EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0037R(01)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave) (EUT L 158 af 30.4.2004)

OJ L 229, 29.6.2004, p. 23–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/corrigendum/2004-06-29/oj

29.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/23


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave)

( Den Europæiske Unions Tidende L 158 af 30. april 2004 )

Direktiv 2004/37/EF læses således:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/37/EF

af 29. april 2004

om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF)

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 137, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (3) er ved flere lejligheder blevet ændret væsentligt (4). Dette direktiv bør kodificeres, således at dets bestemmelser kan fremtræde klart og rationelt.

(2)

Overholdelse af minimumsforskrifterne til sikring af et bedre sikkerheds- og sundhedsniveau for så vidt angår arbejdstagernes beskyttelse mod risici ved at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener under arbejdet er af væsentlig betydning for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, og sigter også mod at foreskrive et minimumsbeskyttelsesniveau for alle arbejdstagere i Fællesskabet.

(3)

Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (5). Bestemmelserne i sidstnævnte direktiv finder således fuldt ud anvendelse på arbejdstagernes udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, for så vidt der ikke er fastsat skærpede og/eller specifikke bestemmelser i nærværende direktiv.

(4)

Der bør for hele Fællesskabet fastlægges et ensartet beskyttelsesniveau i forbindelse med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, og dette beskyttelsesniveau bør ikke fastlægges ved hjælp af ufravigelige krav, men ved hjælp af en række generelle principper, som gør det muligt for medlemsstaterne at håndhæve minimumskravene på en ensartet måde.

(5)

Kimcellemutagener er stoffer, som kan forårsage varige ændringer i mængden eller opbygningen af en kimcelles genetiske materiale, hvilket kan føre til en ændring i den pågældende celles fenotypiske karakteristika, og hvilket kan videreføres til beslægtede datterceller.

(6)

Det er sandsynligt, at kimcellemutagener på grund af deres aktionsmekanisme kan være kræftfremkaldende.

(7)

Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer (6), indeholder i bilag VI de kriterier for klassificering og de procedurer for mærkning, der skal anvendes for hvert enkelt stof.

(8)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (7) indeholder nærmere oplysninger om klassificering og etikettering af disse præparater.

(9)

Arbejdstagerne skal i alle arbejdssituationer være beskyttet med hensyn til præparater, der indeholder et eller flere kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, og med hensyn til kræftfremkaldende forbindelser eller mutagener, som opstår under arbejdet.

(10)

For nogle agenser er det nødvendigt at tage alle optagelsesveje i betragtning, herunder en mulig optagelse gennem huden, for at sikre det bedst mulige beskyttelsesniveau.

(11)

Der kan ikke på grundlag af de foreliggende videnskabelige oplysninger fastsættes et niveau, under hvilket der ikke længere eksisterer sundhedsrisiko, men mindsket udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener vil dog nedsætte denne risiko.

(12)

For at bidrage til en begrænsning af disse risici bør der fastsættes grænseværdier og andre direkte relevante bestemmelser for alle de kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, for hvilke der foreligger oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, som gør dette muligt.

(13)

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering skal betragtes som en væsentlig del af de generelle foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne. Disse grænseværdier skal ændres, så snart nyere videnskabelige oplysninger viser, at det er nødvendigt.

(14)

Forsigtighedsprincippet bør anvendes ved beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed.

(15)

Der skal træffes forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af sikkerheden og sundheden hos arbejdstagere, der er udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.

(16)

Dette direktiv udgør et konkret led i gennemførelsen af det indre markeds sociale dimension.

(17)

I medfør af Rådets afgørelse 74/325/EØF (8) har Kommissionen hørt det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen med henblik på udarbejdelsen af forslagene til de direktiver, der er gentaget i nærværende direktiv.

(18)

Nærværende direktiv berører ikke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag IV, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

1.   Dette direktiv har til formål at beskytte arbejdstagerne mod risici for deres sundhed og sikkerhed, herunder at forebygge sådanne risici, som opstår eller kan opstå ved, at de under arbejdet udsættes for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.

I direktivet fastsættes de minimumsforskrifter, herunder grænseværdier, som specielt gælder på dette område.

2.   Dette direktiv gælder ikke for arbejdstagere, der kun udsættes for stråling, som omfattes af bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

3.   Direktiv 89/391/EØF finder i fuld udstrækning anvendelse på hele det i stk. 1 nævnte område, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv.

4.   For så vidt angår asbest, der er omfattet af direktiv 83/477/EØF (9), gælder nærværende direktivs bestemmelser, hvis de giver større beskyttelse af sikkerhed og sundhed under arbejdet.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a)

»kræftfremkaldende stof«:

i)

et stof, der opfylder kriterierne for klassificering som et kræftfremkaldende stof i kategori 1 eller 2 som fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF

ii)

et præparat, der er sammensat af et eller flere af de i nr. i) omhandlede stoffer, når koncentrationen af et eller flere af de enkelte stoffer opfylder de krav til koncentrationsgrænser for klassificering af et præparat som et kræftfremkaldende stof i kategori 1 eller 2, der er fastsat i:

bilag I til direktiv 67/548/EØF, eller

bilag II, del B, til direktiv 1999/45/EF, hvis stoffet eller stofferne ikke er opført i bilag I til direktiv 67/548/EØF eller er opført deri uden angivelse af koncentrationsgrænser

iii)

et stof, et præparat eller en proces, der er nævnt i bilag I til nærværende direktiv, samt et stof eller et præparat, der frigøres under en i samme bilag omhandlet proces

b)

»mutagen«:

i)

et stof, der opfylder kriterierne for klassificering som et mutagen i kategori 1 eller 2 som fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF

ii)

et præparat, der er sammensat af et eller flere af de i nr. i) omhandlede stoffer, når koncentrationen af et eller flere af de enkelte stoffer opfylder de krav til koncentrationsgrænser for klassificering af et præparat som et mutagen i kategori 1 eller 2, der er fastsat i:

bilag I til direktiv 67/548/EØF, eller

bilag II, del B, til direktiv 1999/45/EF, hvis stoffet eller stofferne ikke er opført i bilag I til direktiv 67/548/EØF eller er opført deri uden angivelse af koncentrationsgrænser

c)

»grænseværdi«: medmindre andet er anført, tidsvægtet gennemsnitskoncentration af et kræftfremkaldende stof eller mutagen målt i luften i arbejdstagerens indåndingszone i en nærmere angivet referenceperiode som anført i bilag III til nærværende direktiv.

Artikel 3

Anvendelsesområde — Bestemmelse og vurdering af risikoen

1.   Dette direktiv gælder for de aktiviteter, hvorved arbejdstagere er eller kan blive udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener i forbindelse med deres arbejde.

2.   For enhver aktivitet, hvor der kan være risiko for, at arbejdstagerne udsættes for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, skal arten, graden og varigheden af udsættelsen bestemmes, således at enhver risiko for deres sikkerhed og sundhed kan vurderes, og således at det kan afgøres, hvilke foranstaltninger der skal træffes.

Denne vurdering skal fornyes regelmæssigt og under alle omstændigheder ved enhver ændring i forholdene, der kan få indvirkning på arbejdstagernes udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.

Arbejdsgiveren skal på anmodning af de ansvarlige myndigheder give dem de oplysninger, der er lagt til grund for vurderingen.

3.   Alle andre eksponeringsveje, f.eks. optagelse i eller gennem huden, skal tages i betragtning ved risikovurderingen.

4.   Ved risikovurderingen skal arbejdsgiverne være særlig opmærksomme på eventuelle virkninger for særligt følsomme risikogrupper for arbejdstageres sikkerhed og sundhed og skal bl.a. overveje muligheden for ikke at beskæftige disse arbejdstagere i områder, hvor de kan komme i kontakt med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.

KAPITEL II

ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER

Artikel 4

Begrænsning og substitution

1.   Arbejdsgiveren begrænser anvendelsen af et kræftfremkaldende stof eller mutagen på arbejdsstedet, bl.a. ved, for så vidt det er teknisk muligt, at erstatte det med et stof, et præparat eller en proces, som under anvendelsesbetingelserne herfor ikke er farligt eller er mindre farligt for arbejdstagernes sundhed eller i givet fald sikkerhed.

2.   Arbejdsgiveren underretter efter anmodning fra den ansvarlige myndighed denne om resultatet af sine undersøgelser.

Artikel 5

Foranstaltninger til forebyggelse eller nedsættelse af udsættelse

1.   Hvis den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering viser, at der er risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, skal udsættelsen undgås.

2.   Hvis det ikke er teknisk muligt at erstatte det kræftfremkaldende stof eller mutagen med et stof, et præparat eller en proces, som under de pågældende anvendelsesbetingelser ikke er eller er mindre farligt for sikkerheden og sundheden, sikrer arbejdsgiveren, at fremstillingen og brugen af det kræftfremkaldende stof eller mutagen finder sted i et lukket system, hvor dette er teknisk muligt.

3.   Hvis det ikke er teknisk muligt at anvende et lukket system, sikrer arbejdsgiveren, at arbejdstagernes udsættelse nedsættes til et så lavt niveau, som det er teknisk muligt.

4.   Udsættelsen må ikke overstige den grænseværdi for et kræftfremkaldende stof, der er fastsat i bilag III.

5.   I alle tilfælde, hvor der anvendes et kræftfremkaldende stof eller mutagen, anvender arbejdsgiveren alle de i det følgende nævnte foranstaltninger:

a)

begrænsning af mængden af et kræftfremkaldende stof eller mutagen på arbejdspladsen

b)

begrænsning af det antal arbejdstagere, der udsættes eller kan udsættes, til det lavest mulige

c)

planlægning af arbejdsprocesser og tekniske foranstaltninger med det formål at undgå eller reducere udslip af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener på arbejdsstedet til et minimum

d)

sådan fjernelse ved kilden af de kræftfremkaldende stoffer eller mutagener samt lokal udsugning eller almindelig ventilation, som er hensigtsmæssig og forenelig med behovet for at beskytte folkesundheden og miljøet

e)

anvendelse af passende metoder til måling af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, navnlig til tidlig påvisning af unormal udsættelse, som skyldes en uforudselig begivenhed eller et uheld

f)

anvendelse af hensigtsmæssige arbejdsprocedurer og -metoder

g)

kollektive beskyttelsesforanstaltninger og/eller, hvor udsættelse ikke kan undgås med andre midler, individuelle beskyttelsesforanstaltninger

h)

hygiejneforanstaltninger, navnlig regelmæssig rensning af gulve, vægge og andre overflader

i)

underretning af arbejdstagerne

j)

afgrænsning af risikoområderne og anvendelse af passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder skilte om rygeforbud i områder, hvor arbejdstagerne udsættes eller kan udsættes for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener

k)

udarbejdelse af en beredskabsplan med henblik på nødstilfælde, der kan forårsage unormal høj udsættelse

l)

foranstaltninger til sikker opbevaring, håndtering og transport, navnlig ved anvendelse af hermetisk lukkede beholdere, som er mærket entydigt og på klart synlig måde

m)

foranstaltninger til sikring af, at indsamling, opbevaring og bortskaffelse af affald, der foretages af arbejdstagerne, foregår på betryggende måde, herunder ved anvendelse af hermetisk lukkede beholdere, der er mærket entydigt og på klart synlig måde.

Artikel 6

Oplysninger til den ansvarlige myndighed

Hvis resultaterne af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering viser, at der en risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, skal arbejdsgiverne på anmodning give den ansvarlige myndighed relevante oplysninger om:

a)

de industrielle aktiviteter og/eller processer, der udføres, herunder grundene til, at kræftfremkaldende stoffer eller mutagener anvendes

b)

de mængder af stoffer eller præparater, der fremstilles eller anvendes, og som indeholder kræftfremkaldende stoffer eller mutagener

c)

antallet af udsatte arbejdstagere

d)

de forebyggende foranstaltninger, der er truffet

e)

arten af det beskyttelsesudstyr, der benyttes

f)

arten og graden af udsættelsen

g)

de tilfælde, hvor der kan anvendes andre stoffer.

Artikel 7

Uforudselig udsættelse

1.   I tilfælde af en uforudselig begivenhed eller et uheld, som kan medføre en unormal udsættelse af arbejdstagerne, underretter arbejdsgiveren arbejdstagerne herom.

2.   Indtil de normale forhold er genoprettet, og så længe årsagerne til den unormale udsættelse ikke er fjernet:

a)

må kun det antal arbejdstagere, der er nødvendigt til udførelse af reparationer og andet fornødent arbejde, arbejde i det berørte område

b)

skal beskyttende arbejdstøj og et personligt åndedrætsværn stilles til rådighed for de pågældende arbejdstagere, som skal bære dette; udsættelsen må ikke være konstant og skal begrænses til det strengt nødvendige for hver arbejdstager

c)

ikke-beskyttet personale må ikke arbejde i det berørte område.

Artikel 8

Forudselig udsættelse

1.   For visse aktiviteter, såsom vedligeholdelse, hvor det må forudses, at der vil forekomme en betydelig forøgelse af arbejdstagernes udsættelse, og hvor alle muligheder for at træffe yderligere tekniske forebyggende foranstaltninger til begrænsning af denne udsættelse er udtømte, fastsætter arbejdsgiveren efter høring af virksomhedens eller anlæggets arbejdstagere og/eller deres repræsentanter — uden at dette berører arbejdsgiverens ansvar — de nødvendige foranstaltninger til at begrænse varigheden af arbejdstagernes udsættelse mest muligt og til at sikre deres beskyttelse under udførelsen af disse aktiviteter.

I overensstemmelse med første afsnit skal der stilles beskyttende arbejdstøj og et personligt åndedrætsværn til rådighed for de pågældende arbejdstagere, som skal bære dette, så længe den unormale udsættelse varer ved; udsættelsen må ikke være konstant og skal begrænses til det strengt nødvendige for hver arbejdstager.

2.   Der træffes passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at de områder, hvor de i stk. 1, første afsnit, omhandlede aktiviteter finder sted, er tydeligt afgrænset og afmærket, eller med henblik på på anden måde at undgå, at personer uden tilladelse får adgang til disse områder.

Artikel 9

Adgang til risikoområderne

Arbejdsgiverne træffer passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at kun de arbejdstagere, som skal færdes der på grund af deres arbejde eller opgaver, får adgang til de områder, hvor der foregår aktiviteter, som ifølge resultaterne af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering indebærer risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed.

Artikel 10

Hygiejneforanstaltninger og individuel beskyttelse

1.   Arbejdsgiverne er forpligtet til for alle aktiviteter, hvor der er risiko for kontaminering med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, at træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre:

a)

at arbejdstagere ikke spiser, drikker eller ryger i arbejdsområder, hvor der er risiko for kontaminering med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener

b)

at der stilles hensigtsmæssigt beskyttende arbejdstøj eller anden hensigtsmæssig særlig beklædning til arbejdstagernes rådighed

c)

at der findes særskilte opbevaringssteder til henholdsvis arbejdstøjet, herunder beskyttende arbejdstøj, og det normale gangtøj

d)

at der stilles egnede og passende vaske- og toiletfaciliteter til rådighed for arbejdstagerne

e)

at beskyttelsesudstyret opbevares korrekt på et bestemt sted, at det kontrolleres og renses, om muligt før og under alle omstændigheder efter brugen

f)

at defekt beskyttelsesudstyr repareres eller udskiftes, før det atter tages i brug.

2.   Omkostningerne ved disse foranstaltninger må ikke pålægges arbejdstagerne.

Artikel 11

Underretning og oplæring af arbejdstagerne

1.   Arbejdsgiveren træffer passende foranstaltninger til, at arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i virksomheden eller anlægget får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring baseret på samtlige disponible oplysninger, bl.a. i form af oplysninger og instruktion vedrørende:

a)

den potentielle sundhedsrisiko, herunder den yderligere risiko, som tobaksrygning medfører

b)

de foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge udsættelse

c)

hygiejneforskrifter

d)

anvendelse af beskyttelsesudstyr og beskyttende arbejdstøj

e)

de foranstaltninger, som arbejdstagerne, herunder redningsmandskabet, skal træffe i tilfælde af uheld og til forebyggelse af uheld.

Denne oplæring skal:

tilpasses til udviklingen for så vidt angår risici og til fremkomsten af nye risici, og

om nødvendigt gentages regelmæssigt.

2.   Arbejdsgiverne er forpligtet til at informere arbejdstagere om installationer og hertil knyttede beholdere indeholdende kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og til at sørge for en klar og letlæselig mærkning af alle beholdere, emballager og installationer, der indeholder kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og til at anbringe klart synlige advarselsskilte.

Artikel 12

Underretning af arbejdstagerne

Der træffes passende foranstaltninger med henblik på at sikre:

a)

at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter i virksomheden eller anlægget kan kontrollere, at bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse, eller medvirke ved denne anvendelse, især med hensyn til:

i)

hvilke følger, valg og anvendelse af beskyttelsesbeklædning og -udstyr vil kunne få for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed, idet dog ansvaret for at afgøre effektiviteten af beskyttelsesbeklædningen og -udstyret påhviler arbejdsgiveren

ii)

de foranstaltninger, som arbejdsgiveren træffer i henhold til artikel 8, stk. 1, første afsnit, idet dog ansvaret for at fastlægge disse foranstaltninger påhviler arbejdsgiveren

b)

at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter i virksomheden eller anlægget hurtigst muligt underrettes om unormal udsættelse, herunder den i artikel 8 omhandlede, om årsagerne hertil og om de foranstaltninger, der er eller vil blive truffet til afhjælpning af situationen

c)

at arbejdsgiveren fører en ajourført liste over de arbejdstagere, der udfører det arbejde, som ifølge resultaterne af vurderingen i henhold til artikel 3, stk. 2, indebærer en risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, om muligt med angivelse af udsættelsen

d)

at den ansvarlige læge og/eller myndighed samt enhver anden person med ansvar for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen har adgang til den i litra c) omhandlede liste

e)

at enhver arbejdstager har adgang til de oplysninger i listen, som vedrører hans person

f)

at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter i virksomheden eller anlægget har adgang til ikke-personlige, kollektive oplysninger.

Artikel 13

Høring af arbejdstagerne og arbejdstagerdeltagelse

Arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter høres og deltager i behandlingen af de spørgsmål, der er omfattet af dette direktiv, i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 89/391/EØF.

KAPITEL III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 14

Helbredskontrol

1.   Medlemsstaterne fastlægger i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis foranstaltninger til gennemførelse af relevant helbredskontrol af arbejdstagere, som ifølge resultaterne af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering er udsat for risiko for deres sikkerhed eller sundhed.

2.   De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal være af en sådan art, at hver arbejdstager skal kunne gennemgå en passende helbredsundersøgelse, hvis det er relevant:

inden udsættelsen

derefter med regelmæssige mellemrum.

Foranstaltningerne skal være af en sådan art, at det uden videre er muligt at iværksætte individuelle og arbejdsmedicinske foranstaltninger.

3.   Hvis der hos en arbejdstager konstateres en anomali, som formodes at være resultatet af udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, kan den læge eller myndighed, der er ansvarlig for helbredskontrollen af arbejdstagerne, kræve, at andre på lignende måde tidligere udsatte arbejdstagere gennemgår helbredskontrol.

Der skal i dette tilfælde i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, foretages en ny vurdering af risikoen ved udsættelse.

4.   Når der udføres helbredskontrol, føres der personlige helbredsjournaler, og den læge eller myndighed, der er ansvarlig for helbredskontrollen skal fremsætte forslag om, hvilke beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger der skal træffes for den enkelte arbejdstagers vedkommende.

5.   Arbejdstagerne skal modtage oplysning og rådgivning om enhver helbredskontrol, som de kan gennemgå efter udsættelsens ophør.

6.   I overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis:

har arbejdstagerne adgang til resultaterne af deres helbredskontrol, og

kan de pågældende arbejdstagere eller den pågældende arbejdsgiver anmode om, at resultaterne af helbredskontrollen tages op til revision.

7.   Praktiske retningslinjer for helbredskontrol af arbejdstagere er fastlagt i bilag II.

8.   Alle tilfælde af kræft, som i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis kan tilskrives udsættelse for et kræftfremkaldende stof eller mutagen under arbejdet, skal indberettes til den ansvarlige myndighed.

Artikel 15

Opbevaring af journaler

1.   Den i artikel 12, litra c), omhandlede liste og den i artikel 14, stk. 4, omhandlede personlige helbredsjournal skal opbevares i mindst 40 år, efter at udsættelsen er ophørt, i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2.   I tilfælde af virksomhedsophør stilles disse journaler til rådighed for den ansvarlige myndighed i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

Artikel 16

Grænseværdier

1.   Rådet skal efter fremgangsmåden i traktatens artikel 137, stk. 2, fastsætte grænseværdier og om nødvendigt andre direkte relevante bestemmelser for de kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, for hvilke dette er muligt, på grundlag af foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data.

2.   Grænseværdier og andre direkte relevante bestemmelser fastsættes i bilag III.

Artikel 17

Bilag

1.   Ændringer i bilag I og III kan kun foretages efter fremgangsmåden i traktatens artikel 137, stk. 2.

2.   De strengt tekniske tilpasninger af bilag II på baggrund af den tekniske udvikling, udviklingen i de internationale bestemmelser og specifikationer samt i den viden, som er erhvervet om kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, vedtages efter fremgangsmåden i artikel 17 i direktiv 89/391/EØF.

Artikel 18

Udnyttelse af data

Resultaterne af de nationale ansvarlige myndigheders udnyttelse af de oplysninger, som omhandles i artikel 14, stk. 8, stilles til rådighed for Kommissionen.

Artikel 19

Orientering af Kommissionen

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 20

Ophævelse

Direktiv 90/394/EØF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag IV, del A, i nærværende direktiv, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag IV, del B, i nærværende direktiv angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 21

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 22

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne

Udfærdiget i Strasbourg, den 29. april 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. COX

Formand

På Rådets vegne

M. McDOWELL

Formand

BILAG I

Fortegnelse over stoffer, præparater og processer

(artikel 2, litra a), nr. iii))

1.

Fremstilling af auramin.

2.

Arbejde, som indebærer udsættelse for polycykliske aromatiske carbonhydrider, der forekommer i stenkulssod, stenkulstjære eller stenkulsbeg.

3.

Arbejde, som indebærer udsættelse for støv, røg eller tåge, der udvikles under ristning og elektrolytisk raffinering af nikkelråsten.

4.

Fremstilling af isopropylalkohol ved stærk surproces.

5.

Arbejde, som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ (10).

BILAG II

Praktiske retningslinjer for helbredskontrol af arbejdstagere

(artikel 14, stk. 7)

1.

Den læge og/eller myndighed, der er ansvarlig for helbredskontrollen af arbejdstagere, som er udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, skal være fortrolig med de forhold eller særlige omstændigheder, hvorunder den enkelte arbejdstager er blevet udsat.

2.

Helbredskontrollen af arbejdstagere skal gennemføres i overensstemmelse med arbejdsmedicinske principper og praksis; den bør i det mindste omfatte følgende:

føring af en journal over arbejdstagerens tidligere helbredstilstand og arbejdsforhold

personlig samtale

hvis det er hensigtsmæssigt, biologisk kontrol, samt påvisning af tidlige og reversible virkninger.

Det kan på baggrund af den nyeste arbejdsmedicinske viden afgøres, om den arbejdstager, der gennemgår helbredskontrol, skal undersøges yderligere.

BILAG III

Grænseværdier og andre direkte relevante bestemmelser

(artikel 16)

A.   GRÆNSEVÆRDIER FOR ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERING

Agensens navn

Einecs (11)

CAS (12)

Grænseværdier

Anmærkning

Overgangsforanstaltninger

mg/m3  (13)

ppm (14)

Benzen

200-753-7

71-43-2

3,25 (15)

1 (15)

 (16)

Grænseværdi: 3 ppm (9,75 mg/m3) indtil den 27. juni 2003

Vinylchloridmonomer

200-831

75-01-4

7,77 (15)

3 (15)

Støv fra løvtræer

5,00 (15)  (17)

B.   ANDRE DIREKTE RELEVANTE BESTEMMELSER

p.m.

BILAG IV

Del A

Ophævet direktiv med ændringer

(jf. artikel 20)

Rådets direktiv 90/394/EØF

(EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1)

Rådets direktiv 97/42/EF

(EFT L 179 af 8.7.1997, s. 4)

Rådets direktiv 1999/38/EF

(EFT L 138 af 1.6.1999, s. 66)

Del B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 20)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

90/394/EØF

31. december 1992

97/42/EF

27. juni 2000

1999/38/EF

29. april 2003

BILAG V

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 90/394/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, litra aa)

Artikel 2, litra b)

Artikel 2, litra b)

Artikel 2, litra c)

Artikel 3–9

Artikel 3–9

Artikel 10, stk. 1, litra a)

Artikel 10, stk. 1, litra a)

Artikel 10, stk. 1, litra b), første punktum

Artikel 10, stk. 1, litra b)

Artikel 10, stk. 1, litra b), andet punktum

Artikel 10, stk. 1, litra c)

Artikel 10, stk. 1, litra c)

Artikel 10, stk. 1, litra d)

Artikel 10, stk. 1, litra d), første og andet punktum

Artikel 10, stk. 1, litra e)

Artikel 10, stk. 1, litra d), tredje punktum

Artikel 10, stk. 1, litra f)

Artikel 10, stk. 2

Artikel 10, stk. 2

Artikel 11–18

Artikel 11–18

Artikel 19, stk. 1, første afsnit

Artikel 19, stk. 1, andet afsnit

Artikel 19, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 19, stk. 2

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 20

Artikel 22

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag V


(1)  EFT C 368 af 20.12.1999, s. 18.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 2.9.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 30.3.2004.

(3)  EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1. Senest ændret ved direktiv 1999/38/EF (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 66).

(4)  Se bilag IV, afsnit A.

(5)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(6)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(7)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003.

(8)  EFT L 185 af 9.7.1974, s. 15. Ophævet ved Rådets afgørelse af 22.7.2003 (EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1).

(9)  Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF) (EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/18/EF (EUT L 97 af 15.4.2003, s. 48).

(10)  Der findes en liste over nogle typer løvtræ i Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans »Wood Dust and Formaldehyde«, bind 62, offentliggjort af Det Internationale Kræftforskningscenter, Lyon, i 1995.

(11)  EINECS: Den Europæiske Fortegnelse over Markedsførte Kemiske Stoffer.

(12)  CAS: Chemical Abstract Service registreringsnummer.

(13)  mg/m3 = milligram pr. kubikmeter luft ved 20 °C og 101,3 KPa (760 mm kviksølv).

(14)  ppm = parts per million (dele pr. million) udtrykt i luftvolumen (ml/m3).

(15)  Målt over eller beregnet for en referenceperiode på otte timer.

(16)  Mulighed for et væsentligt bidrag til kroppens samlede belastning ved eksponering via huden.

(17)  Fraktion, der kan indåndes; hvis træstøv fra løvtræ blandes med andet træstøv, finder grænseværdien anvendelse for alle slags træstøv i den blanding.


Top