EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L1756

Rådets direktiv (EU) 2020/1756 af 20. november 2020 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår identifikation af afgiftspligtige personer i Nordirland

OJ L 396, 25.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1756/oj

25.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/1


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/1756

af 20. november 2020

om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår identifikation af afgiftspligtige personer i Nordirland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Forenede Kongerige udtrådte af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 på grundlag af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (»udtrædelsesaftalen«). Udtrædelsesaftalen fastsætter en overgangsperiode, der slutter den 31. december 2020. Indtil da finder de EU-retlige bestemmelser om merværdiafgift (»moms«) anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Efter nævnte overgangsperiode skal de EU-retlige bestemmelser om moms ikke længere finde anvendelse på eller i Det Forenede Kongerige.

(2)

I henhold til artikel 8 i protokollen om Irland/Nordirland (»protokollen«), som udgør en integreret del af udtrædelsesaftalen, finder de EU-retlige bestemmelser om moms, der er opført i bilag 3 til protokollen vedrørende varer, efter overgangsperioden fortsat anvendelse i Nordirland (3) for at undgå en hård grænse mellem Irland og Nordirland.

(3)

Derfor vil afgiftspligtige personer og visse ikke-afgiftspligtige juridiske personer være omfattet af EU-retlige bestemmelser om moms i forbindelse med varetransaktioner i Nordirland, mens de vil være omfattet af bestemmelserne i britisk momslovgivning i forbindelse med alle andre transaktioner i Det Forenede Kongerige, herunder for så vidt angår Nordirland.

(4)

For at EU's momssystem kan fungere korrekt, er det vigtigt, at der udstedes et særskilt momsregistreringsnummer til alle afgiftspligtige personer, som foretager levering af varer i Nordirland, og enhver afgiftspligtig person eller ikkeafgiftspligtig juridisk person, som foretager erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, jf. artikel 214, stk. 1, litra a), b) og c), i Rådets direktiv 2006/112/EF (4), samt til afgiftspligtige personer med henblik på anvendelsen af de valgfrie særordninger for afgiftspligtige personer, der foretager fjernsalg af varer.

(5)

Derfor bør der indføres et særligt momsregistreringsnummer med et specifikt præfiks i Nordirland, således at der kan skelnes mellem på den ene side afgiftspligtige personer og ikkeafgiftspligtige juridiske personer, hvis varetransaktioner i Nordirland er omfattet af de EU-retlige bestemmelser om moms, og på den anden side personer, der udfører andre transaktioner, for hvilke de er momsregistreret i Det Forenede Kongerige.

(6)

Præfikserne for momsregistreringsnumre i Unionen er som hovedregel baseret på ISO-kode 3166 — alpha 2 — hvormed den medlemsstat, der har tildelt det pågældende nummer, kan identificeres. Nordirland har ingen specifik kode i dette system, men ifølge ISO-reglerne kan der anvendes X-koder for områder, der ikke har deres egne koder. Der bør derfor indføres en kode »XI« for Nordirland.

(7)

Direktiv 2006/112/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 215 i direktiv 2006/112/EF tilføjes følgende stykke:

»Præfikset »XI« anvendes for Nordirland.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2020. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Udtalelse af 11.11.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 29.10.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Forudsat at der i Nordirland gives demokratisk samtykke til fortsat anvendelse af protokollens artikel 5-10, jf. protokollens artikel 18, stk. 1.

(4)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).


Top