EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42006A0909(02)

Intern aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om ændring af den interne aftale af 18. september 2000 om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges, ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

OJ L 247, 9.9.2006, p. 48–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 316–323 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 048 P. 210 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 048 P. 210 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 119 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2020

42006A0909(02)

Intern aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om ændring af den interne aftale af 18. september 2000 om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges, ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

EU-Tidende nr. L 247 af 09/09/2006 s. 0048 - 0055


Intern aftale

mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om ændring af den interne aftale af 18. september 2000 om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges, ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, ER —

UNDER HENVISNING til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

UNDER HENVISNING til AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i Cotonou, Benin, den 23. juni 2000, i det følgende benævnt "AVS-EF-aftalen",

UNDER HENVISNING til forslag fra Kommissionen, og

UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:

(1) Rådet bemyndigede ved afgørelse af 27. april 2004 Kommissionen til at indlede forhandlinger med AVS-staterne om ændring af AVS-EF-aftalen. Disse forhandlinger afsluttedes i Bruxelles den 23. februar 2005. Aftalen om ændring af AVS-EF-aftalen blev undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005.

(2) Heraf følger, at den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, af 18. september 2000 om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges, ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen [1], i det følgende benævnt "den interne aftale", bør ændres.

(3) Den procedure, der er fastsat ved den interne aftale, må ændres for at tage højde for de ændringer af artikel 96 og 97, der er omhandlet i aftalen om ændring af AVS-EF-aftalen. Denne procedure bør ligeledes ændres for at tage hensyn til den nye artikel 11b, stk. 1, der udgør et væsentligt element i aftalen om ændring af AVS-EF-aftalen —

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, af 18. september 2000 om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges, ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen, ændres som følger:

1) Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

Rådet, som handler i overensstemmelse med proceduren i bilaget, fastsætter medlemsstaternes holdning til anvendelsen af artikel 11b, 96 og 97 i AVS-EF-aftalen for så vidt angår spørgsmål, der henhører under medlemsstaternes kompetence.

Vedrører de planlagte foranstaltninger spørgsmål, der henhører under medlemsstaternes kompetence, kan Rådet også træffe afgørelse på en medlemsstats initiativ."

2) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Denne aftale, der udfærdiges i ét eksemplar på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet alle tyve tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet, som fremsender en bekræftet genpart til hver af signatarstaternes regeringer."

3) Bilaget affattes således:

"

"BILAG

1) Medmindre der er tale om et særligt hastende tilfælde, påhviler det Fællesskabet og dets medlemsstater at udnytte alle muligheder for politisk dialog med en AVS-stat, jf. artikel 8 i AVS-EF-aftalen, inden den konsultationsproces, der omhandles i AVS-EF-aftalens artikel 96, indledes. Den i artikel 8 omhandlede dialog iværksættes på et systematisk og formelt grundlag i overensstemmelse med artikel 2 i bilag VII til AVS-EF-aftalen. Er Den Blandede Parlamentariske Forsamling inddraget, varetages dialogen på nationalt, regionalt og subregionalt niveau af de siddende to formænd eller en særligt udpeget repræsentant.

2) Når Rådet har udnyttet alle muligheder for dialog, jf. artikel 8 i AVS-EF-aftalen, og det på Kommissionens eller en medlemsstats initiativ konstaterer, at en AVS-stat har misligholdt en forpligtelse i forbindelse med et af de væsentlige elementer, der omhandles i AVS-EF-aftalens artikel 9 eller 11b, eller i alvorlige tilfælde af korruption, anmoder det — medmindre der er tale om et særligt hastende tilfælde — den pågældende AVS-stat om at indlede konsultationer som omhandlet i AVS-EF-aftalens artikel 11b, 96 eller 97.

Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Under konsultationerne repræsenteres Fællesskabet af Rådets formandskab og Kommissionen, idet Fællesskabet tilstræber lighed i repræsentationsgraden. Konsultationerne koncentreres om, hvilke foranstaltninger den berørte part skal iværksætte, og gennemføres som fastlagt i bestemmelserne i bilag VII til AVS-EF-aftalen.

3) Hvis der trods alle bestræbelser ikke er fundet nogen løsning ved udløbet af den tidsfrist for konsultationer, der er fastsat i AVS-EF-aftalens artikel 11b, 96 eller 97, eller omgående, hvis der er tale om hastende tilfælde, eller hvis anmodningen om konsultationer afvises, kan Rådet i henhold til nævnte artikler på forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal beslutte at træffe passende foranstaltninger, herunder delvis suspension. I tilfælde af fuldstændig suspension af AVS-EF-aftalens anvendelse i forhold til den berørte AVS-stat træffer Rådet afgørelse med enstemmighed.

Disse foranstaltninger gælder, indtil Rådet efter proceduren i første afsnit har vedtaget en beslutning, som ændrer eller ophæver de tidligere trufne foranstaltninger, eller i givet fald til udløbet af det tidsrum, der er angivet i beslutningen.

Med henblik herpå tager Rådet regelmæssigt, og mindst hver sjette måned, ovennævnte foranstaltninger op til fornyet behandling.

Formanden for Rådet giver den pågældende AVS-stat og AVS-EF-Ministerrådet meddelelse om de således vedtagne foranstaltninger, inden de sættes i kraft.

Rådets beslutning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Vedtages foranstaltningerne umiddelbart, underrettes AVS-staten og AVS-EF-Ministerrådet herom samtidig med, at der anmodes om afholdelse af konsultationer.

4) Europa-Parlamentet underrettes omgående fuldt ud om enhver beslutning, der vedtages i medfør af punkt 2 og 3."

"

Artikel 2

Denne aftale skal godkendes af hver medlemsstat i overensstemmelse med dennes forfatningsmæssige bestemmelser. Hver medlemsstats regering giver Generalsekretariatet for Rådet notifikation om afslutningen af den procedure, der er nødvendig for aftalens ikrafttræden.

Denne aftale træder i kraft samtidig med aftalen om ændring af AVS-EF-aftalen, forudsat at bestemmelserne i stk. 1 er opfyldt [2]. Den finder anvendelse i samme tidsrum som bestemmelserne i sidstnævnte aftale.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi nimel

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos vardu

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság részéről

+++++ TIFF +++++

Għar-Repubblika ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za Republiko Slovenijo

+++++ TIFF +++++

Za Slovenskú republiku

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

[1] EFT L 317 af 15.12.2000, s. 376.

[2] Aftalens ikrafttrædelsesdato offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.

--------------------------------------------------

Top