.eks. stand by-fartøjer og udstyr til forureningsbekæmpelse.

Artikel 4

Fællesskabsfinansiering

Finansieringsrammen for gennemførelsen af de opgaver, der er nævnt i artikel 3 er for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 fastsat til 154 000 000 EUR.

De årlige bevillinger fastsættes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme. I denne forbindelse skal den nødvendige finansiering af den operative assistance til medlemsstaterne i henhold til artikel 3, litra c), garanteres.

Artikel 5

Overvågning af indsatskapaciteten

Med henblik på at fastsætte kravene til operativ assistance, såsom yderligere fartøjer til forureningsbekæmpelse, som agenturet stiller til rådighed for medlemsstaterne, udarbejder agenturet regelmæssigt en oversigt over både private virksomheders og de offentlige myndigheders disponible forureningsbekæmpelsesmekanismer og indsatskapaciteten i de forskellige regioner i Den Europæiske Union.

Artikel 6

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

1.   Kommissionen og agenturet sikrer i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteter, der finansieres i henhold til denne forordning, at Fællesskabets økonomiske interesser beskyttes gennem forholdsregler mod svig, korruption og andre ulovligheder, gennem effektiv kontrol og gennem inddrivelse af uretmæssigt eller ulovligt udbetalte beløb samt, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem sanktioner, der skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsens omfang og have en afskrækkende virkning, i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 (5) og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (6) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 (7).

2.   Hvad angår fællesskabsaktioner, der finansieres i henhold til denne forordning, skal begrebet uregelmæssighed som beskrevet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 forstås som enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse eller forsømmelse af en kontraktlig forpligtelse, som kan tilskrives en økonomisk aktørs handling eller undladelse, der skader eller kunne skade Den Europæiske Unions almindelige budget eller budgetter, der forvaltes heraf ved at påføre en uretmæssig udgift.

3.   Kommissionen og agenturet sikrer inden for deres respektive ansvarsområder, at der opnås optimale resultater med finansieringen af fællesskabsforanstaltninger i medfør af denne forordning.

Artikel 7

Ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002

I forordning (EF) nr. 1406/2002 foretages følgende ændringer:

a)

I artikel 10, stk. 2, tilføjes følgende litra:

»l)

gennemgår den finansielle gennemførelse af den detaljerede plan, jf. litra k), og de budgetmæssige forpligtelser, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1891/2006 af 18. december 2006 (8) om flerårig finansiering af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds tiltag til bekæmpelse af forurening fra skibe, på grundlag af den rapport, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 15, stk. 2, litra g). Denne gennemgang foretages, når overslaget over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår udarbejdes i henhold til nærværende forordnings artikel 18, stk. 5.

b)

I artikel 15, stk. 2, tilføjes følgende litra:

»g)

Den administrerende direktør forelægger senest den 31. januar hvert år Kommissionen og bestyrelsen en rapport om den finansielle gennemførelse af den detaljerede plan for agenturets forureningsberedskab og forureningsbekæmpelsesaktiviteter og gør status over alle aktioner, der er finansieret i henhold til denne plan. Kommissionen forelægger til orientering rapporten for Europa-Parlamentet samt det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 4 i beslutning nr. 2850/2000/EF og til det udvalg, der er omhandlet i artikel 9 i beslutning 2001/792/EF, Euratom.«

Artikel 8

Midtvejsevaluering

På grundlag af agenturets oplysninger forelægger Kommissionen senest den 31. december 2010 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning. Rapporten udarbejdes uden at det berører den rolle, som agenturets bestyrelse har, og den skal beskrive de resultater, der er opnået ved anvendelsen af Fællesskabets bidrag, jf. artikel 4, hvad angår forpligtelser og udgifter i perioden mellem den 1. januar 2007 og den 31. december 2009.

På grundlag af denne rapport foreslår Kommissionen om nødvendigt de relevante ændringer af denne forordning for at tage hensyn til de videnskabelige fremskridt, der måtte være gjort for så vidt angår bekæmpelse af forurening fra skibe, herunder forurening forårsaget af olie eller farlige og skadelige stoffer.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

J. BORELL FONTELLES

På Rådets vegne

Formand

J. E. ENESTAM


(1)  EUT C 28 af 3.2.2006, s. 16.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 5.9.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.12.2006.

(3)  EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 724/2004 (EUT L 129 af 29.4.2004, s. 1).

(4)  EFT L 297 af 15.11.2001, s. 7.

(5)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

(6)  Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1).

(8)  EUT L 394 30.12.2006. s. 1«


Top