EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0325

2006/325/EF: Rådets afgørelse af 27. april 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

OJ L 120, 5.5.2006, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M , 25.10.2006, p. 8–8 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 008 P. 37 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 008 P. 37 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 005 P. 10 - 10

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/325/oj

5.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/22


RÅDETS AFGØRELSE

af 27. april 2006

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

(2006/325/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, litra c), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (2) ikke bindende for Danmark og finder ikke anvendelse i Danmark.

(2)

Kommissionen har forhandlet en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 44/2001 til også at omfatte Danmark.

(3)

Aftalen blev undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne den 19. oktober 2005, med forbehold af senere indgåelse, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/790/EF af 20. september 2005 (3).

(4)

Det Forenede Kongerige og Irland deltager i medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(6)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at give den meddelelse, der er omhandlet i aftalens artikel 12, stk. 2.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. april 2006.

På Rådets vegne

L. PROKOP

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 23. marts 2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 10).

(3)  EUT L 299 af 16.11.2005, s. 61.


Top