EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1825

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1825 af 2. december 2020 om ændring af artikel 7 og 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for så vidt angår midlertidige foranstaltninger for indførsel til eller flytning inden for Unionens område af visse planter, planteprodukter eller andre objekter

C/2020/8361

EUT L 406 af 3.12.2020, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1825/oj

3.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 406/58


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1825

af 2. december 2020

om ændring af artikel 7 og 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for så vidt angår midlertidige foranstaltninger for indførsel til eller flytning inden for Unionens område af visse planter, planteprodukter eller andre objekter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere (1), særlig artikel 40, stk. 2, og artikel 41, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 (2), sammenholdt med bilag VI til samme forordning, er der opstillet en liste over planter, planterprodukter og andre objekter, hvis indførsel til Unionens område er forbudt, sammen med de tredjelande, grupper af tredjelande eller specifikke områder i tredjelande, som forbuddet finder anvendelse på, jf. artikel 40, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031.

(2)

Ved artikel 8, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072, sammenholdt med bilag VII til forordningen, er der opstillet en liste over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i tredjelande og de tilsvarende særlige krav til indførsel til Unionens område, jf. artikel 41, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031.

(3)

Ved artikel 8, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072, sammenholdt med bilag VIII til forordningen, er der desuden opstillet en liste over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i Unionens område og de tilsvarende særlige krav til flytning inden for Unionens område, jf. artikel 41, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031.

(4)

Efter vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 er det blevet tydeligt, at visse gennemførelsesretsakter om midlertidige forbud eller særlige krav til indførsel til eller flytning inden for Unionens område af visse planter, planteprodukter eller andre objekter i visse ekstraordinære tilfælde skal vedtages i henhold til artikel 28, stk. 1, artikel 30, stk. 1, artikel 40, stk. 2, artikel 41, stk. 2, artikel 42, stk. 3, artikel 42, stk. 4, eller artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 for at imødegå specifikke plantesundhedsmæssige risici, som ikke er vurderet i tilstrækkeligt omfang. Det vil gøre det muligt yderligere at vurdere de plantesundhedsmæssige risici, som er imødegået gennem disse forbud eller særlige krav, med henblik på at fastlægge deres plantesundhedsmæssige status.

(5)

Derfor bør det ved artikel 7 og 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 fastsættes, at de respektive forbud eller særlige krav skal finde anvendelse, uden at det berører disse retsakter.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 7 tilføjes følgende stykke:

»Stk. 1 berører ikke andre retsakter om forbud af midlertidig karakter, som er vedtaget i henhold til artikel 40, stk. 2, artikel 42, stk. 3, eller artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 og vedrører indførsel til Unionens område af visse planter, planteprodukter eller andre objekter, med henblik på at imødegå særlige plantesundhedsmæssige risici, som endnu ikke er vurderet fuldt ud.«

2)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Første afsnit berører ikke andre retsakter om særlige krav af midlertidig karakter, som er vedtaget i henhold til artikel 41, stk. 2, artikel 42, stk. 4, eller artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 og vedrører indførsel til Unionens område af visse planter, planteprodukter eller andre objekter, med henblik på at imødegå særlige plantesundhedsmæssige risici, som endnu ikke er vurderet fuldt ud.«

b)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»Første afsnit berører ikke andre retsakter om særlige krav af midlertidig karakter, som er vedtaget i henhold til artikel 28, stk. 1, artikel 30, stk. 1, artikel 41, stk. 2, artikel 42, stk. 4, eller artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 og vedrører flytning inden for Unionens område af visse planter, planteprodukter eller andre objekter, med henblik på at imødegå særlige plantesundhedsmæssige risici, som endnu ikke er vurderet fuldt ud.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF | (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319 af 10.12.2019, s. 1).


Top