EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0850-20160930

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) n r. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/850/2016-09-30

2004R0850 — DA — 30.09.2016 — 009.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

▼C1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 850/2004

af 29. april 2004

om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF

▼B

(EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1195/2006 af 18. juli 2006

  L 217

1

8.8.2006

►M2

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 172/2007 af 16. februar 2007

  L 55

1

23.2.2007

►M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 323/2007 af 26. marts 2007

  L 85

3

27.3.2007

►M4

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2009 af 14. april 2009

  L 96

33

15.4.2009

 M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 756/2010 af 24. august 2010

  L 223

20

25.8.2010

►M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 757/2010 af 24. august 2010

  L 223

29

25.8.2010

►M8

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 519/2012 af 19. juni 2012

  L 159

1

20.6.2012

►M9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1342/2014 af 17. december 2014

  L 363

67

18.12.2014

►M10

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2030 af 13. november 2015

  L 298

1

14.11.2015

►M11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/293 af 1. marts 2016

  L 55

4

2.3.2016

►M12

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/460 af 30. marts 2016

  L 80

17

31.3.2016


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 229, 29.6.2004, s.  5 (850/2004)
▼B

▼C1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 850/2004

af 29. april 2004

om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØFArtikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.  Denne forordning har, især under hensyntagen til forsigtighedsprincippet, til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod persistente organiske miljøgifte ved at forbyde, hurtigst muligt udfase eller begrænse fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer, der er omfattet af Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte, i det følgende benævnt »konventionen«, eller 1998-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte, i det følgende benævnt »protokollen« samt ved at minimere med henblik på så hurtigt som muligt at eliminere, hvor det er muligt, udslip af sådanne stoffer, og ved at indføre bestemmelser om affald, som består af, indeholder eller er forurenet af disse stoffer.

2.  Artikel 3 og 4 finder ikke anvendelse på affald, der består af, indeholder eller er forurenet med stofferne i bilag I eller II.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) »markedsføring«: overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand, mod eller uden vederlag. Indførsel i Fællesskabets toldområde anses også for markedsføring

b) »artikel«: genstand, som består af et eller flere stoffer og/eller præparater, og som under fremstillingen har fået en bestemt form, overflade eller beskaffenhed, som har større betydning for dens endelige funktion, end dens kemiske sammensætning har

c) »stof«: som defineret i artikel 2 i direktiv 67/548/EØF ( 1 )

d) »præparat«: som defineret i artikel 2 i direktiv 67/548/EØF

e) »affald«: som defineret i artikel 1, litra a), i direktiv 75/442/EØF ( 2 )

f) »bortskaffelse«: som defineret i artikel 1, litra e), i direktiv 75/442/EØF

g) »nyttiggørelse«: som defineret i artikel 1, litra f), i direktiv 75/442/EØF.

Artikel 3

Kontrol med fremstilling, markedsføring og anvendelse

1.  Fremstilling, markedsføring og anvendelse af stofferne på listen i bilag I er forbudt, såvel alene som indeholdt i præparater og artikler.

2.  Fremstilling, markedsføring og anvendelse af stofferne på listen i bilag II, såvel alene som indeholdt i præparater eller artikler, kan kun finde sted i overensstemmelse med begrænsningerne i bilaget.

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen tager inden for rammerne af de ordninger for vurdering og godkendelse af eksisterende og nye kemikalier og pesticider, der gælder i henhold til den relevante fællesskabslovgivning, hensyn til de kriterier, der er anført i punkt 1 i Stockholm-konventionens bilag D, og træffer passende foranstaltninger til at kontrollere eksisterende kemikalier og pesticider samt forhindre fremstilling, markedsføring og anvendelse af nye kemikalier og pesticider, der har persistente organiske miljøgiftes karakteristika.

Artikel 4

Undtagelser fra kontrolforanstaltninger

1.  Artikel 3 finder ikke anvendelse på:

a) stoffer, der anvendes til forskning på laboratorieniveau eller som referencestandard

b) stoffer, der forekommer som utilsigtede sporforureninger i stoffer, præparater og artikler.

2.  Artikel 3 finder ikke anvendelse på stoffer, der forekommer som bestanddele af artikler, der er fremstillet før eller på ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning, indtil 6 måneder efter denne dato.

Artikel 3 finder ikke anvendelse, hvis et stof er indeholdt i artikler, som allerede er anvendt før eller på ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning.

Når en medlemsstat bliver bekendt med artikler som omhandlet i første og andet afsnit, underretter den dog straks Kommissionen herom.

Når Kommissionen modtager en sådan meddelelse eller på anden måde bliver bekendt med sådanne artikler, underretter den omgående konventionens sekretariat herom.

3.  En medlemsstat, der ønsker at tillade, at et stof, der er opført i del A i bilag I eller i del A i bilag II, frem til den frist, der er anført i det pågældende bilag, fremstilles og anvendes som et mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område, giver konventionens sekretariat meddelelse herom.

En sådan meddelelse kan dog kun gives, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) at det i det pågældende bilag ved en anmærkning udtrykkelig er anført, at en sådan fremstilling og anvendelse af stoffet kan tillades

b) at stoffet under fremstillingsprocessen omdannes til et eller flere andre stoffer, som ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for persistente organiske miljøgifte

c) at det ikke forventes, at mennesker og miljø vil blive udsat for nogen signifikant mængde af stoffet under dets fremstilling og anvendelse, som det er påvist ved vurderingen af dette lukkede system i overensstemmelse med direktiv 2001/59/EF ( 3 ).

Anmeldelsen sendes tillige til de øvrige medlemsstater og Kommissionen og skal indeholde nærmere oplysninger om den faktiske og skønnede samlede mængde af det pågældende stof, der fremstilles og anvendes, og arten af processen i det lukkede system i det afgrænsede område med angivelse af, hvor stor en mængde uomdannet persistent organisk miljøgift-udgangsmateriale slutproduktet eventuelt utilsigtet kan være forurenet med.

De i første afsnit omhandlede frister kan ændres i de tilfælde, hvor der ifølge konventionen udtrykkelig eller stiltiende gives samtykke til fortsat fremstilling og anvendelse af stoffet i yderligere en periode, efter at den pågældende medlemsstat har gentaget sin anmeldelse til konventionens sekretariat.

Artikel 5

Lagre

1.  Enhver, der ligger inde med lagre, der består af eller indeholder stoffer, der er opført i bilag I eller II, som det ikke er tilladt at anvende, skal håndtere lagrene som affald i overensstemmelse med artikel 7.

2.  Indehaveren af et lager på mere end 50 kg, som består af eller indeholder et eller flere af stofferne i bilag I eller II, og som det er tilladt at anvende, giver oplysning om lagerets art og størrelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor lageret befinder sig. Sådanne oplysninger indgives inden 12 måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning og af ændringer af dens bilag I eller II, og derefter årligt, indtil udløbet af perioden for begrænset anvendelse som anført i bilag I eller II.

Indehaveren håndterer lageret på en sikker, effektiv og miljømæssigt forsvarlig måde.

3.  Medlemsstaterne fører tilsyn med anvendelse og håndtering af anmeldte lagre.

Artikel 6

Mindskelse af udslip, minimering og eliminering

1.  Inden to år efter denne forordnings ikrafttræden udarbejder medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til konventionen og protokollen fortegnelser over udslip i luften, vandet og jorden af stofferne i bilag III og holder dem ajour.

2.  Medlemsstaten sender den handlingsplan om foranstaltninger for identificering, beskrivelse og minimering med henblik på snarest, hvor det er muligt, at eliminere de samlede udslip, som er udarbejdet i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til konventionen, til både Kommissionen og de øvrige medlemsstater som en del af medlemsstatens nationale gennemførelsesplan, jf. artikel 8.

Handlingsplanen omfatter foranstaltninger til at fremme udviklingen af og, hvor det er hensigtsmæssigt, kræver anvendelse af alternative eller modificerede materialer, produkter og processer, der kan forhindre dannelse og udslip af de i bilag III opførte stoffer.

3.  Ved behandlingen af forslag til opførelse af nye anlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg, som anvender processer, der udleder kemikalier opført i bilag III, giver medlemsstaterne, uden at det berører direktiv 96/61/EF ( 4 ), forrang til alternative processer, teknikker eller praksis med tilsvarende anvendelighed, men hvor dannelse og udslip af stoffer, der er anført i bilag III, undgås.

Artikel 7

Affaldshåndtering

1.  Producenter og indehavere af affald skal gøre enhver rimelig indsats for, hvor det er muligt, at undgå forurening af affaldet med stoffer, der er opført i bilag IV.

2.  Uanset direktiv 96/59/EF ( 5 ) bortskaffes eller nyttiggøres affald, der består af, indeholder eller er forurenet med et stof, der er opført i bilag IV, hurtigst muligt og i overensstemmelse med bilag V, del I, på en sådan måde, at indholdet af persistente organiske miljøgifte destrueres eller omdannes irreversibelt, således at restaffaldet og udslip ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for persistente organiske miljøgifte.

I forbindelse med gennemførelsen af en sådan bortskaffelse eller nyttiggørelse kan ethvert stof, der er opført i bilag IV, udskilles fra affaldet, såfremt stoffet efterfølgende bortskaffes i overensstemmelse med første afsnit.

3.  Bortskaffelses- eller nyttiggørelsesmetoder, der kan føre til nyttiggørelse, genanvendelse og genvinding eller genbrug af stoffer, der er opført i bilag IV, er forbudt.

4.  Uanset stk. 2 kan:

▼M4

a) affald, der indeholder eller er forurenet med stoffer, der er opført i bilag IV, kan bortskaffes eller nyttiggøres på anden måde i overensstemmelse med relevant fællesskabslovgivning, forudsat at indholdet af listestofferne i affaldet er lavere end koncentrationsgrænserne i bilag IV. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3. Indtil koncentrationsgrænserne er fastsat efter denne procedure, vedtager eller anvender den kompetente myndighed i en medlemsstat koncentrationsgrænser eller specifikke tekniske krav med hensyn til bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald efter dette litra.

▼C1

b) Medlemsstaten eller den kompetente myndighed, udpeget af en medlemsstat, kan undtagelsesvist tillade, at affald, der er opført i bilag V, del 2, og som indeholder eller er forurenet med et stof, der er opført i bilag IV, inden for koncentrationsgrænser, der skal fastlægges i bilag V, del 2, behandles på anden vis i overensstemmelse med en fremgangsmåde, der er anført i bilag V, del 2, såfremt:

i) den pågældende indehaver over for den relevante kompetente myndighed i en medlemsstat har godtgjort, at dekontaminering af affaldet i relation til stoffer, der er opført i bilag IV, ikke har været mulig, og at destruktion eller irreversibel omdannelse af indholdet af persistente organiske miljøgifte under anvendelse af den bedste miljøpraksis eller den bedste tilgængelige teknik ikke udgør den miljømæssigt foretrukne løsning, og den kompetente myndighed efterfølgende har godkendt den alternative fremgangsmåde

ii) fremgangsmåden er i overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser og de betingelser, som er fastlagt i de relevante supplerende foranstaltninger, jf. stk. 6, og

iii) den pågældende medlemsstat har underrettet de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelsen og begrundelsen herfor.

►M4

 

Koncentrationsgrænserne i bilag V, del 2, fastsættes af Kommissionen med henblik på stk. 4, litra b), i denne artikel. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3.

 ◄

Indtil fastsættelsen af koncentrationsgrænserne gælder følgende:

a) den kompetente myndighed kan indføre eller anvende koncentrationsgrænser eller specifikke tekniske krav for affald, som behandles i medfør af stk. 4, litra b)

b) når affald behandles i medfør af stk. 4, litra b), underretter de pågældende indehavere den kompetente myndighed om affaldets indhold af persistente organiske miljøgifte.

6.  Kommissionen kan i givet fald under hensyntagen til den tekniske udvikling og de relevante internationale retningslinjer og afgørelser samt tilladelser givet af en medlemsstat eller den kompetente myndighed, der er udpeget af medlemsstaten i overensstemmelse med stk. 4 og bilag V, indføre supplerende foranstaltninger vedrørende gennemførelsen af denne artikel. Kommissionen fastlægger et format for medlemsstaternes indgivelse af oplysninger i overensstemmelse med stk. 4, litra b), nr. iii). Disse foranstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

7.  Kommissionen revurderer inden den 31. december 2009 undtagelserne i stk. 4, i lyset af den internationale og tekniske udvikling navnlig under hensyn til, om de bør foretrækkes af miljømæssige grunde.

Artikel 8

Gennemførelsesplaner

1.  Medlemsstaterne giver i overensstemmelse med deres nationale procedurer, når de udarbejder deres nationale gennemførelsesplaner, rettidigt offentligheden reelle muligheder for at deltage i denne proces.

2.  Så snart en medlemsstat har vedtaget sin nationale gennemførelsesplan i overensstemmelse med dens forpligtelser i medfør af konventionen, sender den planen både til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

3.  Kommissionen og medlemsstaterne udveksler under udarbejdelsen af deres gennemførelsesplaner i givet fald oplysninger om indholdet heraf.

4.  Kommissionen udarbejder inden to år efter denne forordnings ikrafttræden en plan for opfyldelse af Fællesskabets forpligtelser i henhold til konventionen.

Så snart Kommissionen har vedtaget Fællesskabets gennemførelsesplan, sender den planen til medlemsstaterne.

Kommissionen reviderer og ajourfører Fællesskabets gennemførelsesplan efter behov.

Artikel 9

Overvågning

Kommissionen og medlemsstaterne etablerer i nært samarbejde passende programmer og ordninger i overensstemmelse med aktuel teknisk viden, hvorved de kan tilvejebringe regelmæssige sammenlignelige overvågningsdata om tilstedeværelsen af dioxiner, furaner og PCB som beskrevet i bilag III, i miljøet. Ved etableringen af de nævnte programmer og ordninger tages fornødent hensyn til udviklingen inden for rammerne af protokollen og konventionen.

Artikel 10

Udveksling af oplysninger

1.  Kommissionen og medlemsstaterne fremmer og sørger, hvor det er muligt, for udveksling af oplysninger inden for Fællesskabet og med tredjelande vedrørende begrænsning, minimering eller afvikling af fremstilling, anvendelse og udslip af persistente organiske miljøgifte og vedrørende alternativer til disse stoffer, med angivelse af de risici og økonomiske og sociale omkostninger, der er forbundet med sådanne alternativer.

2.  Kommissionen og i givet fald medlemsstaterne fremmer og letter for så vidt angår persistente organiske miljøgifte:

a) oplysningsprogrammer, herunder om stoffernes indvirkning på sundhed og miljø og deres alternativer og om mindskelse eller afvikling af fremstilling, anvendelse og udslip heraf, specielt henvendt til:

i) planlæggere og beslutningstagere

ii) særligt sårbare grupper

b) oplysning til offentligheden

c) uddannelse af arbejdstagere, videnskabsfolk, undervisere samt teknisk personale og ledere.

3.  Oplysninger om menneskers sikkerhed og sundhed og om miljøet betragtes ikke som fortrolige, medmindre andet er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF ( 6 ). Når Kommissionen og medlemsstaterne udveksler andre oplysninger med et tredjeland, beskyttes fortrolige oplysninger efter aftale herom.

Artikel 11

Teknisk bistand

Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i konventionen om at yde hensigtsmæssig og rettidig teknisk og finansiel bistand til udviklingslande og lande med overgangsøkonomi for, efter anmodning og i den udstrækning, der er ressourcer hertil, samt under hensyntagen til deres særlige behov, at bistå dem med at udvikle og styrke deres muligheder for fuldt ud at opfylde deres forpligtelser ifølge konventionen. Denne støtte kan også ydes gennem ikke-statslige organisationer.

Artikel 12

Rapportering

1.  Medlemsstaterne sender hvert tredje år Kommissionen oplysninger om anvendelsen af denne forordning, herunder oplysninger om overtrædelser og sanktioner.

2.  Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen statistiske data om den faktiske eller skønnede samlede produktion og markedsføring af stofferne i bilag I og II.

3.  Inden tre år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år forelægger medlemsstaterne Kommissionen følgende:

a) sammenfattende oplysninger fra de anmeldelser af lagre, som er modtaget ifølge artikel 5, stk. 2

b) sammenfattende oplysninger fra de udslipsfortegnelser, som er udarbejdet ifølge artikel 6, stk. 1

c) sammenfattende oplysninger udarbejdet ifølge artikel 9 om tilstedeværelse af dioxiner, furaner og PCB som beskrevet i bilag III, i miljøet.

4.  For så vidt angår de data og oplysninger, som medlemsstaterne fremsender i medfør af stk. 1-3, udvikler Kommissionen et fælles format efter proceduren i artikel 16, stk. 2.

5.  Om de stoffer, der er anført i konventionen, udarbejder Kommissionen med mellemrum, som fastsættes af konventionens partskonference, en rapport på grundlag af de oplysninger, medlemsstaterne har indsendt i medfør af stk. 2, og sender den til konventionens sekretariat.

6.  Kommissionen udfærdiger hvert tredje år en rapport om anvendelsen af denne forordning, og indarbejder rapporten og de oplysninger, der allerede er til rådighed i forbindelse med EPER, som oprettet ved beslutning 2000/479/EF ( 7 ) og CORINAIR-oversigten over forurenende emissioner i EMEP-programmet (samarbejdsprogram for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa), samt de oplysninger, medlemsstaterne har indsendt i medfør af stk. 1-3, i en sammenfattende rapport. Denne rapport skal indeholde oplysninger om anvendelsen af undtagelser, jf. artikel 7, stk. 4. Kommissionen sender et resumé af den sammenfattende rapport til Europa-Parlamentet og Rådet og gør det straks offentligt tilgængeligt.

Artikel 13

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer de fornødne foranstaltninger til sikring af, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest et år efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den straks om senere ændringer heraf.

▼M4

Artikel 14

Ændring af bilagene

1.  Når et stof optages på listen i konventionen eller protokollen, ændrer Kommissionen i givet fald tilsvarende bilag I, II og III.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

2.  Når et stof optages på listen i konventionen eller protokollen, ændrer Kommissionen i givet fald tilsvarende bilag IV.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3.

3.  Kommissionen vedtager ændringer af de eksisterende positioner i bilag I, bilag II og bilag III, herunder tilpasning heraf til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

4.  Kommissionen vedtager ændringer af de eksisterende positioner i bilag IV og ændringer af bilag V, herunder tilpasning heraf til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3.

▼C1

Artikel 15

Kompetente myndigheder

Hver medlemsstat udpeger den eller de kompetente myndigheder, som har ansvaret for de administrative opgaver i forbindelse med denne forordning. Medlemsstaten underretter Kommissionen om denne udpegelse senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 16

Udvalg for generelle spørgsmål

1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 67/548/EØF, for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende nærværende forordning med undtagelse af spørgsmål vedrørende affald.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

▼M4

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼C1

Artikel 17

Udvalg om affald

1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i direktiv 75/442/EØF, for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende affald i nærværende forordning

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

▼M4

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1–4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼C1

Artikel 18

Ændringer af direktiv 79/117/EØF

I del B, »Bestandige organiske chlorforbindelser«, i bilaget til direktiv 79/117/EØF, ophæves punkt 1-8.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M7
BILAG IDel A —  Stoffer, der er opført i konventionen og protokollen, og stoffer, der kun er opført i konventionen

Stof

CAS-nr.

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende brug som mellemprodukt eller andre præciseringer

Tetrabromdiphenylether

C12H6Br4O

 

 

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af tetrabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer, præparater eller artikler eller som bestanddel i flammehæmmende dele af artikler.

2.  Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:

a)  artikler og præparater med indhold af tetrabromdiphenylether i en koncentration under 0,1 vægtprocent, når de er helt eller delvis fremstillet af genanvendelsesmaterialer eller materialer fra affald, der er forberedt til genbrug, medmindre andet gælder ifølge litra b)

b)  elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF (1).

3.  Anvendelse af artikler, der allerede er anvendt inden den 25. august 2010 og indeholder tetrabromdiphenylether som en bestanddel, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

pentabromdiphenylether

C12H5Br5O

 

 

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af pentabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer, præparater eller artikler eller som bestanddel i flammehæmmende dele af artikler.

2.  Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:

a)  artikler og præparater med indhold af pentabromdiphenylether i en koncentration under 0,1 vægtprocent, når de er helt eller delvis fremstillet af genanvendelsesmaterialer eller materialer fra affald, der er forberedt til genbrug, medmindre andet gælder ifølge litra b)

b)  elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2002/95/EF.

3.  Anvendelse af artikler, der allerede er anvendt inden den 25. august 2010 og indeholder pentabromdiphenylether som en bestanddel, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

hexabromdiphenylether

C12H4Br6O

 

 

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af hexabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer, præparater eller artikler eller som bestanddel i flammehæmmende dele af artikler.

2.  Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:

a)  artikler og præparater med indhold af hexabromdiphenylether i en koncentration under 0,1 vægtprocent, når de er helt eller delvis fremstillet af genanvendelsesmaterialer eller materialer fra affald, der er forberedt til genbrug, medmindre andet gælder ifølge litra b)

b)  elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2002/95/EF.

3.  Anvendelse af artikler, der allerede er anvendt inden den 25. august 2010 og indeholder hexabromdiphenylether som en bestanddel, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

heptabromdiphenylether

C12H3Br7O

 

 

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af heptabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer, præparater eller artikler eller som bestanddel i flammehæmmende dele af artikler.

2.  Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:

a)  artikler og præparater med indhold af heptabromdiphenylether i en koncentration under 0,1 vægtprocent, når de er helt eller delvis fremstillet af genanvendelsesmaterialer eller materialer fra affald, der er forberedt til genbrug, medmindre andet gælder ifølge litra b)

b)  elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2002/95/EF.

3.  Anvendelse af artikler, der allerede er anvendt inden den 25. august 2010 og indeholder heptabromdiphenylether som en bestanddel, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer)

 

 

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af PFOS på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer eller præparater. 2.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af PFOS i halvfabrikata eller artikler eller dele heraf, hvis koncentrationen af PFOS er mindre end 0,1 vægtprocent, beregnet på grundlag af massen af strukturelt eller mikrostrukturelt forskellige dele, der indeholder PFOS, eller for tekstiler eller andre materialer med coating, hvis mængden af PFOS udgør mindre end 1 μg/m2 af det coatede materiale. 3.  Anvendelse af artikler, der allerede er anvendt inden den 25. august 2010 og indeholder PFOS som en bestanddel, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse. 4.  Brandslukningsskum, som var markedsført inden den 27. december 2006, må anvendes indtil den 27. juni 2011. 5.  Hvis den mængde, der frigives til miljøet, minimeres, tillades fremstilling og markedsføring til følgende specifikke anvendelser, forudsat at medlemsstaterne hvert fjerde år indberetter til Kommissionen om, hvor langt afviklingen af PFOS er nået: a)  indtil den 26. august 2015: befugtningsmidler til anvendelse i kontrollerede elektropletteringssystemer b)  fotoresister og antirefleksbelægninger til fotolitografiske processer c)  fotografiske coatings til film, papir og trykplader d)  dughindrende midler til brug ved ikke-dekorativ hårdforkromning i lukkede systemer e)  hydraulikvæsker til fly. I tilfælde, hvor undtagelserne i litra a)-e) vedrører fremstilling eller anvendelse i et anlæg, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF (2), anvendes den relevante bedste tilgængelige teknik til begrænsning og minimering af frigivelse af PFOS, som er beskrevet i de oplysninger, Kommissionen har offentliggjort ifølge artikel 17, stk. 2, andet afsnit. Så snart der foreligger nye oplysninger om detaljer i anvendelser og sikrere alternative stoffer eller teknologier for anvendelserne i litra b)-e), tager Kommissionen undtagelserne i andet afsnit op til vurdering, således at: i)  anvendelserne af PFOS udfases, så snart det er teknisk og økonomisk muligt at anvende sikrere alternativer ii)  en undtagelse kun kan forlænges til væsentlige anvendelser, hvis der ikke er adgang til sikrere alternativer, og når der er gjort rede for, hvad der er gjort for at finde sikrere alternativer iii)  frigivelsen af PFOS til miljøet er blevet minimeret ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. ►M8   6.  Så snart Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har vedtaget standarder, benyttes de som analysemetode til at godtgøre, at stoffer, præparater og artikler opfylder kravene i punkt 1 og 2. Der kan som alternativ til CEN-standarderne anvendes andre analysemetoder, hvis brugeren kan påvise, at de giver tilsvarende resultater.  ◄

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

chlordan

57-74-9

200-349-0

hexachlorcyclohexan, inkl. lindan

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

dieldrin

60-57-1

200-484-5

endrin

72-20-8

200-775-7

heptachlor

76-44-8

200-962-3

▼M8

endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.  Markedsføring og anvendelse af artikler fremstillet før eller på den 10. juli 2012, der indeholder endosulfan som en bestanddel, er tilladt indtil 10. januar 2013.

2.  Markedsføring og anvendelse af artikler, der allerede er anvendt før eller på den 10. juli 2012, og som indeholder endosulfan som en bestanddel, er tilladt.

3.  For artikler omhandlet i punkt 1 og 2 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

▼M7

hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

chlordecon

143-50-0

205-601-3

aldrin

309-00-2

206-215-8

pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-5

polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 og andre

215-648-1 og andre

Med forbehold af direktiv 96/59/EF er det tilladt at anvende artikler, der allerede er i brug på datoen for denne forordnings ikrafttræden.

mirex

2385-85-5

219-196-6

toxaphen

8001-35-2

232-283-3

hexabrombiphenyl

36355-01-8

252-994-2

▼M11

Hexabromcyclododecan

Ved »hexabromcyclododecan« forstås: hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og dets vigtige diastereoisomerer: alpha-hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  I denne forbindelse finder artikel 4, stk. 1, litra b), anvendelse på koncentrationer af hexabromcyclododecan på 100 mg/kg (0,01 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer, præparater eller artikler eller som bestanddel i flammehæmmende dele af artikler, hvilket Kommissionen tager op til fornyet overvejelse den 22. marts 2019.

2.  Anvendelsen af hexabromcyclododecan, uanset om det er stoffet alene eller i præparater, i forbindelse med fremstilling af artikler af ekspanderet polystyren og fremstilling og markedsføring af hexabromcyclododecan til en sådan anvendelse er tilladt, forudsat at anvendelsen er godkendt i henhold til afsnit VII i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3), eller er genstand for en ansøgning om godkendelse indgivet senest den 21. februar 2014, hvor der endnu ikke foreligger nogen afgørelse om ansøgningen.

Markedsføring og anvendelse af hexabromcyclododecan, uanset om det er stoffet alene eller i præparater, i henhold til dette punkt er kun tilladt indtil den 26. november 2019 eller, hvis de ligger tidligere, frem til udløbsdatoen for den evalueringsperiode, der er angivet i en afgørelse om godkendelse, eller datoen for tilbagetrækning af en sådan godkendelse, jf. afsnit VII i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Markedsføring og anvendelse i bygninger af artikler af ekspanderet polystyren, hvor hexabromcyclododecan indgår som en bestanddel i sådanne artikler, og de er fremstillet i overensstemmelse med undtagelsen i dette punkt, er tilladt indtil 6 måneder efter datoen for denne undtagelses udløb. Artikler, som allerede er i brug på denne dato, må fortsat anvendes.

3.  Uden at det berører undtagelsen i punkt 2, er markedsføring og anvendelse i bygninger af artikler af ekspanderet polystyren eller ekstruderet polystyren, hvor hexabromcyclododecan indgår som en bestanddel, og de er fremstillet den 22. marts 2016 eller tidligere, tilladt indtil den 22. juni 2016. Punkt 6 finder anvendelse, hvis artiklerne blev fremstillet i henhold til undtagelsen i punkt 2.

4.  Artikler, hvor hexabromcyclododecan indgår som en bestanddel, og som allerede er taget i brug den 22. marts 2016 eller tidligere, må fortsat anvendes og markedsføres, og punkt 6 finder ikke anvendelse. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

5.  Markedsføring og anvendelse i bygninger af importerede artikler af ekspanderet polystyren, hvor hexabromcyclododecan indgår som en bestanddel, er tilladt frem til udløbet af undtagelsen i punkt 2, og punkt 6 finder anvendelse, som om sådanne artikler er fremstillet i henhold til undtagelsen i punkt 2. Artikler, som allerede er i brug på denne dato, må fortsat anvendes.

6.  Uden at det berører anvendelsen af andre EU-bestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal ekspanderet polystyren, hvori hexabromcyclododecan er anvendt i overensstemmelse med undtagelsen i punkt 2, være identificeret ved hjælp af mærkning eller på anden vis i hele dets levetid.

▼M7

(1)   EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(2)   EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.

(3)   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).Del B —  Stoffer, der kun er opført i protokollen

Stof

CAS-nr.

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende brug som mellemprodukt eller andre præciseringer

▼M8

Hexachlorbutadien

87-68-3

201-765-5

1.  Markedsføring og anvendelse af artikler fremstillet før eller på den 10. juli 2012, der indeholder hexachlorbutadien som en bestanddel, er tilladt indtil den 10. januar 2013.

2.  Markedsføring og anvendelse af artikler, der allerede er anvendt før eller på den 10. juli 2012, og som indeholder hexachlorbutadien som en bestanddel, er tilladt.

3.  For artikler omhandlet i punkt 1 og 2 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

Polychlorerede naphthalener (1)

 

 

1.  Markedsføring og anvendelse af artikler fremstillet før eller på den 10. juli 2012, der indeholder polychlorerede naphthalener som en bestanddel, er tilladt indtil 10. januar 2013.

2.  Markedsføring og anvendelse af artikler, der allerede er anvendt før eller på den 10. juli 2012, og som indeholder polychlorerede naphthalener som en bestanddel, er tilladt.

3.  For artikler omhandlet i punkt 1 og 2 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

▼M10

Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Som en undtagelse er fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer eller præparater, der indeholder SCCP i koncentrationer på under 1 vægtprocent, eller artikler, der indeholder SCCP i koncentrationer på under 0,15 vægtprocent, tilladt.

2.  Anvendelse er tilladt for så vidt angår:

a)  transportbånd i mineindustrien og fugemasser til dæmninger og diger, som indeholder SCCP, og som er i brug senest den 4. december 2015, og

b)  andre artikler end de i litra a) omhandlede, som indeholder SCCP, og som allerede var i brug senest den 10. juli 2012.

3.  For artikler omhandlet i punkt 2 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

(1)   Polychlorerede naphthalener: kemiske forbindelser baseret på naphthalenringstruktur, hvor en eller flere brintatomer er erstattet med chloratomer.

▼C1
BILAG II

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF BEGRÆNSNINGER

image
BILAG III

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF BESTEMMELSER OM BEGRÆNSNING AF UDSLIP

Stof (CAS-nr.)

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

Hexachlorbenzen (HCB) (CAS nr. 118-74-1)

Polychlorerede biphenyler (PCB)

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)

▼M7

Pentachlorbenzen (CAS nr. 608-93-5)

▼M9
BILAG IV

Liste over stoffer, der er omfattet af bestemmelserne om affaldshåndtering i artikel 7Stof

CAS-nr.

EF-nummer

Koncentrationsgrænse i artikel 7, stk. 4, litra a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexachlorbutadien

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Polychlorerede naphthalener (1)

 

 

10 mg/kg

Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabromdiphenylether

C12H6Br4O

 

 

Summen af koncentrationerne af tetrabromdipenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether og heptabromdiphenylether:1 000 mg/kg

Pentabromdiphenylether

C12H5Br5O

 

 

Hexabromdiphenylether

C12H4Br6O

 

 

Heptabromdiphenylether

C12H3Br7O

 

 

Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer)

 

 

50 mg/kg

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexachlorcyclohexan, inkl. lindan:

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Chlordecon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 og andre

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxaphen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabrombiphenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

▼M12

Hexabromcyclododecan (4)

25637-99-4

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg, revideres af Kommissionen senest 20.4.2019

(1)   Polychlorerede naphthalener: kemiske forbindelser baseret på en naphthalenringstruktur, hvor en eller flere brintatomer er erstattet med chloratomer.

(2)   

Grænseværdierne er beregnet som PCDD og PCDF ifølge nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDD

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(3)   I de relevante tilfælde benyttes beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2.

(4)   »Hexabromcyclododecan« omfatter hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og de vigtigste diastereoisomerer heraf: alpha-hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan.

▼C1
BILAG V

AFFALDSHÅNDTERING

DEL 1   Bortskaffelse og nyttiggørelse i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2

Følgende bortskaffelses- og nyttiggørelsesformer i henhold til bilag IIA og IIB i direktiv 75/442/EØF er tilladt efter denne forordnings artikel 7, stk. 2, hvis de anvendes på en sådan måde, at indholdet af persistente organiske miljøgifte destrueres eller omdannes irreversibelt:

D9

Fysisk-kemisk behandling

D10

Forbrænding på landjorden

R1

Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling, bortset fra affald, der indeholder PCB.

▼M5

R4

Genvinding eller videreudnyttelse af metaller eller metalforbindelser på følgende betingelser: Processen anvendes kun på reststoffer fra jern- og stålfremstillingsprocesser, eksempelvis støv og slam fra gasrensning, glødeskal, smedeskæl, valsehud eller zinkholdigt filterstøv fra stålværker, støv fra gasrensningssystemer ved kobbersmelteanlæg og lignende affald samt blyholdige udludningsrester fra produktion af non-ferrometaller. Affald, der indeholder PCB, må ikke forekomme. Behandlingen må kun ske ved processer til produktion af jern og stållegeringer (i højovn, skaktovn eller Siemens-Martinovn) og non-ferrometaller (i Wälz-roterovn eller i smeltebad i vertikal eller horisontal ovn), forudsat at de pågældende anlæg i det mindste opfylder emissionsgrænseværdierne for PCDD og PCDF i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald ( 8 ), uanset om de er omfattet af direktivet; dette indskrænker ikke anvendelsen af de øvrige bestemmelser i direktiv 2000/76/EF, hvor det er gældende, og bestemmelserne i direktiv 96/61/EF.

▼C1

Forbehandling inden destruktionen eller den irreversible omdannelse i medfør af denne del af bilaget kan finde sted, såfremt et stof, der er anført i bilag IV, udskilles fra affaldet under forbehandlingen og efterfølgende bortskaffes i overensstemmelse med denne del af bilaget. ►M5   Hvor kun en del af et produkt eller affald, eksempelvis kasseret udstyr, indeholder eller er forurenet med persistente organiske miljøgifte, udskilles det, hvorefter det bortskaffes i overensstemmelse med kravene i denne forordning. ◄ Desuden kan ompakning og midlertidig oplagring foretages inden forbehandlingen eller inden destruktionen eller den irreversible omdannelse i overensstemmelse med denne del af bilaget.

▼M2

DEL 2   Affald og den fremgangsmåde, som artikel 7, stk. 4, litra b), finder anvendelse på.

Følgende fremgangsmåder er tilladt i medfør af artikel 7, stk. 4, litra b), for så vidt angår de specificerede affaldstyper, der er defineret med den sekscifrede kode og klassificeret i Kommissionens beslutning 2000/532/EF ( 9 )

▼M3

Forbehandling inden permanent deponering i medfør af denne del af bilaget kan finde sted, såfremt et stof, der er anført i bilag IV, udskilles fra affaldet under forbehandlingen og efterfølgende bortskaffes i overensstemmelse med del 1 i bilaget. Desuden kan ompakning og midlertidig oplagring foretages inden forbehandlingen eller inden den permanente deponering i overensstemmelse med denne del af bilaget.

▼M12Affald i henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EF

Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV (1)

Fremgangsmåde

10

AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP): 10 000 mg/kg

Aldrin: 5 000 mg/kg

Chlordan: 5 000 mg/kg

Chlordecon: 5 000 mg/kg

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan): 5 000 mg/kg

Dieldrin: 5 000 mg/kg

Endosulfan: 5 000 mg/kg

Endrin: 5 000 mg/kg

Heptachlor: 5 000 mg/kg

Hexabrombiphenyl: 5 000 mg/kg

Hexabromcyclododecan (3): 1 000 mg/kg

Hexachlorbenzen: 5 000 mg/kg

Hexachlorbutadien: 1 000 mg/kg

Hexachlorcyclohexan, inkl. lindan: 5 000 mg/kg

Mirex: 5 000 mg/kg

Pentachlorbenzen: 5 000 mg/kg

Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer): 50 mg/kg

Polychlorerede biphenyler (PCB) (4): 50 mg/kg

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner: 5 mg/kg

Polychlorerede naphthalener (*): 1 000 mg/kg

Summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether (C12H6Br4O), pentabromdiphenylether (C12H5Br5O), hexabromdiphenylether (C12H4Br6O) og heptabromdiphenylether (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg

Toxaphen: 5 000 mg/kg

Permanent deponering er kun tilladt, når alle de følgende betingelser er opfyldt:

1)  Deponeringen finder sted på en af følgende lokaliteter:

— sikre, dybtliggende formationer af hårde bjergarter i undergrunden

— saltminer

— et deponeringsanlæg for farligt affald, hvis affaldet er stabiliseret eller solidificeret, når det er teknisk muligt, som det kræves ved klassificering i underposition 19 03 i beslutning 2000/532/EF.

2)  Bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/31/EF (5) og Rådets beslutning 2003/33/EF (6) er overholdt.

3)  Det er påvist, at den valgte fremgangsmåde er den miljømæssigt foretrukne.

10 01

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)

10 01 14 * (2)

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 16 *

Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 02

Affald fra jern- og stålindustrien

10 02 07 *

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03

Affald fra termisk baserede aluminiumsværker

10 03 04 *

Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning

10 03 08 *

Saltslagge fra sekundær forarbejdning

10 03 09 *

Sort slagge fra sekundær forarbejdning

10 03 19 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 21 *

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer

10 03 29 *

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer

10 04

Affald fra termisk baserede blyværker

10 04 01 *

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 02 *

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 04 *

Støv fra røggasrensning

10 04 05 *

Andet partikelformet materiale og støv

10 04 06 *

Fast affald fra røggasrensning

10 05

Affald fra termisk baserede zinkværker

10 05 03 *

Støv fra røggasrensning

10 05 05 *

Fast affald fra røggasrensning

10 06

Affald fra termisk baserede kobberværker

10 06 03 *

Støv fra røggasrensning

10 06 06 *

Fast affald fra røggasrensning

10 08

Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker

10 08 08 *

Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 08 15 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 09

Affald fra jernstøberier

10 09 09 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

16

AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN

16 11

Affald fra foringer og ildfaste materialer

16 11 01 *

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 03 *

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

17

BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)

17 01

Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 06 *

Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

17 05

Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer

17 05 03 *

Jord og sten indeholdende farlige stoffer

17 09

Andet bygnings- og nedrivningsaffald

17 09 02 *

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB, eksklusive udstyr indeholdende PCB

17 09 03 *

Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer

19

AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIEL BRUG

19 01

Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald

19 01 07 *

Fast affald fra røggasrensning

19 01 11 *

Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer

19 01 13 *

Flyveaske indeholdende farlige stoffer

19 01 15 *

Kedelstøv indeholdende farlige stoffer

19 04

Forglasset affald og affald fra forglasning

19 04 02 *

Flyveaske og andet affald fra røggasrensning

19 04 03 *

Ikke-forglasset fast fase

(1)   Grænseværdierne finder kun anvendelse for deponeringsanlæg for farligt affald og anvendes ikke for permanente underjordiske oplagringsfaciliteter for farligt affald, herunder saltminer.

(2)   Affald, der er mærket med en asterisk »*«, er farligt affald i medfør af direktiv 2008/98/EF og omfattet af bestemmelserne deri.

(3)   »Hexabromcyclododecan« omfatter hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og de vigtigste diastereoisomerer heraf: alpha-hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan.

(4)   I de relevante tilfælde benyttes beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2.

(5)   Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

(6)   Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 27).

Den maksimale koncentrationsgrænse for polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD og PCDF) beregnes ud fra nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003( 1 ) Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT 196 af 16.8.1967, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.

( 2 ) Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

( 3 ) Kommissionens direktiv 2001/59/EF af 6. august 2001 om 28. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT L 225 af 21.8.2001, s. 1).

( 4 ) Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

( 5 ) Rådets direktiv 96/59/EF af 16.9.1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31).

( 6 ) EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

( 7 ) Kommissionens beslutning 2000/479/EF af 17. juli 2000 om inførelse af en Europæisk Oversigt over Forurenende Emissioner (EPER) i henhold til artikel 15 i Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC) (EFT L 192 af 28.7.2000, s. 36).

( 8 ) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.

( 9 ) Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3). Senest ændret ved Rådets beslutning 2001/573/EF (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 18).

Top