EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1010

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1010 af 5. juni 2019 om tilpasning af rapporteringsforpligtelser inden for miljølovgivning og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005, og Rådets direktiv 86/278/EØF (EØS-relevant tekst)

PE/8/2019/REV/1

OJ L 170, 25.6.2019, p. 115–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj

25.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/115


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1010

af 5. juni 2019

om tilpasning af rapporteringsforpligtelser inden for miljølovgivning og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005, og Rådets direktiv 86/278/EØF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, artikel 192, stk. 1, og artikel 207,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at imødekomme behovet for gennemførelses- og overholdelsesoplysninger bør der foretages ændringer af flere lovgivningsmæssige EU-retsakter på miljøområdet under hensyntagen til resultaterne af Kommissionens rapport af 9. juni 2017 om foranstaltninger til strømlining af miljørapportering og den medfølgende kvalitetskontrol af rapportering og overvågning af EU's miljøpolitik af 9. juni 2017 (samlet benævnt »kvalitetskontrol af rapportering«).

(2)

Formålet med denne forordning er at modernisere informationsstyringen og sikre en mere sammenhængende tilgang til de lovgivningsmæssige retsakter, der falder inden for dens anvendelsesområde, ved hver gang i overensstemmelse med omstændighederne at forenkle rapporteringen for at mindske den administrative byrde, at udvide databasen med henblik på fremtidige evalueringer og at øge gennemsigtigheden til gavn for offentligheden.

(3)

Det er nødvendigt, at adgangen til data sikrer, at den administrative byrde for alle enheder forbliver så begrænset som muligt, navnlig for ikkestatslige enheder såsom små og mellemstore virksomheder (SMV'er). En sådan adgang kræver aktiv formidling på nationalt plan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF (3) og 2007/2/EF (4) og gennemførelsesbestemmelserne dertil for at sikre en passende infrastruktur for offentlig adgang, rapportering og datadeling mellem offentlige myndigheder.

(4)

Dataene i og processen for medlemsstaternes omfattende og rettidige rapportering er afgørende for, at Kommissionen kan overvåge, gennemgå og vurdere lovgivningens opfyldelse af dens målsætninger med henblik på at få et grundlag for en eventuel fremtidig evaluering af lovgivningen i overensstemmelse med artikel 22 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (5). Det er hensigtsmæssigt at tilføje bestemmelser i flere lovgivningsmæssige retsakter på miljøområdet med henblik på fremtidig evaluering af disse retsakter på grundlag af data, der indsamles under gennemførelsen, eventuelt suppleret af yderligere videnskabelige og analytiske data. I den forbindelse er der behov for relevante data, der vil give mulighed for bedre vurdering af effektiviteten, virkningsfuldheden, relevansen, sammenhængen og merværdien af EU-lovgivning, hvorfor det er nødvendigt at sikre passende rapporteringsmekanismer, som også kan fungere som indikatorer til dette formål, både for beslutningstagere og den brede offentlighed.

(5)

Det er nødvendigt at ændre rapporteringsforpligtelserne i artikel 10 og 17 i Rådets direktiv 86/278/EØF (6). Forpligtelsen til at rapportere til Kommissionen bør forenkles, og samtidig bør det kræves, at medlemsstaterne sikrer større gennemsigtighed, hvorved de nødvendige oplysninger vil blive stillet til rådighed elektronisk på en lettilgængelig måde og i overensstemmelse med direktiv 2003/4/EF og 2007/2/EF, navnlig om offentlig adgang, datadeling og tjenester. I betragtning af den afgørende betydning af at give unionsborgerne hurtig adgang til miljøoplysninger er det essentielt, at medlemsstaterne gør data offentligt tilgængelige så hurtigt, som det er teknisk muligt, med det mål, at oplysningerne står til rådighed inden for tre måneder efter årets udgang.

(6)

I overensstemmelse med evalueringen af 13. december 2016 af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF (7) er der behov for at strømline rapporteringsfristerne for støjkort og handlingsplaner for at give tilstrækkelig tid til offentlig høring om handlingsplaner. Med henblik herpå bør fristen for gennemgang eller revision af handlingsplanerne udskydes en enkelt gang med et år, så fristen for fjerde runde af handlingsplaner ikke bør være den 18. juli 2023, men den 18. juli 2024. Fra og med fjerde runde vil medlemsstaterne dermed have omkring to år fra udarbejdelsen af støjkortene og afslutningen af gennemgangen eller revisionen af handlingsplanerne i stedet for et år, som det er tilfældet nu. For de efterfølgende runder af handlingsplaner vil cyklussen på fem år for gennemgang eller revision derefter blive genoptaget. For bedre at nå målene i direktiv 2002/49/EF og skabe et grundlag for udarbejdelse af foranstaltninger på EU-plan bør medlemsstaternes rapportering desuden foretages elektronisk. Det er også nødvendigt at styrke offentlighedens deltagelse ved at kræve, at forståelige, nøjagtige og sammenlignelige oplysninger offentliggøres, samtidig med at denne forpligtelse tilpasses til andre lovgivningsmæssige EU-retsakter, såsom direktiv 2007/2/EF, uden at gentage de praktiske krav.

(7)

Unionen er fast besluttet på at styrke evidensgrundlaget for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF (8) på en gennemsigtig måde, som Kommissionens ekspertgruppe vedrørende nævnte direktiv har påtaget sig. For at fremme sammenlignelige oplysninger bør Kommissionen udarbejde retningslinjer, der fastlægger en fælles forståelse af »miljøskade« som defineret i artikel 2 i direktiv 2004/35/EF.

(8)

På grundlag af Kommissionens rapport af 20. juli 2016 om gennemførelsen af direktiv 2007/2/EF og den medfølgende evaluering af 10. august 2016 er det for at forenkle gennemførelsen af nævnte direktiv og reducere den administrative byrde ved medlemsstaternes overvågning hensigtsmæssigt ikke længere at kræve, at medlemsstaterne sender rapporter til Kommissionen hvert tredje år, og ikke længere at kræve, at Kommissionen forelægger en sammenfattende rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, fordi kvalitetskontrollen om rapportering har bekræftet, at sådanne rapporter kun anvendes i begrænset omfang. Kommissionen bør ikke desto mindre fortsat hvert femte år foretage en evaluering af direktiv 2007/2/EF og gøre denne evaluering tilgængelig for offentligheden.

(9)

Kommissionens kvalitetskontrol af 16. december 2016 af EU's naturlovgivning (direktiverne om fugle og levesteder), dvs. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF (9) og Rådets direktiv 92/43/EØF (10) konkluderede, at det er nødvendigt med en rapporteringscyklus på tre år i henhold til direktiv 2009/147/EF. I praksis er der dog allerede gennemført en rapporteringscyklus på seks år for direktiv 2009/147/EF, som det er tilfældet for direktiv 92/43/EØF, med et lignende primært fokus på at tilvejebringe ajourførte oplysninger om status og tendenser for arter. Behovet for en strømlinet gennemførelse af direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF begrunder behovet for at tilpasse lovgivningen til den fælles praksis ved at sikre en vurdering af status hvert sjette år, samtidig med at det anerkendes, at det fortsat er nødvendigt, at medlemsstaterne foretager de nødvendige overvågningsaktiviteter for visse sårbare arter. Denne fælles praksis bør også lette udarbejdelsen hvert sjette år af de rapporter om anvendelsen af direktiverne, som medlemsstaterne skal indgive til Kommissionen. For at sikre en vurdering af politikfremskridtene bør medlemsstaterne være forpligtede til at give oplysninger, navnlig om status og tendenser for vilde fuglearter, de trusler og det pres, som de er udsat for, de trufne bevarelsesforanstaltninger og bidraget fra netværket af særligt beskyttede områder til opfyldelsen af målene i direktiv 2009/147/EF.

(10)

Med henblik på at øge gennemsigtigheden og reducere den administrative byrde er det nødvendigt at ændre rapporteringsforpligtelserne i artikel 43, 54 og 57 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU (11). Det er nødvendigt at etablere en central, åben og søgbar database for ikketekniske projektresuméer og dermed forbundne efterfølgende evalueringer og at tillægge Kommissionen gennemførelsesbeføjelser. Disse gennemførelsesbeføjelser omfatter fastsættelse af et fælles format for fremsendelsen af ikketekniske projektresuméer og dermed forbundne efterfølgende evalueringer samt et fælles format for og indholdet ved fremsendelsen af oplysninger om gennemførelse og statistiske oplysninger. Det er også nødvendigt at erstatte Kommissionens statistiske rapportering hvert tredje år med et krav for Kommissionen om at oprette og vedligeholde en dynamisk central database og årligt at frigive statistiske oplysninger.

(11)

I overensstemmelse med resultaterne af Kommissionens Refitevaluering af 13. december 2017 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 (12) er det nødvendigt at ændre eller ophæve rapporteringsforpligtelserne i nævnte forordning. For at styrke sammenhængen med rapporteringen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (13) bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge typen af, formatet for og hyppigheden af de oplysninger, der skal stilles til rådighed i henhold til forordning (EF) nr. 166/2006, og at afskaffe det rapporteringsformat, som nævnte forordning i øjeblikket fastsætter. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (14). I betragtning af den afgørende betydning af at give unionsborgerne hurtig adgang til miljøoplysninger er det essentielt, at medlemsstaterne og Kommissionen gør data offentligt tilgængelige så hurtigt, som det er teknisk muligt, med det mål, at oplysningerne står til rådighed inden for tre måneder efter årets udgang, herunder ved at gøre fremskridt hen imod dette mål gennem en gennemførelsesretsakt i henhold til forordning (EF) nr. 166/2006. Det er også nødvendigt at ændre artikel 11 i forordning (EF) nr. 166/2006 om fortrolighed for at sikre større gennemsigtighed i rapporteringen til Kommissionen. For at minimere den administrative byrde for medlemsstaterne og Kommissionen er det desuden nødvendigt at ophæve rapporteringsforpligtelserne i artikel 16 og 17 i nævnte forordning, da disse forpligtelser tilvejebringer oplysninger, som er af begrænset værdi eller ikke opfylder politikbehovene.

(12)

For at forbedre og lette offentlighedens adgang til oplysninger om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 (15) bør Kommissionen gøre de data, som medlemsstaterne fremsender om gennemførelsen af nævnte forordning, offentligt tilgængelige gennem en EU-oversigt over disse data. For at styrke sammenhængen i oplysningerne og lette overvågningen af, hvordan nævnte forordning fungerer, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge det format og den procedure, som medlemsstaterne skal bruge til at gøre oplysningerne tilgængelige, og hyppigheden af og perioden for indgivelse af oplysningerne bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 (16). Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(13)

For at forbedre og lette offentlighedens adgang til oplysninger om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2173/2005 bør de data, som medlemsstaterne fremsender om gennemførelsen af nævnte forordning, gøres offentligt tilgængelige af Kommissionen gennem en EU-oversigt. På grundlag af Kommissionens og medlemsstaternes erfaringer fra første år med licensordningen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet er det nødvendigt, at bestemmelserne om rapportering i forordning (EF) nr. 2173/2005 ajourføres. Kommissionen bør bistås af det udvalg, der er nedsat i medfør af nævnte forordnings artikel 11, i forbindelse med udøvelsen af sine gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge formatet og proceduren for medlemsstaternes tilgængeliggørelse af oplysninger. Det er desuden nødvendigt, at bestemmelserne om evaluering af nævnte forordning ajourføres.

(14)

Det er nødvendigt, at rapporteringen i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 (17) strømlines og tilpasses rapporteringskravene i henhold til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) af 3. marts 1973, som Unionen og medlemsstaterne er parter i. Rapporteringskravene i henhold til CITES blev ændret på 17. konference mellem CITES-parterne i 2016 for at tilpasse hyppigheden af rapporteringen for foranstaltninger vedrørende gennemførelse af CITES og for at oprette en ny rapporteringsmekanisme for ulovlig handel med arter opført på listen i CITES. Disse ændringer bør afspejles i forordning (EF) nr. 338/97.

(15)

Det Europæiske Miljøagentur varetager allerede vigtige opgaver i forbindelse med overvågning af og rapportering om Unionens miljølovgivning, og disse opgaver bør udtrykkelig indføres i den relevante lovgivning. For så vidt angår anden miljølovgivning vil Det Europæiske Miljøagenturs rolle og ressourcer med hensyn til støtte til Kommissionen i forbindelse med miljørapportering blive behandlet efter afslutningen af den igangværende evaluering.

(16)

Forordning (EF) nr. 166/2006, (EU) nr. 995/2010, (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005 samt direktiv 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF, 2010/63/EU og 86/278/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer til Rådets direktiv 86/278/EØF

I direktiv 86/278/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende litra:

»e)   »geodatatjenester«: geodatatjenester som defineret i artikel 3, nr. 4), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF (*1)

f)   »geodatasæt«: geodatasæt som defineret i artikel 3, nr. 3), i direktiv 2007/2/EF.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).«"

2)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

1.   Medlemsstaterne sikrer, at der føres ajourførte registre, og at disse registre registrerer:

a)

den producerede slammængde og den mængde, der leveres til landbruget

b)

slammets sammensætning og karakteristika på grundlag af de i bilag II A nævnte parametre

c)

arten af den foretagne behandling som defineret i artikel 2, litra b)

d)

modtagernes navn og adresse samt stedet for slammets anvendelse

e)

eventuelle andre oplysninger vedrørende gennemførelsen af dette direktiv, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i henhold til artikel 17.

Geodatatjenester skal anvendes til at gengive geodatasættene i de oplysninger, der er registreret i disse registre.

2.   De registre, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, stilles til rådighed og skal være lettilgængelige for offentligheden for hvert kalenderår senest otte måneder efter udgangen af det relevante kalenderår i et konsolideret format som fastlagt i bilaget til Kommissionens beslutning 94/741/EF (*2) eller et andet konsolideret format, der er fastsat i medfør af dette direktivs artikel 17.

Medlemsstaterne forelægger elektronisk Kommissionen de oplysninger, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit.

3.   De kompetente myndigheder underrettes om behandlingsmetoderne og analyseresultaterne.

(*2)  Kommissionens beslutning 94/741/EF af 24. oktober 1994 om spørgeskemaerne til medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af visse direktiver om affald (gennemførelse af Rådets direktiv 91/692/EØF) (EFT L 296 af 17.11.1994, s. 42).«"

3)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

Kommissionen tillægges beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at fastsætte et format for medlemsstaternes fremsendelse af oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv som krævet i artikel 10. Disse gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, stk. 2.

Kommissionens tjenestegrene offentliggør en EU-oversigt, som omfatter kort, på grundlag af de data, som medlemsstaterne har fremsendt i henhold til artikel 10 og nærværende artikel.«

Artikel 2

Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF

I direktiv 2002/49/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 tilføjes følgende litra:

»w)

»dataregister«: et informationssystem forvaltet af Det Europæiske Miljøagentur med oplysninger og data om ekstern støj, der gøres tilgængelige via nationale datarapporterings- og dataudvekslingsknudepunkter, der er underlagt medlemsstaternes kontrol.«

2)

Artikel 8, stk. 5, affattes således:

»5.   Handlingsplanerne skal gennemgås og om nødvendigt revideres, når der sker en væsentlig ændring, som påvirker den eksisterende støjsituation, og mindst hvert femte år efter godkendelsen af disse planer.

Den gennemgang og revision, der i henhold til første afsnit ville skulle foretages i 2023, udsættes til senest den 18. juli 2024.«

3)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne sikrer, at de strategiske støjkort, som de har udarbejdet og, hvor det er relevant, godkendt, og de handlingsplaner, som de har udarbejdet, gøres tilgængelige for og udbredes til offentligheden i overensstemmelse med de relevante lovgivningsmæssige EU-retsakter, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF (*3) og 2007/2/EF (*4), og i overensstemmelse med bilag IV og V til nærværende direktiv, herunder ved anvendelse af den tilgængelige informationsteknologi.

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26)."

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).«"

4)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne fra strategiske støjkort og resuméer af handlingsplaner som omhandlet i bilag VI sendes til Kommissionen senest seks måneder efter de datoer, der er fastsat i henholdsvis artikel 7 og 8. Med henblik herpå rapporterer medlemsstaterne kun oplysningerne elektronisk til et obligatorisk dataregister, der skal oprettes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 13, stk. 2. Hvis en medlemsstat ønsker at ajourføre oplysninger, beskriver den forskellen mellem de ajourførte og oprindelige oplysninger og grundene til ajourføringen, når de ajourførte oplysninger gøres tilgængelige for dataregisteret.«

5)

I bilag VI affattes punkt 3 således:

»3.

Mekanisme for udveksling af oplysninger

Kommissionen etablerer med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur ved hjælp af gennemførelsesretsakter en obligatorisk digital mekanisme for udveksling af oplysninger fra de strategiske støjkort og resuméer af handlingsplaner, jf. artikel 10, stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 13, stk. 2.«

Artikel 3

Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF

I direktiv 2004/35/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 14, stk. 2, udgår.

2)

Artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

Oplysninger om gennemførelse og evidensgrundlag

1.   Kommissionen indsamler oplysninger fra medlemsstaterne, der er formidlet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF (*5), og, så vidt de er tilgængelige, om de indhøstede erfaringer med anvendelsen af nærværende direktiv. Disse oplysninger skal omfatte de data, der er fastsat i bilag VI til nærværende direktiv, og indsamles senest den 30. april 2022 og hvert femte år derefter.

2.   På grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, foretager Kommissionen en evaluering af nærværende direktiv og offentliggør den inden den 30. april 2023 og hvert femte år derefter.

3.   Senest den 31. december 2020 udarbejder Kommissionen retningslinjer, som fastlægger en fælles forståelse af begrebet »miljøskade« som defineret i artikel 2.

(*5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).«"

3)

Bilag VI affattes således:

»BILAG VI

OPLYSNINGER OG DATA OMHANDLET I ARTIKEL 18, STK. 1

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, skal omfatte tilfælde af miljøskader i henhold til dette direktiv med angivelse af følgende oplysninger og data for hvert tilfælde:

1.

miljøskadens art, dato for skadens indtræden og/eller konstatering. Miljøskadens art skal klassificeres som skade på beskyttede arter og naturtyper, vand og jord som omhandlet i artikel 2, nr. 1)

2.

beskrivelse af aktiviteten i overensstemmelse med bilag III.

Medlemsstaterne medtager eventuelle andre relevante oplysninger om de indhøstede erfaringer med gennemførelsen af dette direktiv.«

Artikel 4

Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF

I direktiv 2007/2/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 affattes indledningen således:

»2.   Senest den 31. marts hvert år ajourfører, hvis det er nødvendigt, og offentliggør medlemsstaterne en sammenfattende rapport. Disse rapporter, som offentliggøres af Kommissionens tjenestegrene med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur, skal indeholde en kortfattet beskrivelse af:«

b)

Stk. 3 udgår.

2)

Artikel 23 affattes således:

»Artikel 23

Det Europæiske Miljøagentur offentliggør og ajourfører hvert år EU-oversigten på grundlag af metadata og data, der er gjort tilgængelige af medlemsstaterne gennem deres netbaserede tjenester i overensstemmelse med artikel 21. EU-oversigten skal indeholde indikatorer for output, resultater og virkninger af dette direktiv, EU-oversigtskort og medlemsstatsoversigtsrapporter, alt efter hvad der er relevant.

Kommissionen foretager senest den 1. januar 2022 og derefter mindst hvert femte år en evaluering af dette direktiv og dets gennemførelse og gør den offentligt tilgængelig. Denne evaluering skal bl.a. baseres på følgende elementer:

a)

erfaringerne med gennemførelsen af dette direktiv

b)

de oplysninger, som medlemsstaterne har indsamlet i overensstemmelse med artikel 21, og de EU-oversigter, som Det Europæiske Miljøagentur har udarbejdet

c)

relevante videnskabelige analytiske data

d)

andre oplysninger, herunder relevante videnskabelige analytiske data, som er påkrævede i overensstemmelse med retningslinjerne for bedre regulering, navnlig ved hjælp af effektive og virkningsfulde informationsstyringsprocesser.«

Artikel 5

Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF

I direktiv 2009/147/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Medlemsstaterne tilsender hvert sjette år i det samme år som den rapport, der udarbejdes i henhold til artikel 17, stk. 1, i Rådets direktiv 92/43/EØF (*6), Kommissionen en rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til nærværende direktiv, og de vigtigste virkninger af disse foranstaltninger. Den pågældende rapport gøres offentligt tilgængelig og skal navnlig indeholde oplysninger om status og tendenser for vilde fuglearter, der er beskyttede i henhold til nærværende direktiv, de trusler og det pres, som de er udsat for, de for dem trufne bevarelsesforanstaltninger og bidraget fra netværket af særligt beskyttede områder til opfyldelsen af målene i nærværende direktivs artikel 2.

Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet for den rapport, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit. Formatet for denne rapport tilpasses formatet for den rapport, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i direktiv 92/43/EØF. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. nærværende direktivs artikel 16a, stk. 2.

(*6)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).«"

b)

I stk. 2 affattes første punktum således:

»2.   Kommissionen, der bistås af Det Europæiske Miljøagentur, udarbejder og offentliggør hvert sjette år en sammenfattende rapport på grundlag af de i stk. 1 omhandlede oplysninger.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 16a

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (*7).

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

(*7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«"

Artikel 6

Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU

I direktiv 2010/63/EU foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 43 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 og 3 affattes således:

»2.   Medlemsstaterne kan kræve, at det ikketekniske projektresumé angiver, om et projekt skal evalueres efterfølgende, og i givet fald fastsætte fristen. Fra den 1. januar 2021 sikrer medlemsstaterne i så fald, at det ikketekniske projektresumé ajourføres senest seks måneder efter foretagelsen af den efterfølgende evaluering med resultaterne deraf.

3.   Medlemsstaterne offentliggør frem til den 31. december 2020 de ikketekniske projektresuméer for godkendte projekter og eventuelle ajourføringer heraf. Fra den 1. januar 2021 fremsender medlemsstaterne med henblik på offentliggørelse de ikketekniske projektresuméer senest seks måneder efter godkendelsen og eventuelle ajourføringer heraf ved elektronisk overførsel til Kommissionen.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter et fælles format for fremsendelsen af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 56, stk. 3. Kommissionens tjenestegrene etablerer og vedligeholder en søgbar database med åben adgang over ikketekniske projektresuméer og eventuelle ajourføringer heraf.«

2)

I artikel 54 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften og stk. 1 og 2 affattes således:

»OPLYSNINGER OM GENNEMFØRELSE SAMT FREMSENDELSE AF STATISTISKE DATA

1.   Medlemsstaterne sender senest den 10. november 2023 og herefter hvert femte år oplysninger til Kommissionen om gennemførelsen af dette direktiv, særlig artikel 10, stk. 1, og artikel 26, 28, 34, 38, 39, 43 og 46.

Medlemsstaterne fremsender og offentliggør disse data ved elektronisk overførsel i et format, som Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 4.

Senest seks måneder efter, at medlemsstaterne har fremsendt de data, der er omhandlet i andet afsnit, offentliggør Kommissionens tjenestegrene en EU-oversigt på grundlag af disse data og ajourfører den regelmæssigt.

2.   Medlemsstaterne indsamler og offentliggør hvert år statistiske oplysninger om anvendelse af dyr til forsøg, herunder oplysninger om forsøgenes konkrete belastningsgrad og om oprindelsen og arten af de ikkemenneskelige primater, der er anvendt til forsøg.

Medlemsstaterne fremsender disse statistiske oplysninger til Kommissionen senest den 10. november i det efterfølgende år ved elektronisk overførsel i et ikkesammenfattet format, som Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 4.

Kommissionen etablerer og vedligeholder en søgbar database med åben adgang over disse statistiske oplysninger. Kommissionens tjenestegrene offentliggør hvert år de statistiske oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt i overensstemmelse med dette stykke, samt en sammenfattende rapport herom.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter et fælles format for og indholdet ved fremsendelsen af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, 2 og 3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 56, stk. 3.«

3)

Artikel 57 udgår.

Artikel 7

Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006

I forordning (EF) nr. 166/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Driftslederen af hver virksomhed, hvor der foregår en eller flere af de i bilag I anførte aktiviteter i et omfang, hvor virksomheden overskrider de gældende tærskelkapaciteter, der er anført i bilaget, fremsender elektronisk oplysninger til den kompetente myndighed, der identificerer virksomheden, i det format, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, medmindre de pågældende oplysninger allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed.«

2)

Artikel 7, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne fremsender hvert år ved elektronisk overførsel en rapport med alle de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data til Kommissionen i et format og senest på en dato, som Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 19, stk. 2. Rapporteringsdatoen skal under alle omstændigheder være senest 11 måneder efter rapporteringsårets afslutning.

3.   Kommissionens tjenestegrene indarbejder med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur medlemsstaternes indrapporterede oplysninger i det europæiske PRTR senest en måned efter afslutningen af medlemsstaternes rapportering i henhold til stk. 2.«

3)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Fortrolighed

Når en medlemsstat betragter oplysninger som fortrolige i overensstemmelse med artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF (*8), anføres det i den i artikel 7, stk. 2, i denne forordning omhandlede rapport for det pågældende rapporteringsår særskilt for hver virksomhed, hvilken type oplysninger der ikke kan offentliggøres, og hvilke grunde der er til dette.

(*8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).«"

4)

Artikel 16 og 17 udgår.

5)

Bilag III udgår.

Artikel 8

Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010

I artikel 20 i forordning (EU) nr. 995/2010 affattes overskriften og stk. 1, 2 og 3 således:

»Overvågning af gennemførelsen og adgang til oplysninger

1.   Medlemsstaterne gør senest den 30. april hvert år oplysninger om anvendelsen af denne forordning i det foregående kalenderår tilgængelige for offentligheden og Kommissionen. Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter format og procedure for, hvordan medlemsstaterne skal gøre disse oplysninger tilgængelige. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 18, stk. 2.

2.   På grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, offentliggør Kommissionens tjenestegrene hvert år en EU-oversigt på grundlag af de data, som medlemsstaterne har fremsendt. Kommissionens tjenestegrene tager ved udarbejdelsen af oversigten hensyn til de fremskridt, der er gjort med indgåelse og anvendelse af frivillige FLEGT-partnerskabsaftaler i henhold til forordning (EF) nr. 2173/2005, og de bidrag, som disse aftaler har ydet til at minimere tilstedeværelsen af ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf på det indre marked.

3.   Senest den 3. december 2021 og herefter hvert femte år foretager Kommissionen på grundlag af oplysninger, navnlig de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, og erfaringen med anvendelsen af denne forordning en evaluering af, hvordan forordningen fungerer, og dens effektivitet, herunder med hensyn til at forhindre, at ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf bringes i omsætning. Kommissionen overvejer navnlig de administrative følger for små og mellemstore virksomheder, og hvilke produkter der er omfattet. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af evalueringen, om nødvendigt ledsaget af passende lovgivningsforslag.«

Artikel 9

Ændringer til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

I forordning (EF) nr. 2173/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   Medlemsstaterne gør senest den 30. april hvert år oplysninger om anvendelsen af denne forordning i det foregående kalenderår tilgængelige for offentligheden og Kommissionen.

2.   Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter format og procedure for, hvordan medlemsstaterne skal gøre de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, tilgængelige. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 11, stk. 3.

3.   På grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, offentliggør Kommissionens tjenestegrene hvert år en EU-oversigt på grundlag af de data, som medlemsstaterne har fremsendt.«

2)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Senest i december 2021 og herefter hvert femte år foretager Kommissionen på grundlag af oplysninger, navnlig de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, og erfaringen med anvendelsen af denne forordning en evaluering af, hvordan forordningen fungerer, og dens effektivitet. I denne forbindelse tager den hensyn til fremskridtene med gennemførelsen af de frivillige partnerskabsaftaler. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af evalueringen hvert femte år, eventuelt ledsaget af forslag til forbedring af FLEGT-licensordningen.«

Artikel 10

Ændringer til Rådets forordning (EF) nr. 338/97

I artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 338/97 foretages følgende ændringer:

1)

Litra b), c) og d) affattes således:

»b)

På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt, jf. litra a), offentliggør Kommissionens tjenestegrene årligt inden den 31. oktober en EU-oversigt over indførslen i og eksporten og reeksporten fra Unionen af enheder af de arter, som denne forordning gælder for, og fremsender oplysninger om de arter, der er omfattet af konventionen, til konventionens sekretariat.

c)

Medlemsstaternes styrelsesråd meddeler et år før hvert møde i konferencen mellem konventionens parter Kommissionen alle oplysninger om den relevante foregående periode, der er nødvendige til at udarbejde de rapporter, der er omhandlet i konventionens artikel VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende oplysninger om de bestemmelser i denne forordning, der falder uden for konventionens anvendelsesområde, jf. dog denne forordnings artikel 20. Formatet for forelæggelse heraf fastsættes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. denne forordnings artikel 18, stk. 2.

d)

På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt, jf. litra c), offentliggør Kommissionen en EU-oversigt over gennemførelsen og håndhævelsen af denne forordning.«

2)

Følgende stykke tilføjes:

»e)

Medlemsstaternes styrelsesråd meddeler inden den 15. juni hvert år Kommissionen alle oplysninger om det foregående år, der er nødvendige til at udarbejde den årlige rapport om ulovlig handel, der er omhandlet i CITES-resolution Conf. 11.17 (rev. CoP17).«

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning finder anvendelse fra datoen for dens ikrafttræden. Artikel 7, nr. 2) og 5), og artikel 8, 9 og 10 finder dog anvendelse fra den 1. januar 2020, og artikel 1 finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EUT C 110 af 22.3.2019, s. 99.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 26.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.5.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

(5)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(6)  Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

(10)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 33).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

(16)  Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1).

(17)  Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1).


Top