EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0091-20070627

Consolidated text: Rådets Direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/91/2007-06-27

1992L0091 — DA — 27.06.2007 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV 92/91/EØF

af 3. november 1992

om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

(EFT L 348, 28.11.1992, p.9)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/30/EF EØS-relevant tekst af 20. juni 2007

  L 165

21

27.6.2007
▼B

RÅDETS DIREKTIV 92/91/EØF

af 3. november 1992

om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), som er udarbejdet efter høring af Det Stående Udvalg for Bedriftssikkerhed og Sundhedsforhold i Kulminer og i Anden Udvindingsindustri,

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 118 A skal Rådet, ved udstedelse af direktiver, vedtage minimumsforskrifter med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

ifølge nævnte artikel skal det i disse direktiver undgås, at der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder;

forbedring af arbejdstagernes sikkerhed, hygiejne og sundhed under arbejdet er et mål, som ikke bør være underordnet rent økonomiske hensyn;

Rådets direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (første særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF ( 4 ) omfatter ikke udvindingsindustrien;

det er bydende nødvendigt for varetagelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, at de minimumsforskrifter, der kan sikre et højere niveau for sikkerhed og sundhed i forbindelse med den boringsrelaterede udvindingsindustri, overholdes;

den boringsrelaterede udvindingsindustri er et aktivitetsområde, hvor arbejdstagere i visse situationer udsættes for særlige risici;

dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet ( 5 ); bestemmelserne i nævnte direktiv finder derfor i fuld udstrækning anvendelse på den boringsrelaterede udviklingsindustri, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv;

dette direktiv udgør et konkret led i gennemførelsen af den sociale dimension inden for det indre marked —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

1.  Ved dette direktiv, som er ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, fastsættes der minimumsforskrifter for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri som defineret i artikel 2, litra a).

2.  Bestemmelserne i direktiv 89/391/EØF finder i fuld udstrækning anvendelse på det i stk. 1 nævnte område, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a)  boringsrelateret udvindingsindustri: alle industrier, der udøver følgende aktiviteter:

 egentlig udvinding af mineralske materialer gennem borehuller, og/eller

 efterforskning med henblik på en sådan udvinding, og/eller

 behandling af de udvundne materialer med henblik på salg, men ikke forarbejdning af de udvundne materialer;

b)  arbejdssted: alle de steder, der er bestemt til at rumme arbejdspladser, og som omfatter de aktiviteter og de installationer, der direkte eller indirekte er knyttet til den boringsrelaterede udvindingsindustri, herunder også indkvarteringsfaciliteter, som arbejdstageren efter omstændighederne har adgang til i forbindelse med arbejdet.AFSNIT II

ARBEJDSGIVERENS FORPLIGTELSER

Artikel 3

Generelle forpligtelser

1.  For at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed skal arbejdsgiveren træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre:

a) at arbejdsstedet er udformet, opbygget, udstyret, afprøvet samt anvendes og vedligeholdes på en sådan måde, at arbejdstagerne kan udføre det tildelte arbejde uden at bringe deres egen og/eller andre arbejdstageres sikkerhed og/eller sundhed i fare

b) at en ansvarlig person overvåger bemandede arbejdssteder, medens arbejdet pågår

c) at arbejde, der indebærer en særlig risiko, kun overlades til arbejdstagere med passende kvalifikationer, og at det udføres i overensstemmelse med de givne instrukser

d) at alle sikkerhedsinstrukser er forståelige for alle berørte arbejdstagere

e) at der stilles nødvendige førstehjælpsfaciliteter til rådighed

f) at der med jævne mellemrum gennemføres relevante sikkerhedsøvelser.

2.  Arbejdsgiveren sikrer sig, at der udarbejdes et dokument vedrørende sikkerhed og sundhed, i det følgendebenævnt »sikkerheds- og sundhedsdokumentet«, der opfylder de relevante krav i artikel 6, 9 og 10 i direktiv 89/391/EØF, og at dette dokument ajourføres.

Det skal af sikkerheds- og sundhedsdokumentet navnlig fremgå:

 at de risici, arbejdstagerne udsættes for på arbejdsstedet, er nærmere fastlagt og vurderet

 at der vil blive truffet fyldestgørende foranstaltninger for at nå de mål, der er fastsat i dette direktiv

 at udformningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af arbejdsstedet og udstyret er sikker.

Sikkerheds- og sundhedsdokumentet skal udarbejdes, inden arbejdet påbegyndes, og skal revideres, hvis der foretages væsentlige ændringer, udvidelser eller ombygninger af arbejdsstedet.

3.  Når arbejdstagere fra flere virksomheder er til stede på samme arbejdssted, er hver arbejdsgiver ansvarlig for alle forhold, der er underlagt hans kontrol.

Den arbejdsgiver, der i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis har ansvaret for arbejdsstedet, koordinerer iværksættelsen af alle foranstaltninger vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og angiver i sikkerheds- og sundhedsdokumentet målene for denne koordination samt de nærmere foranstaltninger og regler for iværksættelsen heraf.

Koordinationen berører ikke de enkelte arbejdsgiveres ansvar i henhold til direktiv 89/391/EØF.

4.  Arbejdsgiveren skal straks anmelde alvorlige arbejdsulykker og/eller dødsulykker samt farlige episoder til de kompetente myndigheder.

Om nødvendigt ajourfører arbejdsgiveren sikkerheds- og sundhedsdokumentet ved at anføre de foranstaltninger, der er truffet for at undgå en gentagelse.

Artikel 4

Beskyttelse mod brand, eksplosion og sundhedsfarlige stoffer i den omgivende atmosfære

Arbejdsgiveren skal afhængigt af arbejdets art træffe de nødvendige foranstaltninger:

 for at forhindre, spore og bekæmpe udbrud og spredning af brande og eksplosioner, og

 for at forhindre ophobning af eksplosive og/eller sundhedsfarlige stoffer i den omgivende atmosfære.

Artikel 5

Evakuerings- og redningsudstyr

For at sikre, at arbejdstagerne i en faresituation har forsvarlige muligheder for at forlade arbejdsstedet hurtigt og under størst mulig sikkerhed, skal arbejdsgiveren sørge for at tilvejebringe og vedligeholde det nødvendige evakuerings- og redningsudstyr.

Artikel 6

Kommunikations-, varslings- og alarmeringssystemer

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der er tilstrækkelige alarmerings- og kommunikationssystemer til rådighed, således at hjælpe-, evakuerings- og redningsaktioner straks kan iværksættes, hvis det bliver nødvendigt.

Artikel 7

Underretning af arbejdstagerne

1.  Med forbehold af artikel 10 i direktiv 89/391/EØF underrettes arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter om alle de foranstaltninger, der skal træffes vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdsstedet, og særlig om foranstaltninger til gennemførelse af artikel 3 til 6.

2.  Oplysningerne skal være forståelige for de pågældende arbejdstagere.

Artikel 8

Tilsyn med arbejdstagernes sundhed

1.  For at sikre et passende tilsyn med arbejdstagernes sundhed i forhold til risiciene for deres sikkerhed og sundhed under arbejdet fastsættes der foranstaltninger i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2.  De i stk. 1 nævnte foranstaltninger indebærer, at hver arbejdstager skal have adgang til eller skal gennemgå et sundhedstilsyn, inden han sættes til at udføre opgaver i forbindelse med de i artikel 2 nævnte aktiviteter, og derefter med jævne mellemrum.

3.  Sundhedstilsynet kan indgå i en national sundhedsordning.

Artikel 9

Høring af arbejdstagerne og disses deltagelse

Arbejdstageren og/eller deres repræsentanter skal i henhold til artikel 11 i direktiv 89/391/EØF høres om de anliggender og deltage i de beslutningsprocedurer, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 10

Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed

1.  Arbejdssteder, som tages i anvendelse første gang efter den i artikel 12, stk. 1, omhandlede dato for dette direktivs iværksættelse, skal opfylde de minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, der er anført i bilaget.

2.  Arbejdssteder, der er taget i anvendelse inden den i artikel 12, stk. 1, omhandlede dato for dette direktivs iværksættelse, skal snarest muligt, og senest fem år efter nævnte dato, opfylde de minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, der er anført i bilaget.

3.  Foretages der efter den i artikel 12, stk. 1, omhandlede dato for dette direktivs iværksættelse ændringer, udvidelser og/eller ombygninger af arbejdssteder, skal arbejdsgiveren træffe de nødvendige foranstaltninger for, at disse ændringer, udvidelser og/eller ombygninger er i overensstemmelse med de dertil svarende minimumsforskrifter i bilaget.AFSNIT III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 11

Tilpasning af bilagene

Rent tekniske tilpasninger af bilaget som følge af:

 vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende boringsrelaterede udvindingsindustrier og/eller

 den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser eller specifikationer samt indvundne erfaringer vedrørende boringsrelateret udvindingsindustri

vedtages efter fremgangsmåden i artikel 17 i direktiv 89/391/EØF.

Artikel 12

Afsluttende bestemmelser

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 24 måneder efter dets vedtagelse. De underretter straks Kommissionen herom.

2.  Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 nævnte bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

3.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt, eller som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

▼M1 —————

▼B

Artikel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED, OMHANDLET I ARTIKEL 10 I DIREKTIVET

Indledende bemærkning

De i dette bilag fastsatte forpligtelser er gældende, når forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller aktiviteten, omstændighederne eller en særlig risiko gør det nødvendigt.

DEL A

Fælles minimumsforskrifter for onshore- og offshoresektoren

1.   Stabilitet og soliditet

Arbejdsstedet skal udformes, opbygges, indrettes, anvendes, overvåges og vedligeholdes på en sådan måde, at det kan modstå de forventelige påvirkninger fra omgivelserne.

Det skal have en struktur og en soliditet, der passer til formålet.

2.   Overvågning og indretning

2.1.   Indretning af arbejdsstedet

2.1.1. Arbejdsstedet skal være udformet på en sådan måde, at der ydes tilstrækkelig beskyttelse mod risici. Det skal holdes rent, og enhver form for farlige stoffer eller aflejringer skal fjernes eller kontrolleres, således at de ikke udgør nogen fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

2.1.2. Arbejdspladserne skal være udformet og opbygget efter ergonomiske principper, idet der skal tages hensyn til, at det er nødvendigt, at arbejdstagerne fra deres arbejdsplads kan følge relevante processer.

2.1.3. Områder, inden for hvilke risikoen er særlig stor, skal afmærkes og forsynes med advarselstavler.

2.2.   Ansvarlig person

Ethvert bemandet arbejdssted skal konstant forestås af en af arbejdsgiveren udpeget ansvarlig person, der er i besiddelse af de færdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kræver i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

Arbejdsgiveren kan selv påtage sig det i stk. 1 omhandlede ansvar for arbejdsstedet, hvis han har de færdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kræver i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2.3.   Overvågning

Der skal foretages overvågning for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med alle former for virksomhed; overvågningen foretages af personer, der har de færdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kræver i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis, og som er udpeget af arbejdsgiveren eller på hans vegne og handler på hans vegne.

Arbejdsgiveren kan selv påtage sig den i stk. 1 omhandlede overvågning, hvis han har de færdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kræver i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2.4.   Kompetente arbejdstagere

På ethvert arbejdssted, hvor arbejdstagere er beskæftiget, skal et tilstrækkeligt antal arbejdstagere have de færdigheder, den erfaring og den uddannelse, der er nødvendig for udførelsen af de pålagte opgaver.

2.5.   Information, instruktion og oplæring

Arbejdstagerne har krav på enhver form for information, instruktion, oplæring og efteruddannelse, der er påkrævet for at sikre deres sikkerhed og sundhed.

Arbejdsgiveren skal sikre sig, at arbejdstagerne modtager forståelige instrukser, således at hverken deres egen eller de øvrige arbejdstageres sikkerhed og sundhed bringes i fare.

2.6.   Skriftlige instrukser

For ethvert arbejdssted skal der udarbejdes skriftlige instrukser om, hvilke regler der skal overholdes for at garantere arbejdstagernes sikkerhed og sundhed samt betryggende brug af udstyr.

Disse instrukser skal ligeledes omfatte oplysninger om brug af nødudstyr samt om, hvilke forholdsregler der skal træffes, hvis der opstår en nødsituation på eller i nærheden af arbejdsstedet.

2.7.   Sikre arbejdsmetoder

Der skal iværksættes sikre arbejdsmetoder på hvert arbejdssted eller i forbindelse med hver aktivitet.

2.8.   Arbejdstilladelse

Når sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der indføres en ordning med arbejdstilladelser i de tilfælde, hvor risikable aktiviteter finder sted, eller hvor sædvanligvis ufarlige aktiviteter og andre aktiviteter kan indvirke på hinanden og frembringe alvorlige risici.

Sådanne arbejdstilladelser skal udstedes af en ansvarlig person forud for påbegyndelsen af arbejdet, og det skal heri specificeres, hvilke betingelser der skal opfyldes, og hvilke forholdsregler der skal træffes forud for, under og efter arbejdet.

2.9.   Regelmæssig kontrol af sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger

Arbejdsgiveren skal sørge for regelmæssig kontrol af de foranstaltninger, der er truffet vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder af ordningen for forvaltning af sikkerheden og sundheden, for at sikre, at kravene i dette direktiv er overholdt.

3.   Mekanisk og elektrisk udstyr og installationer

3.1.   Generelt

Valg, installering, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse af mekanisk og elektrisk udstyr skal ske under passende hensyntagen til arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og under hensyntagen til andre bestemmelser i dette direktiv og direktiv 89/392/EØF ( 6 ) og 89/655/EØF ( 7 ).

Såfremt sådant udstyr eller sådanne installationer er placeret i et område, hvor der hersker eller kan herske fare for brand eller eksplosion som følge af antændelse af gas, damp eller flygtig væske, skal udstyret eller installationerne være tilpasset til brug i det pågældende område.

Udstyret skal om nødvendigt være forsynet med passende beskyttelsesanordninger og fejlsikre systemer (fail-safe systems).

3.2.   Særlige bestemmelser

Mekanisk udstyr og mekaniske installationer skal have en tilstrækkelig styrke, være fri for væsentlige mangler og være egnet til de formål, hvortil det/de anvendes.

Elektrisk udstyr og installationer skal med hensyn til kapacitet og effekt være afpasset efter formålet.

4.   Vedligeholdelse

4.1.   Almindelig vedligeholdelse

Der skal indføres et hensigtsmæssigt program, der indebærer systematisk inspektion, vedligeholdelse og, efter behov, afprøvning af mekanisk og elektrisk udstyr og installationer.

Vedligeholdelse, inspektion og afprøvning af en hvilken som helst del af installationerne og udstyret skal gennemføres af en kompetent person.

Der skal føres journaler over inspektioner og afprøvninger, og disse journaler skal opbevares på passende måde.

4.2.   Vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr

Sikkerhedsudstyr skal til stadighed holdes i brugsklar og god stand.

Vedligeholdelse skal gennemføres under behørig hensyntagen til de operationer, der udføres.

5.   Kontrol med boringer

For at forebygge udblæsninger skal der være egnet kontroludstyr til brug i forbindelse med boringsoperationer.

Dette udstyr skal være afpasset efter de forhold, der hersker på boringsstedet.

6.   Beskyttelse mod sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft og mod eksplosionsfare

6.1.

Der skal træffes foranstaltninger til at vurdere tilstedeværelsen og måle koncentrationen af sundhedsfarlige og/eller potentielt eksplosionsfarlige stoffer i den omgivende luft.

Når sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der installeres overvågningsudstyr, der automatisk og løbende måler gaskoncentrationerne på særlige steder, automatiske alarmer, anordninger, der automatisk afbryder elektriske installationer, og anordninger, der automatisk standser forbrændningsmotorer.

Når der findes automatiske foranstaltninger, skal de målte værdier registreres og opbevares som fastsat i sikkerheds- og sundhedsdokumentet.

6.2.

Beskyttelse mod sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft

6.2.1. Hvis sundhedsfarlige stoffer ophobes, eller hvis der er risiko for, at de ophobes, skal der træffes passende foranstaltninger til, at de indfanges ved kilden og fjernes.

Det skal være muligt at nedkoncentrere eventuelle farlige stoffer på en sådan måde, at der ikke er nogen risiko for arbejdstagerne.

6.2.2. Uden at det berører direktiv 89/656/EØF ( 8 ), skal områder, hvor arbejdstagerne kan blive udsat for sundhedsfare på grund af sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft, være forsynet med egnet og tilstrækkeligt vejrtræknings- og genoplivningsudstyr.

Det skal i så fald sikres, at der altid er et tilstrækkeligt antal arbejdstagere til stede på arbejdsstedet, der kan betjene dette udstyr.

Værnemidlerne skal opbevares og vedligeholdes på en hensigtsmæssig måde.

6.2.3. Såfremt hydrogensulfid eller andre giftige gasarter er eller kan være til stede, skal en beskyttelsesplan med en beskrivelse af det disponible udstyr og de forebyggende foranstaltninger, der er truffet, være til rådighed for den kompetente myndighed.

6.3.

Forebyggelse af eksplosionsfare

6.3.1. Der skal træffes alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge forekomst og dannelse af en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære.

6.3.2. I områder med eksplosionsfare skal der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge antændelse af den potentielt eksplosionsfarlige atmosfære.

6.3.3. Der skal udarbejdes en plan for beskyttelse mod eksplosionsfare med en beskrivelse af det nødvendige udstyr og de nødvendige foranstaltninger.

7.   Flugtveje og nødudgange

7.1.

Der skal til enhver tid være uhindret adgang til flugtveje og nødudgange, og disse skal så direkte som muligt føre ud i det fri eller til et sikkerhedsområde, et sikkert samlingssted eller et sikkert rømningssted.

7.2.

I tilfælde af fare skal arbejdstagerne hurtigt og under størst mulig sikkerhed kunne forlade alle arbejdspladser.

7.3.

Flugtvejenes og nødudgangenes antal, fordeling og dimensioner skal afpasses efter arbejdsstedets anvendelse, udstyr og dimensioner samt efter det største antal personer, der kan være til stede.

Indkvarteringsfaciliteter og opholdslokaler skal være forsynet med mindst to separate flugtveje, der skal være placeret så langt fra hinanden som muligt og føre til et sikkert område, et sikkert samlingssted eller et sikkert rømningssted.

7.4.

Nødudgangsdøre skal åbne i flugtretningen eller, hvis dette er umuligt, være udformet som skydedøre.

Nødudgangsdøre må ikke være lukket på en sådan måde, at enhver, der har behov for at benytte dem i nødstilfælde, ikke kan åbne dem straks og uden besvær.

7.5.

Særlige flugtveje og nødudgange skal afmærkes i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 92/58/EØF ( 9 ).

7.6.

Nødudgangsdøre må ikke være låst.

Flugtveje og nødudgange samt adgangsveje og -døre dertil må ikke være blokeret af genstande, men skal til enhver tid kunne benyttes uhindret.

7.7.

I tilfælde af strømafbrydelse skal flugtveje og nødudgange, hvor der er behov for belysning, være forsynet med tilstrækkelig nødbelysning.

8.   Ventilation af lukkede arbejdssteder

8.1.

Lukkede arbejdssteder skal under hensyntagen til arbejdsmetoderne og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsættes for, forsynes med frisk luft i tilstrækkelig mængde.

Benyttes udluftningsanlæg, skal dette holdes i funktionsdygtig stand.

En opstået defekt skal udløse en alarm, når dette er nødvendigt af hensyn til arbejdstagernes sundhed.

8.2.

Anvendes der klimaanlæg eller mekaniske ventilationsanlæg, skal de fungere på en sådan måde, atarbejdstagerne ikke udsættes for genererende træk.

Enhver belægning og urenhed, som måtte medføre en umiddelbar risiko for arbejdstagernes sundhed som følge af forurening af den indåndede luft, skal straks fjernes.

9.   Temperaturen i lokalerne

9.1.

Temperaturen i arbejdslokaler skal være passende for den menneskelige organisme under hensyntagen til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsættes for.

9.2.

Temperaturen i opholdsrum, lokaler til personale med vagttjeneste, sanitære lokaler, kantiner og lokaler beregnet til førstehjælp skal svare til disse lokalers specifikke formål.

9.3.

Vinduer, ovenlys og skillevægge af glas skal være udformet på en sådan måde, at en for kraftig solbelysning på arbejdsstedet undgås, under hensyntagen til arbejdets art og arbejdsstedets beskaffenhed.

10.   Lokalernes gulve, vægge, lofter og tage

10.1.

Lokalernes gulve skal være fri for buler, huller og farlige niveauforskelle; de skal være stabile og skridsikre.

Lokaler, hvor der er installeret arbejdspladser, skal være tilstrækkelig isoleret under hensyntagen til virksomhedens art og arbejdstagernes fysiske aktivitet.

10.2.

I lokalerne skal gulvenes, væggenes og lofternes overflade være af en sådan beskaffenhed, at der ved rengøring og rensning kan opnås forsvarlige hygiejniske forhold.

10.3.

Gennemsigtige eller halvgennemsigtige skillevægge, og navnlig skillevægge udelukkende bestående af glas, i arbejdsrum eller i nærheden af arbejdspladser eller adgangsveje, skal være klart afmærket og fremstillet af sikkerhedsmaterialer eller være adskilt fra disse arbejdspladser og adgangsveje på en sådan måde, at arbejdstagerne hverken kan komme i kontakt med skillevæggene eller blive ramt, hvis væggene splintres.

10.4.

Adgang til tage af materialer, der ikke er tilstrækkelig solide, må kun tillades, såfremt der forefindes egnet udstyr, således at arbejdet kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

11.   Naturlig og kunstig belysning

11.1.

Ethvert arbejdssted skal overalt være forsynet med belysning af en styrke, der er tilstrækkelig til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

11.2.

Arbejdsstederne skal, under hensyn til de klimatiske forhold, så vidt muligt have tilstrækkelig naturlig belysning og være udstyret med tilstrækkelig kunstig belysning til sikring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

11.3.

Belysningsinstallationer i arbejdslokaler og på forbindelsesveje skal være anbragt således, at den valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for arbejdstagerne.

11.4.

Arbejdssteder, hvor arbejdstagerne er særligt udsat for risiko i tilfælde af, at den kunstige belysning svigter, skal være forsynet med tilstrækkelig kraftig nødbelysning.

11.5.

Belysningen skal være udformet således, at driftskontrolposter, flugtveje, afgangssteder og farlige områder forbliver oplyste.

Når arbejdsstederne kun bruges lejlighedsvis, begrænses den i første afsnit nævnte forpligtelse til den tid, hvor arbejdstagerne er til stede.

12.   Vinduer og ovenlys

12.1.

Vinduer, ovenlys og ventilationsanordninger, der kan åbnes, reguleres eller fastgøres, skal være udformetsåledes, at disse operationer kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

De skal placeres således, at de ikke udgør en fare for arbejdstagerne, når de er åbne.

12.2.

Vinduer og ovenlys skal kunne rengøres uden fare.

13.   Døre og porte

13.1.

Dørenes og portenes placering, antal, anvendte materialer og dimensioner bestemmes af de pågældende lokalers eller områders art og anvendelse.

13.2.

På gennemsigtige døre skal der anbringes en afmærkning i øjenhøjde.

13.3.

Svingdøre og -porte skal være gennemsigtige eller have gennemsigtige fyldninger.

13.4.

Hvis gennemsigtige eller halvgennemsigtige døre og porte ikke er udført i sikkerhedsmateriale, og hvis der er risiko for, at arbejdstagerne kan komme til skade, såfremt døre eller porte splintres, skal disse flader beskyttes mod sprængning.

13.5.

Skydedøre skal være udstyret med sikkerhedsanordninger, der forhindrer dem i at glide ud af skinnerne og vælte.

13.6.

Døre og porte, der åbner opad, skal være udstyret med en sikkerhedsanordning, der hindrer dem i at falde i.

13.7.

Døre langs flugtveje skal være passende afmærket.

De skal til enhver tid kunne åbnes indefra uden særlig hjælp.

Når arbejdsstederne er i brug, skal dørene kunne åbnes.

13.8.

Medmindre der er sikker passage for gående, skal der i umiddelbar nærhed af porte, der hovedsagelig er beregnet til køretøjers gennemkørsel, være tydeligt afmærkede døre, der aldrig må blokeres, til gående færdsel.

13.9.

Mekaniske døre og porte skal fungere på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at arbejdstagerne udsættes for ulykker.

Sådanne døre og porte skal være udstyret med en letkendelig og lettilgængelig nødafbryder og skal ligeledes kunne åbnes manuelt, medmindre de åbner sig automatisk ved strømsvigt.

13.10.

Hvis der anvendes kæder eller lignende anordninger for at spærre adgangen til et givet sted, skal disse kæder eller lignende anordninger være klart synlige og afmærket med passende forbuds- eller advarselsskilte.

14.   Forbindelses- og/eller adgangsveje

14.1.

Det skal være muligt at nå frem til arbejdsstederne uden fare og at forlade dem hurtigt og sikkert i en nødsituation.

14.2.

Forbindelsesveje, herunder trapper, faste stiger og læsseplatforme og -ramper skal være beregnet og dimensioneret på en sådan måde, at fodgængere eller køretøjer nemt og sikkert kan anvende dem i overensstemmelse med deres formål, og at de ikke udgør en fare for arbejdstagere, der er beskæftiget i nærheden.

14.3.

Beregningen af dimensionerne for forbindelsesveje for personer og/eller gods afhænger af det potentielle antal brugere og af virksomhedens art.

Der skal være afsat en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til gående færdsel, såfremt der anvendes transportmidler på forbindelsesvejene.

14.4.

Forbindelsesveje for køretøjer skal passere i en passende afstand på døre, porte, passager for gående færdsel, korridorer og trapper.

14.5.

Forbindelses- og adgangsveje skal afmærkes tydeligt for at sikre beskyttelsen af arbejdstagerne.

15.   Farlige områder

15.1.

Hvis der på arbejdsstederne findes farlige områder, fordi arbejdets art medfører risici, herunder nedstyrtningsrisiko for arbejdstagerne eller fare på grund af nedfaldende genstande, skal disse områder så vidt muligt afspærres for at undgå, at uvedkommende får adgang til disse områder.

15.2.

Der skal træffes passende foranstaltninger for at beskytte de arbejdstagere, der har adgang til de farlige områder.

15.3.

De farlige områder skal være tydeligt afmærket.

16.   Lokalernes dimensioner og luftrum — Bevægelsesfrihed på arbejdspladsen

16.1.

Arbejdsrum skal have et areal, en højde og et luftrum, der gør det muligt for arbejdstagerne at udføre arbejdet uden fare for sikkerhed, sundhed eller velvære.

16.2.

Arbejdspladsens areal skal være af en sådan størrelse, at arbejdstageren har tilstrækkelig bevægelsesfrihed til at udføre sit arbejde i sikkerhed.

17.   Opholdsrum

17.1.

Hvis arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed gør det nødvendigt, navnlig på grund af arbejdets art eller antallet af arbejdstagere, skal der stilles et lettilgængeligt opholdsrum til arbejdstagernes disposition.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis personalet arbejder i kontorer eller i lignende arbejdsrum, som giver tilsvarende muligheder for afslapning i pauser.

17.2.

Opholdsrummene skal være tilstrækkelig store og indeholde et i forhold til antallet af arbejdstagere passende antal borde og siddepladser med ryglæn.

17.3.

Der skal i opholdsrummene træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod tobaksrøg.

17.4.

Hvis arbejdstiden afbrydes regelmæssigt eller ofte, og der ikke findes opholdsrum, skal der stilles andre rum til arbejdstagernes rådighed, således at de kan opholde sig der under arbejdets afbrydelse, for så vidt hensynet til deres sikkerhed eller sundhed kræver det.

Der skal træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod tobaksrøg.

18.   Udendørs arbejdssteder

18.1.

De arbejdssteder, forbindelsesveje og andre områder og anlæg i det fri, hvor arbejdstagere opholder sig i forbindelse med arbejdet, skal være udformet på en sådan måde, at gående og kørende færdsel kan foregå sikkert.

18.2.

Arbejdssteder i det fri skal være tilstrækkelig oplyst med kunstig belysning, hvis dagslyset ikke er tilstrækkeligt.

18.3.

Er arbejdstagere beskæftiget på udendørs arbejdspladser, skal disse så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at arbejdstagerne:

a) er beskyttet mod vejrliget og eventuelt mod nedfaldende genstande

b) ikke udsættes for skadelige støjniveauer eller for udefra kommende skadelige påvirkning (f.eks. gas, damp, støv)

c) hurtigt kan forlade arbejdspladsen i tilfælde af fare, eller hurtigt kan blive undsat

d) ikke kan glide eller falde ned.

19.   Gravide kvinder og ammende mødre

Gravide kvinder og ammende mødre skal have mulighed for at hvile sig liggende under passende forhold.

20.   Handicappede arbejdstagere

Arbejdsstederne skal om nødvendigt indrettes under hensyntagen til handicappede arbejdstagere.

Denne bestemmelse gælder navnlig for så vidt angår døre, forbindelsesveje, trapper, brusere, håndvaske, toiletter og arbejdspladser, som direkte benyttes af handicappede arbejdstagere.

DEL B

Særlige minimumsforskrifter for onshoresektoren

1.   Branddetektion og -bekæmpelse

1.1.

Overalt, hvor arbejdssteder projekteres, ophøres, udstyres, er under indkøring, i drift eller vedligeholdes, skal der træffes passende forholdsregler for at forebygge, at brande opstår og breder sig fra de mulige kilder, der er defineret i sikkerheds- og sundhedsdokumentet.

Der skal træffes foranstaltninger til hurtig og effektiv brandbekæmpelse.

1.2.

Arbejdsstederne skal være forsynet med egnet brandslukningsmateriel og med branddetektorer og alarmsystemer, i det omfang det er nødvendigt.

1.3.

Ikke-automatisk brandslukningsmateriel skal være lettilgængeligt, ukompliceret at betjene og om nødvendigt sikret mod beskadigelse.

1.4.

På arbejdsstedet skal der foreligge en brandsikringsplan med en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i henhold til artikel 3, 4, 5 og 6 for at forebygge, opdage og bekæmpe udbrud og spredning af brand.

1.5.

Brandslukningsmateriellet skal afmærkes i henhold til de nationale gennemførelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EØF.

Denne afmærkning skal anbringes på passende steder og må ikke let kunne fjernes.

2.   Fjernbetjening i nødstilfælde

Når sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der være mulighed for fjernbetjening af udstyr fra rigtigt udvalgte steder.

Dette udstyr skal omfatte systemer til isolering og afblæsning af boringer, installationer og rørledninger.

3.   Kommunikation, generelt og i nødstilfælde

3.1.

Når sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal alle bemandede industrielle anlæg være forsynet med:

a) et akustisk og optisk system, der om nødvendigt kan overføre alarmsignaler til alle bemandede dele af anlægget

b) et akustisk alarmsystem, der kan høres tydeligt overalt på de dele af anlægget, hvor der hyppigt er personer til stede.

3.2.

Der skal på egnede steder være mulighed for at slå alarm.

3.3.

Såfremt der er personer til stede på arbejdssteder, som almindeligvis ikke er bemandede, skal der forefindes egnede kommunikationssystemer.

4.   Sikre samlingssteder og bemandingsliste

Når sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der foretages en vurdering af behovet for at udpege sikre samlingssteder og føre bemandingsliste, og de nødvendige foranstaltninger med henblik herpå skal træffes efter behov.

5.   Redningsudstyr

5.1.

Arbejdstagerne skal være oplært i at træffe passende forholdsregler i nødstilfælde.

5.2.

Redningsudstyr skal være placeret på lettilgængelige, passende steder og være i brugsklar stand.

5.3.

Såfremt flugtvejene er vanskeligt tilgængelige, og atmosfæren er eller kan blive irrespirabel, skal der være placeret selvredderudstyr på arbejdsstedet til omgående brug.

6.   Sikkerhedsøvelser

På sædvanligvis bemandede arbejdssteder skal der afholdes sikkerhedsøvelser med regelmæssige mellemrum.

Disse sikkerhedsøvelser har navnlig til formål at instruere og prøve de personer på arbejdsstedet, der har fået tildelt opgaver omfattende brug, håndtering eller betjening af nødudstyr i forbindelse med nødsituationer, i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument.

Om nødvendigt skal de personer, der er udtaget til disse opgaver, også kunne deltage i øvelser i korrekt brug, håndtering eller betjening af dette udstyr.

7.   Sanitære installationer

7.1.   Omklædningsrum og garderobeskabe

7.1.1. Der skal stilles passende omklædningsrum til rådighed for arbejdstagerne, hvis de skal bære særligt arbejdstøj, og man af sundheds- eller anstændighedsgrunde ikke kan kræve, at de klæder om i et andet rum.

Omklædningsrummene skal være lettilgængelige, have tilstrækkelig stor kapacitet og være udstyret med siddepladser.

7.1.2. Omklædningsrummene skal være tilstrækkelig store og således udstyret, at hver arbejdstager får mulighed for at låse sit tøj inde i arbejdstiden.

Hvis forholdene gør det påkrævet (f.eks. farlige stoffer, fugt, snavs), skal der være separate skabe til arbejdstøj og til privat tøj.

Der skal forefindes faciliteter, således at hver arbejdstager kan tørre sit våde arbejdstøj.

7.1.3. Der skal være adskilte omklædningsrum eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder.

7.1.4. Hvis omklædningsrum ikke er nødvendige i henhold til punkt 7.1.1, skal hver arbejdstager råde over et sted til sit tøj.

7.2.   Brusere og håndvaske

7.2.1. Hvis aktiviteternes art eller sundhedsforholdene gør det påkrævet, skal arbejdstagerne have adgang til passende brusere i tilstrækkeligt antal.

Der skal være adskilte bruserum eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder.

7.2.2. Bruserummene skal være tilstrækkelig store til, at hver enkelt arbejdstager ugenert kan gøre sig i stand under hygiejniske forhold.

Bruserne skal være forsynet med rindende varmt og koldt vand.

7.2.3. Er brusere ikke nødvendige i henhold til punkt 7.2.1, første afsnit, skal der i nærheden af arbejdspladserne og omklædningsrummene findes passende håndvaske i tilstrækkeligt antal med rindende varmt og koldt vand.

Der skal være adskilte håndvaske eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder, når anstændighedshensyn gør dette påkrævet.

7.2.4. Hvis bruserummene eller vaskerummene er adskilte fra omklædningsrummene, skal der være let adgang mellem dem.

7.3.   Toiletter og håndvaske

Arbejdstagerne skal i nærheden af deres arbejdspladser, opholdsrum, omklædningsrum og bruserum eller vaskerum have adgang til særlige lokaler med et tilstrækkeligt antal toiletter og håndvaske.

Der skal være adskilte toiletter eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder.

8.   Lokaler og udstyr til førstehjælp

8.1.

Førstehjælpsudstyret skal være afpasset efter virksomhedens art.

Der skal være et eller flere lokaler til førstehjælp.

I disse lokaler skal der på et iøjnefaldende sted være opslået førstehjælpsinstrukser til brug i tilfælde af ulykker.

8.2.

Lokaler til førstehjælp skal være udstyret med det nødvendige førstehjælpsudstyr og -materiel og være lettilgængelige med bårer.

De skal afmærkes i henhold til de nationale gennemførelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EØF.

8.3.

På alle steder, hvor arbejdsforholdene kræver det, skal der være førstehjælpsudstyr til rådighed.

Dette udstyr skal være hensigtsmæssigt afmærket og lettilgængeligt.

8.4.

Et passende antal arbejdstagere skal oplæres i brug af førstehjælpsudstyret.

9.   Adgangsveje

Hvis køretøjer har adgang til arbejdspladsen, skal der fastsættes færdselsregler.

DEL C

Særlige minimumsforskrifter for offshoresektoren

1.   Indledende bemærkning

1.1.

Med forbehold af artikel 3, stk. 2, skal en arbejdsgiver, som i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis har ansvaret for et arbejdssted, der er omfattet af denne del C, sørge for, at det af sikkerheds- og sundhedsdokumentet fremgår, at alle relevante foranstaltninger er truffet med henblik på at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i både normale og kritiske situationer.

Med henblik herpå skal dokumentet:

a) identificere de specifikke kilder til fare, der er forbundet med arbejdsstedet, herunder enhver aktivitet i forbindelse med denne, der vil kunne forvolde ulykker, som kan have alvorlige følger for de pågældende arbejdstageres sikkerhed og sundhed

b) vurdere de risici, der er forbundet med de i litra a) omhandlede specifikke kilder til fare

c) påvise, at der er truffet hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå de i litra a) nævnte ulykker, for at hindre, at ulykker breder sig, og for at muliggøre en effektiv og kontrolleret evakuering af arbejdsstedet i kritiske situationer

d) påvisning af, at ledelsessystemet er tilstrækkeligt med henblik på overholdelse af kravene i direktiv 89/391/EØF og i nærværende direktiv i både normale og kritiske situationer.

1.2.

Arbejdsgiveren respekterer de procedurer og enkeltheder, der er fastsat i sikkerheds- og sundhedsdokumentet, under planlægningen og gennemførelsen af alle de relevante faser, der er omfattet af dette direktiv.

1.3.

De forskellige arbejdsgivere, der har ansvaret for forskellige arbejdssteder, samarbejder i givet fald for så vidt angår udarbejdelse af sikkerheds- og sundhedsdokumenter og iværksættelse af aktioner, der er nødvendige for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

2.   Branddetektion og -bekæmpelse

2.1.

Der skal træffes passende foranstaltninger, der fastlægges i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument, for at forebygge, opdage og bekæmpe udbrud og spredning af brand.

Om nødvendigt skal der foretages brandsektionering for at udskille områder med særlig brandfare.

2.2.

På alle arbejdssteder skal der forefindes egnede systemer til detektion af og sikring mod brand samt brandslukningssystemer og -alarmer for at imødegå de risici, der er defineret i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument.

Disse systemer omfatter bl.a.:

 systemer til detektion af brand

 brandalarmer

 brandvandssystemer

 brandhaner og -slanger

 overskylningssystemer og vandkanoner

 automatiske sprinkleranlæg

 anlæg til slukning af gasflammer

 skumslukningsanlæg

 bærbare ildslukkere

 brandmandsudstyr.

2.3.

Ikke-automatiske brandslukningsanordninger skal være lettilgængelige, ukomplicerede at betjene og, om nødvendigt, beskyttet mod beskadigelse.

2.4.

På arbejdsstedet skal der foreligge en brandsikringsplan med en beskrivelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge, opdage og bekæmpe udbrud af brand.

2.5.

Nødsystemer skal være adskilt eller på anden måde beskyttet mod uheld, i det omfang det er nødvendigt for at sikre, at nødfunktionerne forbliver driftsklare i nødstilfælde.

Om nødvendigt skal der være to sideordnede nødsystemer.

2.6.

Brandslukningsmateriel skal afmærkes i henhold til de nationale gennemførelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EØF.

Denne afmærkning skal anbringes på passende steder og må ikke let kunne fjernes.

3.   Fjernbetjening i nødstilfælde

3.1.

Når det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument fordrer det, skal der udarbejdes et system til fjernbetjening i nødstilfælde.

Dette system skal omfatte kontrolstationer, der er anbragt på passende steder og kan anvendes i nødstilfælde, herunder om nødvendigt kontrolstationer på sikre samlingspunkter og evakueringspunkter.

3.2.

Udstyr, der kan fjernbetjenes, jf. punkt 3.1, skal mindst omfatte systemer til ventilation, til nødstop af udstyr, der kan forårsage antændelse, til forebyggelse af udslip af brændbare væsker og gasarter, til brandsikring og til kontrol med boringer.

4.   Kommunikation, generelt og i nødstilfælde

4.1.

Når det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument fordrer det, skal ethvert bemandet arbejdssted være forsynet med:

 et akustisk og optisk system, der om nødvendigt kan overføre alarmsignaler til alle bemandede dele af anlægget

 et akustisk system, der kan høres tydeligt overalt på de dele af anlægget, hvor der hyppigt er arbejdstagere til stede

 et kommunikationssystem, der muliggør konstant forbindelse til kysten og til nødtjenesterne.

4.2.

Disse systemer skal kunne forblive driftsklare i nødsituationer.

Det akustiske system skal suppleres med kommunikationssystemer, der ikke er afhængige af sårbare strømforsyningssystemer.

4.3.

Der skal på egnede steder være mulighed for at slå alarm.

4.4.

Såfremt der er arbejdstagere til stede på arbejdssteder, som almindeligvis ikke er bemandede, skal der forefindes egnede kommunikationssystemer.

5.   Samlingssteder og bemandingsliste

5.1.

Der skal træffes tilstrækkelige foranstaltninger til at afskærme evakueringspunkter og sikre samlingssteder mod varme og røg samt, i det omfang det er muligt, mod virkningerne af eksplosioner og til at sikre, at flugtveje til og fra evakueringspunkterne og samlingsstederne er anvendelige.

Disse foranstaltninger skal være af en sådan art, at de beskytter arbejdstagerne tilstrækkeligt længe til, at en eventuel evakuerings- og redningsaktion kan gennemføres i sikkerhed.

5.2.

Såfremt det fordres i sikkerheds- og sundhedsdokumentet, skal et af de i punkt 5.1 nævnte beskyttede steder være forsynet med passende installationer til fjernbetjening af de i punkt 3 i denne del C omhandlede udstyr og til kommunikation med kysten og redningstjenesten.

5.3.

Fra indkvarteringsfaciliteterne og arbejdsstederne skal der være let adgang til de sikre samlingssteder og evakueringspunkterne.

5.4.

Der skal for hvert sikkert samlingssted være opslået en ajourført liste med navnene på de arbejdstagere, der har fået anvist det pågældende samlingssted.

5.5.

Der skal foreligge en fortegnelse over de arbejdstagere, der har fået tildelt særlige opgaver i nødstilfælde; denne fortegnelse skal være opslået på passende steder på arbejdsstedet.

Deres navne skal være anført i de skriftlige instrukser, der er nævnt i punkt 3.6 i del A.

6.   Rednings- og evakueringsmuligheder

6.1.

Arbejdstagerne skal opøves i at forholde sig på en hensigtsmæssig måde i nødsituationer.

Ud over generel instruktion i forbindelse med nødsituationer bør arbejdstagerne modtage specifik instruktion vedrørende arbejdsstedet i overensstemmelse med de angivelser, der er indeholdt i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument for arbejdsstedet.

6.2.

Arbejdstagerne skal på passende måde opøves i overlevelsesteknik i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument.

6.3.

På ethvert arbejdssted skal der forefindes tilstrækkeligt, egnet redningsudstyr til, at der i nødstilfælde er mulighed for evakuering og flugt direkte til havet.

6.4.

Der skal udarbejdes en beredskabsplan til brug i situationer, hvor en person falder over bord, eller arbejdsstedet skal evakueres.

Planen skal baseres på det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument og indeholde bestemmelser om anvendelse af beredskabsfartøjer og helikoptere samt kriterier for beredskabsfartøjernes og helikopternes kapacitet og for, hvor hurtigt de skal kunne sættes ind.

Det skal fremgå af sikkerheds- og sundhedsdokumentet for hvert anlæg, hvor hurtigt beredskabsfartøjerne og helikopterne skal kunne sættes ind.

Beredskabsfartøjerne skal være bygget og udstyret med henblik på evakuering og redning.

6.5.

De redningsbåde, redningsflåder, redningskranse og redningsveste, der stilles til arbejdstagernes rådighed, skal opfylde følgende minimumsforskrifter:

 de skal være udrustet til at muliggøre overlevelse i tilstrækkelig lang tid

 de skal være til rådighed i tilstrækkeligt antal til det antal arbejdstagerne, der kan påregnes at være til stede

 de skal være af en type, der er egnet til brug ved det pågældende arbejdssted

 de skal være fremstillet af solide materialer under hensyntagen til deres livsvigtige funktion samt til de forhold, hvorunder de skal bruges eller opbevares i brugsklar stand, og

 de skal være af en iøjnefaldende farve og forsynet med udstyr, der gør det muligt for brugeren at påkalde sig redningsfolkenes opmærksomhed.

6.6.

Der skal forefindes egnet redningsudstyr til omgående brug.

7.   Sikkerhedsøvelser

På sædvanligvis bemandede arbejdssteder skal der med regelmæssige mellemrum afholdes sikkerhedsøvelser. Ved disse sikkerhedsøvelser skal:

 de arbejdstagere, der har fået tildelt opgaver omfattende brug, håndtering eller betjening af nødudstyr, instrueres og prøves i udførelsen af disse opgaver, i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument.

 Om nødvendigt skal de også kunne deltage i øvelser i korrekt brug, håndtering eller betjening af dette udstyr

 alt nødustyr, der har været brugt til øvelsen, undersøges, renses og, om nødvendigt, genoplades eller returneres til rette sted, og alt bærbart udstyr, der har været brugt til øvelsen, returneres til det sted, hvor det normalt opbevares

 redningsbådene kontrolleres for at konstatere, om de er i driftsklar stand.

8.   Sanitære forhold

8.1.   Omklædningsrum og garderobeskabe

8.1.1. Der skal stilles passende omklædningsrum til rådighed for arbejdstagerne, hvis de skal bære særligt arbejdstøj, og man af sundheds- eller anstændighedsgrunde ikke kan kræve, at de klæder om andre steder.

Omklædningsrummene skal være lettilgængelige, have tilstrækkelig stor kapacitet og være udstyret med siddepladser.

8.1.2. Omklædningsrummene skal være tilstrækkelig store og være således udstyret, at hver arbejdstager får mulighed for at låse sit tøj inde i arbejdstiden.

Hvis forholdene gør det påkrævet (f.eks. farlige stoffer, fugt, snavs), skal der være separate skabe til arbejdstøj og til privat tøj.

Der skal forefindes faciliteter, således at hver arbejdstager kan tørre sit våde arbejdstøj.

8.1.3. Der skal være adskilte omklædningsrum eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder.

8.1.4. Hvis omklædningsrum ikke er nødvendige i henhold til punkt 8.1.1, skal hver arbejdstager råde over et sted til sit tøj.

8.2.   Brusere og håndvaske

Ud over de faciliteter, der findes i hvert indkvarteringsområde, skal arbejdstagerne om nødvendigt have adgang til et tilstrækkeligt antal brusere og håndvaske i nærheden af deres arbejdspladser.

8.3.   Toiletter og håndvaske

Ud over de faciliteter, der findes i hvert indkvarteringsområde, skal arbejdstagerne om nødvendigt have adgang til toiletter og håndvaske i nærheden af deres arbejdspladser.

Der skal være adskilte toiletter eller adskilte benyttelser af disse for mænd og kvinder.

9.   Lokaler og udstyr til førstehjælp

9.1.

Der skal være et eller flere lokaler til førstehjælp i overensstemmelse med anlæggets størrelse og arten af virksomheden.

9.2.

Førstehjælpslokalerne skal råde over passende udstyr, faciliteter og lægemidler samt et efter omstændighederne tilstrækkeligt antal særligt oplærte arbejdstagere, således at der kan ydes fornøden førstehjælp og om nødvendigt gives behandling efter anvisning fra en læge (hvad enten den pågældende læge er til stede eller ej).

Lokalerne skal afmærkes i henhold til de nationale gennemførelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EØF.

9.3.

På alle steder, hvor arbejdsforholdene kræver det, skal der være materiel til førstehjælp til rådighed.

Det skal være hensigtsmæssigt afmærket og lettilgængeligt.

10.   Indkvartering

10.1.

Såfremt arten, omfanget og varigheden af aktiviteterne gør det påkrævet, skal arbejdsgiveren sikre arbejdstagerne indkvarteringslokaler, der skal være:

 sikret mod virkningerne af eksplosioner, mod indtrængen af røg og gas, samt mod udbrud og spredning ar brand, som foreskrevet i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument

 passende udstyret hvad angår ventilation, varme og belysning

 på hvert niveau udstyret med mindst to af hinanden uafhængige udgange med direkte forbindelse til flugtveje

 afskærmet mod potentielt sundhedsfarlig støj, lugt og røg fra andre områder samt mod vejrliget

 adskilt fra arbejdspladserne og placeret uden for farlige områder.

10.2.

Indkvarteringslokaler skal være udstyret med et tilstrækkeligt antal senge eller køjer til brug for de arbejdstagere, der skal sove på anlægget.

Der skal i de pågældende lokaler være en egnet plads, hvor arbejdstagerne kan opbevare deres tøj.

Der skal være adskilte soverum for mænd og kvinder.

10.3.

Indkvarteringslokalerne skal være udstyret med et tilstrækkeligt antal brusere og håndvaske med rindende varmt og koldt vand.

Der skal være adskilte bruserum eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder.

Bruserummene skal være tilstrækkelig store til, at hver enkelt arbejdstager ugenert kan gøre sig i stand under hygiejniske forhold.

10.4.

Indkvarteringslokalerne skal være udstyret med et tilstrækkeligt antal toiletter og håndvaske.

Der skal være adskilte toiletter eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder.

10.5.

Indkvarteringslokalerne og det tilhørende udstyr skal have en passende hygiejnisk standard.

11.   Helikopteroperationer

11.1.

Helikopterdæk på arbejdssteder skal være tilstrækkelig store og have en passende placering, således at den største helikoptertype, der skal gøre brug af det, har uhindret adgang til at operere under de vanskeligst tænkelige forhold.

Helikopterdækket skal være udformet og konstrueret på en sådan måde, at det egner sig til den planlagte brug.

11.2.

I umiddelbar nærhed af helikopterlandingspladsen skal der forefindes det nødvendige udstyr til brug i tilfælde af en ulykke, der kræver transport med helikopter.

11.3.

På anlæg med en indkvarteret arbejdsstyrke skal der under helikoptermanøvrer være et tilstrækkeligt antal sikkerhedsfolk, som er uddannet med henblik på nødsituationer, til stede på helikopterdækket.

12.   Placering af offshoreanlæg — sikkerhed og stabilitet

12.1.

Der skal træffes alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre den boringsrelaterede udvindingsindustris arbejdstageres sikkerhed og sundhed under placeringen af havanlæg.

12.2.

Forberedelserne til placering af havanlæg skal udføres på en sådan måde, at anlæggets sikkerhed og stabilitet sikres.

12.3.

Udstyret til og fremgangsmåden ved de i punkt 12.1 omhandlede placeringsaktiviteter skal være af en sådan art, at risikoen for udvindingsindustriens arbejdstagere begrænses, idet der tages hensyn til såvel normale forhold som nødsituationer.( 1 ) EFT nr. C 32 af 7.2.1991, s. 7.

( 2 ) EFT nr. C 280 af 28.10.1991, s. 79, EFT nr. C 241 af 21.9.1992, s. 88.

( 3 ) EFT nr. C 191 af 22.7.1991, s. 34.

( 4 ) EFT nr. L 393 af 30.12.1989, s. 1.

( 5 ) EFT nr. L 183 af 29.6.1989, s. 1.

( 6 ) EFT nr. L 183 af 29.6.1989, s. 9. Direktivet er ændret ved direktiv 91/368/EØF (EFT nr. L 198 af 22.7.1991 s. 16).

( 7 ) EFT nr. L 393 af 30.12.1989, s. 13.

( 8 ) EFT nr. L 393 af 30.12.1989, s. 18.

( 9 ) EFT nr. L 245 af 26.8.1992, s. 23.

Top