EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0059-20090807

Consolidated text: Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/59/2009-08-07

1996L0059 — DA — 07.08.2009 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF

af 16. september 1996

om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)

(EFT L 243, 24.9.1996, p.31)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 596/2009 af 18. juni 2009

  L 188

14

18.7.2009
▼B

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF

af 16. september 1996

om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets direktiv 76/403/EØF af 6. april 1976 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler ( 4 ) blev der foretaget en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning på dette område; disse regler har imidlertid vist sig at være utilstrækkelige; som følge af den tekniske udvikling er der nu mulighed for at forbedre bortskaffelsesvilkårene for PCB; direktivet bør derfor erstattes med et nyt direktiv;

(2)

i Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater ( 5 ) understreges behovet for regelmæssigt at tage hele problemet op til fornyet overvejelse med henblik på gradvis at nå frem til et fuldstændigt forbud mod PCB/PCT;

(3)

en risikofri bortskaffelse af affald, der hverken kan genvindes eller genbruges, er en af målsætningerne i Rådets resolution af 7. maj 1990 om affaldspolitik ( 6 ) der bekræftes i femte handlingsprogram for miljø og bæredygtig udvikling, hvis generelle linje og strategi Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, godkendte i deres resolution af 1. februar 1993 ( 7 );

(4)

i henhold til Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald ( 8 ) er det nødvendigt at træffe passende foranstaltninger for at undgå henkastning, dumpning og ukontrolleret bortskaffelse af affald og anvendelse af fremgangsmåder eller metoder, som vil kunne skade miljøet;

(5)

på grund af de risici, PCB indebærer for miljøet og menneskers sundhed, bør der indføres generelle forpligtelser vedrørende kontrolleret bortskaffelse af PCB og dekontaminering eller bortskaffelse af apparater;

(6)

disse forholdsregler bør træffes snarest muligt uden tilsidesættelse af de internationale forpligtelser, der er indgået af medlemsstaterne, navnlig forpligtelserne i beslutning PARCOM 92/3 ( 9 ); PBC, som optages i en fortegnelse, skal være bortskaffet senest ved udgangen af 2010;

(7)

bortskaffelse af PCB er et midlertidigt overgangsproblem, og nogle medlemsstater, der ikke har kapacitet til en sådan bortskaffelse, står i en force majeure-situation; nærhedsprincippet bør derfor fortolkes smidigt for at muliggøre europæisk solidaritet på dette område; der bør i øvrigt i Fællesskabet etableres anlæg til bortskaffelse, dekontaminering og opbevaring af PCB;

(8)

ved Rådets direktiv 75/439/EØF af 16. juni 1975 om bortskaffelse af olieaffald ( 10 ) er 50 ppm fastsat som den øverste grænse for PCB/PCT-indholdet i regenereret olie eller brændselsolie;

(9)

ved Rådets direktiv 91/339/EØF af 18. juni 1991 om ellevte ændring af direktiv 76/769/EØF ( 11 ) forbydes eller begrænses markedsføringen af visse PCB-erstatningsstoffer; der bør derfor også ske en fuldstændig bortskaffelse af disse stoffer;

(10)

for at kunne tilpasse PCB-bortskaffelseskapaciteten efter behovene er det nødvendigt at have kendskab til de eksisterende mængder PCB, og der bør derfor foretages en mærkning af apparater indeholdende PCB og udarbejdes fortegnelser over dem; disse fortegnelser bør ajourføres regelmæssigt;

(11)

som følge af de omkostninger og tekniske vanskeligheder, der vil være forbundet med en fortegnelse over svagt PCB-forurenede apparater, bør der for disse anvendes en forenklet metode; i øvrigt bør der for svagt PCB-forurenede apparater planlægges en bortskaffelse ved udløbet af deres levetid under hensyn til den lille risiko, de udgør for miljøet;

(12)

da markedsføring af PCB er forbudt, bør udskillelse af PCB fra andre stoffer med henblik på genbrug af disse PCB og påfyldning af transformatorer med PCB forbydes; af sikkerhedshensyn kan vedligeholdelsen af transformatorer dog fortsætte med henblik på at opretholde den dielektriske kvalitet af de PCB, de indeholder,

(13)

de virksomheder, der beskæftiger sig med bortskaffelse og/eller dekontaminering af PCB, skal have en tilladelse;

(14)

det er nødvendigt at fastsætte vilkår for dekontaminering af apparater indeholdende PCB, og der bør kræves en specifik mærkning af disse apparater,

(15)

visse tekniske opgaver, der er nødvendige for iværksættelsen af dette direktiv, bør varetages af Kommissionen efter udvalgsproceduren i artikel 18 i direktiv 75/442/EØF;

(16)

da der kun findes et lille antal anlæg til bortskaffelse og dekontaminering af PCB, og deres kapacitet er begrænset, er det nødvendigt at planlægge bortskaffelsen og/eller dekontamineringen af de PCB, der er optaget i fortegnelserne; der bør udarbejdes en plan for indsamling og bortskaffelse af de apparater, der ikke er optaget i fortegnelserne; denne plan kan om nødvendigt baseres på eksisterende ordninger vedrørende affald i almindelighed; den behøver ikke at omfatte meget små mængder PCB, som ikke kan konstateres i praksis —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

Formålet med dette direktiv er en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kontrolleret bortskaffelse af PCB, dekontaminering eller bortskaffelse af apparater indeholdende PCB og/eller bortskaffelse af brugte PCB med henblik på deres fuldstændige bortskaffelse på grundlag af dette direktivs bestemmelser.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a) »PCB«:

 polychlorbiphenyler

 polychlorterphenyler

 monomethyltetrachlordiphenylmethan, monomethyldichlordiphenylmethan og monomethyldibromdiphenylmethan

 blandinger med et samlet indhold på mere end 0,005 vægtprocent af ovennævnte stoffer

b) »apparater indeholdende PCB«: apparater eller udstyr, der indeholder eller har indeholdt PCB (f.eks. transformatorer, kondensatorer eller beholdere, som indeholder restmængder), og som ikke er dekontamineret. Apparater af en type, der kan indeholde PCB, betragtes som apparater indeholdende PCB, medmindre det modsatte med rimelighed kan antages

c) »brugte PCB«: PCB, der betragtes som affald efter direktiv 75/442/EØF

d) »indehaver«: den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af PCB, brugte PCB og/eller apparater indeholdende PCB

e) »dekontaminering«: alle operationer, hvorved apparater, genstande, materialer eller væsker, der er kontamineret med PCB, kan genbruges, genvindes eller bortskaffes sikkert, herunder eventuelt udskiftning, dvs. alle operationer, hvorved PCB udskiftes med en egnet væske, der ikke indeholder PCB

f) »bortskaffelse«: bortskaffelsesform D 8, D 9, D 10, D 12 (kun i et sikkert, dybt, underjordisk lager i en tør klippeformation, og kun for apparater, der indeholder PCB og brugte PCB, som ikke kan dekontamineres) og D 15 i henhold til bilag II A til direktiv 75/442/EØF.

Artikel 3

Med forbehold af internationale forpligtelser træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for snarest muligt at sikre bortskaffelse af brugte PCB og dekontaminering eller bortskaffelse af PCB og apparater indeholdende PCB. Hvad angår apparater og PCB indeholdt deri, som optages i en fortegnelse i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, skal dekontamineringen og/ eller bortskaffelsen ske senest ved udgangen af 2010.

Artikel 4

1.  For at overholde artikel 3 sørger medlemsstaterne for, at der udarbejdes fortegnelser over apparater med et PCB-indhold på mere end 5 dm3, og sender Kommissionen en sammenfatning af disse fortegnelser senest tre år efter dette direktivs vedtagelse. Med hensyn til kondensatorer skal tærsklen på 5 dm3 forstås således, at den omfatter samtlige enkeltelementer i et kombineret sæt.

2.  For apparater, om hvilke det med rimelighed kan antages, at deres væsker indeholder mellem 0,05 og 0,005 vægtprocent PCB, kan der udarbejdes en fortegnelse uden angivelse af de oplysninger, der kræves efter stk. 3, tredje og fjerde led, og apparaterne kan mærkes »PCB-kontamineret < 0,05 %«. Dekontaminering eller bortskaffelse af dem skal ske i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2.

3.  Fortegnelsen skal indeholde følgende:

 indehaverens navn og adresse

 beskrivelse af apparaterne og angivelse af, hvor de befinder sig

 mængden af PCB indeholdt i apparaterne

 datoen for og behandlingsmetoden eller udskiftningen, der er udført eller planlagt

 anmeldelsesdato.

Har en medlemsstat allerede udarbejdet en lignende fortegnelse, kræves der ikke udarbejdet en ny. Fortegnelserne ajourføres regelmæssigt.

4.  For at overholde stk. 1 træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at indehavere af sådanne apparater underretter de kompetente myndigheder om den mængde, de ligger inde med, og om eventuelle ændringer i denne mængde.

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at apparater, som optages i en fortegnelse i overensstemmelse med stk. 1, forsynes med mærkning. En lignende mærkning skal anbringes på døren til lokaler, hvor disse apparater befinder sig.

6.  Bortskaffelsesvirksomheder fører et register over mængden af de brugte PCB, de modtager, samt deres oprindelse, art og indhold af PCB. De meddeler de kompetente myndigheder disse oplysninger. Dette register skal være tilgængeligt for de lokale myndigheder og offentligheden. De giver endvidere de indehavere, som leverer brugte PCB, et modtagelsesbevis, hvori arten og mængden er specificeret.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder fører tilsyn med de anmeldte mængder.

Artikel 5

1.  Uanset artikel 3 i direktiv 75/442/EØF forbyder medlemsstaterne udskillelse af PCB fra andre stoffer med henblik på genbrug af disse PCB.

2.  Medlemsstaterne forbyder opfyldning af transformatorer med PCB.

3.  Transformatorer indeholdende PCB kan fortsat vedligeholdes, indtil de dekontamineres, nedlægges og/ eller bortskaffes i henhold til dette direktiv, men kun hvis formålet er at sikre, at de PCB, de indeholder, overholder de tekniske regler og specifikationer for dielektrisk kvalitet, og forudsat at transformatorerne er i god stand og helt tætte.

Artikel 6

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at brugte PCB og apparater indeholdende PCB, som optages i en fortegnelse i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, snarest muligt overdrages til en virksomhed, der er godkendt efter artikel 8.

2.  Inden en godkendt virksomhed overtager PCB, brugte PCB og/eller apparater indeholdende PCB, skal der træffes alle nødvendige forholdsregler for at undgå brandfare. Med henblik herpå holdes PCB adskilt fra brændbare stoffer.

3.  Når det er praktisk muligt, skal apparater indeholdende PCB, som ikke skal optages i en fortegnelse i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, og som indgår i et andet apparat, fjernes og indsamles separat, når sidstnævnte apparat tages ud af brug, genvindes eller bortskaffes.

Artikel 7

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at forbyde afbrænding af PCB og/eller brugte PCB på skibe.

Artikel 8

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle virksomheder, der beskæftiger sig med dekontaminering og/eller bortskaffelse af PCB, brugte PCB og/eller apparater indeholdende PCB, har tilladelse dertil i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 75/442/EØF.

2.  Når bortskaffelse sker ved afbrænding, finder bestemmelserne i Rådets direktiv 94/67/EF af 16. december 1994 om afbrænding af farligt affald ( 12 ) anvendelse. Andre metoder til bortskaffelse af PCB, brugte PCB og/eller apparater indeholdende PCB kan tillades, hvis de — sammenlignet med afbrænding — opfylder tilsvarende miljøbeskyttelsesstandarder og overholder de tekniske standarder, der betragtes som den bedste tilgængelige teknologi.

3.  Medlemsstaterne træffer enkeltvis eller i fællesskab de nødvendige foranstaltninger for om nødvendigt at udvikle anlæg til bortskaffelse, dekontaminering og sikker opbevaring af PCB, brugte PCB og/eller apparater indeholdende PCB under hensyntagen til artikel 4, stk. 3, litra a), nr. ii), i forordning 93/259/EØF ( 13 ) og artikel 5, stk. 1, i direktiv 75/442/EØF.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at transformatorer, der indeholder mere end 0,05 vægtprocent PCB, dekontamineres under følgende omstændigheder:

a) formålet med dekontamineringen skal være at nedbringe PCB-niveauet til mindre end 0,05 vægtprocent og om muligt til højst 0,005 vægtprocent

b) den ikke PCB-holdige erstatningsvæske skal medføre klart færre risici

c) udskiftningen af væsken må ikke bringe den efterfølgende bortskaffelse af PCB i fare

d) mærkningen af transformatoren skal efter dekontamineringen erstattes med den mærkning, der er angivet i bilaget.

2.  Uanset artikel 3 sikrer medlemsstaterne, at transformatorer, hvis væsker indeholder mellem 0,05 og 0,005 vægtprocent PCB, enten dekontamineres under de omstændigheder, der er nævnt i stk. 1, litra b), c) og d), eller bortskaffes, når deres levetid er forbi.

▼M1

Artikel 10

1.  Kommissionen stiller efter forskriftsproceduren i artikel 10a, stk. 2, en liste til rådighed over produktbetegnelser på kondensatorer, modstande eller induktansspoler, som indeholder PCB.

2.  Kommissionen:

a) fastsætter referencemålemetoderne til bestemmelse af PCB-indholdet i kontaminerede materialer. Målinger, der er foretaget, inden referencemetoderne blev fastsat, er fortsat gyldige

b) definerer om nødvendigt med henblik alene på artikel 9, stk. 1, litra b) og c), andre mindre farlige PCB-erstatningsprodukter.

Kommissionen kan fastsætte tekniske standarder for de andre metoder til bortskaffelse af PCB, der er nævnt i artikel 8, stk. 2, andet punktum.

De foranstaltninger, der henvises til i første og andet afsnit, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10a, stk. 3.

▼M1

Artikel 10a

1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF ( 14 ).

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼B

Artikel 11

1.  Senest tre år efter vedtagelsen af dette direktiv opstiller medlemsstaterne:

 planer for dekontaminering og/eller bortskaffelse af apparater, der er optaget i fortegnelserne, og de heri indeholdte PCB

 en skitseret plan for indsamling og efterfølgende bort skaffelse af de i artikel 6, stk. 3, nævnte apparater, son ikke skal optages i fortegnelser efter artikel 4, stk. 1.

2.  Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om disse programmer og skitserede planer.

Artikel 12

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest li måneder efter dets vedtagelse. De underretter straks Kommissionen herom.

2.  Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller d( skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

3.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen tekster til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på del område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissioner underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 13

1.  Dette direktiv træder i kraft på datoen for dets vedtagelse, og direktiv 76/403/EØF ophæves fra denne dato.

2.  Med virkning fra det i stk. 1 nævnte tidspunkt skal:

a) henvisningen i artikel 10, stk. 1, i direktiv 87/101/ EØF ( 15 ) til »PCB/PCT som defineret i direktiv 76/403/ EØF« betragtes som en henvisning til PCB som omhandlet i nærværende direktiv

b) henvisningen i artikel 10, stk. 2, i direktiv 87/101/EØF til direktiv 76/403/EØF betragtes som en henvisning til nærværende direktiv

c) henvisningen i artikel 2, litra j), i forordning (EØF) nr. 259/83 til artikel 6 i direktiv 76/403/EØF betragtes som en henvisning til artikel 8 i nærværende direktiv.

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG

Mærkning af dekontaminerede apparater indeholdende PCB

Hver komponent af dekontaminerede apparater skal være tydeligt forsynet med en uudslettelig mærkning, der er præget eller graveret, og som skal indeholde følgende oplysninger på brugslandets sprog:

image( 1 ) EFT nr. L 319 af 12.12.1988, s. 57, og EFT nr. C 299 af 20.11.1991, s. 9.

( 2 ) EFT nr. C 139 af 5.6.1989, s. 1.

( 3 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 17. maj 1990 (EFT nr. C 149 af 18.6.1990, s. 150) og 12. december 1990 (EFT nr. C 19 af 28.1.1991, s. 83). Rådets fælles holdning af 27. november 1995 (EFT nr. C 87 af 25.3.1996, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 22. maj 1996 (EFT nr. C 166 af 10.6.1996, s. 76).

( 4 ) EFT nr. L 108 af 26.4.1976, s. 41.

( 5 ) EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 201. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/60/EF (EFT nr. L 365 af 31.12.1994, s. 1.

( 6 ) EFT nr. C 122 af 18.5.1990, s. 2.

( 7 ) EFT nr. C 138 af 17.5.1993, s. 1.

( 8 ) EFT nr. L 194 af 25.7.1975, s. 39. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning 94/3/EF (EFT nr. L 5 af 7.1.1994, s. 15).

( 9 ) Ministermøde i Oslo- og Pariskommissionen den 21. og 22. september 1992.

( 10 ) EFT nr. L 194 af 25.7.1975, s. 23. Direktivet er senest ændret ved direktiv 91/692/EØF (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

( 11 ) EFT nr. L 186 af 12.7.1991, s. 64.

( 12 ) EFT nr. L 365 af 31.12.1994, s. 34.

( 13 ) EFT nr. L 30 af 6.2.1993, s. 1. Forordningen er ændret ved Kommissionens beslutning 94/721/EF (EFT nr. L 288 af 9.11.1994, s. 36).

( 14 ) EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.

( 15 ) EFT nr. L 42 af 12.2.1987, s. 43.

Top