EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0530

Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer

OJ L 63, 12.3.1999, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 341 - 346
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 341 - 346
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 341 - 346
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 341 - 346
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 341 - 346
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 341 - 346
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 341 - 346
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 341 - 346
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 341 - 346
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 109 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 109 - 114
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 218 - 222

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/530/oj

31999R0530

Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer

EF-Tidende nr. L 063 af 12/03/1999 s. 0006 - 0010


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til udkast til forordning, forelagt af Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen må for at kunne udføre de opgaver, den har fået pålagt, holdes løbende orienteret om lønomkostningsniveauet og lønomkostningernes sammensætning og om lønstrukturen og lønspredningen i medlemsstaterne;

udviklingen af Fællesskabet og det indre markeds funktion forøger behovet for sammenlignelige data om lønomkostningsniveauet og lønomkostningernes sammensætning og om lønstrukturen og lønspredningen, navnlig som et middel til at analysere fremskridt med hensyn til økonomisk og social samhørighed og til at anstille pålidelige og relevante sammenligninger mellem medlemsstaterne og regionerne i Fællesskabet;

den bedste metode til vurdering af situationen med hensyn til lønomkostninger og lønninger er at udarbejde fællesskabsstatistikker ved hjælp af harmoniserede metoder og definitioner, som det er sket ved tidligere lejligheder, senest for 1996 i medfør af forordning (EF) nr. 23/97 (1) med hensyn til lønomkostningsniveauet og -strukturen og for 1995 i medfør af forordning (EF) nr. 2744/95 (2) med hensyn til lønstruktur og lønspredning;

for at afspejle ændringerne i arbejdsstyrkens struktur, i lønspredningen og i sammensætningen af virksomhedernes udgifter til lønninger og tilhørende arbejdsgiverbidrag er det nødvendigt, at statistikkerne regelmæssigt opdateres;

i medfør af forordning (EF) nr. 2223/96 (3) udgør det europæiske nationalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (ENS-95) referencerammen for standarder, definitioner og regnskabspraksis i medlemsstaterne for at imødekomme Fællesskabets behov; det er derfor nødvendigt at opbygge dækkende, pålidelige og sammenlignelige statistiske kilder på nationalt og regionalt plan; variablerne skal inddeles på en sådan måde, at der kan foretages sammenligninger med tidligere statistikker, og at de er i overensstemmelse med nationalregnskabsinddelingerne;

Den Europæiske Centralbank (ECB) har brug for oplysninger om lønomkostningsniveauet og lønomkostningernes sammensætning og om lønstrukturen og lønspredningen for at kunne vurdere den økonomiske udvikling i medlemsstaterne i forbindelse med en fælles europæisk monetær politik;

der findes kun statistiske oplysninger på dette område i visse medlemsstater, og der kan således ikke foretages pålidelige sammenligninger; der bør derfor udarbejdes fællesskabsstatistikker, og resultaterne heraf bearbejdes, på basis af fælles definitioner og harmoniserede metodologier under hensyntagen til standarder, der er godkendt af relevante internationale organisationer;

i øjeblikket indsamler man ikke i alle medlemsstater samtlige data vedrørende sektorerne M (undervisning), N (sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger) og O (andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser); der bør derfor tages stilling til, om de eventuelt skal medtages i denne forordnings anvendelsesområde, på baggrund af en rapport, som Kommissionen udarbejder på grundlag af pilotundersøgelser af, om det kan lade sig gøre at indsamle samtlige data vedrørende disse sektorer;

selv om betydningen af at råde over fuldstændige oplysninger om alle dele af økonomien anerkendes fuldt ud, skal det nøje afvejes mod indberetningsmulighederne og ansvarsbyrden på bestemte områder, navnlig for de små og mellemstore virksomheders vedkommende; Kommissionen bør derfor gennemføre pilotundersøgelser af, om det kan lade sig gøre at indsamle samtlige data fra statistiske enheder med færre end ti ansatte, og Rådet bør træffe afgørelse om dette spørgsmål på baggrund af en rapport, som Kommissionen forelægger senest fire år efter forordningens ikrafttræden; indtil da kan man med fordel benytte administrative optegnelser, og der bør tilskyndes til udarbejdelse deraf;

i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er opstillingen af fælles statistiske standarder, som gør det muligt at frembringe harmoniserede oplysninger, en opgave, der på grund af dens omfang eller virkninger bedre kan gennemføres på fællesskabsplan; ansvaret for, at disse standarder bliver overholdt i de enkelte medlemsstater, påhviler de organer og institutioner, der udarbejder fællesskabsstatistikkerne;

det forekommer hensigtsmæssigt at indføre undtagelsesbestemmelser for visse medlemsstater for derved at tage hensyn til de særlige tekniske vanskeligheder, som disse medlemsstater støder på ved indsamlingen af visse typer oplysninger, forudsat at dette ikke får indvirkning på kvaliteten af de statistiske oplysninger;

udarbejdelsen af særlige fællesskabsstatistikker reguleres ved Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (4);

Udvalget for De Europæiske Fællesskabers Statistiske Program, som er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom (5), er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i nævnte afgørelse -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Almindelige bestemmelser

De nationale myndigheder og Eurostat udarbejder fællesskabsstatistikker over lønomkostningsniveauet og lønomkostningernes sammensætning og over lønstrukturen og lønspredningen for ansatte i de økonomiske aktiviteter, der er fastlagt i artikel 3.

Artikel 2

Referenceperiode

1. Statistikkerne over lønomkostningsniveauet og lønomkostningernes sammensætning udarbejdes for kalenderåret 2000 og derefter hvert fjerde år.

2. Statistikkerne over lønstrukturen og lønspredningen udarbejdes for kalenderåret 2002 og for en repræsentativ måned samme år og derefter hvert fjerde år.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1. Statistikkerne dækker alle de økonomiske aktiviteter, der er fastlagt i sektion C (råstofudvinding), D (fremstillingsvirksomhed), E (elektricitets-, gas- og vandforsyning), F (bygge- og anlægsvirksomhed), G (engros- og detailhandel; reparation af motorkøretøjer, motorcykler og varer til personligt brug eller til husholdninger), H (hotel- og restaurationsvirksomhed), I (transport, oplagringsvirksomhed og kommunikation), J (bank- og finansieringsvirksomhed) K, (fast ejendom, udlejning og forretningsservice), M (undervisning), N (sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger) og O (andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser) i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »NACE Rev.1«), som er oprettet ved forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (6).

2. Medtagelsen i denne forordnings anvendelsesområde af de økonomiske aktiviteter i sektion M (undervisning), N (sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger) og O (andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser) i NACE Rev.1 er fakultativ for referenceårene 2000 og 2002. Det kan også efter proceduren i artikel 12 bestemmes, at den skal være fakultativ for de efterfølgende år, under hensyn til resultaterne af pilotundersøgelser på området, herunder navnlig de pilotundersøgelser, der gennemføres i medfør af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer (7).

Artikel 4

Under hensyn til holdningen i Udvalget for Det Statistiske Program udarbejder Kommissionen senest fire år efter denne forordnings ikrafttræden en rapport på baggrund af resultaterne af pilotundersøgelser specielt på grundlag af eksisterende kilder inden for statistiske enheder med færre end 10 ansatte og forelægger den for Rådet. Rapporten skal evaluere anvendelsen af denne forordnings bestemmelser vedrørende enheder med under ti ansatte. Rapporten skal vægte betydningen af fuldstændige data mod indberetningsmuligheder og indberetningsbyrden. I forlængelse af denne rapport kan Kommissionen om nødvendigt forelægge Rådet passende forslag til ændring af denne forordning.

Artikel 5

Statistiske enheder

Udarbejdelsen af statistikkerne baseres på lokale enheder og virksomheder som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (8).

Artikel 6

Den type oplysninger, der skal indgå i statistikkerne

1. Hvad angår statistikkerne over lønomkostningsniveauet og lønomkostningernes sammensætning indberettes der mindst oplysninger om:

a) følgende karakteristika vedrørende den lokale enhed:

- regionen (på NUTS 1-niveau)

- størrelsen af den virksomhed, den lokale enhed tilhører (klassificeret efter en af følgende størrelsesklasser: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 eller derover)

- økonomisk aktivitet (efter hovedgruppe i NACE Rev.1)

b) følgende variabler:

- samlede årlige lønomkostninger, idet lønninger og andet vederlag anføres særskilt (opdelt på direkte vederlag og bonus, arbejdsgiverbidrag til opsparingsordninger for ansatte, betalte fridage og løn i naturalier), arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger (opdelt på faktiske og imputerede bidrag til sociale sikringsordninger), udgifter til erhvervsuddannelse, andre udgifter og skatter samt tilskud i direkte tilknytning til lønomkostningerne

- det gennemsnitlige årlige antal ansatte, idet fuldtidsansatte, deltidsansatte og ansatte under uddannelse anføres særskilt

- det årlige antal arbejdstimer og det årlige antal betalte timer, idet fuldtidsansatte, deltidsansatte og ansatte under uddannelse anføres særskilt i hvert tilfælde.

2. For så vidt angår statistikker over lønstrukturen og lønspredningen indberettes der mindst oplysninger om:

a) følgende karakteristika vedrørende den lokale enhed, som de ansatte, der er omfattet af stikprøven, hører under:

- regionen (på NUTS 1-niveau)

- størrelsen af den virksomhed, den lokale enhed tilhører (klassificeret efter en af følgende størrelsesklasser: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 eller derover)

- økonomisk aktivitet (efter hovedgruppe i NACE Rev.1)

- formen for det økonomiske og finansielle tilsyn som omhandlet i Kommissionens direktiv 80/723/EØF af 25. juni 1980 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (9)

- arten af den gældende kollektive lønoverenskomst

b) følgende karakteristika vedrørende hver enkelt ansat i stikprøven:

- køn

- alder

- stilling i henhold til den internationale stillingsklassifikation

- højeste afsluttede almene uddannelse og erhvervsuddannelse

- anciennitet i virksomheden

- fuldtidsansat eller deltidsansat

- ansættelseskontraktens art

c) følgende detaljer om lønninger:

- bruttoløn for en repræsentativ måned (idet løn for overarbejde og særlig betaling for skifteholdsarbejde anføres særskilt)

- bruttoløn i referenceåret (idet bonus, der betales uregelmæssigt, anføres særskilt)

- arbejdstid (antal betalte timer i referencemåneden eller antal betalte timer i en standardarbejdsmåned, antal betalte overarbejdstimer i løbet af måneden og ret til årlig ferie).

Artikel 7

Dataindsamling

1. Undersøgelserne gennemføres af de kompetente nationale myndigheder, som udarbejder hensigtsmæssige metoder til indsamling af oplysningerne under hensyntagen til indberetningsbyrden, især for små og mellemstore virksomheder.

2. Arbejdsgivere og andre personer, som skal levere oplysninger, skal besvare spørgsmålene fuldstændigt og inden for den fastsatte frist. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at undgå misligholdelse af forpligtelsen til at indberette de i artikel 6 omhandlede oplysninger.

3. For at begrænse virksomhedernes indberetningsbyrde, især de små og mellemstore virksomheders, er det ikke nødvendigt at gennemføre undersøgelsen, hvis de nationale myndigheder råder over oplysningerne fra andre egnede kilder, eller hvis de kan fremlægge skøn over de nødvendige data ved at anvende metoder til opstilling af statistiske skøn i de tilfælde, hvor nogle karakteristika eller samtlige karakteristika ikke er blevet observeret for alle de enheder, for hvilke der skal udarbejdes statistikker.

Artikel 8

Bearbejdelse af resultater

De nationale myndigheder bearbejder besvarelserne af de i artikel 7, stk. 2, nævnte spørgsmål eller oplysninger fra andre kilder, jf. artikel 7, stk. 3, med henblik på at få sammenlignelige resultater.

Artikel 9

Indberetning af resultater

Resultaterne indberettes til Eurostat senest 18 måneder efter udgangen af referenceåret.

Artikel 10

Kvalitet

1. De nationale myndigheder sikrer, at resultaterne afspejler den virkelige situation for den samlede population af enheder, og at de er tilstrækkeligt repræsentative.

2. De nationale myndigheder sender efter anmodning efter hver referenceperiode Eurostat en rapport med alle relevante oplysninger om forordningens gennemførelse i den pågældende medlemsstat, således at statistikkernes kvalitet kan evalueres.

Artikel 11

Gennemførelsesforanstaltninger

De nødvendige foranstaltninger til forordningens gennemførelse, herunder foranstaltninger under hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, navnlig:

i) behandlingen af de økonomiske aktiviteter, der er defineret i sektion M, N og O i NACE Rev.1 (artikel 3, stk. 2)

ii) definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes (artikel 6)

iii) det tekniske format, der er egnet til fremsendelse af resultaterne (artikel 9)

iv) kriterierne for evaluering af kvaliteten (artikel 10)

v) undtagelser i behørigt begrundede tilfælde i perioderne år 2004 og 2006 (artikel 13, stk. 2)

fastlægges for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 12.

Artikel 12

Procedure

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt »udvalget«.

2. Kommissionens repræsentant pålægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, hvis de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

b) Hvis de påtænkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 13

Undtagelser

1. Undtagelser fra bestemmelserne i artikel 2, 3 og 6 for referenceårene 2000 og 2002 er anført i bilaget.

2. For år 2004 og 2006 kan der efter fremgangsmåden i artikel 12 træffes afgørelse om undtagelser fra artikel 3 og 6, for så vidt det nationale statistiske system kræver større tilpasninger.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 1999.

På Rådets vegne

W. RIESTER

Formand

(1) EFT L 6 af 10. 1. 1997, s. 1.

(2) EFT L 287 af 30. 11. 1995, s. 3.

(3) EFT L 310 af 30. 11. 1996, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 448/98 (EFT L 58 af 27. 2. 1998, s. 1).

(4) EFT L 52 af 22. 2. 1997, s. 1.

(5) EFT L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.

(6) EFT L 293 af 24. 10. 1990, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EØF) nr. 761/93 (EFT L 83 af 3. 4. 1993, s. 1).

(7) EFT L 14 af 17. 1. 1997, s. 1.

(8) EFT L 76 af 30. 3. 1993, s. 1.

(9) EFT L 195 af 29. 7. 1980, s. 35. Direktivet er ændret ved direktiv 93/84/EØF (EFT L 254 af 12. 10. 1993, s. 16).

BILAG

UNDTAGELSER

I. Undtagelser fra artikel 2

1. Tyskland: De første statistikker over lønstrukturen og lønspredningen i henhold til denne forordning udarbejdes for referenceåret 2001 i stedet for 2002. Efterfølgende statistikker over lønspredningen udarbejdes for referenceåret 2006 og derefter hvert fjerde år.

2. Frankrig, Tyskland, Irland, Sverige og Det Forenede Kongerige: Statistikkerne for referenceårene 2000 og 2002 kan vedrøre det regnskabsår, der ligger nærmest de pågældende kalenderår; dette har dog ingen indvirkning på de i artikel 9 omhandlede frister for indberetning af oplysninger.

II. Undtagelser fra artikel 3

1. Tyskland: De økonomiske aktiviteter, der er fastlagt i sektion H (hotel- og restaurationsvirksomhed), I (transport, oplagringsvirksomhed og kommunikation) og K (fast ejendom, udlejning og forretningsservice) i NACE Rev. 1, er fakultative for år 2000 og 2001.

2. Irland: De økonomiske aktiviteter, der er fastlagt i sektion H (hotel- og restaurationsvirksomhed), er fakultative for referenceåret 2000.

3. Irland: De økonomiske aktiviteter, der er fastlagt i sektion I (transport, oplagringsvirksomhed og kommunikation), underafdeling 67 i sektion J og selektion K (fast ejendom, udlejning og forretningsservice) i NACE Rev. 1, er fakultative for referenceåret 2002.

III. Undtagelser fra artikel 6

1. Østrig, Belgien, Italien og Nederlandene: For referenceårene 2000 og 2002 kan de i artikel 6 omhandlede karakteristika vedrøre virksomheden i stedet for den lokale enhed.

2. Italien: For referenceåret 2000 er de i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede karakteristika: arbejdsgiverbidrag til opsparingsordninger for ansatte, andre udgifter og betalte skatter og også tilskud, som arbejdsgiveren har modtaget, fakultative.

Top