Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0217

1999/217/EF: Kommissionens afgørelse af 23. februar 1999 om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 (meddelt under nummer K(1999) 399) (EØS-relevant tekst)

OJ L 84, 27.3.1999, p. 1–137 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 251 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 251 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 251 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 251 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 251 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 251 - 253
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 251 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 251 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 251 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; ophævet ved 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/217/oj

31999D0217

1999/217/EF: Kommissionens afgørelse af 23. februar 1999 om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 (meddelt under nummer K(1999) 399) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 084 af 27/03/1999 s. 0001 - 0137


KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 23. februar 1999 om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 (meddelt under nummer K(1999) 399) (EØS-relevant tekst) (1999/217/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

I medfør af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2232/96 sender hver enkelt medlemsstat inden et år efter, at forordningen er trådt i kraft, Kommissionen en liste over de aromastoffer, den accepterer anvendt i eller på levnedsmidler, der markedsføres på dens område;

i medfør af artikel 3, stk. 2, i forordningen optages anmeldte aromastoffer, hvis lovlige brug i en medlemsstat skal anerkendes i de øvrige medlemsstater, på en liste, som godkendes efter fremgangsmåden i artikel 7 i forordningen;

det tages til efterretning, at nogle medlemsstater har begrænset eller forbudt brugen af nogle aromastoffer;

det tages til efterretning, at sådanne begrænsninger og forbud, der er gældende på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende afgørelse, fortsat kan anvendes, indtil der er foretaget en fuldstændig evaluering af det pågældende stof;

hvis en medlemsstat konstaterer, at et aromastof på listen kan bringe folkesundheden i fare, kan den fortsat bringe beskyttelsesproceduren i artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2232/96 i anvendelse;

listen danner grundlag for det evalueringsprogram, som er omhandlet i artikel 4 i førnævnte forordning, og som skal fastlægges senest ti måneder efter godkendelsen af listen;

foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Listen over aromastoffer i bilaget vedtages hermed.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 1999.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1.

Liste over aromastoffer, som medlemsstaterne har givet meddelelse om i henhold til artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler

I medfør af artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler (1), har medlemsstaterne og visse EFTA-lande, der deltager i EØS-traktaten (2), tilsendt Kommissionen lister over de aromastoffer, som på nuværende tidspunkt lovligt kan anvendes på deres område og derfor i henhold til traktaten bør kunne omsættes frit.

På grundlag af ovenstående har Kommissionen opstillet den liste, som i medfør af artikel 3, stk. 2, i samme forordning skal vedtages inden for en frist på et år fra udløbet af meddelelsesperioden.

Hovedlisten er opdelt i tre adskilte dele. Det har været nødvendigt, da ingen af de eksisterende klassifikationssystemer for kemiske staffer dækker samtlige anmeldte produkter. Dertil kommer en fjerde liste med de stoffer, som medlemsstaterne har anmodet om fortrolig behandling af af hensyn til beskyttelse af producenternes intellektuelle ejendomsret.

DEL 1

I del 1, som er den største, er de kemiske stoffer opstillet efter CAS-nummer (3), for så vidt som et sådant er tildelt og kendt.

DEL 2

Del 2 omfatter stoffer uden CAS-nummer; her er Europarådets kodningssystem (CoE) (4) benyttet.

DEL 3

Del 3 indeholder de få stoffer, som ikke er omfattet af nogen af ovennævnte kodningssystemer. De blev oprindelig sorteret alfabetisk efter deres sædvanlige betegnelse på engelsk. De har hver fået tildelt et ad hoc-nummer udelukkende med det formål at undgå uoverensstemmelser efter oversættelsen.

DEL 4

Del 4 indeholder et mindre antal stoffer, som en eller flere medlemsstater har anmeldt i henhold til artikel 3, stk. 2, sidste afsnit, som bestemmer, at aromastofferne benævnes på en måde, der beskytter aromastofproducentens intellektuelle ejendomsret. Der er med andre ord anmodet om fortrolig behandling af disse aromastoffer, hvilket forklarer, hvorfor de er anført med kodebetegnelser. I en meddelelse (5) og en henstilling (6) fra Kommissionen er der vejledning om, hvordan man i praksis kan anvende fortrolighedsbestemmelsen. Der gøres opmærksom på, at kun nogle få akkrediterede personer har adgang til de relevante oplysninger, og at fortroligheden ophører fem år efter, at anmeldelsen er modtaget. Den fortrolige behandling indvirker ikke på nogen måde på de lovmæssige forpligtelser, der gælder for de pågældende aromastoffer. Især skal det fremhæves, at pligten til kun at markedsføre stoffer, der ikke bringer folkesundheden i fare, og til at overholde den obligatoriske sikkerhedsevaluering er uindskrænket.

I del 1-3 er EINECS-numre (7) og FEMA-numre (8) anført, når de findes.

I kolonnen »Bemærkninger« er der anført nummererede specifikke bemærkninger. De angiver følgende:

(1) Stof, der benyttes på eller i levnedsmidler ikke blot af hensyn til sin aroma men også til andre formål, og det kan derfor være omfattet af andre lovbestemmelser.

(2) Stof, hvis brug i nogle medlemsstater er begrænset eller forbudt.

(3) Stof, der står i første række til evaluering.

(4) Stof, som der skal forelægges supplerende oplysninger om.

Kommissionen er klar over, at den nødvendige opdeling af listen i forskellige dele er årsag til en række dubletter og overlapninger i den nuværende liste. Grunden hertil er hovedsagelig, at der for et og samme stof er mange forskellige navne i brug. Det er samtidig velkendt, at der selv inden for et anerkendt klassificeringssystem som CAS er indbyrdes uoverensstemmelser. Finpudsning er ikke blot en kompliceret og tidkrævende opgave, men også på nuværende tidspunkt muligvis en smule forhastet. Korrekt identifikation og dermed en velovervejet udlugning af dubletter bør nemlig snarere ske under selve evalueringsfasen (jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2232/96), da alle relevante data for et givet stof først er blevet stillet til rådighed på det tidspunkt. Tillige vil der til den tid kunne tænkes indført et mere velegnet og ensartet nummersystem for aromastoffer.

Det er derfor skønnet hensigtsmæssigt at bevare alle tænkelige dubletter i listen, så der ikke er risiko for, at der udgår stoffer, som under alle omstændigheder skulle have været bibeholdt.

Der er specifikt opstået tvivl om, hvordan salte og andre derivater af et »generisk« stof skal behandles. Nogle stoffer er anmeldt med stor præcision. Et typisk eksempel er quinin, der er anmeldt som sådant, men også som sulfat, bisulfat, chlorhydrat, hydrochlorid og monohydrochloriddihydrat, som alle har deres eget CAS-nummer. For andre stoffer mangler sådanne detaljerede oplysninger. For mange syrer og baser findes der ingen specifikke retningslinjer for, hvilke salte der er omfattet. Det antages foreløbig, men kun i forbindelse med denne liste, at ammonium-, natrium-, kalium- og calciumsalte samt chlorider, carbonater og sulfater er omfattet af det »generiske« stof, forudsat at disse forbindelser har aromaegenskaber. Det står imidlertid klart, at den endelige accept afhænger af resultaterne af evalueringen, hvor det i sådanne tilfælde nøje bør kontrolleres, at en sådan sammenlægning er korrekt.

DEL 1 AROMASTOFFER (efter CAS-nummer)

>TABELPOSITION>

DEL 2 AROMASTOFFER (efter CoE-nummer)

>TABELPOSITION>

DEL 3 AROMASTOFFER (alfabetisk sorteret)

>TABELPOSITION>

DEL 4 AROMASTOFFER, DER ER ANMELDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3, STK. 2, SIDSTE AFSNIT, OG FOR HVILKE DER ER ANMODET OM BESKYTTELSE AF PRODUCENTENS INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET

>

TABELPOSITION>

(1) EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1.

(2) Norge og Island.

(3) CAS: Chemical Abstracts Service.

(4) Council of Europe.

(5) EFT C 131 af 29.4.1998, s. 3.

(6) EFT L 127 af 29.4.1998, s. 32.

(7) Europæisk Fortegnelse over Markedsførte Kemiske Stoffer.

(8) Flavour and Extract Manufacturers' Association.

Top