EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995D0553

95/553/EF: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 19. december 1995 om de diplomatiske og konsulære repræsentationers beskyttelse af Den Europæiske Unions borgere

OJ L 314, 28.12.1995, p. 73–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Polish: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2018; ophævet ved 32015L0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/553/oj

41995D0553

95/553/EF: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 19. december 1995 om de diplomatiske og konsulære repræsentationers beskyttelse af Den Europæiske Unions borgere

EF-Tidende nr. L 314 af 28/12/1995 s. 0073 - 0076


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET den 19. december 1995 om de diplomatiske og konsulære repræsentationers beskyttelse af Den Europæiske Unions borgere (95/553/EF)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE I DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET -

som er besluttet på at fortsætte opbygningen af en union, der kommer tættere på borgerne,

som tager hensyn til begrebet unionsborgerskab, der blev indført med traktaten om Den Europæiske Union, og som er forskelligt fra begrebet nationalt statsborgerskab, som det på ingen måde erstatter,

som ønsker at opfylde den forpligtelse, der er fastlagt i artikel 8 C i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

som tager i betragtning, at dette fælles beskyttelsessystem også vil give tredjelande en klarere opfattelse af Unionens identitet,

som er klar over, at indførelsen af et fælles system til beskyttelse af unionsborgerne i tredjelandene også vil give de pågældende borgere en stærkere fornemmelse af, at der findes en europæisk solidaritet -

HAR TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Enhver unionsborger nyder konsulær beskyttelse ved enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære repræsentation, hvis der på det område, hvor han befinder sig, hverken findes:

- en tilgængelig fast repræsentation, eller

- en tilgængelig og kompetent honorær konsul

fra hans eget land eller fra en anden stat, der permanent repræsenterer den pågældendes land.

Artikel 2

1. Diplomatiske og konsulære repræsentationer, hos hvem der søges om beskyttelse, behandler ansøgerens anmodning, såfremt det ved hjælp af pas eller identitetskort kan fastslås, at den pågældende er statsborger i en af Unionens medlemsstater.

2. I tilfælde af tab eller tyveri af dokumenter, kan ethvert andet nationalitetsbevis anerkendes, om nødvendigt efter kontrol hos de centrale myndigheder i den medlemsstat, hvor den pågældende hævder at være statsborger, eller hos denne stats nærmeste diplomatiske eller konsulære repræsentation.

Artikel 3

Diplomatiske og konsulære repræsentationer, der yder beskyttelse, behandler ansøgeren på samme måde som en statsborger i den medlemsstat, de selv repræsenterer.

Artikel 4

De diplomatiske og konsulære repræsentationer kan aftale praktiske ordninger med henblik på en effektiv forvaltning af ansøgninger om beskyttelse, jf. dog artikel 1.

Artikel 5

1. Beskyttelsen efter artikel 1 omfatter:

a) bistand i tilfælde af dødsfald

b) bistand i tilfælde af alvorlig ulykke eller alvorlig sygdom

c) bistand i tilfælde af anholdelse eller tilbageholdelse

d) bistand til ofre for voldsforbrydelser

e) bistand til og hjemsendelse af nødstedte unionsborgere.

2. Endvidere vil medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer eller konsularagenter, der er tjenestegørende i et tredjeland, ligeledes kunne bistå en unionsborger, som anmoder herom, i andre sager, i det omfang de har kompetence til det.

Artikel 6

1. Uanset artikel 3, og medmindre der er tale om ekstreme nødstilfælde, kan unionsborgere ikke modtage udlæg, pengehjælp eller få udgifter dækket uden tilladelse fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger, nærmere bestemt fra enten Udenrigsministeriet eller den nærmeste diplomatiske mission.

2. Medmindre myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren er statsborger, udtrykkeligt frafalder kravet om tilbagebetaling, skal ansøgeren forpligte sig til at tilbagebetale den fulde værdi af udlægget eller pengehjælpen, samt de afholdte udgifter og eventuelle konsulære gebyrer, som de kompetente myndigheder giver meddelelse om.

3. Tilbagebetalingsforpligtelsen vil få form af et dokument, hvori den nødstedte ansøger forpligter sig til at tilbagebetale de udgifter, der er dækket på hans vegne, eller penge, som er udbetalt til ham, herunder eventuelle gebyrer, til myndighederne i den stat, hvor han er statsborger.

4. Regeringen i den medlemsstat, hvor ansøgeren er statsborger, refunderer alle omkostninger på begæring af myndighederne i den medlemsstat, som yder bistand.

5. Standarderklæringer om tilbagebetalingsforpligtelser er vedlagt som bilag I og II.

Artikel 7

Fem år efter denne afgørelses ikrafttrædelse revideres den på baggrund af de gjorte erfaringer og i overensstemmelse med målene i artikel 8 C i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 8

Denne afgørelse træder i kraft, når alle medlemsstaterne har meddelt Rådets Generalsekretariat, at de har afsluttet de procedurer, der kræves for at gennemføre afgørelsen i henhold til de nationale retssystemer.

Artikel 9

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 1995.

På Rådets vegne

L. ATIENZA SERNA

Formand

BILAG I

>REFERENCE TIL EN FILM>

BILAG II

>REFERENCE TIL EN FILM>

Top