Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0389

2005/389/EF: Kommissionens beslutning af 18. maj 2005 om ændring af Kommissionens beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler (meddelt under nummer K(2005) 1437) (EØS-relevant tekst)

OJ L 128, 21.5.2005, p. 73–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 22–25 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; ophævet ved 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/389/oj

21.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/73


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. maj 2005

om ændring af Kommissionens beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler

(meddelt under nummer K(2005) 1437)

(EØS-relevant tekst)

(2005/389/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler (1), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 3, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 2232/96 er fastsat proceduren for opstilling af regler vedrørende aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler. Ifølge forordningen skal der vedtages en liste over aromastoffer (»listen«), efter at medlemsstaterne har meddelt en liste over de aromastoffer, som markedsføres på deres område, og efter Kommissionens gennemgang af meddelelserne. Denne liste blev vedtaget ved Kommissionens beslutning 1999/217/EF (2).

(2)

Forordning (EF) nr. 2232/96 foreskriver endvidere, at der skal indføres et program til evaluering af aromastoffer for at kontrollere, om de opfylder de generelle anvendelseskriterier for aromastoffer i bilaget til forordningen.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 13. juli 2004 om parahydroxybenzoater, at propyl-4-hydroxybenzoat (FL 09.915) har indvirkning på produktionen af kønshormoner og på hannernes kønsorganer hos unge rotter. Da der ikke fandtes et entydigt NOAEL-niveau (niveau uden observerede negative effekter), kunne autoriteten ikke anbefale en acceptabel daglig indtagelse (ADI) for dette stof. Brugen af propyl-4-hydroxybenzoat som aromastof i fødevarer kan ikke accepteres, da det ikke er i overensstemmelse med de generelle anvendelseskriterier for aromastoffer, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2232/96. Propyl-4-hydroxybenzoat bør derfor udgå af listen.

(4)

Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 7. december 2004 om alifatiske dialkoholer, diketoner og hydroxyketoner, at pentan-2,4-dion (FL 07.191) er genotoksisk in vitro og in vivo. Brugen heraf som aromastof i fødevarer kan derfor ikke accepteres, da det ikke er i overensstemmelse med de generelle anvendelseskriterier for aromastoffer, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2232/96. Pentan-2,4-dion bør derfor udgå af listen.

(5)

I henhold til forordning (EF) nr. 2232/96 og Kommissionens henstilling 98/282/EF af 21. april 1998 vedrørende retningslinjerne for, hvordan medlemsstaterne og EØS-signatarlandene bør sikre beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret, for så vidt angår udvikling og fremstilling af de aromastoffer, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 (3), har de medlemsstater, der har indgivet meddelelsen, for en række stoffers vedkommende anmodet om, at de registreres på en måde, der beskytter producentens intellektuelle ejendomsret.

(6)

Beskyttelsen for disse stoffer, som er anført i listens del B, er begrænset til en periode på højst fem år regnet fra datoen for modtagelse af meddelelsen herom. Denne periode er nu udløbet, for så vidt angår 28 stoffer, som derfor bør overføres til listens del A.

(7)

Beslutning 1999/217/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 1999/217/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2004/357/EF (EUT L 113 af 20.4.2004, s. 28).

(3)  EFT L 127 af 29.4.1998, s. 32.


BILAG

I bilaget til beslutning 1999/217/EF foretages følgende ændringer:

1)

I del A foretages følgende ændringer:

a)

I tabellen for stoffer med FL-numre udgår rækkerne vedrørende FL 07.191 (pentan-2,4-dion) og FL 09.915 (propyl-4-hydroxybenzoat).

b)

I tabellen indsættes følgende rækker:

FL-nr.

Kemisk gruppe

CAS-nr.

Navn

Fema-nr.

EINECS-nummer

Synonymer

Bemærkninger

01.070

31

111-66-0

1-octen

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

2-octen

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

Hexadecan

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

Methylacetophenon

 

 

 

CAS-nr. svarer til 2-methylacetophenon

01.073

31

592-99-4

4-octen

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

Octadecan

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-methyl-1-nitrobutan

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

Heptadecan

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

Methyl-2-methyl-3-mercaptopropionat

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

Methandithiol

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-decadien

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-dimethyl-1,3-oxathian

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(Methylthio)methanthiol

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenal

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-methyloctanal

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

Indoleddikesyre

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-octen-2-on

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-octen-1-ol

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

4-hydroxy-2-heptensyrelacton

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenal

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenal

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-methyl-2-butenylthiophen

 

 

Rose thiophene

 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecenal

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-decadienal (c,c)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-decadienal (t,t)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-mercapto-3-methylbutanal

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-thiopentanon

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

dDibutylether

 

205-575-3

 

 

2)

Tabellen i del B affattes således:

Aromastoffer, der er anmeldt i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96, og for hvilke der er anmodet om beskyttelse af producentens intellektuelle ejendomsret

Kode

Dato for Kommissionens modtagelse af anmeldelsen

Bemærkninger

CN065

26.1.2001

 

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6


Top