Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0252

2006/252/EF: Kommissionens beslutning af 27. marts 2006 om ændring af beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler (meddelt under nummer K(2006) 899) (EØS-relevant tekst)

OJ L 91, 29.3.2006, p. 48–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 514–514 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 44 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 44 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025 P. 11 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; ophævet ved 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/252/oj

29.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/48


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. marts 2006

om ændring af beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler

(meddelt under nummer K(2006) 899)

(EØS-relevant tekst)

(2006/252/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 2232/96 er der fastsat en procedure for opstilling af regler vedrørende aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler. Ifølge forordningen skal der vedtages en liste over aromastoffer (»listen«), efter at medlemsstaterne har meddelt en liste over de aromastoffer, som markedsføres på deres område, og efter Kommissionens gennemgang af meddelelserne. Denne liste blev vedtaget ved Kommissionens beslutning 1999/217/EF (2).

(2)

Forordning (EF) nr. 2232/96 foreskriver endvidere, at der skal indføres et program til evaluering af aromastoffer for at kontrollere, om de opfylder de generelle anvendelseskriterier for aromastoffer i bilaget til forordningen.

(3)

Den fælles FAO/WHO-ekspertgruppe for tilsætningsstoffer til levnedsmidler (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives — JECFA) konkluderede på sit 65. møde den 7.-16. juni 2005, at acetamid (FL 16.047) er klart kræftfremkaldende hos både mus og rotter, og skønt det ikke vides, hvordan tumoren dannes, kan man ikke se bort fra muligheden af en genotoksisk mekanisme. JECFA fandt, at en sådan forbindelse ikke bør anvendes som aromastof. Acetamid overholder således ikke de generelle kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2232/96, og bør derfor udgå af listen.

(4)

Beslutning 1999/217/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I del A i bilaget til beslutning 1999/217/EF udgår rækken i tabellen for stoffet med FL-nummer 16.047 (acetamid).

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2005/389/EF (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 73).


Top