Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1084

Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1164/94

OJ L 210, 31.7.2006, p. 79–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 174 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1084/oj

31.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 210/79


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1084/2006

af 11. juli 2006

om oprettelse af Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1164/94

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 161, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (4) fastlægger en ny ramme for strukturfondenes og Samhørighedsfondens interventioner. Den fastsætter navnlig mål, principper og regler vedrørende partnerskab, programmering, evaluering og forvaltning. Samhørighedsfondens opgaver skal derfor præciseres i forhold til denne nye ramme for dens interventioner og i relation til det formål, som traktaten fastsætter for fonden, og for klarhedens skyld skal Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden ophæves (5).

(2)

Projekter vedrørende transeuropæiske transportnet, der finansieres af Samhørighedsfonden, skal være i overensstemmelse med Rådets og Europa-Parlamentets retningslinjer for disse transeuropæiske transportnet. For at sikre en koncentreret indsats bør projekter af fælles interesse prioriteres, jf. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (6).

(3)

Fællesskabet kan gennem Samhørighedsfonden bidrage til foranstaltninger, der forfølger Fællesskabets mål på miljøområdet, jf. traktatens artikel 6 og 174.

(4)

Ifølge forordning (EF) nr. 1083/2006 skal bestemmelser vedrørende hvilke udgifter, der er støtteberettigede, fastlægges på nationalt plan, med visse undtagelser, for hvilke der skal fastlægges særlige regler. Der bør fastsættes særlige regler for undtagelserne vedrørende Samhørighedsfonden.

(5)

Konditionalitetsbestemmelserne med hensyn til ydelsen af finansiel støtte bør fortsat gælde sammen med kravet om opfyldelse af betingelserne for økonomisk konvergens i traktatens artikel 99 og nødvendigheden af sunde offentlige finanser. I den forbindelse skal de medlemsstater, der har indført euroen, iværksætte stabilitetsprogrammer, mens medlemsstater, der ikke har indført euroen, skal iværksætte konvergensprogrammer som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (7), så man undgår uforholdsmæssigt store offentlige underskud som omhandlet i traktatens artikel 104. Dog bør konditionalitetsbestemmelserne ikke gælde for forpligtelser, der allerede var indgået på tidspunktet for støttens suspension —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Samhørighedsfondens oprettelse og opgaver

1.   Der oprettes en samhørighedsfond (i det følgende benævnt »fonden«) med det formål at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Fællesskabet med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

2.   Fonden reguleres af forordning (EF) nr. 1083/2006 og af nærværende forordning.

Artikel 2

Støttens anvendelsesområde

1.   Fonden yder støtte til aktioner på følgende områder, idet der sikres en rimelig fordeling og tages hensyn til specifikke investerings- og infrastrukturbehov i den enkelte medlemsstat, der modtager støtte:

a)

transeuropæiske transportnet, navnlig prioriterede projekter af fælles interesse, jf. beslutning nr. 1692/96/EF

b)

miljøet med hensyn til de prioriteter, der er opstillet for Fællesskabets miljøbeskyttelsespolitik i medfør af programmet for Fællesskabets politik og virke inden for miljø. Fonden kan i den forbindelse også yde støtte på områder med tilknytning til bæredygtig udvikling, som har et klart miljøsigte, såsom bedre energiudnyttelse og anvendelse af vedvarende energi og, inden for andre grene af transportsektoren end de transeuropæiske net, jernbanetransport, transport ad indre vandveje og søtransport, intermodale transportsystemer og disses interoperabilitet, styring af vej-, sø- og lufttransport, renere bytransport og kollektive transportmidler.

2.   Medlemsstaterne og Kommissionen aftaler indbyrdes en rimelig fordeling af støtten.

Artikel 3

Støtteberettigede udgifter

Følgende udgifter er ikke berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden:

a)

renter af gæld

b)

køb af jord for et beløb, der udgør mere end 10 % af de samlede støtteberettigede udgifter til den pågældende foranstaltning

c)

lokaler

d)

afvikling af atomkraftværker, og

e)

refusionsberettiget moms.

Artikel 4

Betinget støtte

1.   Støtten fra fonden er betinget af nedenstående regler:

a)

Hvis Rådet i overensstemmelse med traktatens artikel 104, stk. 6, har fastslået, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud i en medlemsstat, der modtager støtte, og

b)

i overensstemmelse med traktatens artikel 104, stk. 8, har konstateret, at den pågældende medlemsstat ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger til opfølgning af Rådets henstilling i henhold til traktatens artikel 104, stk. 7,

kan det beslutte at suspendere hele eller dele af forpligtelserne fra fonden til den pågældende medlemsstat med virkning fra den 1. januar året efter beslutningen om suspension.

2.   Hvis Rådet konstaterer, at den pågældende medlemsstat har truffet de fornødne korrigerende foranstaltninger, beslutter det straks at ophæve suspensionen af de berørte forpligtelser. Samtidig beslutter Rådet på forslag af Kommissionen at genopføre de suspenderede forpligtelser på budgettet efter proceduren i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig finansiel forvaltning (8).

3.   Rådet træffer de beslutninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.

Artikel 5

Overgangsbestemmelser

1.   Denne forordning er ikke til hinder for hverken videreførelse eller ændring, herunder hel eller delvis ophævelse, af projekter eller anden form for støtte, som Kommissionen har godkendt på grundlag af forordning (EF) nr. 1164/94, og som derefter gælder for støtten eller de pågældende projekter indtil deres afslutning.

2.   Ansøgninger i forbindelse med store projekter, jf. artikel 39, 40 og 41 i forordning (EF) nr. 1083/2006, der er indgivet til Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 1164/94, forbliver gyldige, forudsat at de om nødvendigt kompletteres senest to måneder efter den 1. januar 2007, så de opfylder kravene i nærværende forordning og ovennævnte artikler i forordning (EF) nr. 1083/2006.

Artikel 6

Ophævelse

1.   Uden at det berører bestemmelserne i artikel 105, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006 og artikel 5 i nærværende forordning, ophæves forordning (EF) nr. 1164/94 med virkning fra den 1. januar 2007.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til denne forordning.

Artikel 7

Revision

Rådet tager senest den 31. december 2013 denne forordning op til revision og træffer afgørelse i overensstemmelse med traktatens artikel 161.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2006.

På Rådets vegne

E. HEINÄLUOMA

Formand


(1)  Samstemmende udtalelse af 4.7.2006 (Endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 255 af 14.10.2005, s. 88.

(3)  EUT C 231 af 20.9.2005, s. 35.

(4)  Se side 25 i denne EUT.

(5)  EFT L 130 af 25.5.1994, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(6)  EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1. Senest ændret ved beslutning nr. 884/2004/EF (EUT L 167 af 30.4.2004, s. 1).

(7)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1055/2005 (EUT L 174 af 7.7.2005, s. 1).

(8)  EUT C 139 af 14.6.2006, s.1.


Top