EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0112R(02)

Berigtigelse til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem ( EUT L 347 af 11.12.2006 )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 60–62 (ES, DA, DE, IT, SK, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/corrigendum/2007-12-20/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/60


Berigtigelse til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem

( Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 11. december 2006 )

Side 1, fodnote 1:

I stedet for:

»EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/98/EF (EUT L 221 af 12.8.2006, s. 9).«

læses:

»EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/98/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 129).«

Side 1, fodnote 2:

I stedet for:

»EFT 71 af 14.4.1967, s. 1301. Senest ændret ved direktiv 69/463/EØF (EUT L 320 af 20.12.1969, s. 34).«

læses:

»EFT 71 af 14.4.1967, s. 1301. Senest ændret ved direktiv 77/388/EØF.«

Side 11, artikel 12, stk. 1, tredje linje:

I stedet for:

»… artikel 10, stk. 1,«

læses:

»… artikel 9, stk. 1,«.

Side 13, artikel 17, stk. 2, litra d):

I stedet for:

»levering af gas gennem distributionsnettet for naturgas eller af elektricitet på de i artikel 38 eller 39 fastsatte betingelser«

læses:

»levering af gas gennem distributionssystemet for naturgas eller af elektricitet på de i artikel 38 eller 39 fastsatte betingelser«.

Side 21, artikel 80, stk. 1, sidste afsnit:

I stedet for:

»I denne forbindelse kan retlige bindinger også omfatte forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager eller …«

læses:

»I forbindelse med første afsnit kan retlige bindinger også omfatte forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager eller …«.

Side 22, artikel 83, tredje linje:

I stedet for:

»… ved levering af de samme varer på medlemsstatens område, jf. kapitel 1.«

læses:

»… ved levering af de samme varer på medlemsstatens område, jf. kapitel 2.«

Side 22, artikel 86, stk. 2:

I stedet for:

»Ved anvendelsen af stk. 1, første afsnit, litra b), forstås …«

læses:

»Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), forstås …«.

Side 28, artikel 133, sidste afsnit, fjerde linje:

I stedet for:

»… anvende betingelserne i stk. 1, litra d), …«

læses:

»… anvende betingelserne i nærværende artikels stk. 1, litra d), …«.

Side 29, artikel 138, stk. 2, litra a), syvende linje:

I stedet for:

»… i henhold til artikel 4, stk. 1, …«

læses:

»… i henhold til artikel 3, stk. 1, …«.

Side 30, artikel 139, stk. 1:

I stedet for:

»… er omfattet af fritagelsesordningen for små virksomheder i artikel 282-392.«

læses:

»… er omfattet af fritagelsesordningen for små virksomheder i artikel 282-292.«

Side 31, fodnote 2:

I stedet for:

»Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1995.«

læses:

»Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.«

Side 32, artikel 147, stk. 1, sidste afsnit:

I stedet for:

»Medlemsstaterne kan dog fritage en levering, hvis samlede værdi ligger under det i stk. 1, litra c), fastsatte beløb.«

læses:

»Medlemsstaterne kan dog fritage en levering, hvis samlede værdi ligger under det i første afsnit, litra c), fastsatte beløb.«

Side 37, artikel 178, litra a):

I stedet for:

»… i overensstemmelse med artikel 229-236 samt artikel 238, 239 og 240«

læses:

»… i overensstemmelse med artikel 220-236 samt artikel 238, 239 og 240«.

Side 38, artikel 178, litra e):

I stedet for:

»for det i artikel 163, litra e), omhandlede fradrag …«

læses:

»for det i artikel 168, litra e), omhandlede fradrag …«.

Side 38, første spalte, artikel 187:

I stedet for:

»Artikel 187«

læses:

»Artikel 182«.

Side 39, artikel 190:

I stedet for:

»Med henblik på artikel 188, 189 og 191 kan …«

læses:

»Med henblik på artikel 187, 188, 189 og 191 kan …«.

Side 39, artikel 197, stk. 2:

I stedet for:

»… i medfør af bestemmelserne i artikel 104, kan medlemsstaterne …«

læses:

»… i medfør af bestemmelserne i artikel 204, kan medlemsstaterne …«.

Side 41, artikel 206:

I stedet for:

»… med indgivelsen af den i artikel 350 omhandlede momsangivelse.«

læses:

»… med indgivelsen af den i artikel 250 omhandlede momsangivelse.«

Side 42, artikel 214, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»… der er momspligtige i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), eller som har benyttet den i artikel 4, stk. 3, fastsatte mulighed for at svare moms …«

læses:

»… der er momspligtige i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), eller som har benyttet den i artikel 3, stk. 3, fastsatte mulighed for at svare moms …«.

Side 42, artikel 214, stk. 1, litra c):

I stedet for:

»… transaktioner, der falder ind under de i artikel 10, stk. 1, andet afsnit,«

læses:

»… transaktioner, der falder ind under de i artikel 9, stk. 1, andet afsnit,«.

Side 43, artikel 227:

I stedet for:

»… kundens momsregistreringsnummer som omhandlet i artikel 214, i andre tilfælde end de i artikel 276, nr. 4), omhandlede.«

læses:

»… kundens momsregistreringsnummer som omhandlet i artikel 214, i andre tilfælde end de i artikel 226, nr. 4), omhandlede.«

Side 48, artikel 265, stk. 1:

I stedet for:

»… for Fællesskabet som omhandlet i artikel 43 skal den afgiftspligtige person, …«

læses:

»… for Fællesskabet som omhandlet i artikel 42 skal den afgiftspligtige person, …«.

Side 52, artikel 296, stk. 2:

I stedet for:

»… den almindelige momsordning eller i givet fald de i artikel 274 omhandlede forenklede …«

læses:

»… den almindelige momsordning eller i givet fald de i artikel 281 omhandlede forenklede …«.

Side 55, artikel 317, første afsnit:

I stedet for:

»Når en afgiftspligtig videreforhandler benytter sig af den i artikel 308 omhandlede …«

læses:

»Når en afgiftspligtig videreforhandler benytter sig af den i artikel 316 omhandlede …«.

Side 60, artikel 356, stk. 2:

I stedet for:

»… der er vedtaget i henhold til anden fællesskabslovgivning, som f.eks. Rådets direktiv 91/308/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om …«

læses:

»… der er vedtaget i henhold til anden fællesskabslovgivning, som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om …«.

Side 67, bilag I, nr. 1):

I stedet for:

»Telekommunikationsydelser«

læses:

»Teleydelser«.

Side 79, bilag XI, del A, nr. 2), sidste linje:

I stedet for:

»Direktiv 2006/98/EF (EUT L … af …, s. … (*)) (alene punkt 2 i bilaget)«

læses:

»Direktiv 2006/98/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 129 (*)) (alene nr. 2 i bilaget)«.

Side 79:

Fodnote (*) slettes.

Side 80, del B:

Følgende indsættes nederst på siden:

»Direktiv 2006/98/EF

1. januar 2007«.

Side 87, bilag XII, Sammenligningstabel, syttende række, sidste kolonne:

I stedet for:

»Artikel 133, litra a) til d)«

læses:

»Artikel 133, stk. 1, litra a)-d)«.

Side 90, næstsidste række, sidste kolonne:

I stedet for:

»Artikel 174, stk. 2, litra a) og b)«

læses:

»Artikel 174, stk. 2, litra b) og c)«.

Side 92, fjerde række, anden kolonne:

I stedet for:

»Artikel 24, stk. 2«

læses:

»Artikel 24, stk. 2, indledende punktum«.

Side 92:

Følgende tilføjes som række 20:

 

Artikel 24a, stk. 2

 

 

Side 94, fjerde række, anden kolonne:

I stedet for:

»Artikel 26a, punkt B, stk. 2, første og andet led«

læses:

»Artikel 26a, punkt B, stk. 2, første til fjerde led«.

Side 101, 9. række, anden kolonne:

I stedet for:

»Artikel 28b, punkt C, stk. 1, første afsnit«

læses:

»Artikel 28b, punkt C, stk. 1, første led, første afsnit«.

Side 101, tredjesidste række, anden kolonne:

I stedet for:

»Artikel 28b, punkt F, første og andet afsnit«

læses:

»Artikel 28b, punkt F, stk. 1 og 2«.

Side 115, tredjesidste række, fjerde kolonne:

I stedet for:

»Bilag XXXII, del IV, nr. 3), litra a), første og andet led, første punktum, i tiltrædelsesakten for Spanien og Portugal«

læses:

»Bilag XXXII, del IV, nr. 3), litra a), første og andet led, i tiltrædelsesakten for Spanien og Portugal«.

Side 117, næstsidste række, fjerde kolonne:

I stedet for:

»Bilag VIII, punkt 7, nr. 1), tredje afsnit, i tiltrædelsesakten af 2003«

læses:

»Bilag VIII, punkt 7, nr. 1), litra b), tredje afsnit, i tiltrædelsesakten af 2003«.


Top