EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0850R(01)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004)

OJ L 229, 29.6.2004, p. 5–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/850/corrigendum/2004-06-29/oj

29.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/5


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF

( Den Europæiske Unions Tidende L 158 af 30. april 2004 )

Forordning (EF) nr. 850/2004 læses således:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 850/2004

af 29. april 2004

om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Denne forordning vedrører i første række miljøbeskyttelse og beskyttelse af menneskers sundhed, og retsgrundlaget er derfor traktatens artikel 175, stk. 1.

(2)

Fællesskabet er alvorligt bekymret over, at der fortsat slipper persistente organiske miljøgifte ud i miljøet. Disse kemiske stoffer, som transporteres hen over landegrænserne fjernt fra kilderne, er persistente i miljøet, bioakkumuleres i fødekæden og rummer en risiko for menneskers sundhed og miljøet. Der må derfor træffes yderligere foranstaltninger til at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod disse forurenende stoffer.

(3)

Eftersom Fællesskabet har et ansvar for beskyttelse af miljøet, undertegnede det den 24. juni 1998 protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte, i det følgende benævnt »protokollen«, og den 22. maj 2001 Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte, i det følgende benævnt »konventionen«.

(4)

Lovgivningen på fællesskabsniveau om persistente organiske miljøgifte er nu blevet indført, men dens vigtigste mangler er, at den ikke eller kun i utilstrækkeligt omfang forbyder fremstilling og anvendelse af kemikalierne på listen, og at der ikke er nogen mulighed for at tilføje yderligere persistente organiske miljøgifte til listen over stoffer, der skal forbydes, begrænses eller elimineres, eller for at forbyde fremstilling og anvendelse af nye stoffer, der har persistente organiske miljøgiftes karakteristika. Der er imidlertid ikke fastsat nogen egentlige emissionsreduktionsmål på Fællesskabsplan, og de nuværende udslipsfortegnelser dækker ikke alle kilder til persistente organiske miljøgifte.

(5)

Af hensyn til en sammenhængende og effektiv gennemførelse af de forpligtelser, Fællesskabet har i medfør af protokollen og konventionen, må der etableres nogle fælles retlige rammer, inden for hvilke der kan træffes foranstaltninger til at standse fremstilling, markedsføring og anvendelse af forsætligt fremstillede persistente organiske miljøgifte. Der bør desuden tages hensyn til persistente organiske miljøgiftes karakteristika inden for rammerne af de relevante fællesskabsordninger for vurdering og godkendelse.

(6)

Det er nødvendigt at sikre samordning og sammenhæng ved gennemførelsen på fællesskabsplan af henholdsvis Rotterdam- (3), Stockholm- og Basel-konventionen (4), og ved deltagelsen i udarbejdelsen af den strategiske tilgang til international kemikalieforvaltning (SAICM) i FN-regi.

(7)

Under henvisning til, at bestemmelserne i denne forordning understøttes af forsigtighedsprincippet som fastlagt i traktaten, og under hensyn til princip nr. 15 i Rio-erklæringen om miljø og udvikling, samt i lyset af målet om, hvor det er muligt, at standse udslip af persistente organiske miljøgifte i miljøet, er det endvidere i nogle tilfælde hensigtsmæssigt at indføre kontrolforanstaltninger, der er strengere end dem i protokollen og konventionen.

(8)

I fremtiden kan den foreslåede REACH-forordning være et hensigtsmæssigt instrument til gennemførelse af de nødvendige kontrolforanstaltninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af stofferne på listen og af kontrolforanstaltningerne vedrørende eksisterende og nye kemikalier og pesticider, der har persistente organiske miljøgiftes karakteristika. Uden at det berører den kommende REACH-forordning, og da det er vigtigt at gennemføre disse kontrolforanstaltninger i forhold til stofferne på listen i konventionen og protokollen hurtigst muligt, bør der nu ved denne forordning indføres sådanne foranstaltninger.

(9)

I Fællesskabet er markedsføring og anvendelse af de fleste af de persistente organiske miljøgifte, der er opført på listerne i protokollen og konventionen, allerede udfaset som følge af forbuddene i Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer (5) og Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (6). For at opfylde Fællesskabets forpligtelser i medfør af protokollen og konventionen og for at minimere udslip af persistente organiske miljøgifte er det imidlertid påkrævet og hensigtsmæssigt også at forbyde fremstilling af disse stoffer og begrænse undtagelser mest muligt, således at der kun kan gøres undtagelse, når et stof opfylder en essentiel funktion i en specifik anvendelse.

(10)

Udførsel af de stoffer, der er omfattet af konventionen, og udførsel af lindan er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 af 28. januar 2003 om eksport og import af farlige kemikalier (7).

(11)

Fremstilling og anvendelse af hexachlorcyclohexan (HCH), herunder lindan, er ifølge protokollen omfattet af begrænsninger, men ikke fuldstændigt forbudt. Stoffet er stadig i brug i nogle medlemsstater, så det er ikke muligt omgående at forbyde alle eksisterende anvendelser. På baggrund af HCH's skadelige egenskaber og de eventuelle farer ved udslip i miljøet bør fremstilling og anvendelse af stoffet imidlertid begrænses mest muligt og udfases helt senest inden udgangen af 2007.

(12)

Forældede og lemfældigt håndterede lagre af persistente organiske miljøgifte kan indebære alvorlig fare for miljøet og menneskers sundhed, bl.a. gennem forurening af jord og grundvand. Derfor bør der vedtages bestemmelser, der er mere vidtgående end, hvad der kræves i konventionen. Lagre af forbudte stoffer bør behandles som affald, mens lagre af stoffer, som det stadig er tilladt at fremstille eller anvende, bør anmeldes til myndighederne og være under behørigt tilsyn. Især bør eksisterende lagre, som består af eller indeholder forbudte persistente organiske miljøgifte, håndteres som affald så hurtigt som muligt. Hvis andre stoffer forbydes i fremtiden, bør lagrene af disse stoffer også straks destrueres, og der må ikke opbygges nye lagre. På grund af de særlige problemer i nogle af de nye medlemsstater, bør der ydes passende finansiel og teknisk bistand gennem de eksisterende finansielle fællesskabsordninger som Samhørighedsfonden og strukturfondene.

(13)

I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en strategi for Fællesskabet vedrørende dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler (PCB) (8) og i overensstemmelse med protokollen og konventionen bør udslip af persistente organiske miljøgifte i form af utilsigtede biprodukter fra industrielle processer identificeres og nedbringes så hurtigt som muligt, således at de engang ophører, når det er muligt. Der bør udarbejdes og gennemføres egnede nationale handlingsplaner, som omfatter alle kilder og foranstaltninger, herunder dem, der foreskrives i gældende fællesskabslovgivning, således at udslippene til stadighed og på omkostningseffektiv måde bringes ned så hurtigt som muligt. I dette øjemed bør der inden for rammerne af konventionen udarbejdes egnede værktøjer.

(14)

Der bør i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse etableres programmer og ordninger, således at der ved overvågning tilvejebringes fyldestgørende data om dioxiners, furaners og PCB's tilstedeværelse i miljøet. Det skal dog sikres, at der er egnede værktøjer til rådighed, og at de kan anvendes under økonomisk og teknisk forsvarlige forhold.

(15)

Ifølge konventionen skal indhold af persistente organiske miljøgifte i affald destrueres eller omdannes irreversibelt til stoffer, der ikke udviser lignende egenskaber, medmindre andre fremgangsmåder miljømæssigt er at foretrække. Da gældende fællesskabslovgivning om affald ikke indeholder specifikke bestemmelser om sådanne stoffer, bør de indføres ved denne forordning. For at sikre et højt beskyttelsesniveau bør der inden den 31. december 2005 fastsættes fælles koncentrationsgrænser for indholdet af stofferne i affald.

(16)

Det erkendes, at det er vigtigt ved kilden at identificere og sortere affald, som består af, indeholder eller er forurenet af persistente organiske miljøgifte for så vidt muligt at undgå, at disse kemiske stffer breder sig til andet affald. Ved Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald (9) indførtes der fællesskabsregler om håndtering af sådant affald, hvorved medlemsstaterne blev pålagt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at kræve, at anlæg og virksomheder, der varetager bortskaffelse, nyttiggørelse, indsamling eller transport af farligt affald, ikke blander forskellige kategorier af farligt affald eller blander farligt affald med ikke-farligt affald.

(17)

Ifølge konventionen skal hver part i konventionen udarbejde en plan for gennemførelsen af sine forpligtelser i henhold til konventionen. Medlemsstaterne bør gøre det muligt for offentligheden at deltage i udarbejdelsen af gennemførelsesplanerne. Eftersom kompetencen i denne henseende er delt mellem Fællesskabet og medlemsstaterne, bør der udarbejdes gennemførelsesplaner såvel på nationalt plan som på fællesskabsplan. Samarbejde og informationsudveksling mellem Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder bør fremmes.

(18)

I overensstemmelse med konventionen og protokollen bør der udleveres oplysninger om persistente organiske miljøgifte til de øvrige parter. Også udveksling af information med tredjelande, der ikke er part i aftalerne, bør fremmes.

(19)

Offentligheden er ofte ikke i tilstrækkelig grad opmærksom på den trussel, de persistente organiske miljøgifte udgør mod nulevende og kommende generationers sundhed og mod miljøet, navnlig i udviklingslande, og der er derfor behov for omfattende oplysning med henblik på at skabe øget omtanke og vinde støtte til restriktioner og forbud. I overensstemmelse med konventionen bør der udvikles og gennemføres oplysningsprogrammer for offentligheden om persistente organiske miljøgifte, især for de mest sårbare grupper, og uddannelsen af arbejdstagere, videnskabsfolk, undervisere, teknisk personale og ledere bør i givet fald fremmes og lettes.

(20)

Efter anmodning og i overensstemmelse med de disponible ressourcer bør Kommissionen og medlemsstaterne samarbejde om at yde hensigtsmæssig og rettidig teknisk bistand, som er særligt udformet til at styrke mulighederne for at gennemføre konventionen i udviklingslande og lande med overgangsøkonomi. Den tekniske assistance bør bestå i udvikling og indførelse af egnede alternative produkter, metoder og strategier, bl.a. anvendelse af DDT til bekæmpelse af smittebærere, som i henhold til konventionen kun må anvendes i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens henstillinger og retningslinjer, og når der ikke i det pågældende land findes sikre, effektive og økonomisk overkommelige alternativer.

(21)

Det bør regelmæssigt vurderes, om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske udslip af persistente organiske miljøgifte, er effektive. Til dette formål bør medlemsstaterne regelmæssigt aflægge rapport til Kommissionen, især om udslipsfortegnelser, anmeldte lagre samt fremstilling og markedsføring af stoffer, der er omfattet af begrænsninger. Kommissionen udarbejder i samarbejde med medlemsstaterne et fælles format for medlemsstaternes rapporter.

(22)

Da konventionen og protokollen åbner mulighed for, at parterne kan stille forslag om, at andre stoffer gøres til genstand for internationale tiltag, kan der blive opført flere stoffer på listerne i disse aftaler, og i så fald bør forordningen ændres tilsvarende. Endvidere bør der for de stoffer, der allerede er registreret i bilagene til forordningen, kunne foretages ændringer, blandt andet med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling.

(23)

Når bilagene til denne forordning ændres for på listen i protokollen eller konventionen at opføre en yderligere persistent organisk miljøgift, som er fremstillet til et bestemt formål, bør det kun i undtagelsestilfælde, og hvis det er behørigt begrundet, indgå i bilag II i stedet for bilag I.

(24)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (10).

(25)

Med henblik på at sikre en gennemskuelig, upartisk og konsekvent håndhævelse bør medlemsstaterne indføre sanktioner for overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, eftersom overtrædelser kan skade menneskers sundhed og miljøet. Oplysninger om overtrædelser af denne forordnings bestemmelser bør i givet fald offentliggøres.

(26)

Målene for denne forordning, nemlig at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod persistente organiske miljøgifte, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne hver for sig, da disse miljøgiftes virkninger er grænseoverskridende, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(27)

Direktiv 79/117/EØF bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Denne forordning har, især under hensyntagen til forsigtighedsprincippet, til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod persistente organiske miljøgifte ved at forbyde, hurtigst muligt udfase eller begrænse fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer, der er omfattet af Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte, i det følgende benævnt »konventionen«, eller 1998-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte, i det følgende benævnt »protokollen« samt ved at minimere med henblik på så hurtigt som muligt at eliminere, hvor det er muligt, udslip af sådanne stoffer, og ved at indføre bestemmelser om affald, som består af, indeholder eller er forurenet af disse stoffer.

2.   Artikel 3 og 4 finder ikke anvendelse på affald, der består af, indeholder eller er forurenet med stofferne i bilag I eller II.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»markedsføring«: overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand, mod eller uden vederlag. Indførsel i Fællesskabets toldområde anses også for markedsføring

b)

»artikel«: genstand, som består af et eller flere stoffer og/eller præparater, og som under fremstillingen har fået en bestemt form, overflade eller beskaffenhed, som har større betydning for dens endelige funktion, end dens kemiske sammensætning har

c)

»stof«: som defineret i artikel 2 i direktiv 67/548/EØF (11)

d)

»præparat«: som defineret i artikel 2 i direktiv 67/548/EØF

e)

»affald«: som defineret i artikel 1, litra a), i direktiv 75/442/EØF (12)

f)

»bortskaffelse«: som defineret i artikel 1, litra e), i direktiv 75/442/EØF

g)

»nyttiggørelse«: som defineret i artikel 1, litra f), i direktiv 75/442/EØF.

Artikel 3

Kontrol med fremstilling, markedsføring og anvendelse

1.   Fremstilling, markedsføring og anvendelse af stofferne på listen i bilag I er forbudt, såvel alene som indeholdt i præparater og artikler.

2.   Fremstilling, markedsføring og anvendelse af stofferne på listen i bilag II, såvel alene som indeholdt i præparater eller artikler, kan kun finde sted i overensstemmelse med begrænsningerne i bilaget.

3.   Medlemsstaterne og Kommissionen tager inden for rammerne af de ordninger for vurdering og godkendelse af eksisterende og nye kemikalier og pesticider, der gælder i henhold til den relevante fællesskabslovgivning, hensyn til de kriterier, der er anført i punkt 1 i Stockholm-konventionens bilag D, og træffer passende foranstaltninger til at kontrollere eksisterende kemikalier og pesticider samt forhindre fremstilling, markedsføring og anvendelse af nye kemikalier og pesticider, der har persistente organiske miljøgiftes karakteristika.

Artikel 4

Undtagelser fra kontrolforanstaltninger

1.   Artikel 3 finder ikke anvendelse på:

a)

stoffer, der anvendes til forskning på laboratorieniveau eller som referencestandard

b)

stoffer, der forekommer som utilsigtede sporforureninger i stoffer, præparater og artikler.

2.   Artikel 3 finder ikke anvendelse på stoffer, der forekommer som bestanddele af artikler, der er fremstillet før eller på ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning, indtil 6 måneder efter denne dato.

Artikel 3 finder ikke anvendelse, hvis et stof er indeholdt i artikler, som allerede er anvendt før eller på ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning.

Når en medlemsstat bliver bekendt med artikler som omhandlet i første og andet afsnit, underretter den dog straks Kommissionen herom.

Når Kommissionen modtager en sådan meddelelse eller på anden måde bliver bekendt med sådanne artikler, underretter den omgående konventionens sekretariat herom.

3.   En medlemsstat, der ønsker at tillade, at et stof, der er opført i del A i bilag I eller i del A i bilag II, frem til den frist, der er anført i det pågældende bilag, fremstilles og anvendes som et mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område, giver konventionens sekretariat meddelelse herom.

En sådan meddelelse kan dog kun gives, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

at det i det pågældende bilag ved en anmærkning udtrykkelig er anført, at en sådan fremstilling og anvendelse af stoffet kan tillades

b)

at stoffet under fremstillingsprocessen omdannes til et eller flere andre stoffer, som ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for persistente organiske miljøgifte

c)

at det ikke forventes, at mennesker og miljø vil blive udsat for nogen signifikant mængde af stoffet under dets fremstilling og anvendelse, som det er påvist ved vurderingen af dette lukkede system i overensstemmelse med direktiv 2001/59/EF (13).

Anmeldelsen sendes tillige til de øvrige medlemsstater og Kommissionen og skal indeholde nærmere oplysninger om den faktiske og skønnede samlede mængde af det pågældende stof, der fremstilles og anvendes, og arten af processen i det lukkede system i det afgrænsede område med angivelse af, hvor stor en mængde uomdannet persistent organisk miljøgift-udgangsmateriale slutproduktet eventuelt utilsigtet kan være forurenet med.

De i første afsnit omhandlede frister kan ændres i de tilfælde, hvor der ifølge konventionen udtrykkelig eller stiltiende gives samtykke til fortsat fremstilling og anvendelse af stoffet i yderligere en periode, efter at den pågældende medlemsstat har gentaget sin anmeldelse til konventionens sekretariat.

Artikel 5

Lagre

1.   Enhver, der ligger inde med lagre, der består af eller indeholder stoffer, der er opført i bilag I eller II, som det ikke er tilladt at anvende, skal håndtere lagrene som affald i overensstemmelse med artikel 7.

2.   Indehaveren af et lager på mere end 50 kg, som består af eller indeholder et eller flere af stofferne i bilag I eller II, og som det er tilladt at anvende, giver oplysning om lagerets art og størrelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor lageret befinder sig. Sådanne oplysninger indgives inden 12 måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning og af ændringer af dens bilag I eller II, og derefter årligt, indtil udløbet af perioden for begrænset anvendelse som anført i bilag I eller II.

Indehaveren håndterer lageret på en sikker, effektiv og miljømæssigt forsvarlig måde.

3.   Medlemsstaterne fører tilsyn med anvendelse og håndtering af anmeldte lagre.

Artikel 6

Mindskelse af udslip, minimering og eliminering

1.   Inden to år efter denne forordnings ikrafttræden udarbejder medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til konventionen og protokollen fortegnelser over udslip i luften, vandet og jorden af stofferne i bilag III og holder dem ajour.

2.   Medlemsstaten sender den handlingsplan om foranstaltninger for identificering, beskrivelse og minimering med henblik på snarest, hvor det er muligt, at eliminere de samlede udslip, som er udarbejdet i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til konventionen, til både Kommissionen og de øvrige medlemsstater som en del af medlemsstatens nationale gennemførelsesplan, jf. artikel 8.

Handlingsplanen omfatter foranstaltninger til at fremme udviklingen af og, hvor det er hensigtsmæssigt, kræver anvendelse af alternative eller modificerede materialer, produkter og processer, der kan forhindre dannelse og udslip af de i bilag III opførte stoffer.

3.   Ved behandlingen af forslag til opførelse af nye anlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg, som anvender processer, der udleder kemikalier opført i bilag III, giver medlemsstaterne, uden at det berører direktiv 96/61/EF (14), forrang til alternative processer, teknikker eller praksis med tilsvarende anvendelighed, men hvor dannelse og udslip af stoffer, der er anført i bilag III, undgås.

Artikel 7

Affaldshåndtering

1.   Producenter og indehavere af affald skal gøre enhver rimelig indsats for, hvor det er muligt, at undgå forurening af affaldet med stoffer, der er opført i bilag IV.

2.   Uanset direktiv 96/59/EF (15) bortskaffes eller nyttiggøres affald, der består af, indeholder eller er forurenet med et stof, der er opført i bilag IV, hurtigst muligt og i overensstemmelse med bilag V, del I, på en sådan måde, at indholdet af persistente organiske miljøgifte destrueres eller omdannes irreversibelt, således at restaffaldet og udslip ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for persistente organiske miljøgifte.

I forbindelse med gennemførelsen af en sådan bortskaffelse eller nyttiggørelse kan ethvert stof, der er opført i bilag IV, udskilles fra affaldet, såfremt stoffet efterfølgende bortskaffes i overensstemmelse med første afsnit.

3.   Bortskaffelses- eller nyttiggørelsesmetoder, der kan føre til nyttiggørelse, genanvendelse og genvinding eller genbrug af stoffer, der er opført i bilag IV, er forbudt.

4.   Uanset stk. 2 kan:

a)

affald, der indeholder eller er forurenet med stoffer, der er opført i bilag IV, kan bortskaffes eller nyttiggøres på anden måde i overensstemmelse med relevant fællesskabslovgivning, forudsat at indholdet af listestofferne i affaldet er lavere end koncentrationsgrænserne i bilag IV, der skal fastlægges inden den 31. december 2005 efter proceduren i artikel 17, stk. 2. Indtil koncentrationsgrænserne er fastsat efter denne procedure, vedtager eller anvender den kompetente myndighed i en medlemsstat koncentrationsgrænser eller specifikke tekniske krav med hensyn til bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald efter dette litra.

b)

Medlemsstaten eller den kompetente myndighed, udpeget af en medlemsstat, kan undtagelsesvist tillade, at affald, der er opført i bilag V, del 2, og som indeholder eller er forurenet med et stof, der er opført i bilag IV, inden for koncentrationsgrænser, der skal fastlægges i bilag V, del 2, behandles på anden vis i overensstemmelse med en fremgangsmåde, der er anført i bilag V, del 2, såfremt:

i)

den pågældende indehaver over for den relevante kompetente myndighed i en medlemsstat har godtgjort, at dekontaminering af affaldet i relation til stoffer, der er opført i bilag IV, ikke har været mulig, og at destruktion eller irreversibel omdannelse af indholdet af persistente organiske miljøgifte under anvendelse af den bedste miljøpraksis eller den bedste tilgængelige teknik ikke udgør den miljømæssigt foretrukne løsning, og den kompetente myndighed efterfølgende har godkendt den alternative fremgangsmåde

ii)

fremgangsmåden er i overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser og de betingelser, som er fastlagt i de relevante supplerende foranstaltninger, jf. stk. 6, og

iii)

den pågældende medlemsstat har underrettet de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelsen og begrundelsen herfor.

5.   Koncentrationsgrænserne i bilag V, del 2, fastsættes med henblik på stk. 4, litra b), inden den 31. december 2005 efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Indtil fastsættelsen af koncentrationsgrænserne gælder følgende:

a)

den kompetente myndighed kan indføre eller anvende koncentrationsgrænser eller specifikke tekniske krav for affald, som behandles i medfør af stk. 4, litra b)

b)

når affald behandles i medfør af stk. 4, litra b), underretter de pågældende indehavere den kompetente myndighed om affaldets indhold af persistente organiske miljøgifte.

6.   Kommissionen kan i givet fald under hensyntagen til den tekniske udvikling og de relevante internationale retningslinjer og afgørelser samt tilladelser givet af en medlemsstat eller den kompetente myndighed, der er udpeget af medlemsstaten i overensstemmelse med stk. 4 og bilag V, indføre supplerende foranstaltninger vedrørende gennemførelsen af denne artikel. Kommissionen fastlægger et format for medlemsstaternes indgivelse af oplysninger i overensstemmelse med stk. 4, litra b), nr. iii). Disse foranstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

7.   Kommissionen revurderer inden den 31. december 2009 undtagelserne i stk. 4, i lyset af den internationale og tekniske udvikling navnlig under hensyn til, om de bør foretrækkes af miljømæssige grunde.

Artikel 8

Gennemførelsesplaner

1.   Medlemsstaterne giver i overensstemmelse med deres nationale procedurer, når de udarbejder deres nationale gennemførelsesplaner, rettidigt offentligheden reelle muligheder for at deltage i denne proces.

2.   Så snart en medlemsstat har vedtaget sin nationale gennemførelsesplan i overensstemmelse med dens forpligtelser i medfør af konventionen, sender den planen både til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

3.   Kommissionen og medlemsstaterne udveksler under udarbejdelsen af deres gennemførelsesplaner i givet fald oplysninger om indholdet heraf.

4.   Kommissionen udarbejder inden to år efter denne forordnings ikrafttræden en plan for opfyldelse af Fællesskabets forpligtelser i henhold til konventionen.

Så snart Kommissionen har vedtaget Fællesskabets gennemførelsesplan, sender den planen til medlemsstaterne.

Kommissionen reviderer og ajourfører Fællesskabets gennemførelsesplan efter behov.

Artikel 9

Overvågning

Kommissionen og medlemsstaterne etablerer i nært samarbejde passende programmer og ordninger i overensstemmelse med aktuel teknisk viden, hvorved de kan tilvejebringe regelmæssige sammenlignelige overvågningsdata om tilstedeværelsen af dioxiner, furaner og PCB som beskrevet i bilag III, i miljøet. Ved etableringen af de nævnte programmer og ordninger tages fornødent hensyn til udviklingen inden for rammerne af protokollen og konventionen.

Artikel 10

Udveksling af oplysninger

1.   Kommissionen og medlemsstaterne fremmer og sørger, hvor det er muligt, for udveksling af oplysninger inden for Fællesskabet og med tredjelande vedrørende begrænsning, minimering eller afvikling af fremstilling, anvendelse og udslip af persistente organiske miljøgifte og vedrørende alternativer til disse stoffer, med angivelse af de risici og økonomiske og sociale omkostninger, der er forbundet med sådanne alternativer.

2.   Kommissionen og i givet fald medlemsstaterne fremmer og letter for så vidt angår persistente organiske miljøgifte:

a)

oplysningsprogrammer, herunder om stoffernes indvirkning på sundhed og miljø og deres alternativer og om mindskelse eller afvikling af fremstilling, anvendelse og udslip heraf, specielt henvendt til:

i)

planlæggere og beslutningstagere

ii)

særligt sårbare grupper

b)

oplysning til offentligheden

c)

uddannelse af arbejdstagere, videnskabsfolk, undervisere samt teknisk personale og ledere.

3.   Oplysninger om menneskers sikkerhed og sundhed og om miljøet betragtes ikke som fortrolige, medmindre andet er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (16). Når Kommissionen og medlemsstaterne udveksler andre oplysninger med et tredjeland, beskyttes fortrolige oplysninger efter aftale herom.

Artikel 11

Teknisk bistand

Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i konventionen om at yde hensigtsmæssig og rettidig teknisk og finansiel bistand til udviklingslande og lande med overgangsøkonomi for, efter anmodning og i den udstrækning, der er ressourcer hertil, samt under hensyntagen til deres særlige behov, at bistå dem med at udvikle og styrke deres muligheder for fuldt ud at opfylde deres forpligtelser ifølge konventionen. Denne støtte kan også ydes gennem ikke-statslige organisationer.

Artikel 12

Rapportering

1.   Medlemsstaterne sender hvert tredje år Kommissionen oplysninger om anvendelsen af denne forordning, herunder oplysninger om overtrædelser og sanktioner.

2.   Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen statistiske data om den faktiske eller skønnede samlede produktion og markedsføring af stofferne i bilag I og II.

3.   Inden tre år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år forelægger medlemsstaterne Kommissionen følgende:

a)

sammenfattende oplysninger fra de anmeldelser af lagre, som er modtaget ifølge artikel 5, stk. 2

b)

sammenfattende oplysninger fra de udslipsfortegnelser, som er udarbejdet ifølge artikel 6, stk. 1

c)

sammenfattende oplysninger udarbejdet ifølge artikel 9 om tilstedeværelse af dioxiner, furaner og PCB som beskrevet i bilag III, i miljøet.

4.   For så vidt angår de data og oplysninger, som medlemsstaterne fremsender i medfør af stk. 1-3, udvikler Kommissionen et fælles format efter proceduren i artikel 16, stk. 2.

5.   Om de stoffer, der er anført i konventionen, udarbejder Kommissionen med mellemrum, som fastsættes af konventionens partskonference, en rapport på grundlag af de oplysninger, medlemsstaterne har indsendt i medfør af stk. 2, og sender den til konventionens sekretariat.

6.   Kommissionen udfærdiger hvert tredje år en rapport om anvendelsen af denne forordning, og indarbejder rapporten og de oplysninger, der allerede er til rådighed i forbindelse med EPER, som oprettet ved beslutning 2000/479/EF (17) og CORINAIR-oversigten over forurenende emissioner i EMEP-programmet (samarbejdsprogram for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa), samt de oplysninger, medlemsstaterne har indsendt i medfør af stk. 1-3, i en sammenfattende rapport. Denne rapport skal indeholde oplysninger om anvendelsen af undtagelser, jf. artikel 7, stk. 4. Kommissionen sender et resumé af den sammenfattende rapport til Europa-Parlamentet og Rådet og gør det straks offentligt tilgængeligt.

Artikel 13

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer de fornødne foranstaltninger til sikring af, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest et år efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den straks om senere ændringer heraf.

Artikel 14

Ændring af bilagene

1.   Når et stof optages på listen i konventionen eller protokollen, ændrer Kommissionen, i givet fald, bilag I-III efter proceduren i artikel 16, stk. 2.

Såfremt et stof er optaget på listen i konventionen eller protokollen, ændrer Kommissionen i givet fald bilag IV efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

2.   Ændringer af de eksisterende positioner i bilag I-III, herunder tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 16, stk. 2.

3.   Ændringer af de eksisterende positioner i bilag IV og ændringer af bilag V, herunder tilpasning af dem til den videnskabelige og tekniske udvikling, vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 15

Kompetente myndigheder

Hver medlemsstat udpeger den eller de kompetente myndigheder, som har ansvaret for de administrative opgaver i forbindelse med denne forordning. Medlemsstaten underretter Kommissionen om denne udpegelse senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 16

Udvalg for generelle spørgsmål

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 67/548/EØF, for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende nærværende forordning med undtagelse af spørgsmål vedrørende affald.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 17

Udvalg om affald

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i direktiv 75/442/EØF, for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende affald i nærværende forordning

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 18

Ændringer af direktiv 79/117/EØF

I del B, »Bestandige organiske chlorforbindelser«, i bilaget til direktiv 79/117/EØF, ophæves punkt 1-8.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 29. april 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. COX

Formand

På Rådets vegne

M. McDOWELL

Formand

BILAG I

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF FORBUD

DEL A —   Stoffer, der er opført i konventionen og protokollen

Stof

CAS-nr.

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende brug som mellemprodukt eller andre præciseringer

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Chlordan

57-74-9

200-349-0

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

Hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxaphen

8001-35-2

232-283-3

Polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 m.fl.

215-648-1 m.fl.

Med forbehold af direktiv 96/59/EF, er det tilladt at anvende artikler, der allerede er i brug på denne forordnings ikrafttrædelsesdato.

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

Medlemsstaterne kan tillade den eksisterende fremstilling og anvendelse af DDT som mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område i forbindelse med fremstilling af dicofol indtil 1. januar 2014, jf. artikel 4, stk. 3.

Kommissionen reviderer denne undtagelse inden 31. december 2008 i lyset af evalueringen inden for rammerne af direktiv 91/414/EØF (18).

DEL B —   Stoffer, der kun er opført i protokollen

Stof

CAS-nr.

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende brug som mellemprodukt eller andre præciseringer

Chlordecon

143-50-0

205-601-3

Hexabrombiphenyl

36355-01-8

252-994-2

HCH, inkl. lindan

608-73-1, 58-89-9

210-168-9, 200-401-2

Som undtagelse kan medlemsstaterne tillade følgende anvendelse:

a)

indtil den 1. september 2006:

professionel behandling og industriel behandling af tømmer og træstammer

indendørs brug i industrien og i hjemmet

b)

indtil den 31. december 2007:

teknisk HCH til brug som mellemprodukt ved fremstilling af kemiske produkter

produkter, hvor mindst 99 % af HCH-isomererne er gamma-formen (lindan), er begrænset til anvendelse som insekticid til sundhedsbeskyttelse for mennesker og dyr

BILAG II

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF BEGRÆNSNINGER

Image

BILAG III

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF BESTEMMELSER OM BEGRÆNSNING AF UDSLIP

Stof (CAS-nr.)

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

Hexachlorbenzen (HCB) (CAS nr. 118-74-1)

Polychlorerede biphenyler (PCB)

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)

BILAG IV

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE OM AFFALDSHÅNDTERING I ARTIKEL 7

Stof

CAS-nr.

Einecs-nr.

Koncentrationsgrænse i artikel 7, stk. 4, litra a) (ppm) (dele pr. million)

Aldrin

309-00-2

206-215-8

 

Chlordan

57-74-9

200-349-0

 

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

 

Endrin

72-20-8

200-775-7

 

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

 

Hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

 

Mirex

2385-85-5

219-196-6

 

Toxaphen

8001-35-2

232-283-3

 

Polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 m.fl.

215-648-1

 

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

 

Chlordecon

143-50-0

205-601-3

 

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

 

 

 

HCH, inkl. lindan

608-73-1, 58-89-9

210-168-9, 200-401-2

 

Hexabrombiphenyl

36355-01-8

252-994-2

 

BILAG V

AFFALDSHÅNDTERING

DEL 1   Bortskaffelse og nyttiggørelse i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2

Følgende bortskaffelses- og nyttiggørelsesformer i henhold til bilag IIA og IIB i direktiv 75/442/EØF er tilladt efter denne forordnings artikel 7, stk. 2, hvis de anvendes på en sådan måde, at indholdet af persistente organiske miljøgifte destrueres eller omdannes irreversibelt:

D9

Fysisk-kemisk behandling

D10

Forbrænding på landjorden

R1

Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling, bortset fra affald, der indeholder PCB.

Forbehandling inden destruktionen eller den irreversible omdannelse i medfør af denne del af bilaget kan finde sted, såfremt et stof, der er anført i bilag IV, udskilles fra affaldet under forbehandlingen og efterfølgende bortskaffes i overensstemmelse med denne del af bilaget. Desuden kan ompakning og midlertidig oplagring foretages inden forbehandlingen eller inden destruktionen eller den irreversible omdannelse i overensstemmelse med denne del af bilaget.

DEL 2   Affald og den fremgangsmåde, som artikel 7, stk. 4, litra b), finder anvendelse på

Følgende fremgangsmåder er tilladt i medfør af artikel 7, stk. 4, litra b), for så vidt angår de specificerede affaldstyper, der er defineret med den sekscifrede kode og klassificeret i beslutning 2000/532/EF (19).

Affald i henhold til beslutning 2000/532/EF

Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV

Fremgangsmåde

10

UORGANISK AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

 

Permanent deponering må kun finde sted i:

sikker, dyb undergrund, hårde klippeformationer

saltminer eller

en losseplads for farligt affald (såfremt affaldet er stabiliseret eller solidificeret, når det er teknisk muligt, som det kræves ved klassificering i underposition 19 03 i beslutning 2000/532/EF).

Bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/31/EF (20) og Rådets beslutning 2003/33/EF (21) skal overholdes, ligesom det skal påvises, at fremgangsmåden er miljømæssigt at foretrække.

10 01

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)

10 01 14 (23)

Bundaske, slagger og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 16 (23)

Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 02

Affald fra jern- og stålindustrien

10 02 07 (23)

Fast affald fra rensning af røg indeholdende farlige stoffer

10 03

Affald fra termisk baserede aluminiumsværker

10 03 04 (23)

Slagger fra primærproduktionen

10 03 08 (23)

Saltslagge fra sekundærproduktionen

10 03 09 (23)

Sort slagge fra sekundær produktion

10 03 19 (23)

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 21 (23)

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer

10 03 29 (23)

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer

10 04

Affald fra termisk baserede blyværker

10 04 01 (23)

Slagger fra primær- og sekundærproduktionen

10 04 02 (23)

Slagge og afskummet materiale fra primær- og sekundærproduktionen

10 04 04 (23)

Støv fra røggasrensning

10 04 05 (23)

Andet partikelformet materiale og støv

10 04 06 (23)

Fast affald fra røggasrensning

10 05

Affald fra termisk baserede zinkværker

10 05 03 (23)

Støv fra røggasrensning

10 05 05 (23)

Fast affald fra røggasrensning

10 06

Affald fra termisk baserede kobberværker

10 06 03 (23)

Støv fra røggasrensning

10 06 06 (23)

Fast affald fra røggasrensning

10 08

Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker

10 08 08 (23)

Saltslagge fra primær- og sekundærproduktionen

10 08 15 (23)

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 09

Affald fra jernstøberier

10 09 09 (23)

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

16

AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN

16 11

Affald fra foringer og ildfaste materialer

16 11 01 (23)

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 03 (23)

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

17

BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)

 

Permanent deponering må kun finde sted i:

sikker, dyb undergrund, hårde klippeformationer

en saltmine eller

en losseplads for farligt affald (22) (såfremt affaldet er stabiliseret eller solidificeret, når det er teknisk muligt, som det kræves ved klassificering i underposition 19 03 i beslutning 2000/532/EF).

Bestemmelserne i direktiv 1999/31/EF og beslutning 2003/33/EF skal overholdes, ligesom det skal påvises, at fremgangsmåden er miljømæssigt at foretrække.

17 01

Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 06 (23)

Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

17 05

Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer

17 05 03 (23)

Jord og sten indeholdende farlige stoffer

17 09

Andet bygnings- og nedrivningsaffald

17 09 02 (23)

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB, eksklusive udstyr indeholdende PCB

17 09 03 (23)

Andet bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende farlige stoffer

19

AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDENFOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG

 

Permanent deponering må kun finde sted i:

sikker, dyb undergrund, hårde klippeformationer

en saltmine eller

en losseplads for farligt affald (såfremt affaldet er stabiliseret eller solidificeret, når det er teknisk muligt, som det kræves ved klassificering i underposition 19 03 i beslutning 2000/532/EF).

Bestemmelserne i direktiv 1999/31/EF og beslutning 2003/33/EF skal overholdes, ligesom det skal påvises, at fremgangsmåden er miljømæssigt at foretrække.

19 01

Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald

19 01 07 (23)

Fast affald fra røggasrensning

19 01 11 (23)

Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer

19 01 13 (23)

Flyveaske indeholdende farlige stoffer

19 01 15 (23)

Kedelstøv indeholdende farlige stoffer

19 04

Forglasset affald og affald fra forglasning

19 04 02 (23)

Flyveaske og andet affald fra røggasrensning

19 04 03 (23)

Ikke-forglasset fast fase


(1)  EUT C 32 af 5.2.2004, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 26.2.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.4.2004.

(3)  Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel.

(4)  Konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf.

(5)  EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(6)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/21/EF (EUT L 57 af 25.2.2004, s. 4).

(7)  EUT L 63 af 6.3.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 775/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 27).

(8)  EFT C 322 af 17.11.2001, s. 2.

(9)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Ændret ved direktiv 94/31/EF (EFT L 168 af 2.7.1994, s. 28).

(10)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(11)  Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT 196 af 16.8.1967, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.

(12)  Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(13)  Kommissionens direktiv 2001/59/EF af 6. august 2001 om 28. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT L 225 af 21.8.2001, s. 1).

(14)  Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(15)  Rådets direktiv 96/59/EF af 16.9.1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31).

(16)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(17)  Kommissionens beslutning 2000/479/EF af 17. juli 2000 om inførelse af en Europæisk Oversigt over Forurenende Emissioner (EPER) i henhold til artikel 15 i Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC) (EFT L 192 af 28.7.2000, s. 36).

(18)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/30/EF af 13.3.2004, s. 50.

(19)  Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3). Senest ændret ved Rådets beslutning 2001/573/EF (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 18).

(20)  Affald på listen, der er efterfulgt af »*«, er farligt affald i medfør af direktiv 91/689/EØF og er omfattet af bestemmelserne i det nævnte direktiv.

(21)  Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(22)  Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 27).

(23)  Gælder ikke for affald, der indeholder eller er kontamineret med PCBer i en koncentration på over 50 ppm.


Top