EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2042

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2042 af 11. december 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 for så vidt angår anvendelsesdatoen og visse andre datoer, der er relevante for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion (EØS-relevant tekst)

C/2020/8722

OJ L 420, 14.12.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2042/oj

14.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 420/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2042

af 11. december 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 for så vidt angår anvendelsesdatoen og visse andre datoer, der er relevante for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), særlig artikel 10, stk. 6, artikel 14, stk. 3, artikel 15, stk. 3, artikel 16, stk. 3, artikel 17, stk. 3, og artikel 26, stk. 7, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grund af udbruddet af covid-19-pandemien og den dermed forbundne folkesundhedskrise blev anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2018/848 sammen med andre dertil knyttede datoer, som henvist til i forordning (EU) 2018/848, udsat et år ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1693 (2).

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 (3) fastsætter visse bestemmelser for anvendelsen af forordning (EU) 2018/848 så vidt angår dokumenter, der er nødvendige for anerkendelse med tilbagevirkende kraft af perioder med henblik på omlægning, produktion af økologiske produkter, og oplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne Af hensyn til retssikkerheden bør disse bestemmelser finde anvendelse fra den dag, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse.

(3)

Det er derfor nødvendigt at ensrette anvendelsesdatoen for gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 og andre deraf følgende datoer med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2018/848.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 bør derfor ændres.

(5)

I lyset af behovet for straks at sikre retssikkerheden for den økologiske sektor i forbindelse med udsættelsen af datoen for anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 bør denne forordning træde i kraft snarest muligt.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 foretages følgende ændringer:

1)

Andet punktum i artikel 25, stk. 4, affattes således:

»Disse oplysninger skal meddeles hvert år senest den 30. juni og første gang senest den 30. juni 2023 for år 2022.«

2)

I artikel 26, stk. 1, 5, 6 og 7, ændres »senest fra den 1. januar 2029« til »senest fra den 1. januar 2030.«

3)

I artikel 26, stk. 2, 3 og 4, ændres »senest fra den 1. januar 2024« til »senest fra den 1. januar 2025.«

4)

I artikel 27, affattes stk. 2 således:

»Den anvendes fra den 1. januar 2022.«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1693 af 11. november 2020 om ændring af forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter for så vidt angår anvendelsesdatoen og visse andre datoer som henvist til i denne forordning (EUT L 381, 13.11.2020, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 af 26. marts 2020 om visse gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår dokumenter, der er nødvendige for anerkendelse med tilbagevirkende kraft af perioder med henblik på omlægning, produktion af økologiske produkter, og oplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne (EUT L 98 af 31.3.2020, s. 2).


Top