EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1936

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1936 af 9. november 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 for så vidt angår visse planter til plantning af Ficus carica L. og Persea americana Mill. med oprindelse i Israel, om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213 for så vidt angår plantesundhedsmæssige foranstaltninger for indførsel af de pågældende planter til plantning til Unionens område og om berigtigelse af sidstnævnte gennemførelsesforordning

C/2021/7864

OJ L 396, 10.11.2021, p. 27–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1936/oj

10.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1936

af 9. november 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 for så vidt angår visse planter til plantning af Ficus carica L. og Persea americana Mill. med oprindelse i Israel, om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213 for så vidt angår plantesundhedsmæssige foranstaltninger for indførsel af de pågældende planter til plantning til Unionens område og om berigtigelse af sidstnævnte gennemførelsesforordning

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (1), særlig artikel 42, stk. 4, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (2) oprettes der på grundlag af en foreløbig vurdering en liste over højrisikoplanter, -planteprodukter og andre -objekter.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2018 (3) er der fastsat særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde risikovurderingen af højrisikoplanter, -planteprodukter og andre -objekter, jf. artikel 42, stk. 4, i forordning (EU) 2016/2031.

(3)

Efter en foreløbig vurdering blev 35 planter til plantning med oprindelse i alle tredjelande opført i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 som højrisikoplanter, og blandt disse findes arten Ficus carica L. og slægten Persea Mill.

(4)

Hvis det på grundlag af en risikovurdering konkluderes, at en plante, et planteprodukt eller andet objekt med oprindelse i et tredjeland, en gruppe af tredjelande eller et specifikt område i det pågældende tredjeland udgør en uacceptabel risiko, men at risikoen kan reduceres til et acceptabelt niveau ved anvendelse af visse foranstaltninger, skal Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/2031 fjerne planten, planteproduktet eller andet objekt fra listen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 og tilføje den/det til den liste, der er omhandlet i artikel 41, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031.

(5)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213 (4) fastsættes de plantesundhedsmæssige foranstaltninger for indførsel til Unionens område af visse planter, planteprodukter og andre objekter, som er udgået fra listen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019.

(6)

Den 18. september 2019 indgav Israel en anmodning til Kommissionen om eksport til Unionen af et år gamle hvilende barrodsplanter til plantning frie for blade med en diameter på højst 2 cm nederst på stilken og et år gamle stiklinger med rod frie for blade af planter til plantning med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken af Ficus carica L. Anmodningen var ledsaget af det respektive tekniske dossier.

(7)

Den 26. november 2020 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") en videnskabelig udtalelse om varerisikovurderingen af planter til plantning af Ficus carica L. fra Israel (5). Autoriteten identificerede Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis og Spodoptera frugiperda som skadegørere, der er relevante for de pågældende planter, vurderede de risikobegrænsende foranstaltninger beskrevet i dossieret for disse skadegørere og anslog sandsynligheden for skadegørerfrihed.

(8)

Den 1. september 2019 indgav Israel en anmodning til Kommissionen om eksport til Unionen af podede planter med rod med blade med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken og stiklinger uden rod af planter til plantning af Persea americana Mill. Anmodningen var ledsaget af det respektive tekniske dossier.

(9)

Den 26. november 2020 vedtoge autoriteten en videnskabelig udtalelse om varerisikovurderingen af planter til plantning af Persea americana Mill. fra Israel (6). Autoriteten identificerede Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis og Tetraleurodes perseae som skadegørere, der er relevante for de pågældende planter, vurderede de risikobegrænsende foranstaltninger beskrevet i dossieret for disse skadegørere og anslog sandsynligheden for skadegørerfrihed.

(10)

På grundlag af disse udtalelser bør de nødvendige foranstaltninger til at imødegå risikoen ved skadegørerne vedtages som plantesundhedsmæssige importkrav for at sikre, at den plantesundhedsmæssige risiko ved indførsel af planterne til Unionen reduceres til et acceptabelt niveau. Derfor bør et år gamle hvilende barrodsplanter til plantning frie for blade med en diameter på højst 2 cm nederst på stilken af Ficus carica L. og et år gamle stiklinger med rod frie for blade af planter til plantning med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken af Ficus carica L. med oprindelse i Israel, og podede planter med rod med blade med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken og stiklinger uden rod af planter til plantning af Persea americana Mill. med oprindelse i Israel udgå af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019, og de fornødne plantesundhedsmæssige importforanstaltninger bør til tilføjes i bilag til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213.

(11)

I betragtning af det store antal skadegørere, der er identificeret for hver af planterne, og den usikkerhed, som autoriteten har påpeget, vurderes det, at anvendelse alene af de foranstaltninger, som Israel har foreslået i dossiererne, ikke kan reducere risikoen ved indførsel af planterne til Unionen til et acceptabelt niveau. For at reducere den plantesundhedsmæssige risiko til et acceptabelt niveau, og uden at det berører importkravene i bilag VII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 (7), bør det kræves, at de pågældende planter dyrkes på skadegørerfrie produktionsanlæg med fysisk beskyttelse mod indslæbning af de skadegørende insekter, og de bør underkastes en officiel inspektion med henblik på at påvise disse skadegørere. For så vidt angår stiklinger uden rod af planter til plantning af Persea americana Mill. med oprindelse i Israel, for hvilke maksimumsdiameteren nederst på stilken ikke er specificeret i dossieret, bør en diameter på højst 2 cm nederst på stilken accepteres for sådanne planter, der frembydes til import til Unionen. Inspektionen af sendinger af planterne umiddelbart inden eksporten bør også styrkes i forhold til den inspektion, der er angivet i de dossierer, som Israel har forelagt.

(12)

Bemisia tabaci, Euwallacea fornicatus sensu lato (tilhører familien Scolytidae (ikke-europæisk)), Hypothenemus leprieuri (tilhører familien Scolytidae (ikke-europæisk)), Scirtothrips dorsalis og Spodoptera frugiperda er opført som EU-karantæneskadegørere i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072. Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans og Tetraleurodes perseae er endnu ikke opført på listen over EU-karantæneskadegørere i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072, men de opfylder måske betingelserne for at blive opført på listen, når der er foretaget en komplet risikovurdering. Derfor er ovennævnte plantesundhedsmæssige foranstaltninger angående disse skadegørere ligeledes nødvendige, indtil til der er foretaget en komplet risikovurdering.

(13)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 og (EU) 2020/1213 bør derfor ændres.

(14)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213 indeholder nogle fejl, når der henvises til anden EU-plantesundhedslovgivning.

(15)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213 bør derfor berigtiges.

(16)

For at opfylde EU's forpligtelser, der følger af Verdenshandelsorganisationens aftale om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, bør import af disse varer genoptages hurtigst muligt. Denne forordning bør derfor træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 af 18. december 2018 om oprettelse af en midlertidig liste over højrisikoplanter, -planteprodukter eller andre -objekter, jf. artikel 42 i forordning (EU) 2016/2031, og en liste over planter, for hvilke der ikke kræves plantesundhedscertifikater ved indførelse på Unionens område, jf. artikel 73 i nævnte forordning (EUT L 323 af 19.12.2018, s. 10).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2018 af 18. december 2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering af højrisikoplanter, -planteprodukter og andre -objekter, jf. artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 (EUT L 323 af 19.12.2018, s. 7).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213 af 21. august 2020 om de plantesundhedsmæssige foranstaltninger for indførsel til Unionen af visse planter, planteprodukter og andre objekter, som er udgået fra bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (EUT L 275 af 24.8.2020, s. 5).

(5)  EFSA PLH Panel (Ekspertpanelet for Plantesundhed under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet), Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Ficus carica plants from Israel, EFSA Journal 2021;19(1):6353, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6353

(6)  EFSA PLH Panel, Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Persea americana from Israel, EFSA Journal 2021;19(2):6354, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6354

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319 af 10.12.2019, s. 1).


BILAG I

I punkt 1, tabellen, anden kolonne »Beskrivelse«, i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 foretages følgende ændringer:

1)

Rækken vedrørende »Ficus carica L.« affattes således:

»Ficus carica L., bortset fra et år gamle hvilende barrodsplanter til plantning frie for blade med en diameter på højst 2 cm nederst på stilken af Ficus carica L. og et år gamle stiklinger med rod frie for blade af planter til plantning med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken af Ficus carica L. med oprindelse i Israel«.

2)

Rækken vedrørende »Persea Mill.« affattes således:

»Persea Mill., bortset fra podede planter med rod med blade med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken af Persea americana Mill. og stiklinger uden rod af planter til plantning med en diameter på højst 2 cm af Persea americana Mill. med oprindelse i Israel«.


BILAG II

DEL A

I tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende række indsættes efter anden række vedrørende hvilende podede barrodsplanter til plantning med en diameter på højst 2,5 cm af Albizia julibrissin Durazzini:

Planter, planteprodukter og andre objekter

KN-kode

Oprindelsestredjelande

Foranstaltninger

»Ficus carica L., et år gamle hvilende barrodsplanter til plantning frie for blade med en diameter på højst 2 cm nederst på stilken og et år gamle stiklinger med rod frie for blade af planter til plantning med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken

 

ex 0602 20 20

 

ex 0602 20 80

 

ex 0602 90 45

 

ex 0602 90 46

 

ex 0602 90 48

 

ex 0602 90 50

 

ex 0602 90 70

Israel

a)

Det er officielt konstateret, at

i)

planterne er frie for Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis og Spodoptera frugiperda

ii)

planterne i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der sammen med de produktionsanlæg, det omfatter, er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet

iii)

planterne i hele deres levetid er blevet dyrket i et anlæg med fuldstændig fysisk beskyttelse mod indslæbning af Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Retithrips syriacus og Russellaspis pustulans, som har været underkastet officielle inspektioner hver 45. dag, og som er fundet frit for alle de skadegørere, der er anført i nr. i) der i tilfælde af mistanke om forekomst af en eller flere af de skadegørere, der er anført i nr. i), i produktionsanlægget er foretaget passende behandlinger for at sikre, at skadegørerne ikke forekommer, og

iv)

sendinger af planter umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel inspektion for forekomst af Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus og Russellaspis pustulans, og stikprøvestørrelsen har gjort det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, og en officiel inspektion for forekomst af Colletotrichum siamense og Neoscytalidium dimidiatum, herunder tilfældig prøveudtagning og testning af planterne

b)

plantesundhedscertifikaterne for de pågældende planter inkluderer under overskriften »Tillægserklæring:«

i)

følgende erklæring: »Denne sending opfylder betingelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213«

ii)

nærmere angivelse af de(t) registrerede produktionsanlæg.«

2)

Følgende rækker indsættes efter rækkerne vedrørende Jasminum polyanthum Franchet, stiklinger uden rod af planter til plantning:

Planter, planteprodukter og andre objekter

KN-kode

Oprindelsestredjelande

Foranstaltninger

»Persea americana Mill., podede planter med rod med blade med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken

 

ex 0602 90 41

 

ex 0602 90 45

 

ex 0602 90 48

 

ex 0602 90 50

Israel

a)

Det er officielt konstateret, at

i)

planterne er frie for Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis og Tetraleurodes perseae

ii)

planterne i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der sammen med de produktionsanlæg, det omfatter, er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet

iii)

planterne i hele deres levetid er blevet dyrket i et anlæg med fuldstændig fysisk beskyttelse mod indslæbning af Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus og Tetraleurodes perseae, som har været underkastet officielle inspektioner hver 45. dag, og som er fundet frit for alle de skadegørere, der er anført i nr. i) der i tilfælde af mistanke om forekomst af en eller flere af de skadegørere, der er anført i nr. i), i produktionsanlægget er foretaget passende behandlinger for at sikre, at skadegørerne ikke forekommer, og

iv)

sendinger af planter umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel inspektion for forekomst af Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus og Tetraleurodes perseae, og stikprøvestørrelsen har gjort det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, og en officiel inspektion for forekomst af Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae og Neoscytalidium dimidiatum, herunder tilfældig prøveudtagning og testning af planterne

b)

plantesundhedscertifikaterne for de pågældende planter inkluderer under overskriften »Tillægserklæring:«

i)

følgende erklæring: »Denne sending opfylder betingelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213«

ii)

nærmere angivelse af de(t) registrerede produktionsanlæg.

Persea americana Mill., stiklinger uden rod af planter til plantning med en diameter på højst 2 cm

ex 0602 10 90

Israel

a)

Det er officielt konstateret, at

i)

planterne er frie for Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus og Scirtothrips dorsalis

ii)

planterne i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der sammen med de produktionsanlæg, det omfatter, er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet

iii)

planterne i hele deres levetid er blevet dyrket i et anlæg med fuldstændig fysisk beskyttelse mod indslæbning af Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii og Retithrips syriacus, som har været underkastet officielle inspektioner hver 45. dag, og som er fundet frit for alle de skadegørere, der er anført i nr. i) der i tilfælde af mistanke om forekomst af en eller flere af de skadegørere, der er anført i nr. i), i produktionsanlægget er foretaget passende behandlinger for at sikre, at skadegørerne ikke forekommer, og

iv)

sendinger af planter umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel inspektion for forekomst af Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii og Retithrips syriacus og stikprøvestørrelsen har gjort det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, og en officiel inspektion for forekomst af Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neoscytalidium dimidiatum, herunder tilfældig prøveudtagning og testning af planterne

b)

plantesundhedscertifikaterne for de pågældende planter inkluderer under overskriften »Tillægserklæring:«

i)

følgende erklæring: »Denne sending opfylder betingelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213«

ii)

nærmere angivelse af de(t) registrerede produktionsanlæg.«

DEL B

Tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213 berigtiges således:

1)

I de to rækker vedrørende Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg og Acer shirasawanum Koidzumi, et til tre år gamle hvilende podede eller okulerede barrodsplanter til plantning frie for blade, i fjerde kolonne »Foranstaltninger«, litra b), nr. i), ændres henvisningen »Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1362« til »Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213«.

2)

I rækken vedrørende Jasminum polyanthum Franchet, stiklinger uden rod af planter til plantning, i fjerde kolonne »Foranstaltninger«, litra b), nr. i), ændres »Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/419« til »Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213«.


Top